Praca na lekcjach, Różności, Dla nauczycieli


Praca na lekcjach

1. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów.

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

a) prac klasowych,

b) krótkich sprawdzianów,

c) prac domowych,

d) odpowiedzi ustnych,

e)prac długoterminowych,

f)przygotowania do lekcji,

g) aktywność,

h) pracy w grupie.

2. Stosowane metody.

Metody stałe pogadanka, rozmowa nauczająca, samodzielna praca uczniów

z tekstem podręcznika, nauczanie problemowe.

Metody zmienne: dyskusja, praca w grupie, projekt międzyprzedmiotowy, prace

długoterminowe, samoocena

3. Harmonogram wprowadzania nowych elementów.

Klasa

Dyskusja

Praca w grupie

Projekt międzyprzedmiotowy

Prace długoterminowe

Samoocena

Klasa I

Wprowadzenie zasad

Ocena kartą

II semestr -

Ocena kartą etapów

Wprowadzenie

Klasa II

Dyskusja punktowana

Udział oceniamy stopniem

 

Ocena stopniem

Ocena stopniem

Uwzględnienie w ocenie

Klasa III

Ocena stopniem

Wyniki oceniamy stopniem

Ocena stopniem

Ocena stopniem i samoocena

Odpowiedzialność za własny rozwój

VI.              Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej

1.  System oceniania: historia klasa I gimnazjum - 2 godziny tygodniowo.

 

Obszary aktywności

Częstotliwość

Skala ocen

Prace klasowe

4 prace w ciągu roku po zakończeniu każdej z epok.

Punktacja jest ustalana do każdej pracy klasowej przyjmując za 100% ilość wszystkich punktów.

Skala: od 96% do 100% - cel.

Skala:  od 84% do 95% - bdb.

Skala:  od 70% do 84%  - db.

Skala:  od 55% do 69%  - dst.

Skala:  od 41% do 54%  - dop.

Skala:  od 0% do 40%    - ndst.

Sprawdziany krótkie

Nie mniej niż 4 nie więcej niż 10

Skala jak wyżej

Odpowiedzi ustne

Nie mniej niż 2 nie więcej niż 4 w semestrze

Skala jak wyżej. Odpowiedź ustna to możliwość uzyskania 20 pkt. co stanowi 100%.

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:

1. Umiejętność zanalizowania tematu (od 0 do 5 pkt.)

- główna myśl jasno sformułowana,

-logiczne uzasadnienie własnego stanowiska,

2.Umiejętność selekcjonowania materiału (od 0 do 4 pkt.)

- brak błędów faktograficznych,

-fakty mieszczące się w programie,

-fakty wykraczające poza program,

3.Umiejętność formułowania wniosków (od 0 do 6 pkt.)

-synteza i ocena,

4. Styl wystąpienia (od 0 do 5 pkt.)

-samodzielność i płynność wypowiedzi,

-konsekwentne stosowanie adekwatnej terminologii,

- bogate słownictwo.

Uczeń może otrzymać ocenę celującą za oryginalne przemyślenia.

Praca domowa

W zależności od potrzeb

Oceniamy słownie (pochwała, nagana), stopniem, umownym znakiem następujące umiejętności:

-poprawność,

-kompletność pracy,

- oryginalność,

- samodzielność,

-prezentacje wyników.

Aktywność na lekcji

Bez ograniczeń

Indywidualnie w stopniu, umownym znakiem bądź słownie.

Praca w grupach

W zależności od potrzeb

Kryteria w załączeniu (Załącznik nr 1).

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Kodeks etyki oceniania ucznia, Różności dla nauczyciela
Rozkład materiału, Różności, Dla nauczycieli
Japoński sposób na złość, Teoria dla nauczycieli, Agresywne zachowania, złość, lęk
pytania na mianowanie, MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Rozkład materiał to dopiero1, Różności, Dla nauczycieli
Naszym mamom, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Podanie na praktyki, Nauka, Dla Nauczyciela
Wiosna tuz, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Zajęcia integracyjno- łąka, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Wielkanoc, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażyst
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach matematyki

więcej podobnych podstron