Dokumentowanie spraw bhp3, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp


DOKUMENTACJA BHP W FIRMIE

(na podstawie dwumiesięcznik BHP 1/2008)

DOKUMENTACJE I REJESTRY PROWADZONE PRZEZ SŁUŻBĘ BHP WYNIKAJĄCE Z JEJ ROLI W ZAKŁADZIE PRACY

Dokumenty prowadzone w zastępstwie pracodawcy

  1. Dokumenty dot. wypadków przy pracy (protokół powypadkowy, rejestr wypadków przy pracy, statystyczna karta wypadku).

  2. Dokumenty dot. chorób zawodowych.

  3. Dokumenty dot. substancji i czynników szkodliwych dla zdrowia.

  4. Dokumenty dot. badań lekarskich.

  5. Przekazywanie pracownikom informacji o czynnikach szkodliwych.

  6. Dokumenty dot. działalności i prac szczególnego zagrożenia.

  7. Dokumenty dot. prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie.

  8. Dokumentowanie analiz przyczyn wypadków.

  9. Dokumentowanie analiz przyczyn chorób zawodowych.

  10. Podjęte środki zapobiegawcze.

  11. Dokumentowanie ryzyka zawodowego.

  12. Dokumentowanie podjętych środków profilaktycznych.

  13. Roczne sprawozdanie Z-10 o warunkach pracy.

  14. Protokoły komisji ds. Bhp

Substancje i czynniki szkodliwe dla zdrowia

 1. Rejestr czynników.

 2. Rejestr substancji i preparatów.

 3. Karta badań i pomiarów czynników.

 4. Rejestr czynników rakotwórczych i pomiary.

 5. Rejestr prac z substancjami i czynnikami.

 6. Rejestr pracowników narażonych na substancje i preparaty.

 7. Rejestr czynników biologicznych.

 8. Rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne.

 9. Karty pomiarów czynników.

 10. Karty charakterystyki substancji i preparatów.

 11. Rejestry wyników i kart pomiarów.

 12. Rejestry i wyniki pomiaru hałasu i drgań.

 13. Rejestr wyników wykonywanych kart i pomiarów.

 14. Harmonogramy badań i pomiarów czynników.

Dokumenty opracowywane z udziałem służb bhp

 1. Wykaz stanowisk do obsady 2-osobowej.

 2. Wykaz prac do szczególnej sprawności psychofizycznej.

 3. Wykaz prac wzbronionych kobietom.

 4. Wykaz prac wzbronionych młodocianym.

 5. Wykaz stanowisk do szczepień ochronnych.

 6. Dokumentowanie stałej kontroli stężeń i natężeń czynników.

 7. Dokumentowanie wymogów bhp dotyczących maszyn.

 8. Dokumentowanie wymagań dla maszyn.

 9. Dokumentowanie wymagań dla stanowisk z monitorami.

 10. Dokumentowanie wewnętrznych kontroli bhp.

 11. Wykaz pomieszczeń, gdzie pracuje 1 osoba, a może być awaria zagrażająca jej życiu lub zdrowiu.

 12. Dokumentowanie konsultowania bhp z załogą.

 13. Szczegółowe programy szkoleń bhp.

 14. Regulaminy i tabele przydziału środków ochrony i odzieży roboczej.

 15. Charakterystyki stanowisk pracy dla oceny ryzyka i badań lekarskich.

 16. Inne dokumenty dla konkretnej działalności gospodarczej.

 17. Dokumentowanie wypadków w drodze do i z pracy

DOKUMENTACJA NIEOBOWIĄZKOWA

 1. Wykaz obowiązujących w zakładzie przepisów prawa pracy i bhp.

 2. Wykaz norm.

 3. Wykaz wewnętrznych aktów prawnych i normatywnych.

 4. Wykaz instrukcji bhp dotyczących:

  1. Procesów technologicznych.

  2. Wykonywanych prac związanych z zagrożeniem.

  3. Obsługi maszyn i urządzeń.

  4. Postępowanie z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi.

  5. Udzielania I pomocy

  6. Ppoż.

  7. Wykaz zagrożeń wypadkowych, chorobowych i uciążliwości

  8. Harmonogram badań lekarskich

  9. Harmonogram szkoleń okresowych

  10. Plan dróg ewakuacyjnych

  11. Wykaz punktów I pomocy i apteczek

  12. Wykaz stanowisk do posiłków i napojów

  13. Zestawienie wypadków w układzie czasu, przyczyn, miejsc itp.

  14. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

  15. Rejestr osób, którym refundowano okulary przy monitorach

  16. Zestawienie protokołów kontroli i przeglądów stanowisk

  17. Wykaz nieprawidłowości bhp zgłoszonych przez pracowników

  18. Protokoły przeglądów stanowisk robionych przez Komisję bhp

  19. Plany poprawy warunków bhp

INNE RODZAJE DOKUMENTACJI DOSTĘPNEJ DLA SŁUŻBY BHP

 1. Akta pracownicze.

 2. Zakresy obowiązków.

 3. Harmonogramy i dokumentacja przeglądów maszyn, urządzeń, sieci, budynków itp.

 4. Protokoły przekazania, pomiarów, badań itp.

 5. Plany bioz.

 6. Wyniki kontroli sprzętu ppoż.

 7. Wykaz prac wymagających polecenia pisemnego lub ustnego.

 8. Wykaz osób upoważnionych do obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń, sieci itp.

 9. Wykaz spawaczy.

 10. Zestawienie wydatków na bhp w zakładzie.

 11. Protokoły pokontrolne, nakazy, decyzje, wystąpienia.

 12. Wykaz firm obcych wykonujących prace na terenie zakładu z zakresem i miejscami wykonywanych czynności, nazwiskiem koordynatora i telefonami kontaktowymi

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dokumentowanie spraw bhp, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
Wykaz Obowiązujące dokumenty Bhp w zakładzie, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
Dokumentacja w firmie związana BHP, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
Dokumentacja w firmie związana z BHP, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
SŁUŻBA BHP- DOKUMENTOWANIE KONTROLI, BECHAPOWIEC
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp, lolo, WSB, Służba BHP
BBP0392 SLUZBA BHP ORGANIZACJA I DZIALANIE id 8191 (2)
SŁUŻBA BHP - DEFINICJA, BECHAPOWIEC
ROZPORZADZENIE -Sluzba BHP, UTP, BHP - materiały do nauki na egzamin UTP
słuzba bhp, BHP, Różne
AGH Służba BHP PIP
Służba BHP
Służba bhp zasady działania
SŁUŻBA BHP - CIOP, BECHAPOWIEC
służba BHP, Służba BHP

więcej podobnych podstron