pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy


ZALICZENIE I Z PRZEDMIOTU CHEMIA BUDOWLANA DNIA 17.12.2011r

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

…………………………………………………………………………………………………………………

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a)

x

x

x

x

X?

x

b)

x

x

x

x

x

x

c)

x

x

x

1. Cement to hydrauliczny materiał wiążący otrzymywany poprzez wypalenie i zmielenie otrzymanego spieku

zawierającego złożone mieszaniny krzemianów, tlenków głownie;

  1. magnezu, krzemu i cyny

  2. glinu , krzemu i żelaza

c) wapnia, glinu , krzemu i żelaza

2. Skład wsadu winien spełniać wartości dla modułu hydraulicznego:

  1. = %SiO2 / % Al2O3+Fe2O3

  2. = %Al2O3 /Fe2O3

  3. = % CaO / % SiO2 +Al2O3+Fe2O3

3. Które z wymienionych polimerów można zaliczyć do polimerów otrzymywanych na drodze polimeryzacji kondensacyjnej :

a ) kauczuk, b ) fenoloplasty, poliestry c ) polipropylen, teflon

4. Pasywność jest wynikiem powstania na powierzchni metalu:

a ) cienkiej, nierozpuszczalnej, regenerującej się warstwy tlenków ściśle związanej z metalicznym podłożem.

b ) rozpuszczalnych produktów korozji

c ) warstwy tlenków w wyniku reakcji redukcji metalu na powierzchni

5. Najmniejszym zmianom w składzie grupowym asfaltów w procesie utleniania ulega zawartość części :

a) olejowych

b).asfaltenów

c) węglowodorów aromatycznych

6. W Polsce stosuje się podziały do polimeroasfaltów drogowych na klasy i zakresy penetracji; Co oznacza symbol DE 80B ?

a) - niskomodyfikowany o penetracji 50- 110

b) -średniomodyfikowany o penetracji 50-110

c) -wysokomodyfikowany o penetracji 120-180

7. Jaki wpływ na środowisko mają NOx:

a) kwaśny deszcz i smog fotochemiczny obniżają pH wód powierzchniowych i gruntowych

b) a) i c)

c) tlenki azotu w ziemi i wodzie tworzą kwas azotawy - powodując obumieranie roślin i korzeni,

8. Które z minerałów są najbardziej kaloryczne ?:

  1. C3 A, C3S

  2. C4AF i C2S

  3. C4AF

9. Dodawany podczas wytwarzania cementu główny dodatek w celu regulacji czasu wiązania to:

a) wapno palone- CaO

b) gips - CaSO4

c) wapno gaszone- Ca(OH)2

10. Poniższe fazy klinkierowe mają swoje nazwy wybierz zw. browmilleryt :

a) C2S - 2CaO SiO2

b) C4AF - 4CaOAl2O3 Fe2O3

c) C3A - 3CaO Al2O3

11. Niszczące działanie wody zawierającej kwasy polega na przemianie węglanu wapniowego w rozpuszczalne sole wapnia i magnezu:

a) Na 2CO3 , MgCO3

b) CaHCO3 , Mg(NO3)2
c) NH4 Cl, MgCl2

12. Co jest główną przyczyną odprysków betonu?

a) narażenie betonu na zmienne warunki atmosferyczne

b) zanieczyszczenia powietrza w postaci głównie NOx i CO2

c ) CaO” wolny, który utracił zdolność hydratacji w procesie energicznego wiązania z wodą

13. Proces pęcznienia betonu jest spowodowany tworzeniem się soli Candlota głównie w wyniku reakcji z jonami :

a) chlorkowymi

b) siarczanowymi

c) azotanowymi

14. Do zabezpieczania przed korozją mat. kamiennych w celu nadania im właści. hydrofobowych najczęściej stosuje się związki zw. fluatami:

a) związki organiczne o małych masach cząsteczkowych

b) fluorokrzemiany cynku, magnezu, glinu

c) gliniany wapnia

15. Przez które głównie reakcje następuje karbonatyzacja betonu :

a ) Ca(OH)2 + CO2 ,

b) CaCO3 + CO2 ,

c) CaCO3 + H2OWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw2(2), Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
Wykres chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, sprawozdania
Sprawozdanie chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia
Sprawozdanie chemia, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia
Pytania na egzamin 2011 - Ania(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Pytania - test - filozofia od Anity, WSPOL, I rok semestr II, Podstawy filozofii, Testy filozofia, f
pytania na ezamin 2011 2 . 2, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
pytania na ezamin 2011 4, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
MATERIALOZNASTWO, Szkoła, Pollub, semestr III, KLIMEK, pytania honorata
Pytania testowe z zakresu bhp prawo pracy III semestr, BHP
Pytania na egzamin 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
Materiały budowlane - Kruszywa 1, Budownictwo S1, Semestr II, Materiały budowlane, Wykłady
materiały metalowe zestaw 4, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Materiały metalowe, kartkówka 1

więcej podobnych podstron