praca-magisterska-6435, Dokumenty(8)


Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego jako nowej instytucji na rynku ubezpieczeń emerytalnych.

Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego

Commercial Union Polska

Reforma Systemu Ubezpieczeń Społecznych

1 stycznia 1999r. weszła w życie Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oznacza zmiany w sposobie płacenia składki oraz naliczania i wypłacania świadczeń emerytalnych i rentowych.

Nowy system emerytalny pozwala każdemu, w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie decydować o tym, jak będzie kształtowana jego emerytura. Dzięki corocznym informacjom o wielkości i bieżącej kontroli zgromadzonych kapitałów, będziemy mogli świadomie planować wysokość emerytury i moment jej rozpoczęcia, tak, aby uzyskać satysfakcjonujące świadczenia w przyszłości.

Reforma ta została oparta na tzw. trzech filarach :

. I - filar to zreformowany ZUS,

. II - filar to Otwarte Fundusze Emerytalne,

. III - filar to inne dobrowolne formy oszczędzania.

Składka przypadająca na II filar jest przekazywana przez ZUS do wybranego funduszu emerytalnego. Składki każdego członka funduszu rejestrowane są na indywidualnych rachunkach, a zyski z inwestycji powiększają zgromadzony na rachunku kapitał. Zakupione przez fundusz instrumenty finansowe przechowuje wybrany bank zwany Depozytariuszem lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kiedy członek Funduszu osiągnie wiek emerytalny, jego zgromadzone środki przekazywane będą do Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, który to z uzbieranego kapitału będzie wypłacać emeryturę.

Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). OFE to w uproszczeniu zbiór wszystkich składek emerytalnych jego uczestników. Pieniądze z funduszu wykorzystywane są do nabycia różnego rodzaju papierów wartościowych np. akcji i obligacji, które przynoszą dochód powiększający wartość funduszu. O tym, w jaki sposób inwestowane są aktywa funduszu, decyduje firma nim zarządzająca tzn. PTE .

PTE jest odrębną od Funduszu firmą zatrudniającą doradców inwestycyjnych i innych specjalistów finansowych. To oni po dokonanej analizie decydują, jak będą inwestowane pieniądze OFE. Istnieje kilka stopni i systemów zabezpieczeń inwestowanych pieniędzy. Jednym z nich jest oddzielenie firmy zarządzającej pieniędzmi od tej w której są one gromadzone. Towarzystwo może upaść, Fundusz Emerytalny nie.

Po 24 miesiącach od uruchomienia funduszy, czyli w kwietniu 2001r., po raz pierwszy będzie obliczona minimalna stopa zwrotu. Jest to średnia ważona ze stopy zwrotów otrzymanych przez wszystkie OFE. Każdy fundusz musi osiągnąć stopę zwrotu w wysokości co najmniej 50% tej średniej lub najwyżej o 4 punkty procentowe niższą od niej. Jeżeli tak się nie stanie, PTE będzie musiało dopłacić członkom funduszu, aby wyrównać stopę zwrotu do ustalonej minimalnej. Jeżeli środki PTE nie pozwolą na tę dopłatę, obowiązek wyrównania wartości funduszu do poziomu minimalnej stopy zwrotu ostatecznie weźmie na siebie Skarb Państwa.

Akwizycja do Otwartych Funduszy Emerytalnych rozpoczęła się 1 marca 1999r. Pierwsze składki klientów zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE w kwietniu 1999r.

Każda osoba, która zawarła umowę z funduszem lub na której nazwisko, w przypadkach określonych w ustawie, został otwarty rachunek w funduszu staje się członkiem funduszu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Commercial Union - historia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Commercial Union (CU) jest największym brytyjskim towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie. Od momentu powstania w 1961r. aktywnie działa nie tylko w Wielkiej Brytanii - kraju który jest kolebką ubezpieczeń, ale także na całym świecie. W obecnej chwili usługi CU są dostępne w 80 krajach świata, w tym 19 Europy.

Historia CU to nie tylko rozwój terytorialny firmy, to także wzmacnianie Towarzystwa poprzez przejmowanie innych firm.

Do najbardziej spektakularnych należy przejęcie w 1905 r. najstarszego towarzystwa ubezpieczeniowego na świecie - Hand in Hand. Inne osiągnięcie to włączenie Palatine Insurance Company, dzięki któremu CU stało się pierwszym towarzystwem oferującym bogaty wybór usług ubezpieczeniowych. Działalność CU związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi. Jednak ani dwie wojny światowe, ani takie wydarzenia jak: trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906r. oraz zatonięcie Tytanika, nie zachwiały kondycją Towarzystwa.

Towarzystwo Commercial Union Polska.

Commercial Union Polska jest najdynamiczniej rozwijającą się filią CU w Europie. Podstawą działalności firmy w Polsce jest zezwolenie Ministra Finansów z dnia 06.09.1991 r. Partnerem CU jest Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. z Poznania, pierwszy sprywatyzowany bank w Polsce, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Towarzystwo współpracuje także z Bankiem Przemysłowo - Handlowym, Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim oraz Polsko - Amerykańskim Bankiem Hipotecznym. Kapitał akcyjny firmy wynosi 20 mln zł., a kapitał własny 43 mln zł.

Udziałowcy Commercial Union Polska.

Grupa Commercial Union objęła 80% akcji w Commercial Union Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa na polskim rynku od ponad 6 lat. Obecnie ma ponad milion klientów ze składką indywidualną .

Wielkopolski Bank Kredytowy objął 10% akcji w Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. Działa od 10 lat i ma ponad 900 tysięcy klientów.

Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. objął 10% akcji w CU. Działa od 10 lat i ma 1,2mln klientów detalicznych.

Akcjonariusze CU mają ogromne doświadczenie zarówno w zarządzaniu regularną , indywidualną składką jak i w bankowości.

Równocześnie akcjonariusze mają na polskim rynku finansowym uznaną pozycję, która została wypracowana przez lata doświadczeń z ogromną ilością klientów.

Strategia inwestowania.

Nadrzędnym celem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie jego uczestnikom godziwego poziomu zysków kapitałowych z jednoczesnym ograniczeniem wielkości ponoszonego ryzyka. Należy bowiem pamiętać, że każda forma działalności gospodarczej, a w szczególności działalność inwestycyjna, obarczona jest kilkoma rodzajami ryzyka. Do głównych z nich można zaliczyć ryzyko zmienności cen papierów wartościowych, ryzyko polityczne czy też ryzyko związane ze zmianami otoczenia gospodarczego - wahania kursów walut.

Odpowiednia analiza oraz identyfikacja rodzajów ryzyka, a co ważniejsze, umiejętność przewidywania momentu i skali ich oddziaływania jest jednym z głównych zadań zespołu inwestycyjnego Commercial Union w OFE.

Strategia inwestycyjna fundusz CU nakierowana jest w pierwszej kolejności na ochronę kapitału jego uczestników, przy jednoczesnym uwzględnieniu stabilności dochodów w długim horyzoncie czasowym. Powoduje to, że zarządzający funduszem CU w trakcie całego procesu inwestycyjnego skoncentrowani są na optymalizacji stosunku oczekiwanego dochodu do ponoszonego ryzyka. Równocześnie ciągła analiza stanu rynku oraz prognozowanie jego rozwoju zarówno w średniej jak i długiej perspektywie powoduje, że zachowany zostaje wysoki poziom aktywności przy poszukiwaniu niedowartościowanych aktywów oraz okazji inwestycyjnych dla osiągania ponadprzeciętnych zysków.

Strategia inwestycyjna dopasowana jest również do określonych ustawowo limitów inwestycyjnych, które zwiększają bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez uczestników funduszu. Poprzez ich określenie ustawodawca zagwarantował minimalne rozproszenie aktywów zmniejszając w ten sposób ponoszone ryzyko.

Podstawowym ograniczeniem ustawowym jest maksymalny poziom zaangażowania funduszu w akcje spółek publicznych. Wynosi on 40% i nie może być przekraczany. Limity inwestycyjne dotyczą również obligacji, co w znaczący sposób ogranicza ponoszone przez fundusz ryzyko kredytowe. Jednocześnie bez ograniczeń dostępne są lokaty w instrumenty najbezpieczniejsze, emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.

Na strategię inwestycyjną Funduszu będzie w przyszłości wpływać wielkość, pozycja rynkowa oraz struktura wiekowa członków. Zarządzający Funduszem mają obowiązek różnicować formy lokat ( dywersyfikacja ), tak aby podejmowane średnioterminowe ryzyko inwestycyjne było ograniczone.

Strategia marketingowa

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Commercial Union, do sprzedaży Otwartych Funduszy Emerytalnych, przyjęło różne formy dotarcia do potencjalnych klientów:

. Reklama poprzez media.

Towarzystwo CU OFE do reklamy zaprosiło młode znane twarze wśród których byli: Zbigniew Zamachowski, Kinga Rusin, Edyta Górniak.

. Została uruchomiona bezpłatna infolinia - dzwoniąc pod jej numer można było dowiedzieć się o działalności Funduszu CU.

. Zmaterializowanie produktu w postaci Karty Emerytalnej CU.

Karta ta zawiera imię, nazwisko oraz numer rachunku w Commercial Union OFE. Dzięki karcie można sprawdzić stan konta - ile jest na nim jednostek uczestnictwa. Mnożąc jednostki przez cenę publikowaną w prasie ogólnopolskiej obliczamy ilość zgromadzonych na rachunku pieniędzy. Równocześnie jest pewność że pracodawca terminowo przekazuje na konto pieniądze.

. Promocja Towarzystwa CU poprzez fundację lokat dla ludzi zasłużonych - program telewizyjny " Zwyczajni Niezwyczajni".

. CU połączyło i wykorzystało do sprzedaży bezpośredniej sieć agentów OFE.

. Wykorzystanie efektu synergi - co oznacza, że w porównaniu z innymi OFE mniejsza ilość agentów zawarła umowy z większą ilością klientów (CU 2300000).

. Odpowiednia kalkulacja kosztów - niezmienna w ciągu 24 miesięcy 10% opłata za pracę na rzecz klientów, a po ich upływie opłata pobieranych składek zmniejszy się do 4%.

Decyzja o przystąpieniu do Otwartego Funduszu Emerytalnego, czyli o udziale w II filarze reformy będzie ostateczna. Znaczy to, że osoby, które podejmą tę decyzję, nie będą mogły w przyszłości zrezygnować z udziału w II filarze i korzystać tylko z usług ZUS. Także Ci, którzy zdecydują się pozostać jedynie w zreformowanym ZUS nie będą mogli w przyszłości zmienić tej decyzji.

Z uwagi na długość okresu gromadzenia środków na przyszłe świadczenia emerytalne, efektywność polityki lokacyjnej funduszu nabiera specjalnego znaczenia. Tylko bowiem jej skuteczność gwarantuje, że w każdej chwili możemy być spokojni o stan swoich oszczędności.

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11222, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6811, Dokumenty(8)
praca-magisterska-a11186, Dokumenty(2)
praca-magisterska-7383, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11473, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6699, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7444, Dokumenty(2)
praca-magisterska-7412, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6860, Dokumenty(1)
praca-magisterska-6426, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7213, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6598, Dokumenty(8)

więcej podobnych podstron