sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Pobierz dokument
sprawozdanie.roczne.ze.stazu.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 78 KB

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna J.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aneta K.
Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Adriana N.
Czas trwania stażu od: 9 września 2010r. do 31 maj 2011r.

Niniejsze sprawozdanie powstało po 6 miesiącach przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Z dniem 9.09.2010r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Niepublicznym jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Otrzymałam pełny etat. Przydzielono mi I grupę 2,5-3 -latki. W ramach wymiaru czasu pracy 6/6 prowadziłam dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci 3- 4 letnich oraz z 12 dzieci 5- letnich.

Moim dodatkowym zadaniem było od stycznia przejęcie opieki nad Przedszkolną Biblioteką dla Dzieci oraz uczestniczenie w ważnych wydarzeniach z życia przedszkola.

Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy nauczyciela doradcy metodycznego

i opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN

z dnia 17 listopada 2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825), a także z Ustawą z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy,

a przez to pracy przedszkola.

Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.

We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy przedszkola z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

Poznałam dokumentację obowiązującą w przedszkolu min. Statut Przedszkola, Kompetencje Dyrektora, Wicedyrektora oraz Rady Pedagogicznej. Rozpoczynając staż w Niepublicznym Przedszkolu jako nauczyciel, wychowawca grupy dzieci najmłodszych, zapoznałam się ze swoimi obowiązkami - zadaniami programowymi i dodatkowymi. Zapoznałam się

z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela.

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej, między innym:

-Dzienników zajęć

-Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

-Arkuszy Diagnozy Pedagogicznej

Uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej, oraz w szkoleniu BHP.

§ 6 ust. 2 pkt 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

Pracując w roku szkolnym 2010/2011 w grupie dzieci najmłodszych opracowywałam plany pracy w oparciu o programy dopuszczone do użytku

w Przedszkolu przez dyr. Adriannę N.
-„Razem w przedszkolu” Program wychowania przedszkolnego J.Andrzejewska J. Wierucka

-„Przedszkole z artystyczną duszą” Program autorski A. Nowak, M. Lange

-„Entliczek Pentliczek” wyd. Nowa Era

-„Dziecięcej Matematyki. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych” E.Gruszczyk-Kolczńskiej, E.Zielińskiej nr DKW - 4013-5/01
-„Kamyczkowe rady” Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia B. Kalmanowicz, B. Lauby, B Papierzak, A Sowińska.

W czasie stażu starałam się praktycznie pogłębiać umiejętność prowadzenia zajęć. W tym celu uczestniczyłam w 9 hospitacjach przeprowadzonych przez opiekuna stażu mgr Anetę Kurach oraz innych nauczycieli.


Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 10 działań edukacyjnych / zajęć

w obecności opiekuna stażu.

Dwa zajęcia hospitowane przez wicedyrektor mgr Aleksandrę D.

W trakcie omawiania zajęć, zarówno prowadzonych przeze mnie, jak

i obserwowanych, miałam możliwość doskonalenia znajomości takich zagadnień jak:

Współorganizowałam uroczystości przedszkolne wraz z mgr Karoliną Knach- Michow:
-„Święto pieczonego ziemniaka” 5.10.2010

Wspólnie ze zmienniczką przygotowałyśmy dzieci do pasowania na przedszkolaka podczas, którego zaśpiewaliśmy piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”. Na obchodach „Święta pieczonego ziemniaka” przeprowadziłam konkurs „Zaczarowany worek”.

-Dzień postaci z bajek 5.11.2010

Przebieg z tego dnia przedstawia napisany wraz z mgr K. Knach - Michow scenariusz.

-Zabawy andrzejkowe 26.11.2010

Zaprosiłyśmy do udziału rodziców, którzy uczestniczyli aktywnie w konkursach

i wróżbach, bawiąc się w ten sposób z własnymi dziećmi.

-„Basiowy Dzień Pasiastych” 30.11.2010

Po przeprowadzeniu „Basiowego Dnia Pasiastych” opracowałyśmy portfolio, które przedstawia recenzję z tego dnia. Ostatecznie portfolio zostało przesłane do organizatorów i weźmie udział w konkursie.

-Jasełka 16.12.2010

Wraz ze zmienniczką mgr Karoliną Knach - Michow przygotowałyśmy dzieci do zaśpiewania pastorałki „Mikołaju święty”, którą zaprezentowałyśmy na spotkaniu wigilijnym.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia zrobiłyśmy aniołki z masy solnej

i wręczyłyśmy rodzicom kartki z życzeniami.

-Urodziny Kubusia Puchatka 18.01.2011

Wspólnie ze zmienniczką mgr K. Knach - Michow napisałyśmy scenariusz Urodzin Kubusia Puchatka.

-„Dzień Babci i Dziadka” 19.01.2011

Nauczyłyśmy dzieci piosenek, wierszyków i tańców. Wspólnie z dziećmi przygotowałyśmy prezenty przybornik na długopisy z papierowych rolek- dla dziadka oraz dla babci- broszka z masy solnej i laurki.

-Przedszkolny Bal Karnawałowy 27.01.2011

Przeprowadziłam zabawę „Przenoszenie klejnotów królowej”

-Kolorowy tydzień 02.2011

W czerwonym tygodniu przeprowadziłam zajęcia: „Królewna w czerwonej krainie” -teatrzyk sylwet

-Dzień Ziemi

-Dzień Mamy i Taty 28.05.2011

Wraz ze zmienniczką mgr Karoliną Knach - Michow przygotowałyśmy dzieci do inscenizacji oraz nauczyłyśmy piosenki i tańców.

Przeprowadziłam także:

-Święto powitania Wiosny 21.03.2011

W przebraniu za Panią Wiosnę odwiedziłam wszystkie 7 grup przedszkolnych. U dzieci najmłodszych (2 grupy) zajęcia „Rozmowa kierowana na temat końca zimy, początku wiosny” w pozostałych Pogadanka nt. „Pani Wiosna”, w której pokazywałam m.in. sylwety wiosennych kwiatów.

-Dzień ukochanej Przytulanki 12.04.2011

Dzieci przyniosły z domu swoje Przytulanki i wraz z nimi bawiły się i tańczyły podczas zajęć dydaktycznych oraz całego dnia.

-Święto Narodowe 3 Maja

Przeprowadziłam zajęcia w dwóch grupach dzieci najmłodszych: „Wesołe nutki” oraz „Dzwoneczki”

-„Mój przyjaciel Franklin-rozbudzenie ciekawości wśród dzieci-książką”05.2011

Scenariusz ten napisałam po przejęciu w drugim półroczu biblioteki dla dzieci w celu zachęcenia dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych tj.2,5-3 i 3 oraz 4-latków do uczęszczania do Biblioteki Przedszkolnej. Dzieci podczas zajęć poznały różnicę między biblioteką, a księgarnią oraz opowiadanie o jednym

z bohaterów książek Franklinie.

Uczestniczyłam w Kiermaszu Świątecznym wraz z mgr K. Knach- Michow przygotowałyśmy ozdoby świąteczne na rzecz Szpitala Dziecięcego.

Zorganizowałyśmy spotkanie z leśniczym, który mówił o przyrodzie oraz o tym, jak należy o nią dbać. Przestrzegał również dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie.

Opracowałyśmy program „Kuchcikowo”. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, a dzieci poznawały jak można ciekawie skomponować i połączyć różne produkty spożywcze ze sobą.

Podjęłam współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną

im. W. Bełzy w Bydgoszczy, filia nr 31 przy Wielorybiej 99. W ramach współpracy dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kacperkowy Światek” zostały zaproszone na zajęcia biblioteczne: słuchanie literatury i poznanie pracy bibliotekarki. Przeprowadziłam dwa zajęcia plastyczne dla dzieci uczęszczających do biblioteki, na których dzieci wykonały kwiaty z opakowań po jajkach oraz wiatraczki.

Przeprowadziłam OLIMPIADĘ MATEMATYCZNĄ, która odbyła się 27.052011. W Olimpiadzie wzięły udział dzieci 6-letnie z dwóch grup. Na zakończenie każdemu uczestnikowi wręczyłam dyplom oraz nagrodę kolorowy wiatraczek.

Przygotowałam dzieci do udziału w następujących konkursach międzyprzedszkolnych:

- Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Uśmiech Babci Uśmiech Dziadka” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury ”Dom Harcerza” w Krakowie

-Kolorowe kalendarze” organizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Źródełko” w Krakowie

- „Basiowy Bal Pasiastych” organizowany przez Wydawnictwo LektorKlett

- „Moje ulubione zwierzątko” organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek”

- „Moja pomoc chorym i słabszym” organizowanym przez Hospicjum im. I. Popiełuszki

Wykorzystywałam w pracy technologię komputerową i informatyczną poprzez:

§ 6 ust. 2 pkt 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

Przez pierwsze miesiące starałam się poznać swoje 2,5- 3 latki i ich środowisko rodzinne.

Na pierwszych zajęciach poznałam imiona dzieci i dowiadywałam się czegoś więcej o nich. Starałam się każdego dnia prowadzić krótkie zabawy integrujące grupę. We wrześniu przeprowadziłam diagnozę wstępną dziecka 2,5-3 letniego aby zdiagnozować ich wiedzę i umiejętności. Pozwoliło mi to lepiej poznać dzieci.

W trakcie pracy korzystałam z pomocy p. psycholog jak postępować

w indywidualnych przypadkach.

Obecnie znam dobrze moich podopiecznych. Potrafię ocenić ich zdolności

i zainteresowania. Sądzę, że udało mi się pozyskać zaufanie dzieci, choć nie było to łatwe, gdyż dzieci nie znały mnie od pierwszych zajęć adaptacyjnych odbywających się jeszcze przed 1 wrześniem.


Efektywnie układa mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych.

Zbierałam informacje, mogące pomóc mi w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez:

-korzystanie z publikacji w Internecie

-lekturę czasopism i literaturę fachową

Miało to na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Zapoznałam się również z zasadami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, brałam udział w:

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych

i obserwowanych zajęć

Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Poprzez wspólne omawianie zajęć hospitowanych wzbogaciłam swoją wiedzę

i nabyłam umiejętności z zakresu organizacji miejsca dzieci podczas zajęć dydaktycznych.

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem 6-letnim.

Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Trudno wybrać takie zadania, które przysporzyły mi najwięcej kłopotów lub przyniosły najwięcej satysfakcji, gdyż zaangażowałam się w realizację każdego z nich. Poniżej przedstawiam moje mocne i słabe strony własnej działalnosci

Mocne strony mojej działalności

1. Umiem współpracować z innymi pracownikami przedszkola

i środowiskiem lokalnym.

2. Stale udoskonalam swój warsztat pracy.

3. Potrafię motywować wychowanków, stosując metody aktywizujące i różne

formy pracy.

4. Angażuję się w wykonywaną pracę.

5. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na twórcze działanie.

Możliwości wynikające z mocnych stron

1. Zwiększenie kompetencji zawodowych.

2. Zdobycie satysfakcji z osiągnięć wychowanków, przedszkola.

3. Doskonalenie warsztatu pracy, jego ciągła rozbudowa.

4. Planowe twórcze działanie na rzecz podnoszenia jakości mojej pracy.

5. Umiejętność prowadzenia ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowości

technicznych.

6. Zwiększenie mojego autorytetu.

Wnioski wynikające z mocnych stron mojej działalności

    1. Mogę wprowadzać lepsze i bardziej interesujące metody pracy.

    2. Mogę samodzielnie opracowywać i wdrażać ciekawe rozwiązania.

    3. Mogę wpływać na lepszą jakość mojej pracy

    4. Potrafię podejmować przedsięwzięcia związane z zadaniami przedszkola.

Słabe strony mojej działalności

1. Nie zawsze mam czas na przeglądanie i poznawanie nowości wydawniczych.

2. Większe zaangażowanie całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć,

Zagrożenia wynikające z moich słabych stron

1. Brak czasu.

2. Zniechęcenie wychowanków i nauczycieli do pracy.

Wnioski wynikające z moich słabych stron

1. Powinnam podjąć działania zmierzające do lepszej organizacji własnej pracy.

2. Powinnam organizować więcej spotkań i imprez w przedszkolu i poza jego terenem.

3. Powinnam konsekwentnie realizować zamierzenia pomimo przeciwności.

4. Bardziej zaangażować się w pracę na rzecz przedszkola.

Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych.


Pobierz dokument
sprawozdanie.roczne.ze.stazu.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 78 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie ze stażu, Awans zawodowy, Procedury i pomoc
Sprawozdanie z uzupełniającego stażu, Awans zawodowy - nauczyciel mianowany, AWANS dyplomowany
wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażyst
7-Stażysta - dokumentacja formalna (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - DOKUMENTACJA FORMALNA
Plan rozwoju zawodowego Kasia J, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Jak napisać sprawozdanie z PRZ, Awans zawodowy NAUCZYCIELA
nowe propozycjePLAN PRACY ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DZIECI 3-4 LETNIE, awans zawodowy nauczyciela stażysty
Andrzej Marek Sioma-sprawozdanie, Awans zawodowy nauczyciela
plan rozwoju zawodowego Kasi. J. cz.2, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktow
wniosek o rozpoczęcie stażu - wzór, Awans zawodowy nauczyciela
Plan pracy dydaktyczno2, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Sprawozdanie z realizacj planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, Awans zawodowy - naucz
Wniosek o rozpoczęcie stażu, szkoła, Awans zawodowy nauczyciela

więcej podobnych podstron