Siła i słabość Kościoła (III) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie


Piotr Buda, rok IV, NTK

model antropologiczny

Gimnazjum w Mrzeżynie

klasa IIIa

……………………… …...………………..

data podpis opiekuna praktyk

Siła i słabość Kościoła

Cel: Ukazanie prawdy, że Kościół jest rzeczywistością złożoną, w której zrasta się pierwiastek Boski i ludzki. Kształtowanie postawy świadomego przeżywania swojej obecności w Kościele.

Osiągnięcia:

- uczeń wie, że Kościół jest rzeczywistością świętą i grzeszną, Boską i ludzką, widzialną i niewidzialną;

- uczeń rozumie, że Kościół tworzą kapłani i wierni, którzy posiadają i pewne cnoty i grzechy, które rzutują na obraz całego Kościoła;

- uczeń pragnie dbać o dobre imię Kościoła przez własne zachowanie, którym daje świadectwo.

Orędzie zbawcze: Kościół jest rzeczywistością prawdziwie ludzką, ale też zarazem czymś więcej, niż jest to dostępne zewnętrznemu poznaniu. Ostatecznie Kościół można zrozumieć tylko w perspektywie wiary. Rzeczywistość Kościoła opiera się bowiem na zbawczej woli Boga i na dziele zbawienia, którego dokonuje On przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Z jednej strony istnieje widzialny Kościół ziemski, który do realizacji powierzonych mu zadań potrzebuje określonych struktur. Kościół, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, urzeczywistnia się w Kościele rządzonym przez następcę św. Piotra i biskupów pozostających z nim we wspólnocie. Z drugiej strony Kościół jest rzeczywistością duchową, którą pojąć w pełni można tylko w wierze.

Pomoce: Podręcznik ucznia s. 39-44, teksty KKK 770 i 771 (M1), schemat graficzny Kościoła (M2), modlitwa na zakończenie (M3).

Treść katechezy

metody

Modlitwa: Wierzę w Boga

Sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.

Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy.

I. Przeciwieństwa

Rozpoczynamy od prośby, by uczniowie znaleźli przeciwieństwa w otaczającym nas świecie oraz krótko opisali te przeciwności (np. radość - smutek, ubóstwo - bogactwo, młodość - starość).

O przeciwstawnych twierdzeniach słyszymy również na temat Kościoła. Możemy usłyszeć o dobru w Kościele oraz o złu, które się dzieje.

Postawienie problemu: Jaka jest prawda o Kościele?

Wspólna modlitwa

Pogadanka

Podsumowanie katechety

II. Świętość i grzeszność Kościoła

Temat: Siła i słabość Kościoła

O prawdzie na temat Kościoła możemy dowiedzieć się z jego nauczania. Rysujemy na tablicy schemat graficzny na temat Kościoła. Następnie wspólnie z uczniami w oparciu o teksty z Katechizmu (KKK 770-771) uzupełniamy go.

Notatka: Jest nią graficzny schemat wykonany wspólnie na tablicy.

Po wykonaniu zadania komentujemy schemat. W tym celu posługujemy się podręcznikiem (s. 41-42). Zwracamy uwagę na element boski i ludzki w Kościele, na grzech osobisty kapłanów, który nie czyni nieważnymi sprawowane przez nich sakramenty oraz na wyznanie wiary w Kościół w Credo.

Zapis w zeszycie

Praca z tekstami KKK (M1 i M2)

Wywiad biblijny (M1)

Zapis w zeszycie

Praca z podręcznikiem (rozmowa kierowana)

III. Miejsce każdego z nas w Kościele

Na zakończenie prowadzimy rozmowę z uczniami na temat ich własnego doświadczenia Kościoła.

Pytania pomocnicze, które można wykorzystać: Co jest w nim święte a co złe? Czy to jak postrzegamy Kościół nie znajdujemy również w nas samych? Kto buduje Kościół, czy tylko księża? Jaka jest nasza rola w Kościele? Czy to co mówią inni o Kościele odnosimy do nas samych?

Zadanie domowe: Napisz, dlaczego żaden nasz grzech nie jest wyłącznie naszą prywatną sprawą?

Modlitwa na zakończenie: Panie, ożyw Twój Kościół (podręcznik s. 44).

Dyskusja

Zapis w zeszycie

Wspólna modlitwa (M3)

Materiały katechetyczne:

M1: Teksty KKK 770 i 771:

KKK 770:

Kościół jest w historii, ale również ją przekracza. Jedynie „oczami wiary” można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec również rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego.

KKK 771:

Chrystus, jedyny Pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół święty, wspólnotę wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny; nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę. Kościół jest równocześnie:

- społecznością wyposażoną w strukturę hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa;

- zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową;

- Kościołem ziemskim i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi.

Te wymiary „tworzą jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego”. „Do istoty Kościoła należy to, że jest on… ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada w taki mianowicie sposób, że to co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu i skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co doczesne - do miasta przyszłego, które szukamy”.

M2: Schemat graficzny Kościoła:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Podsumowanie: Wszystkie wyżej wymienione właściwości Kościół posiada w taki sposób, że to co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co doczesne do nadprzyrodzonego.

M3: Modlitwa na zakończenie:

Panie, ożyw Twój Kościół

mocą Ducha Świętego.

Niech postępuje w miłości Prawdy

i niech pomaga ludziom odnajdywać Ciebie

- naszego wspólnego Ojca.

Boże, pozwól,

abym wiernie wypełniał moje życiowe powołanie,

które wynika z przynależności

do wspólnoty wierzących - Kościoła.

Boże, udziel mi Twoich darów,

aby moje życie nie stawało na przeszkodzie

poszukującym Ciebie. Amen.

1

KOŚCIÓŁ jest równocześnie:

Do istoty KOŚCIOŁA należy to, że jest on:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kościół a świat (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dobro wspólne (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Mój świat (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Duch Święty w Kościele (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Przywrócona wolność (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Człowieka a tajemnica świata (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Po co liturgia (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KKK 771 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - ChL 42 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Grzech pierwszych ludzi (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Uczniowie z Emaus (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KDK 10 (I), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
52 Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi kartkówka, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, pomoce katechetyczne W
5TW katecheza gimnazja
Siła i słabość człowieka w literaturze o wojnie i okupacji
Siła i słabość człowieka

więcej podobnych podstron