Test inżynieria leśna1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria


1. Kto jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego wg przepisów prawa budowlanego:

A. Inwestor, projektant, kierownik budowy, osoba pełniąca nadzór inwestorski;

B. Inwestor, projektant, kierownik budowy, osoba pełniąca nadzór inwestorski, nadzór inspektor budowlany;

C. Inwestor, projektant, kierownik budowy, osoba pełniąca nadzór inwestorski, wykonawca, inspektor nadzór budowlany?

2. Nadzór inwestorski:

A. Kontroluje przebieg budowy i działa na zlecenie nadzoru budowlanego;

B. Jego prowadzenie nie jest narzucone przepisami prawa dla budów wszystkich budowli,

C. Nadzoruje przebieg budowy.

3. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie:

A. Musi posiadać kierownik budowy i kierownik robót;

B. Musi posiadać inspektor nadzoru budowlanego;

C. Musi posiadać wykonawca;

D. Może być udokumentowany zaświadczeniem organu samorządu zawodowego o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

E. Obecnie w przypadku nadawanych uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów magisterskich.

4. Zarządca drogi:

A. Wykonuje zadania w zakresie remontów, budów oraz utrzymania dróg i finansuje z funduszy własnych wszystkie zadania związane zarządzaniem;

B. Zarządza wszystkimi drogami, jeśli dysponuje prawem własności lub włada nimi, C. Jeśli jest nim nadleśnictwo to zarządza wyłącznie drogami wewnętrznymi,

D. Jeśli jest to droga ogólnodostępna położona na obszarze gminy, to zarządza drogą gmina.

5. Proces inwestycyjny:

A. Rozpoczyna się zawsze podjęciem decyzji inwestycyjnej,

B. Wymaga zawsze analizy celowości inwestycji ze względu na obowiązek prawny, C. Nie zawsze wymaga analizy wykonalności technicznej inwestycji;

D. Kończy się odbiorem inwestycji i oddaniem obiektu budowlanego do eksploatacji.

6. Ooszenie o udzieleniu zamówienia (wybór wykonawcy) w przypadku inwestycji budowlanych realizowanych w lasach:

A. Musi być podane w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeśli w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym,

B. Stanowi informację upublicznianą wyłącznie w stosunku do składających oferty wykonawców,

C. Poprzedza podpisanie umowy cywilno-prawnej między inwestorem a wykonawcą.

7. Ustawa prawo zamówień publicznych:

A. Dotyczy zamówień na wszystkie rodzaje robót budowlanych prowadzone przez Lasy Państwowe,

B. Nie dotyczą zamówień na projekty techniczne dotyczące robót budowlanych prowadzonych przez Lasy Państwowe,

C. Nie wymaga prowadzenia postępowań w przypadku zamówień o wartości poniżej 14 tys. Euro, jeśli nie są to roboty budowlane,

8. Przetarg nieograniczony, jest to tryb wyboru wykonawcy robót budowlanych, który:

A. Wyklucza możliwość odrzucania ofert,

B. Może zostać unieważniony bez podania przyczyn,

C. Dopuszcza ujawnianie treści ofert przed ich otwarciem,

D. W praktyce jest najczęściej stosowanym trybem w przypadku robót budowlanych w lasach, gdzie jedynym kryterium wyboru jest cena,

E. Umożliwia składanie protestów przez wykonawców wyłącznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,

F. Jest rozstrzygnięty ostatecznie po rozpatrzeniu i odrzuceniu ewentualnych odwołań do protestów dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty,

G. Jeśli zostaje rozstrzygnięty, zaś wybrany wykonawca uchyla się od podpisania umowy skutkuje to zatrzymaniem wpłaconego przez niego wadium,

H. W przypadku podpisywania umowy między inwestorem i wykonawcą wymaga zgodności treści umowy m.in. z treścią najkorzystniejszej oferty, odnośnie kryteriów wyboru (np. ceny) i warunków zapisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Projekt techniczny:

A. Jest wymagany jako załącznik do pozwolenia na budowę,

B. Jego forma i treść musi być zawsze zgodna z przepisami prawa budowlanego,

C. Składa się z części graficznej i obliczeniowej.

10. W przypadku pozwolenia na budowę:

A. Zawsze wymagane są uzgodnienia i pozwolenia,

B. Jednym z pozwoleń wymaganym jedynie w stosunku do budowli jest pozwolenie wodno-prawne,

C. Uzgodnienia i pozwolenia powinny być przeprowadzone nie później niż po sporządzeniu projektu budowlanego,

D. Wydanie decyzji środowiskowa może wymagać sporządzenia raportu odnośnie oddziałania inwestycji na środowisko.

11. Projekt techniczny, o którym mówi prawo budowlane:

A. Składa się z projektu zagospodarowania terenu i projektu architektonicznego,

B. Wymaga podania uprawnień projektowych wyłącznie głównego projektanta,

C. Może być podzielony na części, ale musi być sporządzony w formie zwartej z ponumerowanymi stronami,

D. Wymaga załączenia dokumentów poświadczających uzgodnienia i pozwolenia,

E. Wykonywany jest w 4 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz zatrzymywany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

12. Plan sytuacyjny

A. Stanowi dokument obligatoryjny w przypadku projektu budowlanego,

B. Wykonuje się na ogół na podkładach w formie map w skali 1:1000, 1:500 przeznaczonych do celów projektowych,

C. Zawiera informację wyłącznie dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych na działce budowlanej, przyłączy i sieci oraz ciągów komunikacyjnych,

D. Stanowi część projektu zagospodarowania terenu.

13. Plan orientacyjny

A. Stanowi obligatoryjny element każdej dokumentacji projektowej,

B. Stanowi element dokumentacji rysunkowej projektu,

C. Wykonuje się wyłącznie na podkładach w formie map topograficznych w skali 1:10 000, 1:25000,

D. Stanowi dokument niezbędny do odtwarzania projektu w terenie.

14. Rysunki szczegółowe obiektów budowlanych

A. Wykonuje się w skalach największych,

B. Zawierają dane dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych,

C. Mogą być wykonane w widokach i przekrojach,

D. Wykonywanie są wyłącznie w rzucie prostokątnym.

15. Opis techniczny

A. Musi stanowić część każdego projektu zagospodarowania terenu,

B. Może zawierać klauzulę wykonawczą,

C. Zawiera informacje dotyczące źródła parametrów technicznych projektowanego obiektu budowlanego,

D. Zawiera informacje odnośnie przyjętych lub obliczonych wartości parametrów technicznych.

1/3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNA Wykład I 29, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Inżynieria, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
inzynieria - sciaga drogi, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
projekt z inżynierii, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNAWykład VIII24, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
Botanika leśna - egzamin, AR Poznań - Leśnictwo, Botanika
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Ekologiczne podstawy hodoeli lasu, AR Poznań - Leśnictwo, ekologiczne podstawy hodowli lasu

więcej podobnych podstron