Statyczna próba rozciągania, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV

Pobierz dokument
statyczna.proba.rozciagania.ziip.ii.rok.zip.doc
Rozmiar 168 KB

SPRAWOZDANIE

Ćwiczenia laboratoryjne z Metaloznawstwa okrętowego.

Ćwiczenie numer

1

Temat ćwiczenia:

Statyczna próba rozciągania.

Wykonali:

Joanna Bentkowska

Paweł Umerski

Grupa:

1 A (mgr)

Data odrobienia:

7.XII.1999

Data oddania:

14.XII.1999

 1. Wstęp

Statyczna próba rozciągania jest najpowszechniej stosowaną próbą wytrzymałościową przy doborze materiałów na konstrukcje. Jest to próba łatwa do wykonania, dość dokładna i wszechstronna. Próbę tę przeprowadza się zgodnie z normą PN-91/H-04310.

Próby statyczne cechuje mała prędkość wzrostu naprężenia. Wzrost prędkości rozciągania znacznie zwiększa granicę plastyczności metalu, w mniejszym zaś stopniu zwiększa wytrzymałość na rozciąganie.

Podczas statycznej próby rozciągania próbkę poddaje się rozciąganiu za pomocą wolno rosnącej siły F, czemu towarzyszy wzrost długości próbki.

Celem próby statycznego rozciągania jest wyznaczenie:

Na początku rozciągania następuje wzrost obciążenia przy małym wzroście wydłużenia i wykres ma charakter prostoliniowy. Odkształcenia próbki są wówczas sprężyste (odwracalne) i proporcjonalne do wielkości przyłożonego obciążenia. Można wyrazić je przy pomocy prawa Hooke`a

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
- naprężenie [MPa]

ε - wydłużenie względne [%]

E - współczynnik sprężystości wzdłużnej, zwany także modułem Younga

Współczynnik ten jest jedną z podstawowych stałych materiałowych charakteryzujących własności mechaniczne materiałów krystalicznych. wyznacza się go jako stosunek przyrostu naprężenia ∆R [MPa] do odpowiadającego mu wydłużenia jednostkowego 0x01 graphic
z wzoru

0x01 graphic

Umowną granicę sprężystości R0,05 wyznacza się jako naprężenie rozciągające wywołujące w próbce umowne wydłużenie trwałe x = 0,05% z wzoru

0x01 graphic
[MPa]

gdzie: F0,05 - siła obciążająca wywołująca umowne wydłużenie trwałe x=0,05% długości pomiarowej próbki [N],

S0 - początkowa powierzchnia przekroju poprzecznego próbki na długości pomiarowej [mm2]

Wydłużenie trwałe jest to wydłużenie rozciąganej próbki, które pozostaje po zdjęciu obciążenia, przeciwnie temu wydłużenie sprężyste próbki po zdjęciu obciążenia zanika.

Przy dalszym wzroście siły dochodzimy do momentu gdy wydłużenie zwiększa się bez wzrostu obciążenia, a nawet niekiedy przy jego spadku. Takie naprężenie rozciągające stanowi wyraźną granice plastyczności Re, przy osiągnięciu którego następuje wyraźny wzrost wydłużenia rozciąganej próbki (przy zmniejszonym, bez wzrostu lub nawet przy krótkotrwałym spadku siły obciążającej). Wyznacza się ją ze wzoru

0x01 graphic
[MPa]

gdzie: Fe - siła obciążająca odpowiadająca wyraźnej granicy plastyczności [N]

Pewne materiały nie wykazują wyraźnej granicy plastyczności. Dla nich wyznacza się umowną granicę plastyczności R0,2 jako naprężenie rozciągające wywołujące w próbce umowne wydłużenie trwałe x = 0,2% z wzoru

0x01 graphic
[MPa]

gdzie: F0,2 - siła obciążająca wywołująca umowne wydłużenie trwałe x=0,2% długości pomiarowej próbki [N]

Przy dalszym wzroście siły obciążającej próbka znacznie się wydłuża plastycznie, równomiernie na całej długości pomiarowej. Naprężenie rozciągające odpowiadające największej sile obciążającej uzyskanej w czasie przeprowadzania próby stanowi wytrzymałość na rozciąganie Rm. wyznaczoną ze wzoru

0x01 graphic
[MPa]

gdzie: Fm. - największa siła obciążająca osiągnięta w czasie próby [N]

Dla metali mniej ciągliwych próbka rozrywa się zaraz po osiągnięciu Fm. Dla metali ciągliwych po przekroczeniu Fm. następuje szybki wzrost przewężenia miejscowego, czyli tworzenie się na próbce tzw. szyjki, przy czym jednocześnie występuje spadek obciążenia do wartości Fu. Naprężenie rzeczywiste występujące w przekroju poprzecznym próbki w miejscu przewężenia w chwili rozerwania nazywa się naprężeniem rozrywającym Ru wyznaczonym ze wzoru

0x01 graphic
[MPa]

gdzie: Fu - siła obciążająca w chwili rozerwani próbki [N]

Su -powierzchnia najmniejszego przekroju poprzecznego próbki po rozerwaniu [mm2]

Oprócz wyżej wymienionych własności wytrzymałościowych próba rozciągania pozwala wyznaczyć własności plastyczne metalu:

0x01 graphic
[%]

gdzie: Lu - długość pomiarowa próbki po rozerwaniu [mm2]

p - wskaźnik wielokrotności długości pomiarowej próbki L0

0x01 graphic
[%]

 1. Metodyka badań

Próbki stosowane do badań są znormalizowane. W naszym przypadku stosowaliśmy próbki o przekroju okrągłym z główkami do chwytania w szczęki. Głównym parametrem próbki, od którego zależą pozostałe wymiary jest wielkość średnicy d0. Stosowaliśmy próbki pięciokrotne (krótkie), dla których 0x01 graphic
. Średnica naszej próbki wynosiła d0 = 8 mm, a więc jej L0 = 40mm.

0x08 graphic

0x08 graphic

Rys. 1 - Próbka zastosowana w statycznej próbie rozciągania

Statyczne próby rozciągania przeprowadza się na tzw. zrywarkach lub rozciągarkach. Próbkę umieszcza się w uchwytach i poddaje wolno zwiększającemu się obciążeniu. Częściej spotyka się zrywarki z napędem hydraulicznym. W naszym ćwiczeniu stosowaliśmy maszynę z napędem mechanicznym.

Silnik prądu stałego poprzez przekładnie i sprzęgła napędza dwie współbieżne śruby pociągowe. Śruby te poruszają dolną belkę w górę lub w dół, powodując ściskanie, albo rozciąganie.

Podczas próby mierzone są dwie wielkości: siłę obciążającą i wydłużenie próbki. Pierwszą wielkość rejestruje wbudowany w maszynę siłomierz, natomiast ekstensometr mierzy wydłużenie. Przyrządy te działają na zasadzie tensometrii oporowej: wraz ze zmianą długości przewodnika zmienia się również jego rezystancja.

Ekstensometr to wygięta w kształcie litery Π blaszka przymocowana do końców długości pomiarowej próbki. Naklejone tensometry służą do odczytu zmian napięcia wraz ze zmianą długości próbki.

Wielkości mierzone przez siłomierz i ekstensometr kierowane są do wzmacniaczy, a następnie do komputera, który tworzy wykres rozciągania F = f(ΔL).

0x08 graphic
3

0x08 graphic

6

7

2

1

4

5

Rys. 2 - Maszyna o napędzie mechanicznym do statycznej próby rozciągania

1 - próbka, 2 - szczęki samozaciskowe, 3 - górna belka, 4 - dolna belka,

5 - śruby pociągowe, 6 - siłomierz, 7 - ekstensometr

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy skontrolować wymiary próbki (L0 i d0), następnie odpowiednio zamocować próbkę w szczękach i umieścić na niej ekstensometr. Później należy wyzerować wskazania siłomierza i ekstensometru

0x08 graphic
F

Blaszka

L0

F

Rys. 3 - Ekstensometr do pomiaru wydłużenia próbki

Wykresy zamieszczone w sprawozdaniu zostały wykonane dla próbek ze stopu aluminium AlCu4Mgl (duraluminium PA6) oraz stali St3.

Na ćwiczeniu zbadano jedynie próbkę aluminiową, jednak z powodu awarii maszyny nie zamieszczono w sprawozdaniu otrzymanego wykresu (wyniki były zafałszowane).

 1. Wyniki badań

Statyczna próba rozciągania przeprowadzona została dla próbek okrągłych, proporcjonalnych, pięciokrotnych, dla których średnica początkowa

d0 = 8 [mm]

Początkowa długość pomiarowa próbki, odpowiadająca sile F = 0

0x01 graphic
[mm]

Początkowa powierzchnia przekroju poprzecznego próbki:

0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 50,265 [mm2]

Przeliczenie skali wykresów opisanych zależnością siły obciążającej próbkę F do przyrostu długości odcinka pomiarowego próbki ΔL = L - L0, na naprężenie umowne 0x01 graphic
do względnego wydłużenia próbki na odcinku pomiarowym 0x01 graphic
, gdzie:

0x01 graphic
[MPa] ; 0x01 graphic
[%]

gdzie: F - siła obciążająca próbkę [kN]

L - długość odcinka pomiarowego próbki odpowiadająca danej sile F lub naprężeniu 0x01 graphic
[mm]

Przykłady obliczeń:

F=6 kN 0x01 graphic
MPa

∆L=4 mm 0x01 graphic
%

Wyniki przeliczeń:

F=6 kN

0x01 graphic
=119 MPa

∆L=4 mm

ε=10 %

F=12 kN

0x01 graphic
=239 MPa

∆L=8 mm

ε=20 %

F=18 kN

0x01 graphic
=358 MPa

∆L=12 mm

ε=30 %

F=24 kN

0x01 graphic
=477 MPa

∆L=16 mm

ε=40 %

F=30 kN

0x01 graphic
=597 MPa

∆L=20 mm

ε=50 %

Dla zamieszczonych w sprawozdaniu wykresów obliczono lub wyznaczono z charakterystyki następujące parametry:


Próbka stopu aluminium (1)

L0=40 mm Lu=48,4 mm

d0=8 mm du=6,4 mm

S0=50, 265 mm2 Su=32,17 mm2 , gdzie 0x01 graphic

Własności plastyczne:

 1. Maksymalne względne wydłużenie próbki A5 wyznaczone w oparciu o:

0x01 graphic
%

 1. Maksymalne przewężenie plastyczne (szyjka)

0x01 graphic
%

Własności wytrzymałościowe:

Zostały wyznaczone na podstawie danych otrzymanych z wykresu

 1. Wytrzymałość na rozciąganie (Rm.)

Fm=25,1 kN 0x01 graphic
MPa

 1. Naprężenie rozrywające (Ru)

Fu=22,5 kN 0x01 graphic
MPa

 1. Umowna granica plastyczności (R0,2)

F0,2=16,4 kN 0x01 graphic
MPa

Próbka stalowa

L0=40 mm Lu=56,1 mm

d0=8 mm du=4,0 mm

S0=50, 265 mm2 Su=12,57 mm2

Własności plastyczne:

 1. Maksymalne względne wydłużenie próbki A5 wyznaczone w oparciu o:

0x01 graphic
%

 1. Maksymalne przewężenie plastyczne (szyjka)

0x01 graphic
%

Własności wytrzymałościowe:

 1. Wytrzymałość na rozciąganie (Rm.)

Fm=21,1 kN 0x01 graphic
MPa

 1. Naprężenie rozrywające (Ru)

Fu=14,9 kN 0x01 graphic
MPa

 1. Wyraźna granica plastyczności (Re)

Zbadana próbka stalowa ma:

FeH=14,6 kN 0x01 graphic
MPa

FeL=13,7 kN 0x01 graphic
MPa

Próbka stopu aluminium (2)

(próbka którą rozciągaliśmy na ćwiczeniach)

L0=40 mm Lu=47,3 mm

d0=8 mm du=6,6 mm

S0=50, 265 mm2 Su=34,21 mm2

Mając powyższe dane (bez wykresu) można jedynie wyznaczyć własności plastyczne:

 1. Wnioski i spostrzeżenia

Podczas przeprowadzania statycznej próby rozciągania próbki stopu aluminium (AlCu4Mgl) otrzymaliśmy przełom nachylony do osi próbki (kierunku działania siły) pod kątem 450x01 graphic
. Przełom ten nie znajdował się jednak w połowie jej długości pomiarowej, co oznacza, że ewentualny otrzymany wykres nie obrazowałby w pełni własności plastycznych tej próbki. Wartości te byłyby trochę zaniżone. W przypadku stali (St3) otrzymywany przełom jest płaski, prostopadły do osi próbki.

Wykres 1 przedstawiający zachowanie się stopu aluminium (1) podczas statycznego rozciągania nie posiada wyraźnej granicy plastyczności. Wartość naprężenia odpowiadająca umownej granicy plastyczności aluminium, wyznaczona jako siła wywołująca w próbce umowne wydłużenie trwałe εpl=0,2% wynosi około R0,2 = 326,3 MPa. Dokładne określenie tej wartości jest bardzo trudne z powodu małej dokładności początkowej fazy wykresu.

Z kolei na wykresie 2 przedstawiającym zachowanie się stali wyróżnić można górną ReH = 290,5 MPa i dolną granicę plastyczności ReL = 272,6 MPa. Są one niższe co do wartości niż w przypadku umownej granicy plastyczności aluminium

W porównaniu z próbką stalową stop aluminium posiada znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie rzędu Rm = 499 MPa (wykres jest wyższy), podczas gdy dla stali wielkość ta wynosi 419,8 MPa. Należy jednak zauważyć, że aluminium charakteryzuje się mniejszą niż stal plastycznością (wykres jest węższy - szybciej następuje pęknięcie próbki).

Z wykresów wynika, że wydłużenie obu próbek znacznie się różni. Względne wydłużenie plastyczne stopu aluminium wynosiło około 20,75%, natomiast dla stali było ono prawie dwukrotnie większe 37,25%. Również powstałe na obu próbkach przewężenia mają inne wartości. Dla aluminium Z ≈36%, podczas gdy dla stali wynosi aż Z ≈75%. Potwierdza to fakt, iż wzrost własności wytrzymałościowych odbywa się kosztem obniżenia własności plastycznych materiału (i odwrotnie: wzrost własności plastycznych odbywa się kosztem obniżenia własności wytrzymałościowych).

Na podstawie wykresu zauważamy również, że w zakresie sprężystym aluminium odkształca się bardziej niż stal (początkowy, prostoliniowy odcinek wykresu dla stali jest krótszy, lecz bardziej stromy). Jest to spowodowane różnymi wartościami modułu sprężystości wzdłużnej (modułu Younga), który dla badanej próbki stalowej wynosi E=207000 MPa, zaś dla stopu aluminium E=68000 MPa. Podobnie jak określenie umownej granicy plastyczności dla aluminium, tak i określenie na podstawie otrzymanych wykresów wartości modułu Younga dla obu próbek jest stosunkowo trudne i mało dokładne.

Różnice między wartościami względnego wydłużenia plastycznego otrzymaną na podstawie pomiarów próbki suwmiarką, a wartością odczytywaną z wykresu w niewielkim stopniu wynikają z niedokładności przyrządów pomiarowych oraz samego odczytu. Wynik komputerowy również obarczony jest błędem związanym z niedokładnością zamocowania ekstensometru na końcach długości pomiarowej próbki. Błąd może być spowodowany także samym wyznaczeniem długości pomiarowej próbki i jego naniesieniem.

Zauważono również, że osie wykresów zamieszczonych w sprawozdaniu (są to odbitki wydruków innej grupy) nie są do siebie prostopadłe, co ma wpływ na dokładność odczytania parametrów z charakterystyki F=f(∆L)

1

1

- 1 -

L0

d0

Wzmacniacz

Wzmacniacz

Komputer

F

∆L

Woltomierz

cyfrowy

Napęd silnikiem

prądu stałego

M

n

U

I

UF

U∆L

Próbka Tensometry


Pobierz dokument
statyczna.proba.rozciagania.ziip.ii.rok.zip.doc
Rozmiar 168 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wydyma statyczna próba skręcania, ZiIP, II Rok ZIP, Wytrzymałość materiałów, Labv.wytrzymalosc
Lab.-Statyczna proba skręcania, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV, WYDYMA
proba rozciagania, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV
tensometry1, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV
Laboratorium Wytrzymalosci Materialow-cw7, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III
Laboratorium Tensometria-raport moj, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV
WYDYMA-zbiornik, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV
tensometry1, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III-IV
2. Sprawozdanie 29.10.2014 - Statyczna próba ściskania, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr
Wytrzymka Statyczna próba rozciągania metali
wytrzymka laborki, 3 - Statyczna próba rozciągania metali, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Che
ćwiczenie 1 statyczna próba rozciągania, ATH, Wytrzymałość materiałów-zadania, laborki
Statyczna próba rozciągania, PP (WIZ), Wytrzymałość Materiałów (Wydyma), Laborki
SPRAWOZDANIE - Statyczna próba rozciągania ostateczna, Politechnika, wytrzymałość materiałów
Statyczna próba rozciągania, Wytrzymałość materiałów
statyczna próba rozciągania i umocnienie cw 3
Statyczna próba rozciągania - sprawko, Uczelnia, Metalurgia
Statyczna proba rozciagania, Księgozbiór, Studia, Materiałoznastwo
statyczna proba rozciagania

więcej podobnych podstron