Test z egzaminu ze statystyki, WSFIZ pawia

Pobierz dokument
test.z.egzaminu.ze.statystyki.wsfiz.pawia.doc
Rozmiar 106 KB

Podczas badania wysokości sadzonek okazało się, że sadzonek o wysokości do 2cm jest 10, od 2 do 4cm- 20, od 4 do 6cm-30, od 6 do 8cm - 40 i od 8cm do 10 cm - 60 sadzonek.

T/N

Obliczenie średniej wysokości sadzonek jako średniej arytmetycznej jest zasadne.

T

Obliczenie najczęściej spotkanej wysokości sadzonek jako dominanty rozkładu cechy jest zasadne.

N

Rozkład wysokości sadzonek jest rozkładem symetrycznym.

N

Mediana rozkładu wysokości sadzonek wynosi 6cm

N

Zapytano 20 osób o liczbę przepracowanych lat i otrzymano następujące informacje dwie osoby pracują krócej niż 3 lata, 8 osób pracuje krócej niż 6 lat, 18 osób pracuje krócej niż 9 lat. Dodatkowo wiadomo, że maksymalna liczba lat pracy w tej grupie nie przekracza 12 lat.

T/N

Rozkład liczby przepracowanych lat jest rozkładem symetrycznym.

N

Obliczenie średniej liczby przepracowanych lat jako średniej arytmetycznej jest zasadne.

T

Dominanta liczby przepracowanych lat jest większa niż 6 mniejsza niż 9 lat.

T

Mediana rozkładu liczby przepracowanych lat wynosi więcej niż 4 lata i mniej niż 6 lat.

N

Dla cen towaru A wiadomo XA=10zł, S.A.=2zł, natomiast dla cen towaru B XB=80USD; SB=16USD.

T/N

Zmienność cen obu towarów mierzona wartością danego współczynnika zmienności jest taka sama.

T

Zmienność cen towarów A i B nie można porównać, ponieważ ceny mierzone są w różnych walutach.

N

Zmienność ceny towaru B jest większa od zmienności ceny towaru A ponieważ SB jest większa niż wartość niż SA.

N

Aby porównać zmienność ceny towarów A i B należy zastosować względną miarę zmienności.

T

W badaniu absencji 120 pracowników w I kwartale 2005 roku otrzymano X= Mx =Dx =5dni.Z ogółu korzystających ze zwolnień 30% pracowników nie pracowało tylko 1 albo 2 albo 3 dni. Kolejne liczby dni zwolnień brane pod uwagę w badaniu to (4,5,6) oraz (7,8,9).

T/N

Zgodnie z podanymi informacjami z ogółu korzystających ze zwolnień 30% pracowników nie pracowało tylko albo 7 albo 8 albo 9 dni.

T

Wartość klasycznego współczynnika asymetrii dla rozkładu liczby dni absencji wynosi 1.

N

Histogram liczby dni absencji jest figurą symetryczną.

T

Zgodnie z podanymi informacjami z ogółu korzystających ze zwolnień 40 pracowników przebywało na zwolnieniach w badanym okresie 4 albo 5 albo 6 dni.

T

Obliczono wartość miar statystycznych charakteryzujących rozkład wartości cechy dla próby, w której rozkład wartości cechy jest rozkładem normalnym. Otrzymano następujące wyniki: X= 12, Mx= 6, Dx=9.

T/N

Wartość klasycznej miary kurtozy równa się 3.

T

Wartość wariancji wyznaczonej w tej próbie jest równa 0.

N

Około 69% jednostek z próby należy do przedziału (10,14), ponieważ średnia w próbie równa się 12, a odchylenie standardowe 2.

T

Na podstawie danych o produkcji przemysłowej w Islandii w 2003 roku obliczono, że w I kwartale wzrosła produkcja o 12%, a w II kwartale zmalała o 3%, w III kwartale wzrosła o 12% a w IV zmalała o 4%. Wszystkie zmiany mierzono do poprzedniego okresu.

T/N

Średnio w ciągu ostatnich 4 kwartałów produkcja przemysłowa w Islandii wzrosła o 4%.

T

Produkcja w III kwartale 2003 roku była wyższa około 5% niż w IV kwartale 2002 roku.

N

Produkcja w IV kwartale 2003 roku była wyższa niż w IV kwartale 2002 roku o więcej niż 16% a mniej niż 16,5%.

N

Produkcja w IV kwartale 2003 roku była wyższa niż w I kwartale 2003 roku o więcej niż 4,5% a mniej niż 5%.

T

Z tego, że współczynnik korelacji liniowej pomiędzy cechami X i Y jest równy 1, zawsze wynika, że:

I) wskaźnik siły korelacji równy jest 1.

II) miara stopnia krzywoliniowości regresji równa się 0.

III) istnieją takie stałe a i b, że y = ax + b

IV) można stwierdzić, że między cechą X a cechą Y istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

Prawdziwe są własności o numerach:

T/N

Żaden z podanych wariantów.

N

Tylko II i III

N

Tylko I i III

T

Tylko III

N

Dokonano 80 pomiarów zużycia benzyny w l/km (Y) przy różnej predkości samochodu w km/h (X). Wyniki zestawiono w tablicy korelacyjnej. Na jej podstawie obliczono :

T/N

Kowariancję: 5,66

Wariancję zużycia benzyny: 1,96

Wariancję prędkości: 36,0

Średnią arytmetyczną wariancji warunkowych: Sj2 (x): 9,0

Wariancja średnich warunkowych zmiennej X jest równa 25

T

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między cechami X i Y jest równy mniej niż 0,7.

T

Wskaźnik korelacji prędkości (zm. zależna) od zużycia benzyny jest mniejszy niż 0,7.

N

Zmienność zużycia benzyny objaśnia zmienność prędkość w więcej niż 90%

N

Cena akcji pewnej firmy w kolejnych notowaniach kształtowały się następująco w (zł): 28, 32, 38, 41,45.

T/N

Trend liniowy jest dobrze dopasowanym do danych empirycznych modelem cen akcji.

T

Z modelu trendu liniowego wynika, ze cena akcji z notowania na notowanie rosła mniej niż 3,1 zł.

N

Z modelu trendu liniowego wynika, że cena akcji w okresie poprzedzającym pierwszą obserwację wyniosła mniej niż 21,5zł.

N

Z prognozy otrzymanej na podstawie oszacowanej funkcji trendu liniowego wynika, że ceny akcji w pierwszym notowaniu po okresie obserwacji powinna wynieść około: 48,1 zł.

T

W browarze obliczono kwartalne wskaźniki sezonowości(miary względne) produkcji piwa w latach 1991-2003, O1=0,75, O2=45 i O3=0,60. Średnia kwartalna produkcja piwa wynosi 1000 hl (nie jestem pewien tej liczby..)

T/N

Przeciętna produkcja kwartalna w I kwartale wynosi: 1250 hl.

N

Przeciętna produkcja kwartalna w III kwartale wynosi: 2200hl.

N

Suma absolutnych odchyleń sezonowych w kwartałach od trendu wynosi 0.

N

Iloczyn względnych odchyleń sezonowych w kwartałach od trendu wynosi 4.

T

W 50 rodzinach przeprowadzono badanie ilości czasu przeznaczonego na pracę tygodniowo przez głowę rodziny (X, godz.) i wielkości tygodniowych dochodów (Y, w tys. Zł). Na podstawie uzyskanych danych oszacowano linie regresji:

Ŷi = 0,01xi+0,02 xj = 90yj + 3

T/N

Współczynnik korelacji liniowej między zmiennymi X i Y wynosi 0,9

N

Wartość wskaźnika siły korelacji między zmienną Y (zależną), a zmienną X (niezależną) wynosi co najmniej 0,95.

T

Średni tygodniowy czas pracy głowy rodziny wynosi 48 godzin.

T

Zmiany czasu pracy w 99% objaśniają zmiany tygodniowych dochodów głowy rodziny.

N

Cena akcji pewnej firmy w kolejnych notowaniach kształtowały się następująco (zł): 25,23,21,20,18,15.

T/N

Trend liniowy jest dobrze dopasowanym do danych empirycznych modelem cen akcji.

T

Z modelu trendu liniowego wynika, że cena akcji z notowania na notowanie miała więcej niż 1,5 zł.

T

Z modelu trendu liniowego wynika, że cena akcji w okresie poprzedzającym pierwszą obserwację wynosiła mniej niż 26,5 zł.

N

Z prognozy otrzymanej na podstawie oszacowanej funkcji trendu liniowego wynika, że cena akcji w pierwszym notowani po okresie obserwacji powinna wynieść mniej niż 13,5 zł.

N

Tendencję rozwojową rejestrowania spółek prawa handlowego w Palarnie w latach 2002-2004 charakteryzuje funkcja trendu kwartalnego:

Ŷi = 3t + 10, i= 12,…..,12

Oszacowane wskaźniki sezonowości (miary względne) w poszczególnych kwartałach spełniają warunki : O1=0,8 O2=0,8 O3=2O4

T/N

Wartość oczyszczonego wskaźnika sezonowości dla IV kwartału jest równa 0,8.

T

Absolutne odchylenie sezonowe liczby spółek dl III kwartału jest mniejsze od 15.

N

Teoretyczna liczba zarejestrowanych spółek w I kwartale 2006 jest większa od 60

T

Iloczyn względnych odchyleń sezonowych w kwartałach od trendu wynosi 1

N

Na kolejnych sesjach ceny akcji zmieniły swoją wartość w stosunku do ceny z poprzedniej sesji w sposób następujący +5%; +5%; -5%; +5% -5%; -5%. Cena akcji na ostatniej rozpatrywanej sesji w stosunku do pierwszej rozpatrywanej sesji:

T/N

Pozostała bez zmian

N

Wzrosła o 1,25%

N

Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

T

Spadła o 1,25%

N

W browarze obliczono kwartalne wskaźniki sezonowości (miary względne) produkcji piwa w latach 1991-2003: O1=0,45, O2=0,65 i O4=1,45. Średnia kwartalna produkcja piwa wynosiła 5000 hl.

T/N

Przeciętna produkcja kwartalna w III kwartale wynosi 6000 hl.

Przeciętna produkcja kwartalna w I kwartale wynosi 2250 hl.

Suma absolutnych odchyleń sezonowych w kwartałach od trendu wynosi 0.

Iloczyn względnych odchyleń sezonowych w kwartałach od trendu wynosi 1.

Podczas badania wysokości sadzonek okazało się, że sadzonek o wysokości do 2 cm jest 60, od 2 do 4 cm - 10, od 4 do 6 cm - 10, od 6 do 8 cm - 20 i od 8 do 10 cm - 80 sadzonek.

T/N

Obliczenie średniej wysokości sadzonek jako średniej arytmetycznej jest zasadne.

N

Obliczenie najczęściej spotykanej wysokości sadzonek jako dominanty rozkładu cechy jest zasadne.

N

Mediana rozkładu wysokości sadzonek wynosi blisko 7 cm.

T

Rozkład wysokości sadzonek jest rozkładem symetrycznym.

N


Pobierz dokument
test.z.egzaminu.ze.statystyki.wsfiz.pawia.doc
Rozmiar 106 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test z egzaminu ze statystyki, zachomikowane New Adult etc
Przyk-adowe zadania na egzamin ze statystyki, ekonomia, 2 rok, statystyki test
BHP Test egzaminacyjny ze szkolenia okresowego bhp dla nauczycieli
egzamin ze statystyki, Statystyka opisowa
Egzamin ze statystyki, PK, Statystyka
Egzamin ze statystyki indukcyjnej 2008, Egzamin ze statystyki cz
egzamin ze statystyki
Egzamin ze statystyki I Roeske Słomka zestaw A
EGZAMIN ze statystyki 20 6 2011 Nieznany
EGZAMIN ze statystyki 06 2011
Egzamin ze statystyki, Ekonomia UG, 1 rok, Statystyka
EGZAMIN ZE STATYSTYKI 2008, Statystyka
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO NA EGZAMINIE ZE STATYSTYKI Z DEMOGRAFIĄ, statystyka z demografią
Egzamin ze statystyki cz.II (wnioskowanie statystyczne), Egzamin ze statystyki cz
Zadania z egzaminu ze Statystyki (2)
egzamin ze statystyki Geografia
Bardzo ważne, pomocne i ułatwiające zdanie egzaminu ze statystyki!! ZDAŁAM;)
EGZAMIN ze statystyki 6 2011

więcej podobnych podstron