Podstawowe rozwiązania w zakresie publicznego prawa bankowego, FINANSE PUBLICZNE JĘDRZEJEWSKI


Podstawowe rozwiązania w zakresie publicznego prawa bankowego

1. Scharakteryzuj czynności bankowe.

Czynności bankowe:

-przyjmowanie wkładów

-udzielanie kredytów

-przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

-inne czynności

2. Podaj uprawnienia szczegółowe banków.

-w celu zabezpieczenia swych wierzytelności bank może zażądać zabezpieczenia przewidzianego prawem oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym

-banki korzystają z ulgowych stawek oraz zwolnień z opłat sądowych w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.

-dokumenty bankowe związane z dokonywaniem czynności bankowych mają moc prawna dokumentów urzędniczych

-bank na podstawie własnych ksiąg i innych dokumentów świadczących o dokonanej czynności bankowej mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne

-uprawnieniem banków jest także wydawanie wiążących strony umów lub czynności bankowych, regulaminów oraz ogólnych warunków umów

 

3. Wymień znane rodzaje banków.

Ze względu na zadania

-centralny bank państwa jako bank emisyjny

-bankowość komercyjna a w jej ramach

-banki kredytowe i depozytowe

-banki inwestycyjne

-banki oszczędnościowe i lokacyjne

-banki hipoteczne

-banki specjalne

Według kryterium własności kapitału

-państwowe

-komunalne

-spółdzielcze

-prywatne

-zagraniczne

-międzynarodowe

-o kapitale mieszanym

Ze względu na formę prawną

-państwowe

-spółki akcyjne

-spółdzielnie

4. Scharakteryzuj warunki tworzenia i funkcjonalne banków.

TWORZENIE BANKÓW

Banki państwowe tworzone przez radę ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw skarbu państwa zaopiniowany przez komisję nadzoru bankowego. Minister skarbu nadaje statut w drodze rozporządzenia. Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym i nie podlega wpisowi do KRS

Bank spółdzielczy może być tworzony według trybu przewidzianego dla spółdzielni i na podstawie zezwolenia komisji nadzoru bankowego wydanego w uzgodnieniu z ministrem finansów

-wyłącznie osoby fizyczne mogą być założycielami

-nie mniej niż 10 założycieli

-nadają oni bankowi statut sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności

-ma osobowość prawną

-wpisany do KRS

Bank w formie spółek akcyjnych tworzony zgodnie z regułami kodeksu spółek handlowych za zezwoleniem komisji nadzoru bankowego. Założycielem mogą być osoby fizyczne jak i prawne z tym że nie może być ich mniej niż 3. Banki te zgłasza się do KRS i rejestru przedsiębiorców.

Utworzenie banku wymaga spełnienia wielu warunków:

-finansowych

-kwalifikacyjnych

-techniczno-finansowych

-formalno-prawnych

Finansowe -wymóg wniesienia przez założycieli kapitału nie mniejszego niż 5mln EURO. Do 15% mogą to być wkłady niepieniężne. Kapitał nie może pochodzić z pożyczek, kredytów i ze źródeł nieudokumentowanych.

Kwalifikacyjne -wymóg by założyciele i osoby przewidziane do objęcia posad jako członka zarządu dawali rękojmię prowadzenia interesów w taki sposób by były zabezpieczone interesy klientów banku.

Co najmniej 2 osoby z zarządu muszą mieć wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem.

Techniczno-ekonomiczne -wyposażenie banku w urządzenia posiadające odpowiednie parametry techniczne do przechowywania nagromadzonych w bankach środków pieniężnych. Przedstawienie przez założycieli planu działalności banku na okres co najmniej 3 letni.

Formalno-prawne -opracowanie projektu statutu baku i programu jego działalności

-przedłożenie dokumentów dotyczących sytuacji finansowej założycieli oraz opinii władz nadzorczych jeżeli założycielem jest bank zagraniczny

-konieczne jest sformułowanie wniosku do komisji nadzoru bankowego który powinien zawierać określenie nazwy i siedziby banku oraz wskazać jakie czynności bankowe mają być przez bank realizowane a także jaki będzie jego przedmiot i zakres działalności.

Rozpoczęcie działalności przez bank może nastąpić po uzyskaniu kolejnego zezwolenia komisji nadzoru bankowego, jest to zezwolenie na rozpoczęcie działalności które może być wydane po stwierdzeniu że bank:

-jest organizacyjnie przygotowany do podjęcia działalności

-zgromadził cały kapitał założycielski

-dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych

-spełnia inne warunki określone w decyzji w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku

Zarówno zezwolenie na utworzenie banku jak i zezwolenie na rozpoczęcie działalności tracą swą moc jeżeli bank w ciągu roku od wydania pierwszego z wymaganych zezwoleń nie rozpoczął działalności

5. Omów funkcje NBP.

-bank państwa tj jest odpowiedzialny za realizację tej części polityki gospodarczej, która dotyczy sfery pieniężnej, jest bankiem emisyjnym, posiada przywilej kreacji pieniądza

-bank banków jest źródłem rezerwy kredytowej dla banków operacyjnych. Posługuje się odpowiednimi instrumentami, wpływa na rozmiary ich akcji kredytowych i emisję pieniądza bezgotówkowego a także za stabilność systemu bankowego i jego płynności.

Finanse publiczne - wykład

Tryb niestacjonarny 2009/2010

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawowe zagadnienia, zakres obowiązywania prawa
podstawowe zagadnienia zakres obowiązywania prawa
Prawo Bankowe - Opracowanie książki, ZAKRES I ŹRÓDŁA PRAWA BANKOWEGO
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych - pyta
Finanse publiczne - sciaga, bankowość i finanse - pomoce naukowe
finanse publiczne, Bankowość i Finanse
finanse publiczne - materiały, Bankowość i Finanse
finanse publiczne (5 str)(1), Bankowość i Finanse
finanse publiczne pytania i odpowiedzi (3 str), Bankowość i Finanse
ustawa o finansach publicznych (56 str)(1), Bankowość i Finanse
finanse publiczne - wykłady (17 str), Bankowość i Finanse
co odrużnia finanse publiczne od prywatnych (10str)(1), Bankowość i Finanse
finanse publiczne (2 str)(1), Bankowość i Finanse

więcej podobnych podstron