4078


Współczesne systemy polityczne

Co to jest polityka:

Źródła konfliktów społecznych:

Rozwiązywanie konfliktów:

Po co instytucje:

Zabezpieczenie przed przeciążeniem systemu:

Model Eastona - system polityczny to maszynka, która przetwarza, lecz nie dostrzega dążeń instytucji oraz relacji w ramach systemu politycznego

Władza- prawo do rządzenia, zwierzchnictwo

Władza po ang.:

Władza prawomocna = władza legitymizowana

Uzasadnienie prawomocnej władzy przez Maxa Webera, 3 typy legitymizacji władzy:

Bentham rozwinął trzeci model Webera, 3 poziomy legitymizacji systemu:

Jeśli obywatele nie są włączeni w działania przejęcia władzy, to władza jest nielegalna, nielegitymizowana

Konieczność usprawiedliwiania przejęcia władzy- przekonania:

System parlamentarno - gabinetowy: rząd pochodzi z parlamentu; rząd odpowiada przez parlamentem (votum nieufności); dwuwładza wykonawcza: premier, prezydent/monarcha

System prezydencki - nie ma łączności pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą

Przekonania obywateli o prawomocności systemu kształtują:

Frekwencja- sposób legitymizowania systemu; niski udział obywateli w wyborach nie musi być niepokojący, różne znaczenie frekwencji np. dużą frekwencje można potraktować jako pospolite ruszenie- ludzie chcą coś zmienić

Strajki - formy okazywania braku legitymizacji dla części systemu.

Legitymizacja ważna, gdyż:

Trwałość brytyjskiego systemu politycznego jest wynikiem umiejętności reakcji systemu w odpowiednim momencie na napięcia społeczne, w przeciwieństwie do systemu francuskiego, który był reformowany 13 razy, Francuzi zamykali się na postulaty kolejnych grup społecznych. Ważna jest także ciągłość kultury politycznej

Kultura polityczna - postawy uczestników życia politycznego; kultura polityczna nie ma charakteru wartościującego

Elementy postawy:

Obywatele muszą dysponować wiedzą na temat systemu, na podstawie tej wiedzy pojawiają się emocje: akceptują bądź nieakceptuja system i na tej podstawie oceniają czy system ejst dobry czy zły-> Almond i Verba

Almond i Verba:

Wiedza, uczucia, ocena wobec 4 aspektów polityki:

Almond i Verba wyróżnili 3 typy kultury politycznej:

Almond i Verba - jaki system taka kultura polityczna

Władza wykonawcza - rząd: kolegialne ciało odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w imieniu społeczeństwa

Obecnie pozycja egzekutywy rośnie- najprościej sprawdzić to licząc ile uchwalonych ustaw jest pomysłem rządu

Wielka Brytania - proces tworzenia się współczesnej roli egzekutywy:

 1. Henryk VIII i Tudorowie - stworzenie monarchii absolutnej: Henryk VIII odciął się od kościoła katolickiego, nastąpiła sekularyzacja majątku kościoła; kupowanie popleczników zwłaszcza wśród drobnej szlachty, dzięki temu podporządkował sobie parlament; monarchia absolutna powstała w oparciu o sojusz króla z mieszczaństwem i szlachta; Elżbieta I - mocarstwo kolonialne; rzadko zwoływany parlament

 2. Stuartowie - Jakub I i Karol I - stracili legitymizację drobnej szlachty i mieszczaństwa; rosnące niezadowolenie społeczne spowodowane sposobem rządzenia i trudnymi czasami; system monarchii absolutnej szybko utracił legitymizację

 3. Najszybciej w Europie nastąpiło tu przejście od feudalizmu do kapitalizmu - wojna dwóch róż doprowadziła do reform gospodarczych, nastąpiło wywłaszczanie chłopów w celu uzyskania łąk pod wypasanie owiec by produkować i przetwarzać sukno. Brak własnej ziemi spowodował, że wielu ludzi musiało znaleźć sobie miejsca pracy. Uwolnienie chłopów od feudałów, chłop nie był już przypisany do ziemi; zatarły się różnice pomiędzy mieszczaństwem a szlachtą

 4. Postulaty parlamentu o ograniczeniu władzy ustawodawczej króla, prawa nadawania przez niego monopoli, odebraniu mu praw sądowniczych, powrócenie do tradycji, gdzie król był jedna z izb parlamentu; dochodzi do rewolucji i powstaje republika; powstaje jedyna w historii Wielkiej Brytanii pisana konstytucja i nowy porządek prawny - duże znaczenie parlamentu i rząd odpowiadający przed nim

 5. Restauracja Stuartów - królem Jakub II, wszystkie stany przeciw Jakubowi II, gdyż był on katolikiem i istniała obawa , że przywróci kościół katolicki i odbierze ziemie, które wcześniej należały do kościoła katolickiego; ucieczka Jakuba II

 6. Wilhelm III Orański i jego następcy - mieli koligacje niemieckie co spowodowało ich alienację; pojawia się ustawa sukcesyjna - król odpowiada przed prawem, niezawisłość sędziów (mogą być usunięci jedynie przez parlament), konstytucyjna odpowiedzialność ministrów przed parlamentem (impeachment), mandat wolny, kadencyjność Izby Gmin, pojawienie się obozów politycznych ( Partia torysów, Partia Wigów) -> koniec monarchii absolutnej

 7. Wilhelm Orański dobierał sobie doradców albo z Partii Wigów albo z Partii Torysów, doradcy króla tworzyli tajną radę, której przewodniczył król, w 1714 r. - przewodniczącym rady zostaje I Lord Skarbu, gdyż królowie przestali przychodzić na zebrania rady; ustanowiono, że „król nie może czynić źle” - król przenosi odpowiedzialność na ministrów, decyzje podejmowane w rządzie kolegialnie, by nie dochodziło do straceń ministrów odpowiedzialnych za złe decyzje ; w XVIII w. szefem rady zostaje szef partii

 8. Król ma prawo ogłaszania prawa i rozwiązywania Izby Gmin

 9. Zasada suwerenności parlamentu - jest niczym nieograniczonym, może wszystko; parlament nie może pozwolić sobie na rewolucję, wszystko musi się mieścić w ramach tradycji - panowanie prawa

 10. Brak hierarchii aktów prawnych - konstytucja jest niepisana i elastyczna: konstytucję tworzą akty normatywne dotyczące instytucji + wielkie akty parlamentu + prawo zwyczajowe+ prawo precedensu+ książki prawnicze

 11. Obecnie monarchia dziedziczna, król może rozwiązywać Izbę Gmin, otwiera I sesję parlamentu, nadaje tytuły, mianuje biskupów, działa jak głowa państwa republiki, ma prawo łaski, nominuje ambasadorów i innych urzędników

Niezmienne elementy systemu brytyjskiego od czasów królowej Wiktorii:

Elementy zmienione w systemie Wielkiej Brytanii:

Stopniowe zmiany, które następowały pod rosnącą presja demokratyzacji; kolejne grupy były włączane do systemu

W systemie parlamentarno - gabinetowym prezydent/ monarcha pełni rolę reprezentacyjną; traktowany jest jako symbol państwa, trwa niezależnie od tego jaka opcja polityczna rządzi

System prezydencki:

Stany Zjednoczone Ameryki:

Obawa przed monarchią, wybrano taki system, gdyż w czasie uchwalania konstytucji amerykańskiej system parlamentarny dopiero się tworzył

 1. Impeachment - prezydenta obowiązuje prawo; prezydent nie może rozwiązać kongresu ani kongres nie może pozbawić władzy prezydenta

 2. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale o wojnie decyduje kongres

 3. Prezydent powołuje urzędników za radą i zgodą Senatu, ale odwołać może bez zgody senatu

 4. Prezydent nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale ma prawo veta, które może być odrzucone przez Kongres

 5. Kongres decyduje o budżecie

 6. wiceprezydent szefem Senatu

 7. podczas kryzysu większe kompetencje otrzymuje Prezydent

 8. w Parlamencie nie głosuje się wg przynależności partyjnej, prezydent musi montować koalicje (większość) dla swoich ustaw poprzez metodę perswazji, prezydent ma możliwość oddziaływania :

 • Parlament nie ma kontroli nad urzędem Prezydenta

 • Separacja władzy w systemie prezydenckim: oddzielenie władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej

  Prezydent odpowiedzialny konstytucyjnie a nie politycznie

  Wady i zalety systemu prezydenckiego:

  Zalety systemu prezydenckiego

  Wady systemu prezydenckiego

  • odpowiedzialność jednej osoby

  • system łupów- zwycięzca bierze wszystko, obsadzanie swoimi ludźmi kluczowych stanowisk

  • stabilność rządu, nie ma możliwości kryzysu rządowego

  • parlament może blokować pomysły prezydenta

  • wiadomo kto zostanie szefem rządu

  System semiprezydencki (mieszany)

  Francja - V Republika - kompetencje Prezydenta:

  Ponadto de Guelle i jego następcy Pompidou i d' Estaing często korzystali z referendów (w jednym z nich dopiero uchwalono bezpośrednie wybory prezydenckie)

  System wielopartyjny - konieczność tworzenia koalicji

  M. Duverger - jeden z pierwszych teoretyków dotyczących partii politycznych; prawo Duvergera - ordynacja większościowa prowadzi do dwupartyjności, ordynacja większościowa redukuje liczbę partii, ordynacja większościowa wcale nie podnosi frekwencji ze względu na efekt psychologiczny - obywatel wie, że musi zagłosować na jedną z dwóch partii, które się liczą, by jego głos nie był zmarnowany; prawo Devergera to prawo socjologiczne, ordynacja większościowa nie działa, nie doprowadzi do dwupartyjności, gdy społeczeństwo jest podzielone, istnieją podziały terytorialne

  2 rodzaje ordynacji:

  Kroki utworzenia rządu w systemie parlamentarnym:

   1. Ogłoszenie wyników wyborów

   2. Ruch głowy państwa - wskazanie formatora rządu/ mianowanie premiera; w Holandii formator rządu nie jest premierem

   3. Propozycja gabinetu

   4. Inwestytura od Parlamentu - votum zaufania

   5. Głowa państwa formalnie mianuje rząd

   6. Votum nieufności , rozwiązanie/ poddanie się do dymisji rządu, koniec kadencji

  Trwałość rządów koalicyjnych:

  1. Czynniki społeczno - ekonomiczne:

 • Czynniki instytucjonalne:

 • 3 warianty rządów w systemie parlamentarno - gabinetowym :

   1. kolegialne ciało w postaci gabinetu - przykładem Fińska Rada Stanu

   2. rządy pierwszego ministra - przykład Wielkiej Brytanii, RFN - rząd kanclerski, kanclerz jest najważniejszy, ministrowie odpowiadają przed kanclerzem a kanclerz odpowiada przed Bundestagiem

   3. rządy ministerialne - oznacza to kryzys, nie jest to normalna sytuacja

  Jednopartyjność nie oznacza silnej pozycji premiera - przykład Japonii

  Tendencje pojawiające się w systemie parlamentarnym:

  Legislatywa - parlament

  Legislatywa nie podejmuje władczych decyzji, bierze udział w procesie ustawodawczym

  Państwo liberalne - najważniejsze jest dobro jednostki, państwo to chroni dobro jednostki, w imię dobra wspólnego nie można zapomnieć o jednostce

  Parlamenty mają swój początek w Radach Królewskich; potem pojawienie się koncepcji suwerenności ludu w czasie rewolucji francuskiej - władza pochodzi od ludu

  Wspólne cechy wszystkich parlamentów/ zgromadzeń:

  Przeważa model jednoizbowy, po II wojnie światowej nastąpiła redukcja izb np. w Danii, Nowej Zelandii; państwa federalne charakteryzuje dwuizbowość - jedna izba pochodzi z wyborów, druga izba to reprezentanci stanów, landów itp.

  Argumenty za jednoizbowością - mamy jeden lud, jedną wolę ludu; istnienie jednej izby skraca proces ustawodawczy; łatwiej rozliczać z podjętych decyzji, gdyż wiadomo jakie ciało podejmowało decyzję

  Argumenty za dwuizbowością - większe prawdopodobieństwo załatwienia interesów jednostki, druga izba ma bronić przed terrorem większości; możliwość poprawy legislatywy

  Bikameralizm:

  Bikameralizm w federacji - dać szansę reprezentacji poszczególnym jednostkom budującym federację

  Podział bikameralizmu:

  Sejmu RP:

  Zwykle tylko w izbie niższej może zacząć się procedura ustawodawcza

  Niemcy - federacja z systemem parlamentarnym

  Bundesrat - rada związków; reprezentanci poszczególnych landów - proporcjonalnie do liczby ludności; nie ma kadencji - gdy upada rząd danego landu, to następny rząd powołuje swoich reprezentantów

  W USA senator jest wybierany w wyborach powszechnych; ze względu na silną dyscyplinę partyjną w Niemczech wygrywa lojalność partyjna, w USA ze względu na wybory powszechne wygrywa lojalność wobec wyborców

  W większości państw dominują pośrednie wybory do drugich izb; większość drugich izb ma także inna kadencję

  Komisje parlamentarne - rośnie rola komisji, dlatego, że państwo zajmuje się coraz większą ilością różnych spraw

  Siła komisji słabsza, im bardziej zdyscyplinowane są partie

  O ustawę walczy się na poziomie komisji

  Federacja

  Terytorialna organizacja państwa - pionowy podział władzy

  Historia federacji:

  W federacji pojawia się władza centralna; państwa tworzące federacje delegują część swojej suwerenności władzy centralnej; by powołać federacje musi pojawić się akt prawa nadrzędnego

  Samorząd - sprawowanie części władzy wykonawczej i administracyjnej na szczeblu lokalnym przez wybierane ciała w granicach prawa

  Autonomia - pewien zakres władzy wykonawczej i ustawodawczej sprawowany na szczeblu lokalnym np. w sprawach szkolnictwa, pomocy społecznej; inaczej niż w samorządzie, który ustanawia prawo tylko w zakresie przydzielonej władzy wykonawczej. Aby wprowadzić autonomie należy zmienić konstytucję, władza suwerenna nadal należy jednak do władzy centralnej, która może zmienić prawo, bez pytania autonomii o zdanie. Przykłady : autonomia baskijska, katalońska, autonomia palestyńska, Krym, dawniej Kosowo

  Federacje:

  • zabezpieczają przed dyktaturami (Niemcy)
  • zbliżają obywateli do rządzenia
  • lepsza gdy państwo zróżnicowane (Belgia, Bośnia i He
  rcegowina)
  • lepsza jeśli duże terytorium (USA, Kanada, Brazylia, Indie, Meksyk)
  • sposób zorganizowania rynku wewnętrznego bez ograniczeń

  federalizm dualistyczny - (USA) egzekucja bezpośrednia, supersystem i subsystemy mają
                                            swoją administrację i rządzą sobie z wprowadzeniem prawa

  federalizm kooperacyjny - (Niemcy) egzekucja pośrednia, supersystem narzuca władzy
                                              wykonawczej subsystemów zadania

  Supersystem ograniczany jest przez:
  • zasadę subsydiarności
  • sąd konstytucyjny

  • konstytucję
  • drugą izbę Parlamentu
  • procedury
  • komisje mediacyjne

  11  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  4078
  4078
  4078 PRZEKAZNIK
  4078
  4078
  4078
  4078
  4078
  (4078) granica funkcji semiiid 1050 ppt
  Lexmark 4078 00x Color JetPrinter 1020 Service Manual
  4078
  (4078) granica funkcji semii
  4078
  4078
  4078
  4078 PRZEKAZNIK
  4078

  więcej podobnych podstron