7 Rynek walutowy i bilans płatniczy - studenci, Edukacja, makroekonomia


Rynek finansowy i bilans płatniczy

 1. Usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych przez mieszkańców danego kraju z zagranicą to:

 1. bilans płatniczy;

 2. bilans handlowy;

 3. bilans obrotów kapitałowych;

 4. bilans obrotów bieżących

 1. Spadek międzynarodowej wartości waluty, to:

 1. dewaluacja ;

 2. aprecjacja;

 3. deprecjacja;

 4. rewaluacja;

 1. Zestawienie przepływów dóbr i usług oraz pozostałych dochodów netto między krajem a zagranicą, to:

 1. bilans obrotów kapitałowych;

 2. rachunek (bilans) obrotów bieżących;

 3. bilans handlowy;

 1. Obniżenie kursu waluty krajowej przez rząd, to:

a) dewaluacja;

  1. aprecjacja;

  2. deprecjacja;

  3. rewaluacja;

 1. Zestawienie transakcji eksportowych i importowych, to:

 1. bilans płatniczy;

 2. bilans handlowy;

 3. bilans obrotów bieżących;

 4. bilans obrotów kapitałowych;

 1. Sprzedając 1000 zł po kursie 1zł/0,25 $ otrzymujecie:

 1. 250

 2. 400

 3. 500

 1. Deficyt bilansu handlowego w systemie kursów płynnych zmniejszany jest przez:

 1. aprecjację waluty krajowej;

 2. deprecjację waluty krajowej;

 3. wzrost stopy opodatkowania.

 1. Podaj warunki jakie musi spełnić dany kraj, aby włączyć się w światowy system finansowy.

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

9. Rynek, na którym dokonywany jest obrót walorami długoterminowymi, to rynek

 1. kapitałowy

 2. pieniężny

 3. walutowy

  1. Instrument finansowy będący papierem dłużnym, w którym emitent stwierdza fakt zaciągnięcia długu w właściciela tego instrumentu i zobowiązuje się do wykupu długu w ściśle określonym czasie wraz z odsetkami to:

 1. akcja

 2. obligacja

 3. weksel

 4. futures

11. Scharakteryzuj następujące papiery wartościowe:

Akcja - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Weksel - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Rynek kapitałowy obejmuje rynki:

a) papierów wartościowych;

b) dóbr i usług;

c) rynek hipoteczny;

d) rynek skryptów dłużnych;

e) rynek walutowy.

13) Omów znaczenie rynku kapitałowego dla rozwoju gospodarki.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 PNB studenci, Edukacja, makroekonomia
9 Bezrobocie studenci, Edukacja, makroekonomia
92 Cyklem koniunkturalnym - studenci, Edukacja, makroekonomia
8 Inflacja-test studenci, Edukacja, makroekonomia
5 Pieni dz i system bankowy-studenci, Edukacja, makroekonomia
6 Bank centralny i system pieniezny-studenci, Edukacja, makroekonomia
91Polityka pieniezna w gospodarce zamknietej-studenci, Edukacja, makroekonomia
4 Popyt globalny polityka fiskalna i handel zagraniczny-studenci, Edukacja, makroekonomia
1 cwiczenia wstep studenci, Edukacja, makroekonomia
8Rynek walutowy i bilans płatniczy
3 Test Determinanty hodu narodowego studenci, Edukacja, makroekonomia
2 PNB studenci, Edukacja, makroekonomia
9 Bezrobocie studenci, Edukacja, makroekonomia
92 Cyklem koniunkturalnym - studenci, Edukacja, makroekonomia
Bilans płatniczy, kursy walutowe
Bilans p éatniczy kurs walutowy o mi¦Ödzynarodowy rynek walutowy
mechanizmy równoważenia bilansu płatniczego, makroekonomia semestr IV, międzynarodowe stosunki gospo
Rynek walutowy, makroekonomia

więcej podobnych podstron