CW10 Pomiar czestotl met cyfrowa, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
cw10.pomiar.czestotl.met.cyfrowa.agh.imir.doc
Rozmiar 133 KB

Ćwiczenie nr 10

Pomiar częstotliwości i okresu metodą cyfrową

    1. Cel ćwiczenia i obiekt pomiaru

Celem ćwiczenia jest poznanie cyfrowej metody pomiaru częstotliwości i okresu.. Wielkością mierzoną jest częstotliwość sygnałów prostokątnych o standardzie TTL, dla wybranych nastaw generatora funkcyjnego. Pomiary należy wykonać dwiema metodami - pomiar częstotliwości (metoda bezpośrednia) i pomiar okresu (metoda pośrednia).

2. Pomiar częstotliwości metodą bezpośrednią

2.1.Schemat blokowy i zasada działania układu.

Na rys.1. pokazano schemat blokowy do pomiaru częstotliwości metodą bezpośrednia.

Pomiar częstotliwości metodą bezpośrednią polega na zliczania impulsów uformowanych z mierzonego przebiegu częstotliwości fx we wzorcowym przedziale czasowym Twz. Przebieg o częstotliwości mierzonej0x01 graphic
wz jest przekształcony na ciąg impulsów prostokątnych o tym samym okresie 0x01 graphic
, za pomocą układu formującego. Impulsy z układu formującego przekazywane są przez bramkę elektroniczną AND do licznika, który wskazuje ilość impulsów N. Czas otwarcia bramki jest określony bardzo precyzyjnie - jest to wzorcowy odcinek czasu 0x01 graphic
. Teoretycznie 0x01 graphic
mógłby mieć dowolną wartość, ale w praktyce przyjęło się stosować: 0x01 graphic
=10s; 1s; 0,1s.

Czas wzorca uzyskujemy dzięki obecności generatora wzorcowego, wykonanego na kwarcu i współpracującego z cyfrowym dzielnikiem częstotliwości. Najczęściej współczynnik podziału 0x01 graphic
, gdzie n: 0, 1, 2, 3, ...

Sygnał prostokątny na wyjściu dzielnika częstotliwości ma okres równy 0x01 graphic
. Zadaniem przerzutnika bramkującego jest wytwarzanie pojedynczego impulsu ( jedynki logicznej ), której czas jest wyznaczony przez dwa sąsiednie zbocza narastające sygnału wyjściowego dzielnika częstotliwości. W tym czasie zliczane są impulsy N.

Częstotliwość fx oblicza się z zależności:

0x01 graphic
(1)

Jeżeli dzielnik częstotliwości wyskalowany jest w jednostkach bezwymiarowych, jako tzw. współczynnik podziału k dzielnika, to częstotliwość fx oblicza się z zależności:

0x01 graphic
(2)

Gdzie:

fgwz - częstotliwość kwarcowego generatora wzorcowego (np. 100MHz)

0x08 graphic

Rys. 1. Schemat układu do pomiaru częstotliwości metodą bezpośrednią

2.2. Zadania pomiarowe

Należy dokonać pomiaru częstotliwości nastaw generatora funkcyjnego metodą bezpośrednią. Zalecany jest taki dobór parametrów układu (częstotliwość wzorcowa i czas bramkowania) aby błąd pomiaru 0x01 graphic
miał wartość mniejszą od 0,2 %. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.

Tab.1

Lp

fx

N

Twz

fxp

0x01 graphic

0x01 graphic

[Hz]

[-]

[s]

[Hz]

[%]

[%]

gdzie:

fx - częstotliwość generatora funkcyjnego (badanego)

N - liczba impulsów

Twz - czas otwarcia bramki

fxp - wynik pomiaru częstotliwości (wartość poprawna)

0x01 graphic
- błąd pomiaru częstościomierza: 0x01 graphic
(3)

0x01 graphic
­ błąd pomiaru nastawionej wartości: 0x01 graphic
(4)

3. Pomiar częstotliwości metodą pośrednią (pomiar okresu)

3.1. Schemat blokowy i zasada działania układu

Do pomiaru mniejszych częstotliwości, dla których dokładność metody bezpośredniej pomiaru częstotliwości maleje, stosuje się pośredni pomiar częstotliwości metodą pomiaru czasu trwania okresu 0x01 graphic
. Schemat blokowy układu do cyfrowego pomiaru okresu pokazano na rys.2. W porównaniu do poprzednio omawianej metody bezpośredniej, w obecnie prezentowanej metodzie pośredniej odwrócona zostaje rola sygnałów sterujących bramką. Bramka otwierana jest na czas równy okresowi Tx, a zliczane są impulsy o częstotliwości wzorcowej fwz.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Rys.2. Schemat blokowy układu do cyfrowego pomiaru okresu

W celu zmierzenia czasu trwania okresu 0x01 graphic
(a w rezultacie określenia częstotliwości 0x01 graphic
) należy wytworzyć dwa szpilkowate impulsy, z których jeden określa początek zliczania, a drugi - jego koniec. Impulsy te są generowane w układzie formującym i wytwarzają w układzie sterowania bramką impuls bramkujący o czasie trwania równym okresowi 0x01 graphic
. Impuls ten steruje bramką, do której doprowadzone są impulsy z generatora wzorcowego, np. o częstotliwości wzorcowej 0x01 graphic
. Przez bramkę przechodzą impulsy o częstotliwości wzorcowej tylko w czasie trwania impulsu bramkującego, tj. w czasie 0x01 graphic
. Liczba „N” zliczanych w tym czasie przez licznik impulsów pozwala na określenie czasu 0x01 graphic
:

0x01 graphic
(5)

A zatem przekształcając zależność (5) otrzymujemy wzór:

0x01 graphic
(6)

3.2. Zadania pomiarowe

Należy dokonać pomiaru częstotliwości metodą pośrednią dla identycznych nastaw (jak w p.2.2) generatora funkcyjnego. Zalecany jest taki dobór parametrów układu (częstotliwość wzorcowa i czas bramkowania) aby błąd pomiaru 0x01 graphic
miał wartość mniejszą od 0,2 %. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 2.

Tab.2

Lp

fx

N

fwz

fxp

0x01 graphic

0x01 graphic

[Hz]

[-]

[Hz]

[Hz]

[%]

[%]

gdzie:

fx ­ częstotliwość generatora funkcyjnego (badanego

fwz ­ częstotliwość generatora wzorcowego

fxp ­ wynik pomiaru częstotliwości (wartość poprawna) obliczony z zależności (6)

0x01 graphic
- błąd pomiaru częstościomierza: 0x01 graphic

0x01 graphic
­ błąd pomiaru nastawionej wartości: 0x01 graphic

4. Zastosowania metody przetwarzania czasowo - impulsowej do pomiaru czasu przelotu styku przełącznego przekaźnika

Schemat układu pomiarowego:

0x01 graphic

1

Tgwz

_

1

fgwz=

1

2

3

5

4

x

f

x

T

Generator

wzorcowy

1kHz

10 kHz

100 kHz

1 MHz

Bramka

Licznik


Pobierz dokument
cw10.pomiar.czestotl.met.cyfrowa.agh.imir.doc
Rozmiar 133 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
met Cw4spraw1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metro
MET 23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
MET 19, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 24, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Pomiar podstawowych wielkości magnetycznych, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia
met 20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
MET 16, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 17'', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Pomiar czestotliwosci (M23), AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Me
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
CW12 pomiary napiec przemiennych, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduc
Badanie wzmacniacza pomiarowego, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch,
CW9 Zastosowanie oscyloskopu do pomiarow, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Ty
Metody pomiaru parametrów źródeł, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch
pomiar indukcyjnosci, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia
CW11 Pomiar mocy jednofaz, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metr

więcej podobnych podstron