Choroby wirusowe - tabelka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna


Choroby wirusowe

POKSWIRUSY

Ospa

Variola, Pox

O. krów

V. vaccinia

Rzekoma ospa krów

Pseudovariola bovum, Paravaccinia

Ospa koni

Variola equina

O. świń

V. suilla

O. owiec

V. ovina

O. kóz

V. caprina

O. królików

V. cuniculorum

O. ptaków

V. avium

Niesztowica owiec

Ecthyma contagiosum, Dermatitis pustulosa, Contangious pustular dermatitis

Grudkowe zapalenie jamy ustnej bydła

Stomatitis pustulosa bovum, Bovine popular stomatitis

Myksomatoza królików

Myxomatosis cuniculorum, Infectious myxoma of rabbits

Guzkowaty wyprysk skóry bydła

Lumpy skin disease

TOGAWIRUSY

Wirusowa biegunka I choroba błon śluzowych bydła

Bovine virus diarrhea - Mucosal disease, syndrome VD - MD

Wirusowe zapalenie tętnic koni

Arteritis infectiosa equorum, Equine virial arteritis - EVA

Pomór klasyczny świń

Pestis suum, Hog cholera

Zakaźne zapalenie mózgu I rdzenia koni

Encephalomyelitis infectiosa equorum, Equine encephalomyelitis

Choroba skokowa owiec

Louping ill (Li)

PICORNAWIRUSY

Pryszczyca

Stomatitis aphthosa epizootica, Aphthae epizooticae, Foot and mouth disease

Choroba pęcherzykowa świń

Morbus vesicularis suum, Swine vesicular disease SVD

Choroba cieszyńska świń, enterowirusowe zapalenie mózgu I rdzenia świń

Polioencephalomyelitis enzootica suum, Enterovirus encephalomyelitis of swine

Choroba talfańska

Poliomyelitis suum, Talfan disease, benign enzootic paresis

Wirusowe zapalenie wątroby kaczek

Hepatitis infectiosa anatum, Duck hepatitis b virus infection

Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia ptaków

Encephalomyelitis infectiosa avium, Avian encephalomyelitis AE

Pomór królików

Pestis cuniculi, Viral haemorrhagenic disease of rabbits

Wirusowe zapalenie nerek ptaków

Avian nephritis virus ANV

IRYDOWIRUSY

Pomór afrykański świń

Pestis Africana suum, African swine lever

PARWOWIRUSY

Wirusowe (parwowirusowe) zapalenie jelit psów

Canine parvoviral enteritis

Panleukopenia kotów, zakaźne zapalenie jelit kotów, nosówka kotów, agranulocytoza

Panleukopenia infectiosa felium, enteritis infectiosa felium, Infectious feline enteritis, feline panleukopenia

KORONAWIRUSY

Zakaźne zapalenie żołądka I jelit świń

Gasteroenteritis infectiosa suum, Transmissible gastroenteritis TGE

Epidemiczna (epizootyczna) biegunka świń

Porcine epidemie diarrhea - PED

Zakaźne zapalenie oskrzeli kur

Bronchitis infectiosa gallinarum, Infectious bronchitis IB

Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów ZZOK

Peritonitis infectiosa felium, Feline infectious peritonitis PIP

RABDOWIRUSY

Wścieklizna

Lyssa, Rabies

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

Stomatitis vesicularis, Vesicular stomatitis

REOWIRUSY

Choroba niebieskiego języka

Febris catarrhalis ovium, Bluetonque

Wirusowe zapalenie stawów kurcząt, zapalenie stawów i pochewek ścięgien, zapalenie ścięgien i kaletek maziowych

Virial arthritis/tendosynovitis

Zespół zakaźnego zahamowania wzrostu kurcząt, syndrom złego wchłaniania

Infectious stunding syndrome ISS

BIRNAWIRUSY

Zakaźne zapalenie torby Fabryciusza, choroba Gumboro

Bursitis infectiosa gallinae, Infectious bursal disease IBD, Gumboro disease

ADENOWIRUSY

Zakaźne zapalenie wątroby psów, choroba Rubartha

Hepatitis contagiosa canum HCC, Infectious canine hepatitis, Rubarth's disease

Wtrętowe zapalne wątroby kurcząt

Inclusion body hepatitis IBH

Choroba marmurkowej śledziony

Marble spleen disease MSD

RETROWIRUSY

Białaczka

Leucosis, leucaemia, Leukemia

B. bydła

Leucaemia bovum

B. drobiu

L. gallinarum

Osteopetroza kur

Osteopetrosis gallinarum

Choroba maedi-visna

Maedi-visna disease

Niedokrwistość zakaźna koni AZK

Anaemia infectiosa equorum, Equine infectious anaemia EIA

MYKSO- I PARAMYKSOWIRUSY

Influenza świń

Influenza suum, Swine influenza

I. koni

I. equi, Equine influenza

Enzootyczne zapalenie płuc bydła, enzootyczna bronchopneumonia cieląt, parainfluenza bydła

Bronchopneumonia enzootica bovum, Enzootic pneumonia of calves

Pomór bydła, księgosusz

Pestis bovina, Rinderpest, Cattle plaque

Nosówka psów

Febris catarrhalis et nervosa canum, febris catarrhalis infectiosa canum, Canine distemper

Pomór rzekomy drobiu

Pseudopestis gallinarum, Newcastle disease ND

HERPESWIRUSY

Choroba Aujeszky'ego - chA

Morbus Aujeszky, Aujeszky's disease

Zapalenie nosa i płuc koni oraz wirusowe ronienie klaczy

Rhinopneumonitis equorum, Equine viral rhinopneumonitis- equine virus abortion

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła oraz otręt bydła

Rhinothracheitis infectiosa bovum et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum, Infectious bovine rhinotracheitis - infectious pustular vulvovaginitis IBR - IPV

Głowica bydła, zaraźliwa gorączka bydła

Coryza gangraenosa bovum, Bovine malignant catarrh, malignant catarrh of cattle

Choroba Mareka

Neurolymphomatosis (polyneuritis) gallinarum, Marek's disease

Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy ptaków

Laryngotracheitis infectiosa avium, Infectious laryngotracheitis, avian diphtheria

CIRKOWIRUSY

Zakaźna anemia kurcząt

Chicken infectious anaemia, infectious anaemia of chickens

NIESKLASYFIKOWANE WIRUSY

Choroba bornajska

Encephalomyelitis infectiosa equorum et ovium, Borna disease BD

Choroby wywołane przez priony

Gąbczasta encefalopatia bydła

Bovine spongiform encephalopathy BSE

Trzęsawka owiec, choroba kłusowa owiec

Paraplegia enzootica, Scrapie

Choroby bakteryjne

Leptospiroza

Leptospirosis

Dyzenteria świń

Dysenteria suum

Bruceloza, choroba Banga

Brucellosis, abortus infecniosus

Bruceloza bydła

Brucellosis bovum

- Bruceloza zajęcy

Brucellosis rodentium

- Tularaemia

Tularaemia

Nosacizna

Malleus

Kolibakterioza

Colibacteriosis

Choroba obrzękowa świń

Morbus oedematosus - łac?

- Koligranulomatoza

Coligranulomatosis

Salmonelloza

Salmonellosis

Salmonelloza świń

Salmonellosis suum

Salmonelloza ptaków

Salmonellosis avium

Pseudotuberkuloza gryzoni

Pseudotuberculosis rodentium

Pseudotuberkuloza ptaków

Pseudotuberculosis avium

Pastereloza

Pasteurellosis, septicaemia haemorrhagica

Pastereloza bydła, zaraza bydła i dziczyzny, posocznica krwotoczna, choroba Bollingera

Pastereurellosis bovum, septicaemia haemorrhagica bovum

Pastereloza świń, zaraza świń, zaraza trzody chlewnej, posocznica krwotoczna świń

Pasteurellosis suum, septicaemia haemorrhagica suum

Pastereloza królików, posocznica krwotoczna królików

Pasteurellosis cuniculorum, septicaemia haemorrhagica cuniculorum

Pastereloza ptaków, cholera ptaków, posocznica krwotoczna ptaków

Pasteurellosis avium, chilera avium, septicaemia haemorrhagica avium

Nekrobacyloza

Necrobacillosis

Botriomikoza

Botryomycosis

Zołzy koni

Adenitis equorum, coryza contagiosa equorum

Streptokokoza świń

Streptococcosis suum

Wąglik

Anthrax

Tężec

Tetanus

Szelestnica

Gangraena emphysematosa

Paraszelestnica przyranna i porodowa

Oedema puerperale malignum

Paraszelestnica trawieńca owiec, bradsot północny owiec

Gastromycosis ovus

Obrzęk złośliwy

Oedema zalignum

Zakaźne martwicowe zapalenie wątroby u owiec, bradsot niemiecki

Hepatitis infectiosa necrotica ovis, Black disease, infectious necrotic hepatitis

Dyzenteria (biegunka) beztlenowcowa jagniąt

Dysenteria agnorum anaerobica

Enterotoksemia owiec

Enterotoxaemia anaerobica (infectiosa) ovis, Braxy like disease

Zakaźne martwicowe zalapelie jelit świń, zakaźna enterotoksemia świń

Infections necrotic enteritis od swine

Nekrotyczne zapalenie jelit kurcząt

Enteritis necroticans gallinarum

Różyca świń

Rhusiopathia suum, erysipelas suum, Red fever, diamond disease

Listerioza

Listeriosis

Gruźlica rzekoma owiec

Pseudotuberculosis ovis, Caseous lymphadenitis

Wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych koni

Lymphangioitis ulcerosa equorum

Aktinomykoza (promienica) i aktinobacyloza

Actinomycosis et actinobacillosis

Pleuropneumonia świń

Pleuropneumonia suum

Gruźlica

Tuberculosis

Gruźlica bydła

Tuberculosis bovum

Gruźlica koni

Tuberculosis equorum

Gruźlica świń

Turbeculosis suum

Gruźlica ptaków

Tuberculosis avium

Paragruźlica, pararuberkuloza, przerostowy zakaźny nieżyt jelit bydła, choroba Johnego

Paratuberculosis, enteritis paratuberculosa bovum

Nokardioza

Nocardiosis

Nokardioza bydła, wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych bydła

Lymphangitis farciminosa bovis, actinomycosis tropica

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń (zzzn)

Rhinitis atrophicans infectiosa suum

Rozrostowe zapalenie jelit świń

Porcine Proliferative Enteritis PPE, Porcine Proliferative Enteropathy PPE, Proliferative Enteropathy, Porcine Intestinal Adenomatosis PIA

Mykoplazmowe zapalenie płuc świń

Mycoplasmal pneumoniae of swine

Choroby wywoływane przez mykoplazmy

Zaraza płucna bydła

Pleuropneumonia contagiosa bovum

Mykoplazmoza ptaków, mykoplazmoza dróg oddechowych ptaków

Mycoplasmosis avium

Zakaźne zapalenie stawów ptaków

Synovitis infectiosa

Choroby wywoływane przez chlamydie

Chlamydiozy

Chlamydiosis

Sporadyczne zapalenie mózgu i rdzenia bydła

Encephalomyelitis sporadica bovum

Epizootyczne ronienie bydła

Abortus epizooticus bovum

Enzootyczne ronienie owiec

Abortus enzooticus ovium

Chlamydioza (psiatakoza-ornitoza) ptaków

Chlamydiosis (psittacosis-ornithosis) aviumWyszukiwarka

Podobne podstrony:
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
skora wejsciowka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, Znamiona śmierci i skóra
kozy i owce, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 koło anapaty, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 ko+éo anapaty pe+éna wersja, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
anapaty soluffka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Protokół połowa od Piotra, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
koło 1 pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, komis
Nowotwory pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Anapaty - zakaźne, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
Anatomia Patologiczna - Choroby Kotów - Ćwiczenia, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem
Anatomia Patologiczna - Choroby Świń - Ćwiczenie 1, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem
Anatomia Patologiczna - Choroby Świń - Ćwiczenie 2, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem
Anatomia Patologiczna - Choroby Świń - Ćwiczenie 3, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem

więcej podobnych podstron