Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, nie moje, Sprawozdanie nr81


Marlena Orlińska 26.22.2009.r.

Wydział: IZ

Nr albumu: 179110

Ćwiczenie nr 81

Wyznaczanie promieni krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest pomiar promienia krzywizny soczewki oraz długości fali świetlnej przy wykorzystaniu zjawiska interferencji występującego w klinie optycznym.

I. Wstęp teoretyczny:

Gdy wiązka światła pada na powierzchnię rozgraniczającą dwa różne ośrodki (różniące się współczynnikiem załamania), wówczas część światła odbija się, pozostała zaś część przejdzie do ośrodka drugiego. Jeżeli dwie takie powierzchnie tworzą klin, to wiązki odbite od tych powierzchni, jako pochodzące od tego samego źródła wzajemnie ze sobą interferują.

Prążki interferencyjne równej grubości najłatwiej zaobserwować umieszczając na płaskiej płytce szklanej płasko-wypukłą soczewkę. Tworzy się wówczas między powierzchniami klin powietrzny o zmiennym kącie . Prążki interferencyjne powstające w takim klinie tzw. prążki Newtona będą miały kształt kolisty. W miarę wzrostu odległości od środkowego ciemnego (zerowego) prążka, utworzonego w punkcie styku obu powierzchni, kolejne prążki coraz bardziej się zagęszczają, aż przestają być rozróżnialne.

Prążki Newtona można wykorzystać do wyznaczenia promienia krzywizny R soczewki. Należy w tym celu zmierzyć promień r dowolnego k-tego ciemnego prążka oraz znać długość fali użytego światła. Promień krzywizny R obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic

Jeżeli znamy promień krzywizny soczewki R oraz promień k-tego prążka r, który powstał w wyniku interferencji światła monochromatycznego, to jego długość możemy obliczyć przekształcając wzór na promień R. Otrzymujemy wówczas:

0x01 graphic

II. Część doświadczalna:

Pomiar promienia krzywizny soczewki:

Środek prążków interferencyjnych to s = 5,00±0,01 [mm].

Tabela 1:

 

λ [nm]

k

ap [mm]

∆ap [mm]

∆ap/ap

al [mm]

∆al [mm]

∆al/al

 

500

2

4,07

0,01

0,0025

5,78

0,01

0,0017

 

 

 

4,06

 

0,0025

5,79

 

0,0017

 

 

 

4,06

 

0,0025

5,79

 

0,0017

 

 

 

4,07

 

0,0025

5,78

 

0,0017

 

 

 

4,08

 

0,0025

5,79

 

0,0017

Średnia

 

 

4,068

 

0,0025

5,786

 

0,0017

Odchylenie standardowe

 

 

0,010

0,006

 

 

Odchylenie standardowe średniej

 

 

0,004

0,003

 

 

 

500

5

3,39

0,01

0,0039

6,45

0,01

0,0035

 

 

 

3,38

 

0,0039

6,42

 

0,0036

 

 

 

3,40

 

0,0039

6,42

 

0,0036

Średnia

 

 

3,390

 

0,0039

6,430

 

0,0036

Odchylenie standardowe

 

 

0,013

0,023

 

 

Odchylenie standardowe średniej

0,008

0,004

 

500

9

2,76

0,01

0,0141

6,97

0,01

0,0019

 

 

 

2,79

 

0,0140

6,96

 

0,0019

Średnia

 

 

2,775

 

0,0140

6,965

 

0,0019

Odchylenie standardowe

 

 

0,039

0,013

 

 

Odchylenie standardowe średniej

0,028

0,019

 

500

13

2,25

0,01

0,0231

7,43

0,01

0,0017

 

 

 

2,29

 

0,0227

7,44

 

0,0017

Średnia

 

 

2,270

 

0,0229

7,435

 

0,0017

Odchylenie standardowe

 

 

0,052

0,013

 

Odchylenie standardowe średniej

 

 

0,037

0,026

 

Tabela 2:

 

λ [nm]

∆λ [nm]

∆λ/ λ

k

r [mm]

∆r [mm]

∆r/r

R [mm]

∆R [mm]

∆R/R

 

500

10

0,02

2

0,859

0,010

0,0116

737,881

31,934

0,0433

 

 

5

1,520

0,018

0,0119

924,160

40,427

0,0437

 

 

9

2,095

0,026

0,0124

975,339

43,697

0,0448

 

 

13

2,583

0,032

0,0126

1026,047

46,326

0,0451

Średnia

 

 

 

 

 

 

0,0121

915,8568

40,5960

0,0442

Promień k-tego prążka policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność promienia r k-tego prążka policzyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

Aby ustalić niepewność al i ap policzyłam dla nich odchylenia standardowe pomiarów i porównałam je z niepewnością miernika. Większą wartość wstawiłam do wzoru.

Odchylenie standardowe policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Odchylenie standardowe wielkości średniej policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Promień krzywizny soczewki policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność pomiaru promienia krzywizny soczewki policzyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Pomiar długości fali światła:

Za promień krzywizny soczewki przyjmuje R = 915,8568 ± 40,5960 [mm].

Środek prążków interferencyjnych to s = 4,85 ± 0,01 [mm].

Tabela 3:

 

k

ap [mm]

∆ap [mm]

∆ap/ap

al [mm]

∆al [mm]

∆al/al

 

3

3,58

0,01

0,0028

6,10

0,01

0,0033

 

 

3,57

 

0,0028

6,11

 

0,0033

 

 

3,58

 

0,0028

6,12

 

0,0033

 

 

3,58

 

0,0028

6,14

 

0,0033

 

 

3,57

 

0,0028

6,14

 

0,0033

Średnia

 

3,576

 

0,0028

6,122

 

0,0033

Odchylenie standardowe

 

0,006

 

 

0,020

 

 

Odchylenie standardowe średniej

 

0,003

 

 

0,009

 

 

 

6

2,99

0,01

0,0051

6,70

0,01

0,0015

 

 

2,99

 

0,0051

6,70

 

0,0015

 

 

2,97

 

0,0051

6,71

 

0,0015

średnia

 

2,983

 

0,0051

6,703

 

0,0015

Odchylenie standardowe

 

0,015

 

 

0,008

 

 

Odchylenie standardowe średniej

 

0,011

0,005

 

 

 

10

2,41

0,01

0,0041

7,29

0,01

0,0014

 

14

1,95

0,01

0,0051

7,75

0,01

0,0013

Tabela 4:

 

k

r [mm]

∆r [mm]

∆r/r

R [mm]

∆R [mm]

∆R/R

λo [nm]

∆λo [nm]

∆λoo

 

3

1,273

0,015

0,0120

915,857

40,596

0,0442

589,804

40,194

0,0681

 

6

1,860

0,013

0,0068

 

 

 

629,574

35,410

0,0578

 

10

2,440

0,010

0,0041

 

 

 

650,058

34,090

0,0524

 

14

2,900

0,010

0,0034

 

 

 

655,904

33,544

0,0511

Średnia

 

 

 

 0,0066

 

 

 

631,3353

35,8095

0,0574

Promień k-tego prążka policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność promienia r k-tego prążka policzyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

Aby ustalić niepewność al i ap policzyłam dla nich odchylenia standardowe pomiarów i porównałam je z niepewnością miernika. Większą wartość wstawiłam do wzoru.

Odchylenie standardowe policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Odchylenie standardowe wielkości średniej policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Długość fali światła policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność pomiaru długości fali światła policzyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Pomiary te zostały wykonane dla fali o długości 0x01 graphic
[nm], a wynik po wstawieniu promienia krzywizny soczewki (wyliczonego z pierwszego pomiaru) wyniósł:

0x01 graphic
[nm].

0x01 graphic

λ - długość fali światła

λo - długość fali światła obliczona ze wzoru

k - rząd prążka

ap - pomiar dla naprowadzonego ramienia krzyża w prawą stronę od środka

al - pomiar dla naprowadzonego ramienia krzyża w lewą stronę od środka

r - promień prążka

R - promień krzywizny soczewki

n - ilość pomiarów w danej serii

α - współczynnik Studenta:

n

2

3

5

p = 0,6827

1,837

1,321

1,142


III. Wyniki i ich niepewności:

Promień krzywizny soczewki wyniósł R = 915,8568 ± 40,5960 [mm].

Długość fali światła wyniosła λo = 631,3353 ± 35,0895 [nm].

Błąd pomiaru długości fali światła wyniósł 5,22%.

IV. Dyskusja wyników i ich niepewności:

Z pierwszej tabeli widzimy, że niepewności pomiarów dla ap i al są różne. Przy pomiarze dla ap niepewności rosną wraz ze wzrostem rzędów prążków, a dla al niepewności wahają się. Spowodowane jest to tym, iż dużą trudność sprawiało dobre ustawienie krzyża mikroskopu, gdzyż ciężko było go dostrzec. Poza tym prążki o niskim rzędzie były bardzo rozmazane, co wpłynęło na niepewności wszystkich pomiarów. Wpłynęło to również na obliczenie promienia prążków r. Jak widzimy niepewność zwiększa sie, wraz ze wzrostem rzędu prążka.

Zauważyć można także, iż największy wpływ na niepewność promienia krzywizny soczewki R miała niepewność długości fali, gdyż sięga ona rzędu 2,00%.

W trzeciej tabeli zauważamy, iż niepewności dla ap zwiększają się wraz ze wzrostem rzędów prążków, a niepewności dla al zmniejszają sie. Mogło to być spowodowane tym, że po wielu wcześniejszych pomiarach, soczewka mogla sie ruszyć, co spowodowało większe niedokładności.

Widzimy jednak, z czwartej tabeli, że niedokładność promienia rzędów prążków maleje wraz ze wzrostem k. Spowodowane jest to tym, że dla prążków o wyższym indeksie k błąd odczytu był mniejszy, ze względu na ich mniejszą grubość, a co za tym idzie możliwe było bardziej precyzyjne ustawienie krzyża mikroskopu.

Możemy zauważyć, iż na obliczenie niepewności długości fali λ największy wpływ miała niepewność promienia krzywizny soczewki R, gdzyż siega ona rzędu prawie 4,5%.

Po podstawieniu R, które zostało wyliczone dla λ = 500 [nm] do wzoru na obliczenie wartości długości fali dla innego filtra interferencyjnego, który powinien wynieść λ = 600 [nm] wyniósł λo = 631,3353 ± 35,0895 [nm]. Kryterium zbieżności wyniosło 5,22%, co świadczy o tym, że pomiar wyszedł z dobra dokładnością.

Za niepewność długości fali przyjęłam szerokość połówkową krzywej.

Z wykresu widzimy liniową zależność między kwadratami promieni kolejnych rzędów prążków, a indeksem rzędu prążka przemnożonym przez długość fali. Można stwierdzić, iż wykres powinien przechodzić przez środek układu współrzędnych, ponieważ prążek zerowy ma promień równy 0. Wykres ten jednak nie przechodzi. Ale jeżeli przesuniemy go równolegle w górę, tak aby został ten sam współczynnik kierunkowy a, to wykres przetnie środek układu współrzędnych.

V. Wnioski:

Niestety nie udało się uniknąć błędów, które są dość znaczne. Największy wpływ na niedokładność pomiarów miał sprzęt (wskazówkowy czujnik zegarowy) oraz liczne zabrudzenia i rysy zarówno na powierzchni płytki jak i soczewki. Wspomniane nieczystości zasłaniały i tak mało ostry obraz, w związku z czym pomiary kolejnych prążków nastręczały wielu trudności. Na szczęście pomimo wspomnianych błędów poszczególne wyniki nie odbiegają od siebie w sposób bardzo znaczący co pozwala stwierdzić, że cel doświadczenia został osiągnięty z pozytywnym skutkiem.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron