PROMOCJA-1, Zarządzanie, sem V marketing, Promocja


PROMOCJA

Dr Sylwia Badowska

24 marca nie ma zajęć

ZAGADNIENIA: Miejsce promocji w marketingu, proces komunikacji, narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, PR, marketing bezpośredni), kroki w tworzeniu efektywnej promocji

Literatura:

Jacek Kall, Reklama, PWN, Warszawa 2010

Śliwińska, Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011

ZALICZENIE

3 pytania z wykładu, 2 pytania z książki- każde pytanie za 2 pkt

2.06.2014- forma pisemna

24.02.2014r.

MIEJSCE PROMOCJI W MARKETINGU

„Nie da się osiągnąć sukcesu za pomocą marki, której nikt nie zna”

PROMOCJA- sowo pochodzi z łacińskiego słowa promovare, promotio tzn. Pobudzanie, lansowanie, popieranie, szerzenie.

W polskiej literaturze spotykamy słowa: aktywizacja sprzedaży, oddziaływanie na rynek, komunikacja marketingowa, promotion, komunikacja.

Żurawik: „zestaw instrumentów i środków, za pomocą których firma przekazuje informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt”

„dokonywanie wyboru, pod kątem docelowego segmentu rynku, odpowiednich instrumentów promocji mix: działań w zakresie public relations, wybór mediów reklamowych, zarządzanie sprzedażą osobistą, decyzje dotyczące promocji sprzedaży (handlowej i detalicznej), marketingu bezpośredniego.”

Kramer: „oznacza wejście w kontakt z potencjalnym odbiorcą- klientem, konsumentem danego produktu”

Pilarczyk: „zespół środków za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, przekazując informacje o swojej działalności, produktach, usługach.”

ROLA PROMOCJI- model AIDA- model zgodnie, z którym promocja winna:

Model DAGMAR- w literaturze

MARKETING MIX

ROLA PROMOCJI

07.02.2014r.

KOMUNIKACJA

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
PRODUCENT (4P)- produkt cena promocja dystrybucja

KLIENT (4K)- korzyści dla klienta, koszt, komfort zakupu, komunikacja

PROMOCJA=KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA- proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami.

0x08 graphic
0x08 graphic
Nadawca- wiadomość zakodowana

Odbiorca- wiadomość rozkodowana

KANAŁ KOMUNIKACYJNY- połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości.

PROBLEMY W KOMUNIKACJI:

W marketingu sukcesem jest powtarzalność.

Nie ważne kto jest lepszy, ważne kto jest pierwszy (np. z produktem usługą).

Komunikacja przedsiębiorstwa z konsumentem to pewien proces odbywający się w czasie i miejscu.

!!! Model komunikacji LASWELLA opisuje proces komunikowania się przedsiębiorstwa z odbiorcą. Składa się z 9 elementów:

KOMUNIKOWANIE

0x08 graphic
Sprzężenie zwrotne

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Wysyłający źródło zakodowanie przesłania transformacja dekodowanie przesłania działanie

(odbiorca)

AGENCJA MARKETINGOWA/ MARKETING

Reklamujący - opracowanie koncepcji produktu, identyfikacja docelowego rynku

Agencja reklamowa- przetłumaczenie koncepcji w formę marketingowej komunikacji

Media- przekazanie przesłania docelowemu segmentowi

Konsument- ocena świadomości konsumenta oraz stosunku do przesłania

Konsument- Ocena wpływu przesłania na sprzedaż

NADAWCA- to z reguły producent, który opracowuje koncepcję produktu oraz ustala jego pozycję na rynku

KODOWANIE- to nadawanie koncepcji produktu, formę symboliczną, z reguły agencja reklamowa tłumaczy tę koncepcję na korzyści wynikające z zakupu produktu.

PRZESŁANIE- to zestaw symboli przekazywanych przez nadawcę, powinno ono pokazywać korzyści oraz zachęcać do wypróbowania.

KANAŁ- za pomocą którego dociera do odbiorcy przesłanie, aby dotrzeć jak najskuteczniej agencja opracowuje plan mediów np. telewizja, prasa, radio.

DEKODOWANIE- to proces odczytywania przez odbiorcę symboli, które muszą być znane odbiorcy, konsument musi odczytać przesłanie i podjąć działanie związane z zakupem, w czym pomaga dekodowanie.

ODBIORCA- zwany także widownią, publicznością, czyli osoby, do których skierowane jest przesłanie.

ZAKŁÓCENIA- odbiorca może nie odebrać przesłania z powodu selektywnego postrzegania (uwagi), w związku z czym nie zauważy wszystkich bodźców, selektywnego zniekształcenia, przekręcenia przekazu na taki jaki chce usłyszeć i selektywnego przypominania, w wyniku czego odbiorca zapamiętuje tylko małą część przekazu.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE- to uwzględnienie reakcji odbiorcy przez nadawcę np. specjalista ds. marketingu na podstawie sprzedaży dokonuje oceny wyników kampanii oraz odpowiednio ją dostosowuje.

ODPOWIEDŹ (ODDŹWIĘK)- to reakcja odbiorcy na przesłanie np. w postaci decyzji zakupu.

PROMOCJA

NARZĘDZIA PROMOCJI- KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

REKLAMA- bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji o produktach czy marce.

PROMOCJA SPRZEDAŻY- krótkookresowe działania obejmujące materialne środki pobudzające sprzedaż danego produktu. (promocje, karty)

PUBLIC RELATIONS- kompleks działań związanych z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

SPRZEDAŻ OSOBISTA- czyli osobista prezentacja produktów potencjalnemu odbiorcy przez sprzedawcę.

SPONSORING- wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych społecznie jest zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może powodować pozytywne skojarzenia sukcesów czy działań osób lub instytucji sponsorowanych z sytuacją firm sponsorujących. Przedmiotem sponsoringu bywają najczęściej sport, nauka, kultura i działalność społeczna.

MARKETING BEZPOŚREDNI- zaspół działań i środków bezpośredniego oraz zindywidualizowanego oddziaływania na nabywców , mającego na celu kreowanie i zaspokajanie potrzeb oraz sprzedaży produktów i usług.

MARKETING INTERNETOWY- zespół działań i środków oddziaływujących na potencjalnego nabywcę poprzez internet (marketing wirusowy, newslettery, e-mailing, spamy, portale)

AMBIENT I GUERILLA (partyzancki) MARKETING- niekonwencjonalne sposoby dotarcia z komunikatem reklamowym do odbiorcy przy użyciu nietypowych kanałów komunikacji.

ATL- above the line

BTL- below tle line

Kanały komunikacji:

TRENDY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Kluczem do sukcesu kampanii reklamowej jest sposób dotarcia oraz większe zaangażowanie:

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR NARZĘDZI PROMOCJI:

HIERARCHI POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU:

  1. Reklama

  2. Promocja sprzedaży

  3. Sprzedaż osobista

  4. Public relations

  1. Sprzedaż osobista

  2. Promocja sprzedaży

STRATEGIE PROMOCJI TYPU PUSH I PULL

PUSH

0x08 graphic
Producent

Pchanie agresywna promocja

0x08 graphic
Hurtownik

Pchanie

0x08 graphic
Detalista

Pchanie

Konsument

PULL

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Producent

Ssanie produktu

0x08 graphic
Hurtownik

Ssanie produktu

0x08 graphic
Detalista

Ssanie produktu

0x08 graphic
konsument

STRATEGIA PUSH- czyli wypychanie towarów z rynku polega na podejmowaniu działań ukierunkowanych nie na konsumentów lecz pośredników. Wówczas firma wykorzystuje głównie sprzedaż osobistą oraz narzędzia promocji sprzedaży, aby skłonić właściciela hurtowni, sklepów do zakupów. Taką strategię stosuje w Polsce np. spółka Belveder Polska do promocji alkoholu.

STRATEGIA PULL- czyli ssania, to wykorzystywanie przed wszystkim reklamy i promocji sprzedaży w celu wywołania zainteresowań wśród ostatecznego konsumenta danym produktem i w ten sposób nakłonienia pośredników do składania zamówień na reklamowany produkt. Przykładem są działania producentów (FMCG) proszków do prania, napojów, piwa, kosmetyków.

HIERRARCHIA POSZCZEGLNYCH NARZĘDZI W ZALEZNOŚCI DO GOTOWOŚCI NABYWCY DO ZAKUPÓW:

HIERARCHIA POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI W ZALEŻNOŚCI OD ETAPU CYLKU ŻYCIA PRODUKTU:

HIERARCHIA POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI W ZALEŻNOŚCI OD UDZIAŁU W RYNKU- POZYCJI RYNKOWEJ:

REKLAMA

CECHY REKLAMY ( WG KOTLERA)

PUBLICZNA PREZETACJA- publiczny charakter reklamy nadaje produktowi pewne właściwości i sugeruje pewien standard oferty, aby zrozumiały przez większość odbiorców

PRZENIKLIWOŚĆ- reklama umożliwia wielokrotne powtarzanie przekazu, porównywanie przekazów konkurentów, przekaz wielu informacji o produkcie

WZMOCNIONA SIŁA WYRAZU- dzięki zastosowaniu dźwięku, ruchu, koloru

BEZOSOBOWOŚĆ PRZEKAZU- jest monologiem nadawcy a nie dialogiem z odbiorcą

„Jeśli reklama nie przedaje produktu, to nie jest kreatywna” J. Ogilvy

PORZEZ REKLAMĘ:

REKLAMA PEŁNI 5 FUNKCJI

FUNKACJA INFORMACYJNA- najczęściej stosowana w fazie wprowadzania nowej usługi na rynek; szczególnie przydatne w pozycjonowaniu na rynku

FUNKCJA NAKŁANIAJĄCA- stosowana przede wszystkim w fazie wzrostu sprzedaży usług, kiedy klienci znają reklamowane produkty a celem firmy jest przekonanie ich do skorzystania z oferty.

FUNKACJA PRZYPOMINAJĄCA- stosowana w fazie wzrostu i dojrzałości znanych i sprawdzonych produktów.

FUNKACJA WYRÓŻNIAJĄCA- pozwala przy pomocy reklamy pozycjonować produkty firmy na tle konkurencji.

FUNKCJA EDUKACYJNA- uczy konsumentów jak żyć

05.05.2014

FORMY REKLAMY: (EGZAMIN: KSIĄŻKA ! )

REKLAMA TELEWIZYJNA - istota narzędzia

Spot reklamowy winien być:

- krótki, liczyć o 8 do 30 sekund. Uważa się, że reklama w TV dłuższa niż 20 s to strata pieniędzy, ale oczywiście i w tym przypadku nie należy generalizować, np. wprowadzenie nowej marki detergentu może wymagać przedstawienia dłuższej informacji o produkcie.

- aktorzy występujący w filmie reklamowym powinni być wiarygodni dla adresatów. W reklamach wielu produktów aktorzy powinni mieć przeciętny wygląd, aby nie odwracać uwagi od prezentowanego produktu i mówić naturalnym głosem; natomiast w przypadku reklamy kosmetyków dobiera się piękne, często sławne modelki albo aktorki i przystojnych mężczyzn, osoby oglądające reklamy bardzo często utożsamiają się z bohaterami reklamy i podświadomie wierzą, że używając reklamowanych perfum czy kremów będą atrakcyjne.

- produkt powinien być pokazywany w użytkowaniu i demonstrować różne możliwości zastosowania. Należy wykorzystać fakt możliwości dynamicznego pokazania produktu, co nie jest możliwe w reklamie prasowej czy radiowej

- w reklamie TV, z uwagi na bardzo ograniczony czas, należy używać kodów. Kody są uwarunkowane kulturowo, choć wiele z nich ma charakter ogólnoludzki; należy zauważyć, że inna symbolika jest zrozumiała na różnych poziomach: lokalnym, miejskim, wiejskim czy subkultur; zastosowanie pewnych uniwersalnych kodów uruchamia psychologiczny mechanizm projekcji - identyfikacji: „Bądź piękna - mniej wspaniałe włosy”, „Twój kot kupowałby Whiskas”. Odbiór zrozumiały dla wąskiej liczby docelowych odbiorców.

FORMY REKLAMÓWEK TELEWIZYCYJNYCH

WADY REKLAMY TELEWIZYJNEJ:

- nie może być jeszcze raz obejrzana jak np. ogłoszenie w prasie

- wysoki koszt produkcji i emisji (produkcja spotu 600tys. zł emisja od 30tys. do 800tys. zł)

- duża liczba reklam mogąca powodować szum informacyjny

- mała selektywność oddziaływania

( na 60min emisji - 12min to blok reklamowy, bez autopromocji, jeżeli program trwa krócej niż 20min nie może być przerwany reklamą.)

Regulacje: Krajowa Rada Telefonii i Telewizji

Telewizja publiczna: film/serial nie może zostać przerwany na reklamę. Reklama emitowana po zakończeniu programu/przed rozpoczęciem programu.

- osoby oglądające telewizję często unikają bloków reklamowych

- najwyższa oglądalności telewizji ( prime time) jest notowana w dni tygodnia w godzinach wieczornych, czyli wtedy, kiedy większość sklepów jest już zamknięta - możliwość natychmiastowego zakupu jest więc ograniczone.

Wybór stacji telewizyjnej zależy od zasięgu kampanii:

- kampania regionalna - media lokalne

- kampania krajowa - media ogólnokrajowe

Oglądalność telewizji nie jest jednakowa:

- najmniejsza oglądalność TV - czwartek (ponieważ z badań wynika, ze najwięcej ludzi kłóci się w czwartek wieczorem)

- największa oglądalność TV - weekend

PUBLIC RELATIONS

EGZAMIN: MARKETING BEZPOŚREDNI JAKO SPOSÓB ODZIAŁYWANIA, SPRZEDAŻ OSOBISTA JAKO ŚRODEK PROMOCJI

PUBLIC RELATIONS - istota i cel

Public Relations wykorzystujemy w procesie tworzenia wizerunku naszej marki/produktu/ przedsiębiorstwa poprzez nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków i relacji między marką / produktem/ producentem a jej szeroko rozumianym otoczeniem

Wizerunek w dużej mierze uzależniony jest od tego, jak otoczenie je postrzega i wspiera markę/ produkt/ przedsiębiorstwo lub wprost przeciwnie utrudnia działanie.

Definicja PR wg brytyjskiego Institute Public Relations:

„PR to świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem.”

Podstawowe elementy otoczenia firmy:

PR i publicity:

Formą komunikacji przedsiębiorstwa, której celem jest oddziaływanie na odczucia, opinie lub przekonania:

- klientów, zarówno obecnych jak i potencjalnych

- akcjonariuszy

- dostawców

- pracowników

- innych grup docelowych dotyczących organizacji, produktów lub usług

CEL PR:

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PR:

Publicity:

Forma promocji przedsiębiorstwa czy produktu polegający na emisji informacji przeznaczonych do rozpowszechniania przez mass media , w nadziei, że będą one na tyle atrakcyjne, że zostaną bezpłatnie przez nie rozpowszechnione i dzięki temu zauważone zostaną przez docelowego odbiorcę.

Stosowana głównie, gdy przedsiębiorstwo nie posiada budżetu promocyjnego.

WALORY PR:

ZASADY DZIAŁANIA PR:

ŚRODKI I FORMY PR:

WEWNĘTRZNE PR - definicja:

Działania mające na celu spowodowanie pozytywnego stosunku pracowników i udziałowców do własnej firmy, identyfikowanie się z nią, a w rezultacie promowanie firmy na zewnątrz.

Czynienie z pracowników szczerych i oddanych przyjaciół.

NARZĘDZIA PR:

Porównanie (EGZAMIN PORÓWNIANIE WSZYSTKICH 5 INSTRUMENTÓW)

Nastawienie klientów: PR: informacja obiektywna, R: przekonanie o subiektywnym charakterze (mówi tylko o zaletach)

Forma przekazywania inf. : PR: wykorzystuje przede wszystkim informacje - głównie rozumowe i rzeczowe R: opiera się na wizualizacji, krótka forma, kreacja graficzna, muzyczna

Koszty: PR: w zasadzie kosztuje tyle, ile utrzymanie specjalistów oraz przygotowanie od materiałów, konferencji. R: jest droga, wykupieniu czas w mediach jak i nakłady na kreację

Zakres oddziaływania: PR: kształtowanie relacji z bardzo szerokim spektrum otoczenia oraz w ramach samej organizacji R: skoncentrowana na dotarcie do ściśle określonej grypy celowej

Cele i horyzont czasowy; PR: nastawione na działalność długoterminową, R: stawia z reguły na cele krótkoterminowe.

PROMOCJA SPRZEDAŻY

GŁÓWNE CECHY PROMOCJI SPRZEDAŻY:

PROMOCJA SPRZEDAŻY - EFEKT:

PROMOCJA SPRZEDAŻY - STOSOWANIE:

19.05.2014

KROKI W TWORZENIU EFEKTYWNEJ KOMUNIKAJI MARKETINGOWEJ

Egzamin:

- marketing bezpośredni

- sprzedaż osobista

-definicja promocja, rola promocji, instrumenty marketingowe - umieć porównać

-kroki komunikacji marketingowa - jak realizować?

Etapy tworzenia komunikacji marketingowej:

ETAP I - INDENTYFIKACJA ODBIORCÓW ( wyznaczenie określonego rynku docelowego)

- najważniejszy etap budowy kampanii promocyjnej

- od właściwego określenia adresatów promocji zależy skuteczność i efektywność

- przedsiębiorstwo powinno określać -kierować swoją kampanią promocyjną do zidentyfikowania, trafne dobranych adresatów czyli potencjalnych, aktualnych klientów firmy.

- kierowanie kampanii promocyjnej do przeciętnych klientów mija się z celem, naraża firmę na straty, czyli identyfikacja, określanie adresatów promocji określa się przez badania marketingowe

Najczęstsze błędy popełniane na tym etapie:

- źli adresaci kampanii reklamowej

- kierowanie kampanii do anonimowych adresatów, klientów.

W związku z tym w środkach masowego przekazu kieruje się określoną kampanię reklamową, w określonym czasie antenowym, gdyż trudno jest wyłączyć odbiorów z naszego przekazu promocyjnego

ETAP II -WYZNACZENIE CELÓW PROMOCJI

Wśród celów promocji wyróżnia się 3 najważniejsze cele:

- cele informacyjne promocji - dążenie firm by możliwie największą część rynku docelowego została poinformowana o jej istnieniu, ofercie handlowej, o walorach produktów o zbiorach wartości produktów. Cele informacyjne powinny wyprzedzać cele sprzedażowe, ale w praktyce często cele informacyjne realizują się (łączy) z celami sprzedażowymi.

-cele sprzedażowe promocji - to dążenie firm poprzez emitowanie kampanii promocyjnej dla osiągnięcia możliwie największego wolumenu sprzedaży produktów. Celem sprzedaży promocji jest powiększenie udziału danej firmy w rynku, a więc opanowanie możliwie największej części rynku danej branży.

-cele świadomościowe promocji - to dążenie firm poprzez emitowanie kampanii promocyjnych do utworzenia pozytywnego wizerunku (Image) firmy lub przełamywanie negatywnego wizerunku. Celem świadomościowym promocji jest powiększenie ilości osób uważających naszą firmę/ produkt/markę za atrakcyjne.

ETAP III - KSZTAŁTOWANIE BUDŻETU PROMOCJI

- wydzielenie określonej liczbę środków przeznaczonych na kampanię promocyjną.

- od budżetu promocji zależy jakich kanałów promocji użyjemy, jak długo będzie trwać kampania promocyjna i jaki poziom profesjonalizmu możemy zastosować.

Budżet powinien być:

Np. wprowadzenie nowego proszku do prania na rynek - 6mln

Metody kształtowania budżetu promocyjnego:

Jest to bardzo często stosowana metoda kształtowania budżetu promocji, lecz nie jest najkorzystniejsza gdyż może prowadzić do marnotrawstwa środków przeznaczonych do promocji lub lub firmy mogą przeznaczyć zbyt małą liczbę środków na kampanię i wówczas nie zostaną osiągnięcie cele kampanii promocyjnej.

Jest to metoda najlepsza do wyznaczenia budżetu promocyjnego. Jest to celowe kształtowanie budżetu promocji, czyli na kampanię przeznacza się tyle środków ile jest potrzebnych do osiągnięcia, zrealizowania zaplanowanych celów promocji.

Stosowana jest przez mniejsze firmy lub firmy znajdujące się w okresowych, przejściowych kłopotach finansowych. Należy wybiera najbardziej trafne

Jest to takie kształtowanie budżetu, w którym przeznacza się tyle środków ile przeznaczają nasi główni konkurenci w branży po to by zapobiec eliminacji naszej firmy z rynku.

Kształtowanie budżetu promocji poprzez wyznaczenie budżetu na promocję w przeliczeniu na jedną jednostkę produktu wytworzonego w firmie.

Nie ma jednej najlepszej metody - wybór danej metody w danym momencie

ETAP IV - WYBÓR KANAŁU PROMOCYJNEGO

Wybór określonych massmediów do emitowania, upowszechniania naszej kampanii promocyjnej, a więc do popularyzowania firmy oraz oferty rynkowej. W zależności od zasobów, budżetu zaplanowanego na promocję można wybierać kanały: telewizja, radio, elektronicznie, teleinformatycznie media promocyjne. Np.: Internet, kino, teatr, billbordy, formy reklamy stałej - tablice przydrożne, reklama na budynkach, wszystkie media drukowane, środki masowej lokomocji, komunikacji, różne części garderoby, sprzęt sportowy itd.

ETAP V - PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ

Na tym etapie budowy kampanii promocyjnej należy rozstrzygnąć następujące problemy:

ETAP VI - POMIAR WYNIKÓW PROMOCJI (audyting, monitoring efektów promocyjnej)

l.sochiera@gmx.deWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zo test 200 731, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
ZO-WSZYSTKIE-WYKŁADY-RUTKA, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
Nadzór Korporacyjny test 4, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
NK-pytania, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
opracowany-nadzór, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
test-nadzór-gotowe, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
Ankieta poprawiona, Zarządzanie, sem IV marketing, badania marketingowe, Badania Marketingowe
marketing pytania i odpowiedzi ZBIÓR, Zarządzanie, Sem III, MARKETING
Zarządzanie projektam1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami
Formularz rozliczeniowy KFS, Zarządzanie, sem VI marketing, Marketing wewnętrzny
sciaga zwp, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
wyklad 2 (28.11.2010), Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami, wykłady
test (3), Zarządzanie, Sem III, MARKETING
notatki ZWP2 (2), Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
test1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie Projektami testy
Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2016, Zarządzanie, sem VI marketin
zwp 65 pytań, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP

więcej podobnych podstron