pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka


0x01 graphic

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych

Wykonał

Grupa

-

Ćw. nr

2

Prowadzący

Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n

Data wykonania

Data oddania

Ocena

WYKAZ PRZYRZĄDÓW :

UR = 128 [ V ]

IF = 100 [ mA ]

PRZEBIEG ĆWICZENIA :

Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p - n w kierunku przewodzenia

0x01 graphic
0x01 graphic

Schematy do wyznaczania charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p - n dla prądów IF > 1μA.

Omomierz pełni w układzie rolę źródła prądowego o wartościach prądu z zakresu 1μA - 10mA

Tabela pomiarowa:

I [ mA ]

U [ V ]

100,2

0,391

90,1

0,385

80,0

0,378

69,9

0,370

55,8

0,360

49,7

0,350

39,6

0,338

29,5

0,321

19,4

0,299

9,3

0,260

10

0,269

1

0,149

0,1

0,052

0,01

0,012

0,001

0,001

0x01 graphic

Schemat do wyznaczania charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p - n dla prądów IF < 1μA.

Prąd płynący w obwodzie wyznacza się pośrednio poprzez pomiar wartości napięcia na znanym rezystorze (1M). Wtedy prąd można obliczyć ze wzoru 0x01 graphic
. Rezystor R ogranicza wartość prądu w obwodzie. Znając jego moc (2W) i wartość prądu, jaką ma ograniczać (10mA) możemy wyliczyć R ze wzoru 0x01 graphic
= 20k.

Tabela pomiarowa:

UD [ V ]

UR [ V ]

I [ A ]

0,0003

0,26

0,26

0,0004

0,33

0,33

0,0006

0,50

0,50

0,0011

0,90

0,90

0,0019

1,57

1,57

0,0024

2,02

2,02

0,0027

2,32

2,32

0,0048

4,16

4,16

0,0067

6,00

6,00

0,0088

8,16

8,16

0,0222

27,6

27,6

0,0267

31,6

31,6

0,0342

51,2

51,2

0,0464

80,3

80,3

0,0558

99,9

99,9

Wzory i obliczenia

1. Rezystancja szeregowa Rs

W celu obliczenia rezystancji szeregowej Rs skorzystamy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie U” = 0,36V; U' = 0,34V; I = 60mA (patrz charakterystyka). Dla tych danych rezystancja szeregowa wynosi:

0x01 graphic
.

Zatem ostatecznie Rs = 0,333Ω.

2. Prąd nasycenia Is

Prąd nasycenia odczytany z wykresu wynosi Is = 33,2 A

3. Współczynnik doskonałości n

Do wyprowadzenia współczynnika doskonałości n skorzystamy ze wzoru Shockley'a:

0x01 graphic
.

Z prostoliniowego odcinka charakterystyki prądowo - napięciowej bierzemy dwa punkty (U1, I1) i (U2, I2) i zapisujemy dla nich równanie Shockley'a:

0x01 graphic
.

Dla kierunku przewodzenia mamy 0x01 graphic
, więc w powyższym układzie równań możemy pominąć jedynki. Logarytmując powyższe wzory uproszczone otrzymujemy:

0x01 graphic
.

Odejmując równania stronami otrzymamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

Przekształcając ostatnie równanie otrzymujemy ostatecznie wzór na n:

0x01 graphic

Przyjmuję U1 = 0,048V; I1 = 0,1mA; U2 = 0,24V; I2 = 7mA oraz 0x01 graphic
i otrzymuję n równe:

0x01 graphic

Zatem ostatecznie n = 1,738.

WNIOSKI I UWAGI:

Wykres zależności I=f(U) został wykonany w skali półlogarytmicznej, gdzie zlogarytmowano oś prądu. Pozwala to w prosty sposób zobrazować kilka rzędów wielkości prądu oraz wyznaczyć podstawowe parametry (Is, n, Rs). Otrzymany kształt charakterystyki, przedstawiony na wykresie, zgodny jest z założeniami teoretycznymi, choć niektóre punkty odbiegały od wykresu. Mogło to być spowodowane błędami przyrządów czy nawet niestabilnością tempe­raturową.

Wartość rezystancji szeregowej reprezentującej spadek napięcia poza obszarem złącza (obszar p, n, doprowa­dzenia) wynosi 0,333, co pokrywa się z danymi katalogowymi, jeśli chodzi o rząd wielkości.

Obliczona wartość współczynnika doskonałości wynosi 1,738, a więc zawiera się w teoretycznym przedziale [1,2]. Współczynnik ten zależy od udziału składowej rekombinacji i dyfuzji w prądzie płynącym przez złącze. W naszym przypadku otrzymaliśmy, że w złączu płyną oba prądy, choć przeważa prąd rekombinacji.

Wartość prądu nasycenia Is odczytywana była z wykresu i przez to może nie jest najdokładniejsza. W naszym przypadku Is = 33,2A. Mając wartość Is możemy obliczyć np. prąd generacji wiedząc, że dla diód germanowych stosunek Ig do Is wynosi 0,1.

- 3 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron