Pytania nowe 726 i odpowiedzi dobre najnowsze, Geodezja, Uprawnienia

Pobierz dokument
pytania.nowe.726.i.odpowiedzi.dobre.najnowsze.doc
Rozmiar 395 KB

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA PRAC GiK...

1. Gdzie należy zgłaszać wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych?

Do ośrodka dokumentacji GiK (Art.. 12 Prawo Gik, Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 3.1)

2. W jakim terminie należy zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne?

Przed rozpoczęciem prac (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 3.1)

3. Ile może wynosić opóźnienie zgłoszenia do ośrodka prac geodezyjnych i kartograficznych zleconych do wykonania w nagłych wypadkach?

Przed rozpoczęciem prac jednak nie później niż 3 dni robocze od ich rozpoczęcia (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 3.3)

4. Które z wymienionych wypadków mogą stanowić podstawę do zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych po rozpoczęciu tych prac?

Związane z awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową a także związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemnego uzbrojenia terenu (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 3.3)

5. Którą z wymienionych poniżej zasad powinien Wykonawca prac geodezyjnych zastosować przy zgłoszeniu pracy zlokalizowanej na terenie trzech powiatów, położonych w granicach trzech województw?

Składa je w ośrodku na którego terenie położona jest największa część obiektu (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 3.2)

6. Której z wymienionych poniżej informacji nie zawiera zgłoszenie prac geodezyjnych do ośrodka?

Zgłoszenie w części wypełnianej przez wykonawcę zawiera:

- informacje o wykonawcy

- opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy

- termin zakończenia pracy

Zgłoszenie w części wypełnianej przez ośrodek zawiera:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

- informacje o innych pracach realizowanych na obszarze wykonywanej pracy

(Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 4.3)

7. W ilu egzemplarzach sporządza się zgłoszenie pracy kart.ograficznej w wersji papierowej?

W dwóch egzemplarzach (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 4.1)

8. W jakim przypadku należy dołączyć do zgłoszenia szkic lokalizacji pracy geodezyjnej?

W przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru wykonywanej pracy nie pozwala na jej lokalizację (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 4.4)

9. W jakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kart.ograficznej?

- papierowej

- na komputerowym nośniku informacji

- drogą teletransmisji

(Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 4.2)

10. W jakim terminie następuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek?

Najpóźniej w dniu następnym (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 5.1)

11. Kiedy Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia zleconej pracy?

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 5.2)

12. Które z wymienionych poniżej informacji nie są udzielane pisemnie przez ośrodek na zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych?

Wszystkie dotyczące zgłoszenia i zakresu zgłoszonych prac są pisemnie (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik...)

13. W jaki sposób następuje udostępnianie znacznej ilości materiałów na zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych przez ośrodek?

Etapowo jednak pierwszy etap nie później niż w terminie 10 dni roboczych (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 5.4)

14. W jakiej formie i w jakim terminie ustala się zasady i tryb wykonania prac nietypowych (nie ujętych w powszechnie obowiązujących standardach technicznych) podlegających zgłoszeniu do ośrodka?

w takim przypadku zasady i tryb wykonania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie na piśmie w terminie do

10 dni roboczych (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 5.5)

15. W jakim terminie następuje udostępnianie przez ośrodek materiałów na zgłoszenie prac na obszarze klęski żywiołowej?

Nie ma to znaczenia obowiązuje 10 dni roboczych (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 5.3)

16. Które z niżej wymienionych materiałów podlegają przekazaniu do ośrodka w przypadku przerwania prac przez Wykonawcę?

Cała dokumentacja wykonana przed przerwaniem lub zaniechaniem prac po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z materiałów będą podlegać przekazaniu do zasobu (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 6.2)

17. W jaki sposób dokonywane jest przekazywanie dokumentacji do ośrodka w przypadku gdy praca ma charakter złożony i długotrwały?

Etapowo, sukcesywnie po zakończeniu każdego z jej etapów (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 7.2),

18. Co powinien zawierać wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu?

- wyszczególnienie przekazywanych materiałów

- informacje o ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata

- kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby gik

(Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 7.3)

19. Kto wykonuje aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej w przypadku wystąpienia zmiany jej treści w trakcie wykonywania pracy?

Wykonawca (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 8)

20. Gdzie jest odnotowywany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu?

We wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 10.1)

21. Kto może wykonywać czynności kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu?

Osoby z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie gik i w odpowiednim do opracowania zakresie upoważnione przez Główny Geodeta Kraju (zasób centralny), marszałków województw (zasób woj.), starostów (zasób powiatowy). (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 9.3)

22. Jaki dokument stanowi podstawę włączenia dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę do zasobu?

Wniosek o przyjęcie z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli. (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 10.2)

23. Gdzie dołącza się protokół kontroli dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę sporządzany w przypadku stwierdzenia wad i usterek?

Protokół ten dołącza się do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 11.2)

24 - 26. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i przekazania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Nie podlegają zgłoszeniu:

- tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano montażowe

- pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych

- pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń

- prace geodezyjne wykonywane na terenach zamkniętych

- pomiary geodezyjne do orientacji wyrobisk górniczych itp.

- pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei, lotnisk oraz dróg lądowych i wodnych na potrzeby eksploatacji na tych obiektach

- pomiary specjalne wykonywane na terenach lasów oraz opracowania dla urządzania la

- pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów itp.

- Reprodukowanie map i materiałów gik do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy

- kartograficzne opracowania robocze do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykona

- tematyczne opracowania kartograficzne

(Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 13.1)

27. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym?

Do Głównego Geodety Kraju (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 14.4)

28. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie w zakresie systemu lokalnego?

Do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora nadzoru gik (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 14.4)

29. Jakiej opłacie podlega rejestracja systemu informacji o terenie?

Rejestracja systemu jest bezpłatna (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 14.7)

30. Na jakiej podstawie odbywa się udostępnienie baz danych systemu informacji o terenie?

W drodze umowy zawartej w formie pisemnej (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 16.1)

31. Czyjej zgody wymaga udostępnienie baz danych systemu informacji o terenie poza granice Rzeczpospolitej Polskiej?

Głównego Geodety Kraju (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 16.2)

32. Na czyją rzecz dokonuje się opłat za przechowanie kopii zabezpieczających powiatowych baz danych systemu informacji o terenie?

Przechowywanie kopii zabezpieczających jest nieodpłatne. (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac gik... § 15.8)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ... SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

33. Co określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych?

Określa parametry techniczne i warunki stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych (Rozp w spr ... sys odn przestrz§

1)

34. W jakich pracach stosuje się państwowy system odniesień przestrzennych?

W pracach gik oraz SIT, wykonywanych do celów gospodarczych. (Rozp w spr ... sys odn przestrz § 2.1)

35. W jakim przypadku dopuszcza się odstępstwo od stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych w pracach geodezyjnych i kartograficznych orazw systemach informacji o terenie?

W pracach wykonywanych do celów obronnych (Rozp w spr ... sys odn przestrz §2.2)

36 - 37. Który z poniżej wymienionych elementów nie wchodzi w państwowego systemu odniesień przestrzennych?

Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

- geodezyjny układ odniesienia

- układ wysokości

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 stosowany na mapie zasadniczej

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1992 stosowany na mapach urzędowych w skali 1:10000 i mniejszych

(Rozp w spr ... sys odn przestrz §3)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ ...

38 - 49. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Geodetą województwa, Geodetą powiatowym, Geodetą gminnym:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetą województwa może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

-posiada:

a)dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym b)uprawnienia zawodowe w dziedzinie gik

c)3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego

Geodetą powiatowym lub Geodetą gminnym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

-posiada:

a)dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym b)uprawnienia zawodowe w dziedzinie gik

c)2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego

(Rozp w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać „wyżej wymienieni”)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA RODZAJÓW MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB GiK...

50. W jakim przypadku zasób powiatowy gromadzony jest w grodzkim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?

Zasoby powiatowe są gromadzone w powiatowych ośrodkach dokumentacji gik, z tym że w miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu - w grodzkich ośrodkach dokumentacji gik (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §3.3)

51. Które z podanych poniżej materiałów stanowiących zasób centralny nie są pozyskiwane w trybie zgłaszania i przekazywania przez

Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych?

-mapy

- banki informacji

- rejestry systemów

- bazy danych

- kopie zabezpieczające

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... załącznik nr 1)

52. Ile wynosi liczba grup asortymentowych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kart.ograficzny?

25 (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §4.2)

53. Ile wynosi liczba grup funkcjonalnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

3 (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §4.3)

54. Która z podanych poniżej nazw nie jest nazwą grupy asortymentowej stanowiącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

Ustala się następujące grupy asortymentowe materiałów stanowiących zasób, dotyczące:

- osnów geodezyjnych

- osnów i pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych

- pomiarów astronomicznych i satelitarnych

- zdjęć lotniczych i satelitarnych

- opracowań topograficznych

- pomiarów granic państwa i granic województwa

- państwowego rejestru granic wraz z opisem oraz rejestru powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa

- pomiarów granic powiatów i gmin

- mapy zasadniczej

- ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości

- powszechnej taksacji nieruchomości

- wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomościami

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- rozgraniczania nieruchomości

- podziałów nieruchomości

- innych opracowań do celów prawnych

- GESUT

- pomiarów inwentaryzacyjnych

- scalania i wymiany gruntów

- opracowań urządzeniowo rolnych i urządzeniowo leśnych

- systemów informacji geograficznej

- baz danych krajowego SIT

- fotomap i ortofotomap

- opracowań tematycznych

- innych opracowań

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §4.2)

55. W jakich warunkach powinny być przechowywane kopie zabezpieczające materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego?

W sposób uniemożliwiający ich nieodwracalne i jednoczesne zniszczenie w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w których gromadzony jest zasób (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §4.4)

56. Które z wymienionych poniżej materiałów nie wchodzą do zasobu?

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik...)

57. Które z wymienionych poniżej dokumentów ewidencyjnych nie należą zasobu?

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik...)

58. Powiatowy ośrodek dysponuje kopiami katalogów osnów podstawowych poziomych i wysokościowych z zasobu centralnego ze swojego terenu. Czy i na jakich warunkach może udostępniać te dane?

Kopie materiałów z poszczególnych zasobów mogą być przekazywane wzajemnie między zasobami, z prawem do ich udostępniania. (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §5.2). udostępnianie zasobu następuje na podstawie:

- zgłoszenia prac w zakresie zasobu bazowego i użytkowego

- zamówień na mapy i informacje w zakresie zasobu użytkowego

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §10.1)

59. W jaki sposób identyfikuje się materiały w zasobie?

Każdemu materiałowi zgromadzonemu w zasobie nadaje się numer ewidencyjny (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §5.4)

60 - 61. Wykonawca otrzymał zlecenie na wytyczenie budynku. Na jakiej podstawie otrzyma dane dotyczące osnowy geodezyjnej z zasobu powiatowego?

udostępnianie zasobu następuje na podstawie:

- zgłoszenia prac w zakresie zasobu bazowego i użytkowego

- zamówień na mapy i informacje w zakresie zasobu użytkowego

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §10.1)

62. Którego z niżej wymienionych przepisów nie uwzględnia się przy udostępnianiu zasobu geodezyjnego i kartograficznego ?

Udostępnianie zasobu odbywa sie z uwzględnieniem przepisów:

- o ochronie informacji niejawnych

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- o ochronie danych osobowych

(rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §10.3)

63 - 64. Na czym polega udostępnianie zasobu na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych kartograficznych lub zamówień na mapy?

Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych także na nośnikach informacji (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... §10.1)

65. Którą z podanych poniżej treści powinien zawierać wniosek o zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

Reprodukowanie, rozpowszechnianie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art.ykule 18 ustawy z dnia 17 maja

1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163, z późniejszymi zmianami) (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik... załącznik nr 2

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLANIA RODZAJÓW MATERIAŁÓW ... KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE ... WYMAGA ZEZWOLENIA

66. Które z wymienionych poniżej materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie wymagają zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w tych celach?

Zezwolenia tego wymagają:

- mapy topograficzne

- mapy administracyjne

- mapa zasadnicza

- fotogrametryczne i teledetekcyjne zdjęcia lotnicze

- zdjęcia satelitarne

- materiały pochodne z opracowań zdjęć lotniczych, teledetekcyjnych i satelitarnych

(rozp w spr określania rodzajów map... stanowiących zasób gik, których rozpowszechnianie ... wymaga zezwolenia §1)

67. Jaki wymóg przewidziany prawem powinien spełnić zainteresowany rozpowszechnianiem i rozprowadzaniem oraz reprodukowaniem materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

Zezwolenia na reprodukowanie i rozpowszechnianie udziela się na wniosek zainteresowanego (rozp w spr określania rodzajów map... stanowiących zasób gik, których rozpowszechnianie ... wymaga zezwolenia §2.1)

68 - 69. Której z podanych poniżej treści nie powinien / powinien zawierać wniosek o zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

Wniosek ten powinien zawierać:

- nazwę

- skalę i inne dane identyfikujące w tym w szczególności godło, rok wydania, autorstwo, obszar

- określenie zadania, dla którego będzie wykonywane rozpowszechnianie

- wielkość nakładu

- określenie formy w jakiej mają być udostępnione

(rozp w spr określania rodzajów map... stanowiących zasób gik, których rozpowszechnianie ... wymaga zezwolenia §2.2)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA CZYNNOŚCI GiK

70. Jak należy naliczać opłaty za opracowanie aktualizacji mapy zasadniczej jeżeli zlecenie obejmuje cztery odrębne obszary zamknięte?

W przypadku opracowania realizowanego dla obszarów stanowiących odrębne zamknięte figury geometryczne wysokość opłat ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

71. Która z niżej wymienionych czynności nie podlega opłatom w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- nie pobiera się opłat za wgląd do materiałów związanych z szacowaniem nieruchomości gdy wyciąg ze porządzanego operatu szacunkowego jest przekazywany do zasobu (załącznik nr 1)

- nie pobiera się opłat za przekazanie do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego dla którego sporządzenia nie były pobierane z zasobu materiały i informacje (załącznik nr 1)

- nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac gik (załącznik nr 5) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ...)

72 - 73. Jak ustala się opłatę za inwentaryzację budynku z jednym przyłączem?

Jako inwentaryzacja budynku lub budowli (tab I Lp 11), a gdy przyłączy jest więcej to dodatkowo za każde następne przyłącze (tab I Lp

13) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

74. Jak ustala się opłatę za inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami?

W przypaku inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami ustala się się za opłatę jak za każde następne przyłącze (tab I Lp

13) a w odniesieniu do sieci w zależności od długości (tab I Lp 14,15) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

75. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację więcej niż jednego rodzaju sieci?

Pobiera się opłatę podstawową (tab I Lp 14,15) dla każdego rodzaju sieci oddzielnie (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

76. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację więcej niż jednego rodzaju sieci wraz z przyłączami?

Pobiera się opłatę podstawową (tab I Lp 14,15) dla każdego rodzaju sieci oddzielnie a przyłącza jak za każde następne (tab I Lp 13) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

77. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację przyłączy do wielu budynków?

Za pierwsze przyłącze podstawa (tab I Lp 12,13) plus za każde następne (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

78. Jak nalicza się opłatę za ustalenie i pomiar granic obrębów ewidencyjnych?

W przypadku ustalania i pomiaru granic podziału administracyjnego ( w tym również granic obrębów ewidencyjnych) wysokość opłaty ustala się jak za wznowienie punktów granicznych (tab I Lp 9,10) stosując współczynnik 0,1 (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik

... załącznik 1)

79. Jak ustala się opłatę za inwentaryzacje powykonawczą zagospodarowania działki lub terenu w zakresie obiektów poza budynkami, budowlami, obiektami punktowymi, sieciami i przyłączami uzbrojenia terenu?

W przypadku inwentaryzacji powykonawczej działki lub terenu, w zakresie obiektów niewymienionych w tabeli I załącznik nr 1 rozporządzenia wysokość opłaty ustala się wg tabeli II (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

80. Jak ustala się opłatę za aktualizację mapy dla celów projektowych wraz z potwierdzeniem aktualności tej mapy istniejącej w zasobie dla jednego obszaru opracowania jeżeli Wykonawca wznowił zniszczony punkt osnowy III klasy i przekazał stosowną dokumentacje do pzgik?

Mapa w zależności od skali i obszaru plus za każdy punkt osnowy (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

81. Jak ustala się opłatę za brak zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy?

Wg tabeli nr 2 stosując współczynnik 1,3 (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

82. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację wielu budynków usytuowanych na różnych działkach?

Wielokrotność jednego budynku (tab I Lp 11) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

83. Jak ustala się opłatę za aktualizację mapy dla celów projektowych wraz z potwierdzeniem aktualności tej mapy istniejącej w zasobie dla wielu obszarów opracowania?

Dla całego opracowania stosuje sie jedną opłatę podstawową obejmującą każdy obszar oddzielnie w skali największego z obszarów (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

84 - 85. Jak ustala się opłatę za opracowanie dla celów planistycznych polegające na zmianie nośnika informacji mapy z zasobu, w skali 1 :

5000, o powierzchni ponad 10 ha bez jej aktualizowania?

Wg tabeli nr 2 stosując współczynnik 0,01 (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

86. Jak ustala się opłatę za opracowanie mapy numerycznej terenu Lasów Państwowych?

Wg tabeli nr 3 Lp 5 stosując współczynnik 0,1 (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

87. Jak ustala się opłatę za wgląd do materiałów zasobu jeżeli wykonawca otrzyma zlecenie na założenia ewidencji budynków dla terenu zamkniętego?

Za każdy budynek (tab nr 3 Lp. 1 (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

88. Jak ustala się opłatę za przekazanie do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego nieruchomości?

Ryczałt za udostępnione materiały i informacje (25zł) (tab nr3 Lp9) (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

89. Jak ustala się opłatę za opracowanie nowej mapy dla celów planistycznych w skali 1 : 10 000 na podstawie map z zasobu w skali 1 : 2 000 w wymaganym standardzie w formacie zgodnym z bazą danych zasobu?

Dla całego opracowania stosuje sie jedną opłatę podstawową obejmującą każdy obszar oddzielnie w skali największego z obszarów (rozp w spr wysokości opłat za czynności gik ... załącznik 1)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OCHRONY ZNAKÓW GEODEZYJNYCH...

90. Które z wymienionych poniżej znaki geodezyjne podlegają ochronie?

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie (Prawo GiK) gdzie znakami geodezyjnymi są znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej (prawo GiK, rozp w spr ochrony znaków geodezyjnych...)

91. Dla którego z wymienionych poniżej rodzajów znaków nie stosuje się przepisów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?

Nie podlegają ochronie znaki:

- umieszczone na okres przejściowy , w szczególności w związku z realizowaną inwestycją

- stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

92. W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku?

Zawiadomienie doręcza się w przypadku:

- umieszczenia nowych znaków

- stwierdzenia podczas wykonywanych prac zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością

- wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków

- dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ

- umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej

- umieszczenia znaków sygnalizacyjnych lub zabezpieczających

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

93. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdził zmianę właścicieli nieruchomości na granicy których znajdował się punkt osnowy poziomej IIIklasy. Jakie czynności powinien wykonać oprócz wprowadzenia zmian na kopii opisu topograficznego?

W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami (rozp w spr ochrony znaków geod...)

94. Na gruntach i obiektach budowlanych Lasów Państwowych umieszczono znaki osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej III klasy. W jakiej formie można sporządzić zawiadomienie?

Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością (rozp w spr ochrony znaków geod...)

95 - 96. W ilu egzemplarzach wykonuje się zawiadomienie jeżeli znak umieszczony jest na jednej / wielu nieruchomości?

Zawiadomienie sporządza się w odpowiednie liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:

- właściciela (lub wszystkich właścicieli/władających gdy punkt na granicy) lub innej osoby władającej nieruchomością

-starosty

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

97. Jaki jest tryb umieszczenia znaku geodezyjnego grawimetrycznego i magnetycznego podlegającego ochronie i na kim spoczywa obowiązek doręczenia zawiadomienia?

Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości uzgodnić termin przystąpienia do tych prac

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

98 - 100. Kto zapewnia wykonywanie przeglądu i konserwacji osnowy wysokościowej szczegółowej IV klasy?

- Główny Geodeta Kraju - w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej

- Minister Obrony Narodowej - w zakresie osnów jak Główny Geodeta Kraju znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie MON

- starosta - w zakresie osnów geodezyjnych klas niższych

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

101. W jaki sposób powiadamiane są osoby obowiązane do ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?

Zawiadomienie (rozp w spr ochrony znaków geod...)

102. Jakie obowiązki nakłada się na osoby obowiązane do ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?

- nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie uszkodzenie lub przemieszczenie

- niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu uszkodzeniu lub przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia

(Ustawa Prawo GiK art. 15)

103. Na czym polega ochrona prawna znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?

Kto wbrew przepisom art. 15 ust Prawo GiK niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia o tym właściwych organów podlega karze grzywny (Ustawa Prawo GiK art. 48)

104. W którym z poniżej wymienionych przypadków nie doręcza się zawiadomienia o umieszczeniu znaku geodezyjnego?

Zawiadomienie doręcza się w przypadku:

- umieszczenia nowych znaków

- stwierdzenia podczas wykonywanych prac zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością

- wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków

- dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ

- umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej

- umieszczenia znaków sygnalizacyjnych lub zabezpieczających

(rozp w spr ochrony znaków geod...)

KODEKS PRACY - BHP

105. Przy realizacji inwestycji pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Do kogo należy nadzór bhp nad tymi pracownikami? (art. 208)

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą,

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa powyżej, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

106. Co powinien zrobić pracodawca prowadzący usługi geodezyjne i kartograficzne jeżeli zmienił technologie, która może powodować zagrożenie dla zdrowia pracowników? (art. 209)

- Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

- Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

107. Jak powinien postąpić pracownik jeżeli warunki jego pracy nie odpowiadają przepisom bhp? (art. 210)

- W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa powyższego zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

108. Kto przy wykonywaniu obowiązków służbowych jest zwolniony od przestrzegania przepisów bhp jeżeli istnieje zagrożenie życia?

(art.210) Przepisy bhp nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

109. Który z wymienionych poniżej obowiązków pracowniczych nie należy do obowiązków i zasad bhp? (art. 211)

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

110. Jak powinien pracodawca zorganizować prace przy których istnieje szczególne zagrożenie życia np.; przy inwentaryzacji czynnych studzienek kanalizacyjnych? (art. 224,225)

- Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

- W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:

1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

- Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

110a. O których z wymienionych poniżej działań dotyczących profilaktyki ochrony zdrowia pracodawca informuje pracowników? (art. 226)

Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

111. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają? (art. 229)

- Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

- Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

112. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracownik podlega badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym? (art. )

- Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

- Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

113. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawca nie jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okresowych badań lekarskich na koszt pracodawcy? (art. 229)

Badania, wstępne, okresowe i kontrolne, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

114-115. Jak powinien postąpić pracodawca jeżeli lekarz wydał orzeczenie o stwierdzeniu u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej? (art. 230)

- W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

- Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.

115. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawca postąpił niewłaściwie jeżeli lekarz wydał orzeczenie o stwierdzeniu

niezdolności do dotychczasowej pracy pracownika wskutek choroby zawodowej? (art. 231)

Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

116. W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy? (art. 229,237)

- Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

- Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

117. W jakim przypadku pracodawca nie może ustalić stanowiska pracy na którym dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia

roboczego? (art. 237)

- Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

118. Kiedy pracodawca nie ma obowiązku dostarczenia bezpłatnie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania

określone w Polskich Normach? (art. 237)

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

119. Jakiej z wymienionych poniżej czynności pracodawca nie może powierzyć pracownikowi? (art. 237)

- Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym.

- Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, o których mowa powyżej, jest niedopuszczalne.

120. Kiedy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp?

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BPH NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE

121. Gdzie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? (§1)

Przepisy rozporządzenia określają:

- wymagania bhp oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

- wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisów rozporządzenie nie stosuje się do:

- kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

- systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

- systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

- systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku prac

- kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

- maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

122. Jakie warunki pod względem bhp powinien zapewnić pracodawca pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? (§ 7)

- łączenie pracy przy monitorze z inną pracą wymagającą ruchu lub w innej pozycji, lub cogodzinną pięciominutową przerwę,

- profilaktyczną opiekę zdrowotną,

- okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.

123. Jakie wymogi powinno spełniać stanowisko wyposażone w monitory ekranowe pod względem bhp? (§ 8)

- Stanowisko z monitorem powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do stanowiska.

Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora 0,8 m.

- Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 0,4 do 0,7 mm

124. Pod jakim kątem między innymi oceniane są warunki pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe?

- stół,

- krzesło,

- uchwyt na dokument,

- podnóżek,

- odległości od innych monitorów,

- oświetlenie.

125. Jakie jest podstawowe wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym? (§ 1)

- monitor ekranowy,

- klawiatura lub inne urządzenie wejściowe,

- jednostka centralna lub stacja dyskietek.

126. Jakie jest dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym? (§ 1)

- drukarka,

- skaner,

- mysz,

- trackball.

127. Jakie jest pomocnicze wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym ? (§ 1)

- stół,

- krzesło,

- uchwyt na dokument,

- podnóżek.

128. Co określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? ? (§ 1)

Przepisy rozporządzenia określają:

- wymagania bhp oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

- wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

129. W jakich przypadkach pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące wzrok? (§ 8)

Zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

130. Kiedy przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. wymagają oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? (§ 5)

Ocena taka powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

STANDARDY TECHNICZNE

131-134. W jakim standardzie zawarte są przepisy techniczne dotyczące wykonywania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu?

Obowiązujące standardy:

- O-1 -ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- O-2 - ogólne zasady opracowywania map do celów gospodarczych

- O-3 - ogólne zasady kompletowania dokumentacji GiK

- O-4 - zasady prowadzenia państwowego zasobu GiK

- G-1 - pozioma osnowa geodezyjna

- G-2 - wysokościowa osnowa geodezyjna

- G-3 - geodezyjna obsługa inwestycji

- G-4 - pomiary sytuacyjne i wysokościowe

- G-7 - GESUT

- K-1 -Mapa zasadnicza 1979 - mapa w formie analogowej

- K-1 -Podstawowa mapa kraju 1995 - obowiązuje w momencie modernizacji mapy analogowej do cyfrowej

- K-1 -Mapa zasadnicza 1998 - mapa w formie cyfrowej

- K-2 - mapy topograficzne do celów gospodarczych

- K-3 - mapy tematyczne

(rozp w spr standardów technicznych...)

135-136. Co stanowi podstawę jednolitości prac geodezyjnych?

Jednolitość prac gik zapewniają:

- jednolity system miar

- jednolity państwowy system odniesień przestrzennych, przeliczalny wzajemnie z innymi systemami

- instrukcje techniczne określające standardowe cechy produktu (dokładność, skład, formę) (instrukcja O1/O2 §3)

137. Kiedy stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne?

Odstępstwa są dopuszczalne pod warunkiem zachowania opisanych w instrukcjach technicznych standardowych cech prac, przede wszystkim dokładności (instrukcja O1/O2 §12)

138. Na jakich warunkach mogą być tworzone instrukcje prac geodezyjnych na potrzeby poszczególnych resortów gospodarczych?

Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac gik przeznaczonych na potrzeby resortów określają właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju (Ustawa Prawo GiK §19 ust 2)

139. Jak dzieli się szczegóły terenowe ze względu na ich charakter i różne wymagania dokładnościowe?

- grupa I (pomiar z dokł. do 0,10m) - obiekty dobrze identyfikowalne, zachowujące wieloletnią niezmienność położenia (znaki graniczne, punkty osnowy wysokościowej, grawimetrycznych i magnetycznych, budowle, elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu)

- grupa II (pomiar z dokł. do 0,30m) - obiekty o mniej wyraźnych i mniej trwałych obrysach (niestabilizowane granice działek, nasypy, wykopy, rowy, elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu, zieleńce, trawniki, drzewa, boiska sportowe, pomniki przyrody

- grupa III (pomiar z dokł. do 0,50m) - obiekty o niewyraźnych obrysach lub małym znaczeniu (użytki, kontury klasyfikacyjne, cieki i wody o naturalnych liniach brzegowych, oddziały leśne, punkty wysokościowe (pikiety), obiekty o konturach możliwych do zidentyfikowania z dokładnością nie mniejszą niż 50 m

(instrukcja O1/O2 §33)

140. Jakich poprawek nie wprowadza się do pomiaru lub do wyników obserwacji?

Poprawek ze względu na błędy przypadkowe (H. Leśniok Geodezja I)

141. Jakie poprawki wprowadza się przy obliczeniu powierzchni ze współrzędnych w obowiązujących układach państwowych?

Poprawki ze względu na odwzorowanie (podstawa ???)

142. Co powstaje w wyniku prac geodezyjnych i nie podlega przekazaniu do państwowego zasobu?

Dokumentacja przeznaczona dla zamawiającego (O3/O4 §8)

143. Jakie główne kryterium przyjmuje się przy klasyfikacji map ogólno geograficznych w skalach 1 : 5 000 - 1 : 500 000 i map tematycznych

w skalach 1 : 250 - 1 : 500 000?

kryterium treści (K-3 §7)

144. Jakie wymogi powinny spełniać instrukcje techniczne w zakresie kart.ografii?

Powinny ustalać przepisy techniczne i porządkowe obowiązujące w procesie opracowywania, reprodukcji i druku map (K-2 §1, K-3 §1)

145. Ile jest wyodrębnionych grup asortymentowych według których kompletowana jest dokumentacja techniczna przekazywana do ośrodka?

25 (rozp w spr określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób gik...§4.2)

146. W której z niżej wymienionych instrukcji podany jest ramowy wzór protokołu końcowej kontroli technicznej?

O-3 ogólne zasady kompletowania dokumentacji GiK

147. Co określa instrukcja techniczna O-4?

O-4 - zasady prowadzenia państwowego zasobu GiK

148. Która z podanych poniżej czynności nie należy do bieżącej aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

149. Które z niżej wymienionych dokumentów nie podlegają wyłączeniu z zasobu?

Materiały, które utraciły wartość użytkową podlegają wyłączeniu z zasobu (rozp w spr określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób §7.1)

150. Którego z niżej wymienionych pomieszczeń nie musi posiadać lokal ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?

???

151. Jakie wymogi powinny spełniać wytyczne techniczne w zakresie kartografii?

???

152. Jakie dokładności charakteryzują położenie punktów osnowy poziomej I klasy?

md:d<=5*10^-6

153. Który z poniżej wymienionych warunków należy uwzględniać przy zakładaniu punktów osnowy poziomej I klasy?

Przy zakładaniu punktów osnowy poziomej I klasy należy uwzględniać następujące warunki:

- w miarę możliwości wykorzystać istniejące budowle trwałe

- grunt powinien stabilność znaku geodezyjnego (I klasa nie może być na obszarze zagrożonym szkodami górniczymi)

- odległość od urządzeń wodnych lub obszarów kolejowych powinna wynosić co najmniej 500m przy piętrzeniu wody ponad 10m i

100m przy piętrzeniu poniżej 10m

- odległość od osi drogi I klasy lub od stopy wału ochronnego min 50m

- odległość od osi drogi II i III klasy min 40m

- odległość od osi drogi IV klasy min 25m

- od granicy obszaru kolejowego min 15m

(G-1 §7)

154. Jaką techniką pomiarową określa się punkty osnowy wysokościowej II klasy?

Niwelacja precyzyjna (G-2 §4)

155. Jakie dokładności charakteryzują osnowę wysokościową III klasy?

Dokładność osnowy charakteryzuje ogólnie średni błąd pomiaru niwelacji po wyrównaniu m0 = +/- 4 mm/km (G-2 §5)

156. Które z poniżej wymienionych danych nie są konieczne do prawidłowego zaprojektowania obiektów?

G-3 § 2/Rozp. W spr. Szczeg.zakr. I formy projektu budowlanego rozdz.4/

157. W jakim dokumencie należy zapisać obowiązki inwestora lub wykonawcy prac realizacyjnych nie wynikających z obowiązujących przepisów?

Szczegółowe sposoby zaspokajania potrzeb oraz obowiązki zamawiających i wykonawców pomiarów - jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów i instrukcji technicznych - należy ustalić w warunkach technicznych, stanowiących załącznik do umowy o wykonaniu robót geodezyjno kartograficznych (G-3 §3)

158. Jak należy traktować pomiary dotyczące przystosowania map do określonych zadań gospodarczych?

Jako pomiary uzupełniające G-4

159. Jaką zasadą należy kierować się przy analizie istniejących materiałów geodezyjno -kartograficznych?

należy kierować się zasadą nadrzędności mapy zasadniczej nad innymi opracowaniami G-4

160. Od czego nie zależy zakres treści fakultatywnej mapy zasadniczej?

Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb urzędów, instytucji oraz podmiotów gospodarczych i innych zamierzeń inwestycyjnych

(instrukcja K-1 Podstawowa mapa kraju)

161. Od czego zależy skala bazowa mapy zasadniczej?

Skalę bazową mapy zasadniczej ustala się następująco:

- 1:500 - dla terenów o dużym stopniu zainwestowania lub dla obszarów przewidywanych do intensywnego zagospodarowania

- 1:1000 - dla terenów małych miast, aglomeracji miejskich i przemysłowych oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin

- 1:2000 - dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych, terenów rolnych o drobnej, nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast

- 1:5000 - dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na terenach gmin

(instrukcja K-1 Podstawowa mapa kraju)

162. Które z poniżej wymienionych urządzeń lub budowli nie są przedmiotem GESUT?

Sieć uzbrojenia terenu to: wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. (O-1/O-2 §2)

163. Jakich informacji dostarcza GESUT?

GESUT zakłada sie i prowadzi w celu dostarczenia informacji:

- dla celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, w szczególności dla zapobieżenia kolizjom istniejących i projektowanych

SUT w ramach prac ZUDP

- dla uzupełnienia treści mapy zasadniczej

- dla założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami

(G-7 §4)

164. Który z podanych elementów nie może być tłem spełniającym funkcję osnowy geograficznej map tematycznych?

Tłem, spełniającym funkcję osnowy geograficznej (tzw. podkładu geograficznego), dla

przedstawienia treści map tematycznych jest odpowiednio dobrana mapa ogólnogeograficzna lub

mapa zasadnicza, albo wybrane elementy tych map. K-3

165. Które z podanych metod mogą znaleźć zastosowanie przy przedstawianiu treści map tematycznych?

Treść mapy tematycznej mogą przedstawiać metody:

-sygnaturowa

-zasięgów

- powierzchniowych jednostek naturalnych

-kartodiagramów

-kropkowa

-kartogramów

-izolinii

-dazymetryczna

(K-3 §13)

166. Dla jakich celów instrukcja K-2 ustala przepisy techniczne opracowania map topograficznych?

Celem tej instrukcji jest ustalenie przepisów technicznych obowiązujących na wszystkich etapach opracowania, aktualizacji, reprodukcji i druku map topograficznych przeznaczonych do celów gospodarczych (K-2 §1)

167. Które z poniżej podanych wymagań nie stosuje się do opracowania map topograficznych do celów gospodarczych?

Przy przedstawianiu treści map topograficznych powinna być zachowana j:

- jednorodność klasyfikacji i charakterystyki poszczególnych elementów treści z uwzględnieniem jednolitych zasad jej doboru i uogólnienia

- treść mapy przedstawia się znakami umownymi ustalonymi we wzorach i objaśnieniach znaków topograficznych map w odpowiednich skalach

- każdy arkusz mapy powinien posiadać metrykę, która jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania poszczególnych etapów mapy(K-2 §5-9)

168. W jakich skalach podanych poniżej opracowuje się mapy topograficzne wielkoskalowe do celów gospodarczych?

- dla obszaru całego kraju1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000

- dla obszarów wielkich miast lub innych intensywnie zagospodarowanych 1:5 000 (K-2 §4)

169. Które z niżej wymienionych skal obejmują mapy topograficzne do celów gospodarczych średnioskalowe?

Mapy topograficzne z e względu na zakres treści i stopień uogólnienia charakterystyki powierzchni Ziemi dzielą się na:

- wielkoskalowe 1:5 000 i 1:10 000

- średnioskalowe 1:25 000 i 1:50 000

- małoskalowe 1:100 000 i 1:500 000 (K-2 §12)

170. W jakich odstępach czasu wykonuje się aktualizację map topograficznych objętych instrukcją K-2?

Mapy topograficzne objęte tą instrukcją podlegają okresowej aktualizacji w odstępach 5-15 letnich (K-2 §8)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KLSYFIKOWANIA... MATERIAŁÓW WYŁĄCZANYCH Z ... ZASOBU

171. Co określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Określa szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego zasobu gik, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie gik oraz posiadaną wartość historyczną (rop w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §1)

172. Jakie cechy materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym uwzględnia się przy klasyfikowaniu, kwalifikowaniu i porządkowaniu materiałów wyłączanych z zasobu?

- przydatność użytkową w zakresie gik

- wartość historyczną

(rop w spr. klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §1)

173. Co należy rozumieć przez klasyfikacje materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §2)

174. Co należy rozumieć przez kwalifikacje materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Odpowiednie kategorie archiwalne materiałów (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §2)

175. Do jakich kategorii archiwalnych kwalifikuje się materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

- materiały archiwalne przechowywane wieczyście

- dokumentacja nie archiwalna podlegająca brakowaniu

(rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §3)

176-180. Jak oznaczane są kategorie archiwalne materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

1.A - materiały archiwalne

2.B - dokumentacja nie archiwalna

- BC - podlegająca brakowaniu

- BE - podlegająca ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na szczególne znaczenie, treść i charakter. (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §4.1)

181. W jakim terminie archiwum państwowe zawiadamia właściwego dysponenta państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o

wyniku ekspertyzy dokumentacji nie archiwalnej?

30 dni od daty doręczenia spisu (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §9.2)

182. W jaki sposób klasyfikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia?

Są klasyfikowane według grup asortymentowych na poszczególne zespoły tematyczne (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik załącznik 1)

183. W jaki sposób kwalifikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia?

Są kwalifikowane w zależności od zasobu w którym się znajdują do odpowiednich kategorii archiwalnych (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik załącznik 1)

184. W jaki sposób zabezpiecza się technicznie materiały archiwalne?

Materiały archiwalne zabezpiecza się technicznie przez:

- umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym

- opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek

Materiały sporządzone przy użyciu techniki cyfrowej przekazuje się na nośnikach informatycznych gwarantujących niezmienność i trwałość zapisu, umożliwiających bezpośredni odczyt w archiwum państwowym, lub w formie wydruku wysokiej jakości gwarantującego wieczyste przechowywanie (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik §7.5 i §8)

185. Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące zasobu centralnego map tematycznych drukowanych?

A-1egz., BE (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik załącznik 1)

186. Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące zasobu wojewódzkiego map tematycznych drukowanych?

BE (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik załącznik 1)

187. Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące zasobu powiatowego map topograficznych drukowanych?

BE (rozp w spr klasyfikowania... materiałów wyłączanych z... zasobu gik załącznik 1)

KODEKS CYWILNY

188. Stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi reguluje:

KC (KC art. 1)

189. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na:

osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (KC art. 6)

190. Zdolność prawną posiada:

każdy człowiek od chwili urodzenia (KC art. 8)

191. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych:

jest nieważna (KC art. 14)

192. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolnościach do czynności prawnych:

zależy od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego (KC art. 18)

193. Miejscem zamieszkania dziecka jest:

miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców któremu przysługuje władza rodzicielska (KC art. 26)

194. Zaginiony może być uznany za zmarłego:

gdy mija 10 lat od zaginięcia, gdy miał 70 to musi minąć 5 lat (KC art. 29)

195. Mienie państwowej osoby prawnej innej niż Skarb Państwa przysługuje:

???

196. Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość:

w której ma siedzibę jej organ zarządzający (KC art. 41)

197. Firmą osoby prawnej jest:

jej nazwa (KC art. 43)

198. Firma:

firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (KC art. 43)

199. Mieniem jest:

własność i inne prawa majątkowe (KC art. 44)

200. Rzeczami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:

są tylko przedmioty materialne (KC art. 45)

201. Cześć składowa rzeczy:

nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączanego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (KC art. 47)

202. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego i inne urządzenia podobne:

nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu (KC art. 49)

203. Za części składowe nieruchomości uważa się:

Do części składowej gruntu (???) należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (KC art. 48)

204. Pożytkami cywilnymi rzeczy są:

dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (KC art. 53)

205. Za gospodarstwo rolne uważa się:

grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (KC art. 55)

206. Czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych:

czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad życia społecznego i z ustalonych zwyczajów (KC art. 56)

207. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej:

powinno być złożone w tej samej formie (KC art. 63)

208. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego:

jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (KC art. 66)

209. Oferta może być odwołana przed zawarciem umowy:

jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty (KC art. 66)

210. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru:

powinno być wpisane do rejestru (KC art. 75)

211. Złożenie oświadczenia woli na piśmie przez osobę niemogącą czytać wymaga:

jest forma aktu notarialnego (KC art. 80)

212. W razie błędu w oświadczeniu woli złożonym innej osobie:

uchylenie się od jego skutków prawnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy widziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć (KC art. 84)

213. Oświadczenie woli złożone innej osobie pod groźbą:

można się uchylić od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (KC art. 87)

214. Powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej:

można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek) (KC art. 89)

215. Umocowanie do działania w cudzym imieniu w sprawach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga:

pełnomocnictwa określającego jego rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności (KC art. 98)

216. Po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik:

obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczenia odpisu tego dokumentu (KC art. 102)

217. Pełnomocnik nie może ustanowić dla mocodawcy innych przedstawicieli, o ile:

nie wynika to z pełnomocnictwa, ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (KC art. 106)

218. Przy obliczaniu terminu, którego początkiem jest pewne zdarzenie:

nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (KC art. 111)

219. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie:

może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba żer zrzeka sie korzystania z zarzutu przedawnienia (KC art. 117)

220. Bieg przedawnienia roszczeń przerywa się:

- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym...

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

- przez wszczęcie mediacji (KC art. 123)

221. Przedawnieniu trzyletniemu podlega roszczenie:

o świadczenia okresowe należne w przyszłości (KC art. 125)

222. Właściciel rzeczy nie jest ograniczony przez ustawy:

w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. (KC art. 140)

223. Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa nie jest zobowiązany do powstrzymania się od działań, które:

właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. (KC art. 144)

224. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać:

interes społeczno-gospodarczy (KC art. 145)

225. Właściciel nieruchomości nie może prowadzić robót ziemnych:

w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia (KC art. 147)

226. Jeżeli przy wznoszeniu budynku przekroczono granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu:

właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może żądać wynagrodzenia albo wykupienia (KC art. 151)

227. Domniemywa się, że mury i płoty znajdujące się w granicy:

gruntów sąsiednich, służą do wspólnego użytku sąsiadów. (KC art. 154)

228. Sąd ustala położenie granic, jeżeli:

granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić i nie są znane granice wg ostatniego spokojnego stanu władania, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody

(KC art. 153)

229. Do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku:

potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. (KC art. 155)

230. Własność nieruchomości może być przeniesiona pod warunkiem:

własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu

(KC art. 157)

231. W razie sprzedaży przez współwłaściciela udziału we współwłasności nieruchomości:

pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu (KC art. 166)

232. Warunkiem zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza samoistnego jest:

jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat lub 30 w złej wierze (KC art. 172)

233. Posiadacz rzeczy ruchomej nabywa jej własność:

gdy posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech chyba, że posiada w złej wierze (KC art. 174)

234. Zrzeczenie się przez właściciela nieruchomości wymaga:

aktu notarialnego (KC art. 179)

235. Właściciel może się wyzbyć rzeczy ruchomej:

przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci (KC art. 180)

236. Znalezienie przez znalazcę rzeczy zgubionej:

znalazca powinien niezwłocznie powiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy lub zawiadomić odpowiedni organ państwowy (KC art. 183)

237.Wytworzenie rzeczy z cudzych materiałów oznacza:

stanie się ich właścicielem gdy nakład pracy ma większą wartość niż materiały a nie staje się gdy odwrotnie (KC art. 192)237. Własność nieruchomości, własność rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność) (KC art. 195)

238. Domniemywa się, że:

udziały współwłaścicieli są równe (KC art. 197)

239. Większość właścicieli oblicza się:

według wielkości udziałów (KC art. 204)

240. Podział rzeczy wspólnej w celu zniesienia współwłasności:

każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej (KC art. 211)

241. Sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego:

gdy zniesienie współwłasności przez podział byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej (KC art. 213)

242. Roszczenie o zniesienie współwłasności

każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności (KC art. 210)

243. Właściciel rzeczy znajdującej się w faktycznym władaniu innej osoby:

może żądać ażeby rzecz została mu wydana (KC art. 222)

244. Samoistny posiadacz w dobrej wierze:

nie jest zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy ani za jej zużycie ani za jej pogorszenie lub utratę (KC art. 224)

245. Samoistny posiadacz w dobrej wierze, który wzniósł na cudzym gruncie budynek o wart.ości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki:

może żądać żeby właściciel przeniósł na niego własność za odpowiednim wynagrodzeniem (KC art. 231)

246. Użytkownik wieczysty gruntu:

może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób i może tym prawem rozporządzać (KC art. 233)

247. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste:

stanowią własność wieczystego użytkownika (KC art. 235)

248. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste przed upływem określonego w niej terminu może nastąpić:

jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób oczywiści sprzeczny z umową (KC art. 240)

249. Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w księdze wieczystej potrzebna jest:

umowa między uprawnionym a nabywcą oraz - jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej - wpis do tej księgi (KC art. 245)

250. Zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego następuje:

jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa, oświadczenie o zrzeczeniu powinno być złożone właścicielowi rzeczy (KC art. 245)

251. Do ochrony prawa rzeczowego ograniczonego stosuje się:

przepisy o ochronie własności (KC art. 251)

252. Prawo do użytkowania nieruchomości:

użytkowanie jest niezbywalne (KC art. 254)

253. Użytkownik rzeczy zobowiązany jest do:

powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymogami gospodarki (KC art. 256)

254. Prawo wieczystego użytkowania:

jest zbywalne (KC art. 233)

255. Budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa:

stanowią jej własność chyba że w decyzji jest napisane inaczej(KC art. 272)

256. Budynki wzniesione przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na gruncie Skarbu Państwa oddanym w jej użytkowanie po wygaśnięciu umowy użytkowania:

stają się własnością skarbu państwa (KC art. 273)

257. Zmiana przeznaczenia wkładów gruntowych wniesionych do rolniczej spółdzielni produkcyjnej w celu prawidłowego wykonywania zadań spółdzielni:

spółdzielni przysługuje prawo zmiany przeznaczenia wkładów gruntowych oraz do zmiany ich substancji (KC art. 278)

258. Służebność gruntowa ma na celu:

jedynie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części (KC art. 285)

259. Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej ciąży:

na właścicielu nieruchomości władnącej (KC art. 289)

260. Zmiana sposobu wykonywania służebności gruntowej po jej ustanowieniu:

gdy powstanie ważna potrzeba gospodarcza właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (KC art. 291)

261. Zniesienie służebności gruntowej bez wynagrodzenia:

jeżeli służebność utraciła wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej, to właściciel nieruchomości obciążonej może żądać jej zniesienia bez wynagrodzenia (KC art. 295)

262. Służebność osobista:

można nieruchomość obciążyć prawem na zasadach służebności gruntowej (KC art. 296)

263. Służebność mieszkania przysługuje:

współmałżonkowi, dzieciom małoletnim, osobom utrzymywanym, a także niezbędnym do prowadzenia nieruchomości (KC art. 301)

264. Zmiana służebności na rentę:

jeżeli uprawniony dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości może żądać zamiany służebności na rentę (KC art. 303)

265. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności:

można rzecz ruchomą obciążyć prawem na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy (zastaw) (KC art. 306)

266. Do ustanowienia zastawu jest potrzebna:

umowa między właścicielem a wierzycielem oraz wydanie mu rzeczy (KC art. 307)

267. Ustanowienie zastawu na rzeczy:

???

268. Rzecz obciążona zastawem:

zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej chyba że zastawnik działał w złej wierze (KC art. 310)

269. Zastawca nie będący dłużnikiem:

może niezależnie od zarzutów, które mu osobiście przysługują przeciwko zastawnikowi, podnosić zarzuty, które przysługują dłużnikowi, jak również te, których dłużnik zrzekł się po ustanowieniu zastawu

(KC art. 315)

270. Zastawnik:

- może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego (KC art. 316)

- któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej zachowaniem stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem.

Po wygaśnięciu zastawu powinien zwrócić rzecz zastawcy. (KC art. 318)

271. Zastaw może być ustanowiony:

przedmiotem zastawu mogą być także prawa jeżeli są zbywalne (KC art. 327)

272. Ustanowienia zastawu na prawie do rzeczy:

???

273. Domniemywa się, że posiadaczem samoistnym:

jest ten kto rzeczą faktycznie włada (KC art. 339)

274. Nie podlega domniemywaniu:

???

275. Obrony koniecznej przed odebraniem posiadania nie może zastosować:

roszczenie o ochronę posiadania nie przysługuje w stosunkach pomiędzy współposiadaczami tej samej rzeczy, jeżeli nie da się określić zakresu współposiadania (KC art. 346)

276. Za przerwanie posiadania przyjmuje się:

wydanie rzeczy, dokumentów jak również środków mających władzę nad rzeczą (KC art. 348)

277. Naruszone być może:

nie wolno naruszać samowolnie posiadania chociażby posiadacz był w złej wierze (KC art. 342)

278. Roszczenie o wstrzymaniu budowy:

przysługuje posiadaczowi nieruchomości jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody (KC art.347)

279. Przeniesienie posiadania samoistnego rzeczy obciążonej posiadaniem zależnym:

???

280. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy:

rzecz do używania przez czas określony lub nieokreślony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (KC art.659)

281. Wynajmujący w ramach umowy najmu:

powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu(KC art. 662)

282. Umowa najmu nieruchomości zawarta na czas dłuższy niż rok:

???

283. Do utrzymywania rzeczy oddanej w najem w stanie przydatnym do umówionego użytku zobowiązany jest:

najemca (KC art. 662)

284. Najemca:

285. Ustawowy termin wypowiedzenia najmu płatnego w okresach miesięcznych jest następujący:

na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (KC art. 673)

286. Po zakończeniu umowy najmu :

najemca obowiązany jest do zwrotu rzeczy w stanie nie pogorszonym jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania (KC art. 675)

287. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania umowy najmu:

nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (KC art. 678)

288. Najemcami lokalu mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez małżonków rodziny:

są małżonkowie (KC art. 680)

289. Najemca lokalu powinien:

stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy, powinien też liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów (KC art. 683)

290. Wypowiedzenie wysokości czynszu za najem lokalu mieszkalnego:

może nastąpić najpóźniej na miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego (KC art. 685)

291. Jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie, najem lokalu najętego na czas nieoznaczony można wypowiedzieć:

najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (KC art. 688)

292. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiając zobowiązuje się oddać dzierżawcy:

rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony (KC art. 693)

293. Po zakończeniu dzierżawy:

dzierżawca obowiązany jest, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy (KC art. 705)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

294. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest:

każdy zainteresowany (KPC art. 609)

295. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest:

sąd położenia rzeczy (KPC art. 606)

296. Zarządca nieruchomości stanowiącej współwłasność ustanowiony przez współwłaścicieli na podstawie Kodeksu cywilnego

zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie KC art. 203 obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów (KPC art. 611)

297. W postępowaniu o zniesienie współwłasności projektowany sposób podziału nieruchomości powinien być:

projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w Księgach Wieczystych (KPC art. 621)

298. W przypadku podziału nieruchomości w naturze i braku zgodnego wniosku współwłaścicieli o zniesienie współwłasności sąd dokonuje tego podziału:

na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno gospodarczym (KPC art. 623)

299. Własność części rzeczy przyznana dotychczasowemu współwłaścicielowi przechodzi na niego:

z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego (KPC art. 624)

300. Ustanowienie drogi koniecznej przez sąd:

Na wniosek

301. Uczestnikami postępowania wieczysto księgowego oprócz wnioskodawcy są:

tylko te osoby , których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić (KPC art. 626)

302. Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się:

na urzędowym formularzu (KPC art. 626)

303. Przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej stanowi:

niezgodność danych ujętych we wniosku:

- z danymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych

- z danymi katastru nieruchomości

(KPC art. 626)

304. Dokonanie wpisu ostrzeżenia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym z urzędu,:

dokonuje sąd (KPC art. 626)

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

305. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli:

ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą (ust o ochr dan osob art. 1) a w szczególności:

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę

- jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

- jest to konieczne do realizacji umowy

- jest niezbędne do określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

- jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych,a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

(ust o ochr dan osob art. 23)

306. Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne przetwarzają dane osobowe:

przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP (ust o ochr dan osob art. 3)

307. Dane osobowe mogą być zawarte:

w zbiorach danych (ust o ochr dan osob art. 2)

308. Kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonuje:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jego zastępca lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura.

309. Przechowywanie kopii zapasowych operatu ewidencji gruntów i budynków zawierającego dane osobowe przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

sprawdza Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jego zastępca lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura

310. Prawo wstępu do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu kontroli przetwarzania danych osobowych ma: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jego zastępca lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura.

311. W toku kontroli zbiorów danych osobowych operatu ewidencji gruntów i budynków inspektor przeprowadzający kontrolę:

- ma prawo wstępu do pomieszczeń w godzinach od 6.00 do 20.00,

- może żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w niezbędnym zakresie,

- ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających związek z przedmiotem kontroli,

- ma prawo przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych,

- może zlecić wykonanie ekspertyz i opinii.

312. Zasady udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków reguluje: ustawa o ochronie danych osobowych.

313. Gromadzenie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków:

musi odbywać się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

314. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków związane z ich udostępnianiem geodecie uprawnionemu zgłaszającemu prace geodezyjne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

musi być z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

315. Osoba, której dane osobowe zawarte są w operacie ewidencji gruntów i budynków:

316. Geodeta uprawniony przetwarzający dane osobowe niezwiązane z wykonywaną pracą geodezyjną:

317. Rejestr zbiorów danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzi:

Starosta

318. Wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych danych dotyczących zbioru zawartego w ewidencji gruntów i budynków następuje:

319. Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę:

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

320. Informacjami niejawnymi są informacje:

których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.

321. Informacje niejawne mogą być udostępniane:

na pisemne żądanie wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

322. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do współdziałania w toku postępowań sprawdzających z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonych przez:

Kierownicy jednostek organizacyjnych współdziałają ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności udostępniają funkcjonariuszom, pracownikom albo żołnierzom tych służb i instytucji, po przedstawieniu przez nich pisemnego upoważnienia, pozostające w ich dyspozycji informacje i dokumenty niezbędne do realizacji czynności w ramach tych postępowań.

323. Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych odpowiada:

Kierownik jednostki organizacyjnej

324. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z: Kierownikiem jednostki organizacyjnej

325. Pionem ochrony w jednostce organizacyjnej kieruje:

pełnomocnik ochrony

326. Klauzulę tajności przyznaną dokumentowi zawierającemu informacje niejawne może obniżyć lub znieść:

327. Przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności zapewnia:

328. Informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej oznacza się klauzulą:

329. Sposób oznaczania materiałów, tym klauzuli tajności oraz sposób umieszczania klauzul na tych materiałach określa:

330. Informacje niejawne oznaczone stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie przez okres:

50 lat

331. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulami:

332. Dopuszczenie osoby do prac, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych, może nastąpić po:

333. Postępowanie sprawdzające wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych przeprowadza:

334. Przeprowadzenie postępowania sprawdzające wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych:

335. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające osobę do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych niższą klauzulą tajności:

336. W toku postępowania sprawdzającego związanego z dostępem do informacji niejawnych ustala się:

337. Akta zakończonych postępowań sprawdzających wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych przechowywane są:

338. Postępowanie sprawdzające powtarza się, odpowiednio, w stosunku do osób na stanowiskach i wykonujących prace zlecone, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”:

339. Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową służy odwołanie do:

340. Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę służbową służy odwołanie do:

341. Nie wymaga zorganizowania kancelarii tajnej wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie lub przechowywanie dokumentów:

342. Szczególne wymagania bezpieczeństwa obejmujące środki ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznych grawimetrycznych, technicznej i organizacyjnej systemu lub sieci teleinformatycznych zapewniających wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji niejawnych opracowuje:

343. Za funkcjonowanie systemu lub sieci teleinformatycznych zapewniających wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji niejawnych odpowiada:

344. Postępowanie sprawdzające prowadzone wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie obejmuje:

345. Postępowanie sprawdzające mające na celu uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego prowadzi się:

W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa przeprowadza się postępowania sprawdzające wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne postępowania sprawdzające wobec:

1) kierownika przedsiębiorcy;

2) pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;

3) osób zatrudnionych w pionie ochrony;

4) administratora systemu teleinformatycznego;

5) pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.

346. Od odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

347. Materiały geodezyjne i kartograficzne, istotne ze względu na ochronę interesów państwa lub interesu społecznego określa:

348. Materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące obiektów terenu zamkniętego:

starosta przekazuje zarządzającym tymi terenami

349. Mapy wydrukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne, zawierające informacje o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego lub o obiektach znajdujących się na tym terenie:

350. Materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące terenów zamkniętych i obiektów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa oznaczona się klauzulą:

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KONTROLI ... W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ...GiK

351. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących geodezji i kartografii wykonuje:

- marszałek województwa przy pomocy geodety województwa na terenie województwa

- starosta przy pomocy geodety powiatowego na terenie powiatu

(rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §5)

352. Kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonuje:

Główny Geodeta Kraju (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §5)

353. Kontrola przeprowadzana przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje prowadzenie przez właściwe organy:

- państwowego zasobu gik

- ewidencji gruntów i budynków

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- GESUT

- powszechnej taksacji nieruchomościami

- baz danych SIT (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §3.2)

354. Zasady kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii określa:

Rozporządzenie RM w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kart.ografii (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §1)

355. Prawidłowość prowadzeń postępowań administracyjnych w starostwie powiatowym realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej jest kontrolowana przez:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §5)

356. Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kart.ografii uprawnia:

pisemne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §9.1)

357. Czynności kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kart.ografii przeprowadzane są:

w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §10)

358. Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii jest zobowiązany do:

- zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli

- przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentów i materiałów dotyczących kontroli

- udzielenia kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą

- sporządzenia uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli

- zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §11)

359. Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §13.3)

360. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii:

kontrolujący czyni wzmiankę w protokole (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §13.3)

361. W wyniku przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kart.ografii kontrolujący:

sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarządzającego kontrolę (rozp w spr kontroli ... w zakr przestrz ...gik §13.1)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW PRAC GiK MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ...

362. Służba Geodezyjna i Kartograficzna w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa współdziała z :

Służbą Topograficzną Wojska Polskiego (Rozp w spr prac gik mających znaczenie dla obr. Panstwa. §2)

363. Pracami geodezyjnymi i kartograficzny mi mającymi znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa są prace związane z:

- zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geod. Grawimetrycznych oraz magnetycznych.

- Tworzenie oraz aktualizowanie zbiorów danych dotyczących osnów podstawowych oraz grawimetrycznych i magnetycznych

- sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map topograficznych w skalach 1:25 000 do 500000

- opracowywanie i aktualizowanie map grawimetrycznych i magnetycznych

- wykonywanie zdjęć lotniczych oraz przetwarzanie zobrazowań satelitarnych

- opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map lotniczych w skalach 1:250 000 do 2000000

- prowadzenie państwowego rejestru granicy RP

- tworzenie i aktualizowanie SIT

364. Materiały i opracowania geodezyjne niezbędne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa są przekazywane Szefowi Służby Topograficznej Wojska Polskiego przez:

Głównego Geodetę Kraju (Rozp w spr prac gik mających znaczenie dla obr państwa §3.1)

365-366. W ramach współdziałania Służby Geodezyjnej i Kart.ograficznej z Służbą Topograficzną Wojska Polskiego przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa :

Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej WP przekazują sobie nieodpłatnie materiały geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne, grawimetryczne i magnetyczne (Rozp w spr prac gik mających znaczenie dla obr państwa §3.1)

PRAWO GEODEZYJNE I KART.OGRAFICZNE:

367-370. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:

gik, krajowego SIT, ewidencji gruntów i budynków, inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczenia nieruchomości, państwowego zasobu gik oraz uprawnień do wykonywania prac gik (Prawo GiK art. 1)

371. Znak geodezyjny to:

znak z trwałego materiału określający położenie punktu osnowy geodezyjnej (Prawo GiK art. 2)

372. Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to:

tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych (Prawo GiK art. 2)

373. Czy projekty osnów podstawowych zatwierdza?

Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej (Prawo GiK art. 3)

374. Czy projekty osnów szczegółowych zatwierdza?

Starosta (Prawo GiK art. 3)

375-378. Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?

- koszty zakładania osnów geodezyjnych

- sporządzania mapy zasadniczej

- ewidencji gruntów i budynków

- SIT (Prawo GiK art. 4.3)

379. Kim jest Główny Geodeta Kraju?

centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gik (Prawo GiK art. 6.1)

380. Kto nadaje statut Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii?

Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Prawo GiK art. 6.4)

381-382. Czy organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest?

Organami nadzoru gik są:

- Główny Geodeta Kraju

- wojewoda wykonujący zadania przy pomocy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako kierownika inspekcji gik, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie (Prawo GiK art. 6a.1)

383-384. Czy organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi?

Organami administracji gik są:

- marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego

- starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego (Prawo GiK art. 6a.1)

385. Czy Głównego Geodetę Kraju może odwołać?

Główny Geodeta Kraju odwołuje Prezes RM (Prawo GiK art. 6b)

386. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:

- realizacja polityki państwa w zakresie gik

- organizowanie i finansowanie prac gik w tym: a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster), b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych

c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych

d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski e)prowadzenie krajowego SIT

- administrowanie państwowym zasobem gik i jego aktualizacja

- kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów gik

- opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie

- prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju

- sporządzanie map topograficznych i tematycznych oraz mapy zasadniczej

- nadawanie do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie gik, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi

- współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie gik organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów

- inicjowanie prac naukowych i badawczo rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie gik oraz krajowym SIT

- prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności gik

- przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru (Prawo GiK art. 7)

388. Kto prowadzi rejestr osób uprawnionych?

Główny Geodeta Kraju (Prawo GiK art. 7a)

389. Czy uprawnienia zawodowe nadaje?

Główny Geodeta Kraju (Prawo GiK art. 7a)

390. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne kontroluje:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (Prawo GiK art. 7b)

391. Czy w rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych w prawie geodezyjnym i kartograficznym jest?

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (Prawo GiK art. 7b)

392-393. Marszałek województwa:

do zadań marszałka należy:

- prowadzenie wojewódzkiego zasobu a także gospodarowanie środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem GiK

- zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw

- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego SIT

- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych

- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji (Prawo gik art. 7c)

394-397. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej należy do:

zadania starosty:

- prowadzenie powiatowego zasobu gik, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i GESUT oraz dysponowanie środkami FGZGiK

-koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

-zakładanie osnów szczegółowych

-zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

-przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

-ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

-prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego SIT (Prawo gik art. 7d)

398. Jaki organ doradczy działa przy Głównym Geodecie Kraju?

Państwowa Rada GiK (Prawo GiK art. 8.1)

399. Kto określa tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa?

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych (Prawo GiK art. 10.1)

400. Kto ustala zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficzny mi na terenach zamkniętych?

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. architektury i budownictwa (Prawo GiK art. 10.1a)

401. Kto ma obowiązek zgłosić prace geodezyjne do odpowiednich organów?

Wykonawca prac gik (Prawo GiK art. 12)

402. Geodeta wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo:

- wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami

- dokonywania przecinek drzew i krzewów niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych

- nieodpłatnego umieszczenia na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki

- umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych

(Prawo GiK art. 13)

403. Kiedy znaki geodezyjne podlegają ochronie?

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie (Prawo GiK art. 15)

404. Co właściciel powinien zrobić jeśli stwierdzi, że znak geodezyjny znajdujący się na jego gruncie został uszkodzony?

Niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę (Prawo GiK art. 15)

405-409. Jaki zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia na rozpowszechnianie?

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie ... materiałów stanowiących zasób gik wymaga zezwolenia w zakresie:

- zasobu centralnego - Główny Geodeta Kraju

- zasobu wojewódzkiego - marszałka województwa

- zasobu powiatowego - starosty (Prawo GiK art. 18)

409. Jakie podstawowe elementy obejmuje ewidencja gruntów i budynków?

- gruntów

- budynków

- lokali (Prawo GiK art. 20)

410-412. Czy w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się?

Wykazuje się także:

- właściciela

- jego miejsce zamieszkania

- informacje o wpisaniu do rejestru zabytków

- wartość nieruchomości (Prawo GiK art. 20)

413. Które grunty podlegają gleboznawczej klasyfikacji gruntów?

Grunty rolne i leśne (Prawo GiK art. 20.3)

414-415. Czy ewidencję gruntów i budynków prowadzą?

Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie (Prawo GiK art. 22)

416. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w okresie:

30 dni licząc od dnia powstania tych zmian (Prawo GiK art. 22)

417. Czy informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków są?

Jawne (Prawo GiK art.24)

418-419. Które instytucje mogą nieodpłatnie korzystać z ewidencji gruntów i budynków?

Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych:

- gminom i marszałkom województw - w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Prawo GiK art. 24)

420. Czy krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządza?

Główny Geodeta Kraju sporządza na podstawie zestawień wojewódzkich krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencja (Prawo GiK art. 25)

421. Sporządzenie urzędowej tabeli klas gruntów należy do:

??? starosta

422. Kto ustala sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rodzaje gruntów wyłączanych z klasyfikacji?

Minister właściwy ds rozwoju wsi (Prawo GiK art. 26)

423. Kto ustala sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Polsce?

Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi (Prawo GiK art.26.2)

424. Kto ustala sposób ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa?

Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa (Prawo GiK art. 26.2a)

425. Kto określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych?

Rada Ministrów (Prawo GiK art. 26.3)

426. Kto ustala niezbędne kwalifikacje zawodowe jakie powinny posiadać osoby wykonujące klasyfikację gruntów?

Minister właściwy ds. rozwoju wsi (Prawo GiK art. 26)

427. Z kim inwestorzy muszą uzgadniać przebieg projektowanej infrastruktury?

Właściwymi starostami (Prawo GiK art. 27.2)

428. Kiedy należy wykonać pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu?

Przed ich zakryciem (Prawo GiK art. 27.3)

429. Jakiego rodzaju ewidencje sieci uzbrojenia terenu wykonujemy?

???

430. Kto zakłada i prowadzi ewidencję geodezyjną sieci uzbrojenia terenu?

Starostowie (rozp w sprawie gesut §3.1)

431. Co można rozgraniczać?

Rozgraniczeniu podlegają wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami

(Prawo GiK art. 29.2)

432. Kiedy można rozgraniczać nieruchomości lokalowe?

nie rozgranicza się

433. Kiedy można dokonać rozgraniczenia z urzędu?

Przy scalaniu gruntów a także gdy potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny tego wymagają .(Prawo GiK art. 30.2)

434. Do kogo można złożyć zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości?

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie służy zażalenie (Prawo GiK art. 30.4)

435. Kto w trybie administracyjnym przeprowadza postępowanie rozgraniczeniowe?

Geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (Prawo GiK art. 31.1)

436. Czy geodeta oprócz uprawnień zawodowych musi posiadać inny dokument do przeprowadzenia rozgraniczenia, i jaki?

- Postanowienie o wszczęciu postępowania (Prawo GiK art. 30.3)

- upoważnienie przez wbp (Prawo GiK art. 31.1)

437. Jaką moc posiada ugoda dotycząca przebiegu granic zawarta przed geodetą?

Ugody sądowej (Prawo GiK art. 31.4)

438. Jaką formę powinno posiadać zawiadomienie wysyłane przez geodetę do stron, dotyczące rozgraniczenia nieruchomości?

Wezwanie stawiennictwa doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa (Prawo GiK art. 32)

439. Na ile dni przed wyznaczonym terminem rozgraniczenia geodeta musi wysłać wezwanie do stron?

7 (Prawo GiK art. 32)

440. W jakiej formie zatwierdzane jest administracyjne rozgraniczenie nieruchomości?

W formie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (Prawo GiK art. 33.1)

441. W jaki sposób można podważyć decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości?

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi (Prawo GiK art. 33.3)

442. Czy ugoda dotycząca rozgraniczenia nieruchomości zawarta przed geodetą może być uchylona w trybie administracyjnym?

Nie

443. W jakim trybie oprócz administracyjnego może być przeprowadzane rozgraniczenie?

W trybie sądowym nieprocesowym (Prawo GiK art. 34.3)

444-446. Prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości przesyłane są do:

prawomocne orzeczenie i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia KW i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w KW oraz ewidencji gruntów i budynków (Prawo GiK art. 37.2)

447. Jeśli znaki graniczne zostaną przesunięte lub uszkodzone to w jaki sposób można je wznowić?

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia (Prawo GiK art. 39.1)

448. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest między innymi przez:

- Główny Geodeta Kraju - w zakresie zasobu centralnego

- marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich

- starostów - w zakresie zasobów powiatowych (Prawo GiK art. 40.3)

449. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dzieli się między innymi na:

- centralny

- wojewódzki

- powiatowy (Prawo GiK art. 40.3)

450. Na jakich szczeblach tworzy się Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodetów i Kartografów?

- Centralny

- wojewódzki

- powiatowy (Prawo GiK art. 40.3)

451. Z jakich części składa się między innymi Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym?

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficzny m składa się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych zasobów GIK .

452-454. Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kart.ografii to?

- kierowanie pracami gik, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu gik oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru

- wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac gik, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu gik

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu gik

- wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

- wykonywanie prac gik niezbędnych do dokonywania wpisów w KW oraz prac w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego (Prawo GiK art. 42.2)

455-460. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kart.ografii?

1.geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

2.rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

3.geodezyjne pomiary podstawowe

4.geodezyjna obsługa inwestycji

5.geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych

6.redakcja map

7.fotogrametria i teledetekcja (Prawo GiK art. 43)

461-463. Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada:

1.posiada wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne

2.posiada 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego

3.wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie gik

4.posiadają nienaganną opinię zawodową (Prawo GiK art. 44.1)

464. Czy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kart.ografii nadaje?

Nadaje Główny Geodeta Kraju (Prawo GiK art. 45.1)

465-456. Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów uprawnionych?

-upomnienie

- nagana z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe

- zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku

- zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym

- odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania

(Prawo GiK art. 46.1)

ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

467. Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów stanowią?

- jednostka ewidencyjna

- obręb ewidencyjny

- działka ewidencyjna (rozp w spr ewid grunt i bud §5)

470. Czy podziału jednostek ewidencyjnych na obręby dokonuje?

Starosta (rozp w spr ewid grunt i bud §8.1)

471. Czy w ewidencji gruntów wykazuje się także dane?

Ewidencja obejmuje:

- dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali

- dane dotyczące właścicieli nieruchomości (rozp w spr ewid grunt i bud §10.1)

obejmuje także:

- dane dotyczące użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd nieruchomościami, państwowych osób prawnych którym Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności, organów administracji publicznej gospodarującymi gruntami Skarbu Państwa, użytkowników gruntów państwowych i samorządowych

- dane dotyczące osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami na podstawie umów dzierżawy

- opis praw do budynków, gruntów i lokali

- informacje o dokumentach stanowiących podstawę opisu praw do budynków, gruntów i lokali

- datę i czas wpisania do bazy

- datę ostatnich weryfikacji danych (rozp w spr ewid grunt i bud §11.1)

472. Czy prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji gruntów miedzy innymi na podstawie?

- wpisów dokonanych w KW

- prawomocnych orzeczeń sądowych

- umów, zawart.ych w formie aktów notarialnych dotyczących praw rzeczowych

- ostatecznych decyzji administracyjnych

- dyspozycji zawart.ych w aktach normatywnych

- umów dzierżawy (rozp w spr ewid grunt i bud §12.1)

473. Czy jednostkę rejestrową gruntów tworzą między innymi?działki stanowiące część nieruchomości jeżeli

Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, a także położone w granicach jednego obrębu:

1)działki stanowiące część nieruchomości jeżeli:

a) związane jest z nimi inne niż własność prawo rzeczowe b) zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd

c) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego

2)działki o nie uregulowanym stanie prawnym, stanowiące przedmiot odrębnego władania

3)działki stanowiące część nieruchomości, będące przedmiotem umowy dzierżawy (rozp w spr ewid grunt i bud §13)

474. Czy grupę rejestrową jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowi?

Grupa rejestrowa nr 3 (rozp w spr ewid grunt i bud §17)

475. Czy grupę rejestrową „wspólnoty gruntowe” stanowi?

Grupa rejestrowa nr 10 (rozp w spr ewid grunt i bud §17)

476. Czy częściami składowymi operatu ewidencyjnego są?

- operat geodezyjno-prawny

- operat opisowo-kartograficzny (rozp w spr ewid grunt i bud §20)

477-478. Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych?

- rejestr gruntów

- rejestr budynków

- rejestr lokali

- kart.oteka budynków

- kart.oteka lokali

- mapa ewidencyjna (rozp w spr ewid grunt i bud §22)

479. W jakich skalach między innymi sporządzać można mapę ewidencyjną?

W zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów: 1:500,1000,2000,5000 (rozp w spr ewid grunt i bud §28.3)

480-481. Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy danych ewidencji gruntów?

- zestawienie gruntów

- wykaz gruntów

- wykaz budynków

- wykaz lokali

- skorowidz działek

- wykazy podmiotów ewidencyjnych, osób (jednostek ewidencyjnych, organów), dzierżawców gruntów (rozp w spr ewid grunt i bud §29)

482-483. Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów?

???

484-485. W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany w ewidencji gruntów?

- prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne

- opracowania gik, przyjęte do państwowego zasobu gik, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych

- dokumentacje architektoniczno-budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy administracji publicznej

- ewidencje publiczne prowadzone na podstawie innych przepisów (rozp w spr ewid grunt i bud §46.2)

486. Kogo zawiadamia starosta o zmianach danych w ewidencji gruntów?

- organy podatkowe

- wydział KW właściwego miejscowo sądu rejonowego

- właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej

- osoby i jednostki organizacyjne na których wniosek zmiana została wprowadzona (rozp w spr ewid grunt i bud §49.1)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZYWANIA W EWIDENCJI ... DANYCH..GRUNTÓW, BUDYNKÓW ILOKALI ... NA TERENACH ZAMNKNIĘTYCH

487. Czy zarządzający terenem zamkniętym, jeśli danym i materiałom nie nadano klauzuli tajności przekazuje je staroście w terminie?

2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku starosty (roz w sprawie ... ewid ... na terenach zamk §4.2)

488. W jakim terminie starosta dostosowuje prowadzoną ewidencję gruntów do przepisów o ochronie informacji niejawnych jeśli ustalono teren zamknięty?

Niezwłocznie (roz w sprawie ... ewid ... na terenach zamk §6.1)

489-491. Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?

- kopię mapy ewidencyjnej obszaru terenu zamkniętego

- wypisy z ewidencji dla działek, budynków i lokali znajdujących się na terenie zamkniętym

- inną dokumentację gik dotyczącą obszaru terenu zamkniętego, znajdującą się w powiatowym zasobie gik, wg zapotrzebowania zarządzającego terenem zamkniętym (roz w sprawie ... ewid ... na terenach zamk §7)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH NIEZBĘDNYCH DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA

492-496. Co rozumie się z punktu widzenia geodezji przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa?

- stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

- obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju

- obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową

- porty wojenne i urządzenia MW

- lotniska wojskowe

- składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów

- obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do celów obrony kraju (rozp. w sprawie terenów zamkniętych §3.1)

ROPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADZORU NAD PRACAMI GIK NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH

497-504. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?

- zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych

- wykonywanie prac gik, których wyniki przekazywane są starostom

- wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu

- przedstawienie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50000 i większych

- przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

- tworzenie i aktualizowanie sit

- wykonywanie dokumentacji gik do celów określonych w przepisach prawnych

- ochrona znaków geodezyjnych (roz w spr nadzoru ... na terenach zamk §3)

505. Na czym między innymi polega nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficzny mi na terenach zamkniętych?

- zgodności wykonywania map z wymogami dotyczącymi opracowania mapy zasadniczej

- zgodności wykonywanych pomiarów gik z wymogami gik

- przekazywani i przyjmowania danych do ewidencji

- zgodności wykonywania, udostępniania i rozpowszechniania opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

- posiadania zezwoleń przez wykonawców prac gik

- przestrzegania przez wykonawców gik przepisów o ochronie informacji niejawnych (roz w spr nadzoru ... na terenach zamk §4.1)

506. Jakie jednostki nadzorują prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych?

Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach gik (roz w spr nadzoru ... na terenach zamk §4.4)

GUS

507. Jak w przepisach nazwany jest krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju?

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

508. Czy krajowy rejestr terytorialny, prowadzony jest przez?

GUS

509. Jaką skróconą nazwę nosi krajowy rejestr terytorialny?

TERYT

510-513. Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?

- identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego

- identyfikatorów i nazw miejscowości,

- rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

- identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

514. W jakich terminach aktualizowany jest system identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego?

jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym

515-516. Co obejmuje między innymi system identyfikatorów i nazw miejscowości?

- urzędową nazwę miejscowości,

- identyfikator miejscowości,

- rodzaj miejscowości,

- województwo, powiat i gminę na terenie których jest położona miejscowość.

517. Z ilu cyfr składa się identyfikator rejonu statystycznego?

jest sześciocyfrowy

518. Z ilu cyfr składa się identyfikator obwodu spisowego?

numery są jednocyfrowe od 1 do 9, przekroczenie ilości maksymalnej liczby obwodów w rejonie powoduje konieczność podziału rejonu,

519. Jakie są kryteria wielkości rejonu statystycznego?

2700 osób i 999 mieszkań,

Podział na obwody spisowe jest zawsze dostosowany do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójny z granicami obrębów stosowanych w

EGIB, a na wsi - z zasięgiem miejscowości.

520. Jakie są kryteria wielkości obwodu spisowego?

500 osób i 200 mieszkań,

Podział na obwody spisowe jest zawsze dostosowany do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójny z granicami obrębów stosowanych w

EGIB, a na wsi - z zasięgiem miejscowości.

521-522. Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym?

- sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

- informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic,

- informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków,

- kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków.

523-524. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego między innymi należy:

paragraf 8 rozporządzenia

525-526. Do zadań urzędów statystycznych między innymi należy:

paragraf 8 rozporządzenia

Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,

2) opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,

3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego państwa,

4) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,

5) analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

6) współdziałanie z Komisją Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,

7) nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,

8) współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,

9) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponad wojewódzkim.

ROZPORZĄDZENIE W SPARAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA KRAJOWEGO SIT

527-528. Czy krajowy system informacji o terenie zawiera m. innymi następujące dane obligatoryjne dotyczące?

Krajowy SIT zawiera obligatoryjne dane dotyczące:

- państwowego systemu odniesień przestrzennych,

- rejestru granic RP oraz granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

- osnów geodezyjnych,

-EGIB,

-GESUT,

- obiektów topograficznych.

529. Dla jakich obszarów między innymi zakłada się i prowadzi krajowy system informacji o terenie?

- dla obszaru kraju,

-województwa

-powiatu.

530-532. Na czym między innymi polega prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie?

- tworzeniu zasobu informacyjnego systemu,

- kontroli danych,

- analizie danych,

- integracji danych,

- aktualizacji danych,

- administrowaniu zasobem informacyjnym,

- udostępnianiu danych.

533-534. Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie?

- Główny Geodeta Kraju - dla obszaru kraju,

- marszałek województwa - w województwie,

- starosta lub prezydent miasta - w powiecie lub odpowiednio w mieście na prawach powiatu.

USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI (traci moc ustawa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw i zwierząt gospodarskich)

535-542. Czy ewidencja gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich między innymi zawiera?

system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności składa się z:

- ewidencji producentów,

- ewidencji gospodarstw rolnych,

- ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

- dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji, (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DO POWYŻSZEJ USTAWY)

543-546. Jakie kwalifikacje i sprzęt powinni mieć miedzy innymi pracownicy podmiotów, które mogą wykonywać prace związane z

krajowym systemem ewidencjonowania gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich? KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

547. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę ustawodawczą sprawuje Senat oraz:

Sejm (konstytucja art. 10)

548. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów oraz: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (konstytucja art. 10)

549. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę sądowniczą sprawują trybunały oraz:

sądy (konstytucja art. 10)

550. Zgodnie z konstytucją, Rzeczypospolita Polska chroni prawo dziedziczenia oraz prawo:

własności (konstytucja art. 21)

551. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. obywatelom mającym prawo wybierania do Sejmu. Muszą oni jednak stanowić grupę co najmniej:

100 000 (konstytucja art. 118)

552. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu kadencji:

Ponownie wybrany może być tylko raz.

553. Wojewoda jest:

przedstawicielem Rady Ministrów w województwie (konstytucja art. 152)

554. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają:

sądy administracyjne (konstytucja art. 166)

555. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa:

5 lat (konstytucja art. 209)

556. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej może być wybierany obywatel polski, który korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i który najpóźniej w dniu wyborów kończy:

35 lat (konstytucja art. 127)

557. Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezawisły i odpowiada jedynie przed:

Sejmem (konstytucja art. 210)

558. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają obywatele mający prawo wybierania do Sejmu. Grupa zgłaszających musi liczyć co najmniej:

100 000(konstytucja art. 127)

559. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że:

sam się go zrzeknie (konstytucja art. 34)

560. Kontrolę nad działalnością Rady Ministrów sprawuje:

Prezes Rady Ministrów (konstytucja art. 148)

USTAWA O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

561. Ministra kierującego określonym działem administracji rządowej określa się jako:

właściwego do spraw (ust o działach administracji rządowej art. 4)

562. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (ust o działach administracji rządowej art. 9a)

563. Sprawy ochrony gruntów rolnych należą do ministra właściwego do spraw:

rozwoju wsi (ust o działach administracji rządowej art. 23)

564. Sprawy podziału administracyjnego państwa należą do działu administracji rządowej:

administracja publiczna (ust o działach administracji rządowej art. 6)

565. Nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętej zakresem działów administracji rządowej sprawuje:

Prezes Rady Ministrów (ust o działach administracji rządowej art. 33a)

566. Sprawy prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa należą do właściwości ministra właściwego do spraw:

rozwoju wsi (ust o działach administracji rządowej art. 23)

USTAWA O ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

567. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują administrację rządową na obszarze województwa, realizując zadania i kompetencje:

- wojewody, z ustawowego upoważnienia

- własnym, jeżeli ustawy tak stanowią (ust o administracji rządowej w woj art.2.2)

568. Administrację rządową na obszarze województwa mogą wykonywać organy samorządów innych niż samorządy terytorialne, jeżeli następuje to na podstawie ustawy lub na podstawie:

porozumienia (ust o administracji rządowej w woj art.2.6)

569. Polecenie wojewody skierowane do organów i jednostek, dla których nie jest on zwierzchnikiem, jest:

możliwe w sytuacjach nadzwyczajnych (ust o administracji rządowej w woj art. 16.1)

570. Organy administracji niezespolonej obowiązane są uzgadniać projekty stanowionych przez siebie aktów prawa miejscowego, z:

wojewodą (ust o administracji rządowej w woj art.18.1)

571. Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych zlokalizowanych na obszarze województwa:

???

572. Powierzenie przez wojewodę prowadzenia w jego imieniu niektórych spraw odpowiednim jednostkom na obszarze województwa, następuje na podstawie:

powierzenie następuje na podstawie porozumienia (ust o administracji rządowej w woj art. 33)

573. Sprawy między wojewodami rozstrzyga:

Prezes Rady Ministrów (ust o administracji rządowej w woj art. 12)

574. Każdy, czyj interes prawny naruszony został aktem prawa miejscowego, ustanowionego przez wojewodę może, po bezskutecznym wezwaniu do jego uchylenia, zaskarżyć przepis do:

SA (ust o administracji rządowej w woj art. 44)

575. Statut urzędu wojewódzkiego podlega zatwierdzeniu przez:

Prezesa rady Ministrów (ust o administracji rządowej w woj art. 29)

576. Dla usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji rządowej, wojewoda może tworzyć, poza swoją siedzibą, aparat pomocniczy w postaci:

jednostek organizacyjnych (ust o administracji rządowej w woj art. 30a)

577. Polecenie wojewody skierowane do organów i jednostek, dla których jest on zwierzchnikiem, stanowi:

polecenie obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej (ust o administracji rządowej w woj art. 16)

USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

578. Organy samorządu województwa, wobec gminy:

nie stanowią organów kontroli (ust. o samorządach wojewódzkich art. 4.2)

579. Mieniem wojewódzkim dysponuje:

samorząd województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 6.1)

580. Województwo może zawierać porozumienia w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru:

województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 8)

581. Zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa określa:

sejmik województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 12a)

582. Zasady, tryb i harmonogram opracowania programów wojewódzkich określa:

sejmik województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 12a)

583. Kadencja sejmiku województwa trwa:

4 lata od dnia wyborów (ust. o samorządach wojewódzkich art. 16.2)

584. Odwołanie sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się w drodze:

referendum wojewódzkiego (ust. o samorządach wojewódzkich art. 17)

585. Zarząd województwa składa się z:

- marszałek województwa - przewodniczący

- wicemarszałek (lub dwóch wicemarszałków)

- pozostali członkowie (ust. o samorządach wojewódzkich art. 31)

586. Organ samorządu województwa przekazał podjętą przez siebie uchwałę do zaopiniowania przez inny organ, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:

14 dni od dnia doręczenia (ust. o samorządach wojewódzkich art. 80a.1)

587. Organ samorządu województwa przekazał podjętą przez siebie uchwałę do zaopiniowania przez inny organ, stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:

30 dni od dnia doręczenia (ust. o samorządach wojewódzkich art. 80a.2)

588. Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi, w czasie, wynoszącym od ich podjęcia:

7 dni (ust. o samorządach wojewódzkich art. 81)

589. Strategię rozwoju województwa:

określa samorząd województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 11.1)

590. Sprawy należące do zakresu działania województwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej określają:

ustawy (ust. o samorządach wojewódzkich art. 14.2)

591. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego, należy do wyłącznej właściwości:

sejmiku (ust. o samorządach wojewódzkich art. 18.12)

592. Marszałka województwa:

wybiera i odwołuje sejmik województwa (ust. o samorządach wojewódzkich art. 32)

USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

593. Nazwy powiatów zmienia:

Rada Ministrów (ust o samorządzie powiat art. 3.1)

594. Siedziby władz powiatu zmienia:

RM (ust o samorządzie powiat art. 3.1)

595. Kadencja rady powiatu trwa:

kadencja rady powiatu trwa 4 lata licząc od dnia wyborów (ust o samorządzie powiat art. 9)

596. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze:

referendum powiatowego (ust o samorządzie powiat art. 10.1)

597. Rada powiatu działa poprzez:

??? uchwały

598. Organ samorządu powiatu przekazał projekt zamierzonego rozstrzygnięcia do zaopiniowania przez inny organ, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:

14 dni od dnia doręczenia (ust o samorządzie powiat art. 77b)

599. Organ samorządu powiatu przekazał projekt zamierzonego rozstrzygnięcia do zaopiniowania przez inny organ, stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:

30 dni od dnia doręczenia (ust o samorządzie powiat art. 77b)

600. Uchwały organów powiatu w sprawach przepisów porządkowych podlegają przekazaniu wojewodzie, od ich podjęcia, w ciągu:

2 dni od ich podjęcia (ust o samorządzie powiat art. 78.1)

601. Stwierdzenie przez organ nadzoru o nieważności uchwały organu powiatu, wstrzymuje, z mocy prawa, jej wykonanie:

w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego (ust o samorządzie powiat art. 80)

602. Powiat może zaskarżyć rozstrzygnięcie podjęte przez organ nadzoru do:

SA (ust o samorządzie powiat art. 80a)

603. Zaskarżenie do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzoru podjętego w stosunku do uchwały organu powiatu następuje na podstawie:

sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

604. W razie powtarzającego się naruszania przez zarząd powiatu Konstytucji lub ustaw, zarząd ten, na wniosek wojewody, może być rozwiązany przez:

Sejm na wniosek Prezesa RM w drodze uchwały (ust o samorządzie powiat art. 83.1)

605. Każdy, kto stwierdzi, że organ powiatu nie wykonuje czynności nakazanych prawem, może skierować skargę do:

SA (ust o samorządzie powiat art. 87,88)

606. Każdy, kto stwierdzi, że organ powiatu przez wykonywane czynności prawne lub faktycznie narusza prawa osób trzecich, może skierować skargę do:

SA (ust o samorządzie powiat art. 87,88)

607. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu określa:

ustawa o samorządzie gminnym (ust o samorządzie powiat art. 92.3)

608. Powiat, na uzasadniony wniosek gminy, przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w:

porozumieniu (ust o samorządzie powiat art. 4.5)

609. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa:

regulamin organizacyjny uchwalony przez rade powiatu na wniosek zarządu powiatu (ust o samorządzie powiat art. 35.1)

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

610. Gmina:

wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium (ust o samorządzie gminnym art. 1.2)

611-614. Granice gmin ustala:

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

- tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,

- nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice,

- ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. (ust o samorządzie gminnym art. 4.1)

615. Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin muszą być poprzedzone:

zasięgnięciem opinii mieszkańców (ust o samorządzie gminnym art. 4a)

616. Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin następują w drodze:

rozporządzenia (ust o samorządzie gminnym art. 4a)

617. Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:

sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (ust o samorządzie gminnym art. 5)

618. Sprawy gospodarki nieruchomościami w gminie są zadaniem:

własnym gminy (ust o samorządzie gminnym art. 7)

619. Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej mogą nakładać na gminę:

ustawy (ust o samorządzie gminnym art. 8)

620. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości województwa i powiatu na podstawie:

porozumień z tymi jednostkami (ust o samorządzie gminnym art. 8)

621. Organem kontrolnym w gminie jest:

rada gminy (ust o samorządzie gminnym art. 15)

622. Kadencja rady gminy, licząc od dnia wyboru, trwa:

4 lata (ust o samorządzie gminnym art. 16)

623. Sekretarza gminy powołuje i odwołuje:

rada gminy (ust o samorządzie gminnym art. 18)

624. Regulamin określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy:

nadawany jest przez wójta w drodze zarządzenia (ust o samorządzie gminnym art. 33)

625. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest:

zarząd (ust o samorządzie gminnym art. 37)

626. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy, od ich podjęcia w ciągu:

7 dni od ich podjęcia (ust o samorządzie gminnym art. 90)

627. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwalone przez radę gminy akty ustanawiające przepisy porządkowe, od ich podjęcia, w ciągu:

2 dni od ich postanowienia (ust o samorządzie gminnym art. 90)

628. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętą przez organ gminy, w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do:

SA (ust o samorządzie gminnym art. 101)

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

629. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między:

organami jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz innymi organami państwowymi oraz organami administracji publicznej (KPA art. 1)

630. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach wydawania:

zaświadczeń (KPA art. 1)

631. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego:

samorządowe kolegia odwoławcze (KPA art. 17)

632. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do organów administracji rządowej jest

Prezes Rady Ministrów lub: właściwi ministrowie (KPA art. 18)

633-634. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- w której jest stroną

- swego małżonka lub krewnych

- osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

- w której był świadkiem lub biegłym

- w której brał udział w niższej instancji

- z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe

- w której jedną ze stron jest osoba będąca w stosunku do niego w nadrzędności służbowej (KPA art. 24)

635. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

- jego kierownika

- osoby na stanowisku kierowniczym organu wyższego stopnia (KPA art. 25)

636. Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również państwowe jednostki organizacyjne:

nie posiadające osobowości prawnej (KPA art. 29)

637. Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również samorządowe jednostki organizacyjne:

nie posiadające osobowości prawnej (KPA art. 29)

638. Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również organizacje społeczne:

nie posiadające osobowości prawnej (KPA art. 29)

639. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego działają przez:

ustawowych przedstawicieli (KPA art. 30)

640-643. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy:

bez zbędnej zwłoki (KPA art. 35)

644. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie przez organ sprawy w postępowaniu odwoławczym, powinno nastąpić, od dnia otrzymania odwołania, nie później niż:

1 miesiąc (KPA art. 35)za pokwitowaniem przez pocztę

645. Pisma dotyczące postępowania administracyjnego organ doręcza stronie lub jej pełnomocnikowi bądź przedstawicielowi:przez swoich pracowników

- za pokwitowaniem przez pocztę

- przez swoich pracowników

- przez inne upoważnione osoby lub organy (KPA art. 39)

646. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób, zawiadomienie uważa się za dokonane, od dnia ogłoszenia, w ciągu:

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (KPA art. 49)

647. W postępowaniu administracyjnym za koniec terminu uważa się upływ:

upływ ostatniego dnia terminu (KPA art. 57)

648. W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:

najbliższy następny dzień powszedni (KPA art. 57)

649. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest dzień:

doręczenia żądania organowi administracji publicznej (KPA art. 61)

650. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:

postanowienia (KPA art. 101)

651. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego:

służy zażalenie (KPA art. 101)

652. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego powinna zawierać także:

pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi (KPA art. 107)

653. Decyzja, w stosunku do której może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać także:

pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi (KPA art. 107)

654. Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie:

faktyczne (KPA art. 107)

655. W decyzji wydanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego można odstąpić od jej uzasadnienia, gdy:

uwzględnia ona w całości żądanie strony (KPA art. 107)

656-659. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:

- zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego

- dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami

- ze względu na inny interes społeczny

- ze względu na wyjątkowo ważny interes strony (KPA art. 108)

660. Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa odwołania od tej decyzji, w ciągu:

14 dni (KPA art. 111)

661. Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego, w ciągu:

14 dni (KPA art. 111)

662. Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w ciągu:

14 dni (KPA art. 111)

663. Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia, w ciągu:

14 dni (KPA art. 111)

664. Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie organu egzekucyjnego wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji, w drodze:

postanowienia (KPA art. 113)

665. Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie strony wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji, w drodze:

postanowienia (KPA art. 113)

666. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, jeżeli:

- przemawia za tym charakter sprawy

- przyczyni sie to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania

- nie sprzeciwia się temu przepis prawa (KPA art. 114)

669. Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, następuje w drodze:

postanowienia (KPA art. 119)

670. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, strona może:

odwołać się tylko do jednej instancji (KPA art. 127)

671. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze, strona może:

zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (KPA art. 127)

672. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji i ogłoszonej stronie, wnosi się, od dnia jej ogłoszenia, w terminie:

14 dni (KPA art. 129)

673. Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym, wnosi się do właściwego organu odwoławczego:

za pośrednictwem organu który wydał decyzję (KPA art. 129)

674. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć:

tylko w odwołaniu od decyzji (KPA art. 142)

675. Odmowa wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o takie zaświadczenie, następuje w drodze:

postanowienia (KPA art. 219)

676. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności(z wyłączeniem spraw finansowych) rady powiatu jest:

wojewoda (KPA art. 229)

677. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności(z wyłączeniem spraw finansowych) rady powiatu jest:

wojewoda (KPA art. 229)

678. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności(z wyłączeniem spraw finansowych) sejmiku województwa jest:

wojewoda (KPA art. 229)

679. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy w sprawach finansowych jest:

regionalna izba obrachunkowa (KPA art. 229)

680. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie właściwemu organowi, nie później jednak niż w terminie:

7 dni (KPA art. 231)

681-684. Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:

-żądanie wznowienia postępowania

- żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

- żądanie jej uchylenia

- żądanie jej zmiany z urzędu (KPA art. 235)

685. W przypadku niezałatwienia w terminie wniosku wniesionego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcy służy prawo:

wniesienia skargi (KPA art. 246)

686. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, gdy chodzi o ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi, sprawują:

ministrowie (KPA art. 258)

USTAWA O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

687. Sąd administracyjny uwzględniając skargę na akt wydany z zakresu administracji publicznej i stwierdzając jego niezgodność z prawem:

uchyla ten akt albo stwierdza bezskuteczność decyzji (ust o post przed sadami adm art. 146 §1)

688. Sąd administracyjny uwzględniając skargę na czynność z zakresu administracji publicznej i stwierdzając jej niezgodność z prawem:

uchyla ten akt albo stwierdza bezskuteczność decyzji (ust o post przed sadami adm art. 146 §1)

689. Od skargi wniesionej do sądu administracyjnego pobiera się:

Skarga wniesiona do sądu administracyjnego, w której skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania za wywłaszczenie, podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł.

690. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga:

SA (ust o post przed sadami adm art. 4)

691. Rozpoznanie spraw należących do właściwości określonego terytorialnie wojewódzkiego sądu administracyjnego, może być przekazane, jeżeli wymagają tego względy celowości, innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, przez:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ust o post przed sadami adm art. 13 §3)

692. Sąd administracyjny odrzuca skargę w drodze:

postanowienia (ust o post przed sadami adm art. 58 §3)

693. Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego rozstrzyga:

SA (ust o post przed sadami adm art. 4)

694. Spory o właściwość między samorządowymi kolegiami odwoławczymi rozstrzyga:

SA (ust o post przed sadami adm art. 4)

695. Organ, na działanie którego wniesiono skargę do sądu administracyjnego, przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na tę skargę, w terminie:

30 dni od jej wzniesienia (ust o post przed sadami adm art. 54)

USTAWA O SAMORZĄDOWYCH KOLEGIACH ODWOŁAWCZYCH

696. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze są organami właściwymi do:

- rozpatrywania odwołań od decyzji

- zażaleń na postanowienia

- żądań wznowienia postępowania

- stwierdzania nieważności decyzji (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..2)

697. Obszar właściwości miejscowej samorządowego kolegium odwoławczego określa:

Prezes Rady Ministrów na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..2a)

698. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze, mające siedzibę w mieście:

będącym siedzibą władz samorządu województwa (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..2a)

699. Samorządowe kolegium odwoławcze wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej oraz:

KPA (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..19.1)

700. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego, prezes samorządowego kolegium odwoławczego wydaje:

postanowienie sygnalizacyjne (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..20)

701. Kontrolę orzecznictwa samorządowego kolegium odwoławczego sprawuje:

SA (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..21)

702. Postanowienie sygnalizacyjne wydawane przez prezesa samorządowego kolegium odwoławczego, w stosunku do pracowników samorządowych, których działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień, stanowi podstawę do:

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (ust o samorządowych kolegiach odwoławczych art..20)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W DZIEDZINIE GiK

703. W przypadku niedopuszczenia osoby ubiegającej się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kart.ografii do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej wynoszącą:

50% (rozp w spr upr §28.1)

704. Postępowanie kwalifikacyjne związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kart.ografii składa się z części wstępnej oraz części:

sprawdzającej (rozp w spr upr §17.1)

705-706. W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego uprawnień geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów oraz dotyczących geodezji i kart.ografii:

standardów technicznych (rozp w spr upr §19.1)

707. Do zadanych na egzaminie pisemnym pytań testowych dołączone są cztery odpowiedzi, z których poprawnymi są:

jedna (rozp w spr upr §19.1)

708. Liczba pytań testowych zadawanych na egzaminie pisemnym na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kart.ografii, wynosi:

60 (rozp w spr upr §19.2)

709. Liczba pytań zadawanych w części szczegółowej na egzaminie pisemnym na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, wynosi:

3 (rozp w spr upr §19.2)

710. Maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie zdawać egzamin na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kart.ografii, nie może przekraczać:

45 (rozp w spr upr §18.2)

711. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, w trakcie jednego postępowania może zdawać egzamin na:

Jeden zakres uprawnień

712-713. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub:

składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej (rozp w spr upr §8)

714. Za każdą dobrą odpowiedź na egzaminie testowym dotyczącym uprawnień w zakresie geodezji i kartografii, osoba zdająca otrzymuje:

1 pkt (rozp w spr upr §21.1)

715. Wynik pozytywny, z części ogólnej egzaminu pisemnego na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kart.ografii, oznacza uzyskanie co najmniej:

41 pkt (rozp w spr upr §21.3)

716. Wynik pozytywny, z części szczegółowej egzaminu pisemnego na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kart.ografii, oznacza uzyskanie co najmniej:

15 pkt (rozp w spr upr §21.3)

717. Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kart.ografii w stosunku do osób posiadaj ących stopień specjalizacji zawodowej obejmuje:

wyłącznie część wstępną postępowania (rozp w spr upr §25.2)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW ... JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PRZEZ GMINY WNIOSKUJĄCE O PRZEJĘCIE ZADAŃ ... STAROSTY W ZAKRESIE GiK

718. Rada gminy wnioskującej o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kart.ografii, powinna:

zatwierdzić plan finansowy (rozp w spr przejęcia zadań §1)

719-724. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kart.ografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki:

- zatwierdzenie przez radę gminy plany finansowego zapewniającego:

a)przejęcie do prowadzenia przez gminę pełnego zakresu zadań i kompetencji starosty b)sporządzenie niezbędnych wtórników materiałów państwowego zasobu gik

c)zakup sprzętu i programów informatycznych

- utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:

a)Gminny Ośrodek Dokumentacji GiK

b)Zespół uzgadniania Dokumentacji Projektowej

c)Oddział Katastru Nieruchomości

d)Oddział Geodezji

- określenie siedziby jednostek organizacyjnych

- uzgodnienie ze starostą terminu przejęcia zadań

- lokalizacja w miejscowości będącej siedzibą gminy co najmniej trzech jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu

- zapewnieni, że zadania powierzone przez starostę nie będą przez gminę przekazywane innym osobom lub jednostkom organizacyjnym

- uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie przygotowania organizacyjnego i technicznego (rozp w spr przejecia zadan §2)

725. Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba zatrudniona w gminie, która przejęła od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kart.ografii, mająca kontrolować opracowania przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kart.ograficznego:

osoba z uprawnieniami w kontrolowanych zakresach (rozp w spr przejecia zadan §3)

726. Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kart.ografii, ustalając warunki organizacyjne tego przejęcia, powinna określić:

siedziby tworzonych jednostek organizacyjnych (rozp w spr przejecia zadan §2)

Strona 1


Pobierz dokument
pytania.nowe.726.i.odpowiedzi.dobre.najnowsze.doc
Rozmiar 395 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzaminacyjne 2010-2011, Geodezja, Uprawnienia
pytania nowe komplet
Prawo egzekucyjne - pytania na egzamin - odpowiedzi, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
pytania testowe zzl + odpowiedzi, administracja, Reszta, STARE, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pytania z nr folii + odpowiedzi, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe, Zali
pytania na jave?z odpowiedzi
Pytania Kontrolne z IBS u Odpowiedzi
Modelowanie pytania z różnych kół ODPOWIEDZI
Pytania nowe z biochemii
ALGEBRA Pytania na Egzamin odpowiedzi 1 07
pytania nowe
Nurtujące pytania odnośnie kosmosu i odpowiedzi na nie
Głupie pytania i jeszcze głupsze odpowiedzi
immuno pytania, Limfocyty Th1 - odpowiedz typu komórkowego
pytania infa(aaa)i odpowiedzi, administracja, II ROK, III Semestr, infa

więcej podobnych podstron