TOSegzamin, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin


Pytanie 2

Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków można uzyskać następujące zmniejszenia zanieczyszczeń:

- do 40% BZT5, do 70% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 25% fosfor

Pytanie 3

Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków wspomaganego koagulacją

- do 75% BZT, do 90% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 90% fosfor

Pytanie 4

Podczas biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych następuje:

- biochemiczne utlenianie substancji organicznej do CO2 i H20

- synteza nowych komórek z wydzieleniem energii zużywanej na procesy życiowe biomasy

- autooksydacja części biomasy

Pytanie 5

Oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych charakteryzuje:

- mniejsza produkcja osadów

- brak możliwości efektywnego usuwania związków biogennych

Pytanie 6

Amonifikacja:

- hydrolizy azotu organicznego do azotu amonowego prowadzony przez bakterie heterotroficzne w warunkach tlenowych, anoksycznych lub beztlenowych

Pytanie 7

Nitryfikacja:

- utlenianie azotu amonowego do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie autotroficzne w warunkach tlenowych

Pytanie 8

Denitryfikacja to proces:

- redukcji azotynów i azotanów do azotu gazowego prowadzony przez bakterie heterotroficzne w warunkach anoksycznych

Pytanie 9

Ile wynosi wydajność asymilacji azotu w reaktorze, do którego dopływają ścieki surowe nie zawierające azotu organicznego i charakteryzujące się stężeniem azotu amonowego równym 30 mg N-NH4/l, wydajność nitryfikacji wynosi 25 mg N-NH4/l, a w ściekach oczyszczonych pozostaje stężenie azotu amonowego równe 1mg N-NH4/l

Znalazłam w wykladach : „należy przeliczyc jeszcze raz bilans azotu pomniejszając początkowe stezenie azotu amonowego o wydajność asymilacji”

Jabysmy liczyli normalnie to wydajnośc nitryfikacji bylaby 30-1=29

Jeśli ma być amonowy pomniejszony to wydajność asymilacji będzie rowna 29-25=4

Tak mi się wydaje ale na kolosie chyba inaczej to zrobilam

WSZELKA POMOC MILE WIDZIANA

Pytanie 11

Zwyczajowo przyjęty wymagany stosunek ChZT:N dla efektywnej denitryfikacji wynosi:

- 8

Pytanie 12

Prawdą jest że:

- defosfatacja biologiczna wymaga zapewnienia w bioreaktorze sekwencji warunków beztlenowych i tlenowych lub w określonych okolicznościach technologicznych może przebiegać również przy bezpośrednim następstwie warunków atoksycznych po warunkach beztlenowych

- efektywność defosfatacji biologicznej jest limitowana dobowym przyrostem osadu i stężeniem fosforu w odprowadzanym osadzie

Pytanie 13

Zwyczajowo przyjęty stosunek ChZT:P dla efektywnej klasycznej defosfatacji biologicznej:

- 40

Pytanie 14

Jak w bioreaktorze zapewniającym przebieg biologicznej defosfatacji zmieniają się następujące wskaźniki zanieczyszczeń (wskaż prawdziwy wariant):

- ChZT maleje w komorze beztlenowej i tlenowej, ortofosforany rosną w komorze beztlenowej i maleją w tlenowej

Pytanie 15

Ładunek zanieczyszczeń definiowany jest jako:

- iloczyn stężenia zanieczyszczenia i przepływu ścieków

Pytanie 16

W surowych ściekach komunalnych ładunek jednostkowy ChZT wynosi:

- 120 g/M*d

Pytanie 17

Ile wynosi RLM jeśli ładunek dopływający do oczyszczalni jest równy 1200 kg/d?

- 20 000

Pytanie 18

Prawdą jest, że przy odprowadzaniu ścieków do rzeki:

- wzrost głębokości rzeki skraca odległość pełnego wymieszana ścieków z wodami rzeki

- wzrost szerokości rzeki wydłuża odległość pełnego wymieszana ścieków z wodami rzeki

Pytanie 19

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006r określa warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych z uwzględnieniem:

- Rodzaj wskaźnika, RLM liczonej w oparciu o ładunek jednostkowy, BZT5 odpływający z oczyszczalni, rodzaju odbiornika

Pytanie 20

Rozporządzenie MŚ z dn. 24 lipca 2006r uwzględnia następujące wskaźniki zanieczyszczeń ścieków:

-ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny

Pytanie 21

Wymień i zdefiniuj jednostkami podstawowe parametry właściwe dla technologii osadu czynnego

1) obciążenie osadu czynnego ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
,0x01 graphic

G - ilość osadu czynnego w komorze [kgs.m.]

Ł - ładunek 0x01 graphic

2) obciążenie komory napowietrzania ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
,0x01 graphic

3) stężenie osadu czynnego w komorze 0x01 graphic

4) indeks objętościowy osadu0x01 graphic
,0x01 graphic

5) wiek osadu [d]

Pytanie 22

Zmiana biocenozy i dominacji określonych grup mikroorganizmów osadu czynnego:

 1. jest funkcją zmian obciążenia osadu ładunkiem substratu

 2. jest funkcją zmiany wieku osadu

 3. nie zależy od zmiany obciążenia osadu ładunkiem substratu lub wieku osadu

nie wiem zaznaczyłabym a i b

Pytanie 23

Recyrkulacja wewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

- recyrkulacja ścieków z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji

Pytanie 24

Recyrkulacja zewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

- recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego do reaktora biologicznego

Pytanie 25

Naszkicuj podstawowy układ technologiczny z osadem czynnym do usuwania tylko węgla (opisz warunki tlenowe w reaktorze i recyrkulacje)

Może wiesz który to slajd, albo co to w ogóle jest?

Na 13 slajdzie z 9 wykładu z osadu czynnego jest coś, ale nie wiemy co to oznacza.

To cos takiego ja tak narysowałam:

0x01 graphic

Pytanie 26

Naszkicuj przykładowy układ technologiczny z osadem czynnym do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu. Opisz warunku w komorach i recyrkulacje

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Pytanie 27

Naszkicuj przykładowe układy technologiczne z osadem czynnym do usuwania azotu opisując warunki tlenowe w komorach i recyrkulację

a) z denitryfikacją wstępną (wyprzedzającą)

0x08 graphic
0x01 graphic

b) z denitryfikacją symultaniczną (równoczesną)

0x08 graphic
0x01 graphic

c) z denitryfikacją mieszaną

0x01 graphic

Ja to tak narysowałam nie mialam wszystkich tych schematow dobrze wwiec nie wiem

d) z denitryfikacją wtórną (końcową)

układ ze stony 15 z wykładu 9- defosfatacja wtorna

Pytanie 28

Podpisz reaktory:

 1. reaktor pełnego wymieszania

 2. reaktor z przepływem kaskadowym

 3. reaktor o przepływie tłokowym

0x08 graphic
0x01 graphic

Pytanie 29

W systemach wielostopniowych osadu czynnego:

a) produkty przemiany materii powstały w niższym stopniu są substratem dla biomasy następnego stopnia

b) sumaryczna pojemność komór napowietrzania jest mniejsza w stosunku do układu jednostopniowego

c) układ jest bardziej wrażliwy na uderzeniowe dawki zanieczyszczeń

a,c- c zaznaczone z ?

Pytanie 30

Sekwencyjne reaktory porcjowe pełnią funkcję:

 1. osadnika wstępnego, komory tlenowej i osadnika wtórnego

 2. komory tlenowej, beztlenowej, anoksycznej oraz osadnika wtórnego

 3. jedynie naprzemiennie komory tlenowej i beztlenowej

Pytanie 31

W jednym sekwencyjnym reaktorze porcjowym można prowadzić

- usuwanie związków węgla, nitryfikację, denitryfikację, desfosfatację biologiczną w warunkach beztlenowo-tlenowych, denitryfikację defosfatacyjną

Pytanie 32

Technologię złoża biologicznego od technologii osadu czynnego różni:

 1. postać w jakiej rozwija się biomasa, sposób utrzymania warunków tlenowych w reaktorze, recyrkulacja ścieków oczyszczonych

 2. stratyfikacja pionowa biomasy (na wysokości złoża), brak możliwości uzyskania defosfatacji biologicznej i pełnej denitryfikacji

 3. wyższa efektywność oczyszczania ścieków, wyższe nakłady na napowietrzanie ścieków

Pytanie 33

Wymień i zdefiniuj 3 główne parametry właściwe dla technologii złoża biologicznego

 1. obciążenie hydrauliczne0x01 graphic
  ,0x01 graphic

 2. stopień recyrkulacji ścieków [%]

 3. obciążenie objętości wypełnienia ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
  ,0x01 graphic

Pytanie 34

O zasięgu wnikania substratu do wnętrza błony biologicznej decyduje:

a) szybkość zużywania substratu przez mikroorganizmy osiadłe w błonie

b) pośrednio szybkość przepływu ścieków

c) grubość błony

b,c,a nie jestem pewna tego

Pytanie 35

Do reaktorów z błoną biologiczną immobilizowaną na nieruchomym nośniku zalicza się:

 1. złoża zraszane

 2. złoża fluidalne

 3. złoża tarczowe

a b c zaznaczylam wszystko

Pytanie 36

Narysuj i nazwij przykładowe dwuzbiornikowe rozwiązania hybrydowej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego.

MIAŁO NIE BYĆ.

Pytanie 37

Reaktory hybrydowe typu IFAS to:

 1. urządzenia, w których w jednym zbiorniku biomasa rozwija się zarówno w postaci osadu czynnego jak i błony biologicznej

 2. wyłącznie jednozbiornikowe urządzenie, w których mikroorganizmy rozwijają się zarówno w formie zawieszonej jak i utwierdzonej

 3. jedno lub wielozbiornikowe urządzenia wykorzystujące m.in. technologię złoża ruchomego

hybryd już nie będzie a,b

Pytanie 38

Powierzchnia czynna złóż ruchomych to:

- powierzchnia nośników zasiedlana przez mikroorganizmy

Pytanie 39

Do parametrów technologicznych charakteryzujących hybrydowe reaktory ze złożem ruchomym zalicza się:

- stopień napełnienia reaktora nośnikiem biomasy, obciążenie biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (wartość szacunkowa) + inne parametry właściwe tylko dla osadu czynnego

Pytanie 40

Systemy typu IFAS pozwalają na:

- zmniejszenie wymaganej objętości reaktora w stosunku do urządzeń osadu czynnego

- uzyskanie większej stabilności oczyszczania

Pytanie 41

Do usunięcia fosforu ze ścieków w systemach MBBR, pracujących w „czystej” technologii złoża ruchomego wykorzystuje się:

 1. procesy biologiczne oparte na nadmiarowej akumulacji ortofosforanów

 2. procesy strącania chemicznego

 3. biologiczną asymilację fosforu oraz procesy strącania chemicznego

tego chyba tez już nie będzie a

Pytanie 42

Do korzyści związanych z zastosowaniem procesu Annamox do usuwania ze ścieków związków azotu zalicza się:

- zmniejszenie emisji CO2 występującej podczas oczyszczania ścieków

- brak konieczności dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego

Pytanie 43

Do czynników decydujących o uzyskaniu wysokiej efektywności procesu denitryfikacji defosfatacyjnej zalicza się:

- utrzymanie wieku osadu na poziomie 14-15 dni

- zapewnie wystarczająco wysokiego ładunku azotanów w komorze anoksycznej i tlenowej

Pytanie 44

Uwodnienie surowych osadów komunalnych wynosi:

-99,5-95%

Pytanie 45

Ilość osadów wstępnych zależy tylko od:

- stężenia zawiesin ogólnych w ściekach dopływających do oczyszczalni i czasu zatrzymania w osadniku wstępnym

- stężenia zawiesin ogólnych w ściekach dopływających do oczyszczalni i efektywności osadnika wstępnego

Pytanie 46

Ilość osadów nadmiernych zależy m.in. od:

- sprawności działania osadnika wstępnego i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

- ładunku BZT5 ścieków dopływających do oczyszczalni i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

Pytanie 47

Mechanizm kondycjonowania osadów polega na:

- rozluźnieniu wiązań pomiędzy cząsteczkami fazy ciekłej i stałej

- przekształceniu wody biologicznie związanej w wodę wolną

- zmianach fizykochemicznych właściwości fazy rozproszonej i rozpraszającej

Pytanie 48

Prawdą jest, że:

- osady wstępne lepiej się zagęszczają grawitacyjnie niż osady wtórne

Pytanie 49

Stabilizacja osadów polega na:

- zmniejszenie zawartości substancji organicznych

Pytanie 50

Stabilizacja tlenowa osadów może być realizowana jako:

- symultaniczna lub w komorach wydzielonych w stosunku do reaktora biologicznego oczyszczania ścieków

Pytanie 51

Fermentacja beztlenowa może być realizowana jaka

- mezofilowa w zakresie temperatury 32-37 st. C i czasie procesu 15-30 dni

Pytanie 52

Biogaz o najkorzystniejszym składzie energetycznym powstaje z:

- białek

Pytanie 53

Prawdą jest, że przy prawidłowym przebiegu fermentacji zwykle biogaz zawiera:

- 67% metanu, 30% dwutlenku węgla, poniżej 2% siarkowodoru

Pytanie 54

Kryterium ustabilizowania osadu na drodze biologicznej jest:

- spadek substancji organicznej do 38%

Pytanie 55

Stabilizacja chemiczna osadu wapnem palonym jest efektem:

- podwyższenie temperatury w wyniku reakcji egzotermicznej tworzenia wapna hydratyzowanego

Pytanie 56

Stabilizacja chemiczna osadu Ca(OH)2 jest efektem:

 1. neutralizacji kwaśnych składników osadu wapnem

 2. znaczącego podwyższenia pH osadu

 3. wzrostu temperatury w wyniku zachodzącej reakcji egzotermicznej

Pytanie 57

Odwadnianie to:

- rozdział osadu na placek s.m. 15-40% i pozbawioną zawiesin ciecz osadową

Pytanie 58

Dawki polielektrolitów stosowanych do wspomagania procesów odwadniania osadów pofermentacyjnych pozostają zwykle w zakresie:

- 0,2-0,8% s.m. osadu

Osad

nadmierny

Osad recyrkulowany

Recyrkulacja

wewnętrzna

Odpływ

Dopływ

Strefa BEZTLENOWA

Strefa ANOKSYCZNA

Strefa TLENOWAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
Ścieki, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
pytania z wejsciówek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Sprawozdanie piotrek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
sprawko analiza wody, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
ściaga meteo, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Meteorologia i kimatologia, Wykład
Pytania do egzaminu z gospodarki wodnej, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
Oczyszczanie wody-1, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Wy
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
Zadania obliczeniowe w wersji Adama, Inżynieria Środowiska, 6 semestr, Urządzenia do oczyszczania śc
Neutralizacja sciekow, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Technologia ścieków LAB
kolokwium osady 1, Inżynieria Środowiska, mgr 3 semestr, Przeróbka osadów ściekowych, wykład
Badanie warunkow napowietrzania zloza biologicznego[1], Inżynieria środowiska, Semestr VI, Technolog

więcej podobnych podstron