Rachunkowość finansowa - wykłady - dr A. Zawadzki, Studia, Zarządzanie, LICENCJAT, II rok, rachunkowość finansowa

Pobierz dokument
rachunkowosc.finansowa.wyklady.dr.a.zawadzki.doc
Rozmiar 960 KB

Rachunkowość finansowa

Dr A. Zawadzki

24,02,2009r

Rachunkowość

Można określić jako system:

O sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach - służą celom sprawozdawczym decyzyjnym różnych podmiotów (użytkowników). Rachunkowość jest swoistym językiem, którym posługują się świat gospodarczy. Językiem wykorzystującym sobie tylko znane materiały, zasady, koncepcje i standardy.

Informacje = uporządkowane dane

DANE->

DANE W UJĘCIU

PIENIĘŻNYM -> RACHUNKOWOŚĆ -> INFORMACJE-> ODBIORCY INF

DANE->

Rachunkowość zajmuje się danymi i informacjami o charakterze finansowym. Źródłem tych danych SA operacje gospodarcze, które są zdarzeniami gospodarczymi, charakteryzującymi się:

Rachunkowość ma charakter podmiotowy:

Struktura i funkcje rachunkowości

Rachunkowość jako system informacyjny ma do spełnienia szereg funkcji:

 1. informacyjną - polega na tworzeniu informacji finansowej o procesach gospodarczych zachodzących w jednostce

 2. kontrolną - przejawia się umożliwianiu dokonywania kontroli wykonywania planów np. kosztów, zakupów, sprzedaży, itp.

 3. analityczną - umożliwia badanie i interpretację osiągniętych wyników finansowych

 4. optymalizacyjną - związana jest z dostarczaniem informacji finansowych służących do podejmowania decyzji gospodarczych zgodnie z rachunkiem ekonomicznym

 5. sprawozdawczą - przejawia się w określonym sporządzeniu sprawozdań finansowych obrazujących całokształt działalności jednostki za określony czas

Praktyczna realizacja ww. funkcji ukształtowała strukturę rachunkowości. W literaturze poświęconej rachunkowości możemy spotkać dwa podejścia do rachunkowości

Rachunkowość finansowa

Jest zorientowana na zewnątrz użytkowników informacji finansowych. Dostarcza im ich w postaci sprawozdań finansowych, a więc bilansu, rachunku zysków i strat i innych sprawozdań przewidzianych Ustawą o rachunkowości. Analizuje zdarzenia przeszłe (ex-post).

Rachunkowość finansowa jest ściśle określona przepisami prawa.

 1. ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości

 2. rozporządzenia Ministra Finansów

Celem regulacji prawnych jest:

Użytkownicy i zakres informacji pochodzących z rachunkowości finansowej:

Odbiorcy

Zakres

Właściciele

Wartość kapitału, wartość firmy, dywidendy

Zarząd

Efektywność zarządzania

Pracownicy i zw. zawodowe

Poziom wynagrodzenia, możliwość kontynuacji pracy

Kredytodawcy, pożyczkodawcy

Możliwość zwrotu kredytu, pożyczki, potwierdzenie istnienia wierzytelności

Kontrahenci

Ocena ryzyka handlowego, możliwość spłaty zobowiązań i należności

Instytucje centralne

Polityka podatkowa, statystyka

Lokalna społeczność

Możliwość zatrudnienia, podatki lokalne, ochrona środowiska naturalnego

Rachunkowość zarządcza

Jest zorientowana na wewnętrznych użytkowników informacji. Jest to system gromadzenia klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych, wspomagających kierowników w procesie podejmowania decyzji i kontroli.

Dostarcza informacji będących bazą do podejmowania decyzji gospodarczych długo- i krótkoterminowych, do planowania i kontroli działalności.

Mniej jest w niej narzuconych rozwiązań prawnych, więcej indywidualnej inwencji zależnej od bieżących, niekoniecznie powtarzalnych potrzeb menadżerów związanych z samodzielnym zarządzaniem firmą.

Różnice pomiędzy rachunkowością finansową i zarządczą

(brak tabeli, oby była w książce)

Podstawowe pojęcia rachunkowości

Majątek (aktywa) - rozumie się przez to:

Źródła finansowania majątku (pasywa):

Bilans:

Zestawienie

Majątek (aktywa) źródła finansowania (pasywa)

Suma wartości aktywów = suma wartości pasywów

3,03,2009r

Aktywa

Pasywa

Trwałe

Kapitał własny

 1. wartości niematerialne i prawne

 2. rzeczowe aktywa trwałe

 3. należności długoterminowe

 4. inwestycje długoterminowe

 1. kapitał podstawowy

 2. pozostałe kapitały w tym:

 • kapitał rezerwowy

 • kapitał zapasowy

III. wynik finansowy

Aktywa obrotowe

Zobowiązania

 1. zapasy

 2. należności krótkoterminowe

 3. inwestycje krótkoterminowe

 • środki pieniężne

IV. rozliczenia międzyokresowe

  1. długoterminowe

  2. kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe, inne

  3. krótkoterminowe

   • kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe

IV. rozliczenia międzyokresowe

Podstawowe pojęcia rachunkowości:

(kształtują wynik finansowy)

Przychody

0x08 graphic
SPRZEDAŻ

PRZYCHÓD-zawsze

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Wpływ gotówki kompensata

Odroczone płatności barter

(należności) (wymiana dóbr lub usług)

Przychody i zyski

Definicja ustawowa:

Uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli

Art. 3. 1. 30. UoR

Wpływ osiągnięcia przychodu na bilans

A

P

+

+

Suma A

=Suma P

A

P

+

+

Suma A

=Suma P

LUB

A

P

+

-

Suma A

=Suma P

Przychód powstaje również w przypadku:

Koszty

Koszty i straty

Definicja ustawowa

Uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli

Wpływ poniesienia kosztu bilansu

A

P

-

-

Suma A

=Suma P

A

P

-

-

Suma A

=Suma P

LUB

A

P

-

+

Suma A

= Suma P

Czy koszt powstaje przy zakupie środków trwałych na przykład za gotówkę?

NIE

A

P

+

-

Suma A

=Suma P

Czy koszt powstaje przy zakupie materiałów za gotówkę?

NIE

A

P

+

-

Suma A

=Suma P

Rachunek zysków i strat

Zbudowany w oparciu o typy działalności. Wykorzystanych przez każdą jednostkę:

  1. działalność podstawowa (operacyjna) [ statutowa, po co została powołana]

  2. pozostała działalność operacyjna [ cechy podstawowej ale w danej jednostce nią nie jest]

  3. działalność finansowa [ zagospodarowanie środków wolnych finansowych, inwestycje]

  4. efekty zdarzeń nadzwyczajnych

  5. obciążenia wyniku finansowego [ podatek dochodowy]

 1. Działalność podstawowa

  1. Przychody ze sprzedaży

  2. Koszty działalności operacyjnej

 2. Wynik na sprzedaż

 3. Pozostała działalność operacyjna

  1. Pozostałe przychody operacyjne

  2. Pozostałe koszty operacyjne

 4. Wynik na działalność operacyjną.

 5. Działalność finansowa

  1. Przychody finansowe

  2. Koszty finansowe

 6. Wynik na działalność gospodarczą

 7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

  1. Zyski nadzwyczajne

  2. Straty nadzwyczajne

 8. Wynik finansowy brutto

 9. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

  1. PDOP

  2. Inne

 10. Wynik finansowy netto -> bilans

Operacje gospodarcze i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki

Operacje gospodarcze- zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową lub/i osiągnięte wyniki.

Cztery rodzaje wpływu operacji gospodarczych na bilans

 1. Operacje tylko w aktywach

 2. A

  P

  +

  -

  Suma A

  =Suma P

  1. Operacje tylko w pasywach

  2. A

   P

   +

   -

   Suma A

   =Suma P

   1. Operacje w aktywach i w pasywach zwiększające sumę bilansową

   2. A

    P

    +

    +

    Suma A

    =Suma P

    1. Operacje w aktywach i pasywach zmniejszające sumę bilansową

    2. A

     P

     -

     -

     Suma A

     =Suma P

     Konto księgowe- urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych

     TEORIA KONTA

     Strona Winien (Debet) Strona Ma (Credit)

     Win (Dt) Konto księgowe Ma (Cu)

     0x08 graphic
     0x08 graphic

     0x08 graphic
     124,54 2000,00

     Zapis strony Win 1245,00 3500,00 Zapis strony Ma

     0x08 graphic
     30000,00

     0x08 graphic
     31369,00 5500,00 Obroty strony Ma

     Obroty strony Win 2869,34 saldo konta

     Konta bilansowe- ewidencjonują pozycję bilansu

     • Konta aktywów

     • Konta pasywów

     Konta wynikowe- ewidencjonują pozycję rachunku zysków i strat

     • Konta kosztów

     • Konta przychodów

     Konta budżetowe- ewidencjonują pozycję budżetu

     • Konta dochodów

     • Konta wydatków

     Konta pozabilansowe- ewidencjonują przyszłe zdarzenia

     Konto aktywów

     Win

     Ma

     Sp (saldo początkowe)

     +

     -

     Obroty Win

     Obroty Ma

     Saldo końcowe (obroty Win-obroty Ma)

     Konto pasywów

     Win

     Ma

     -

     Saldo początkowe

     +

     Obroty Win

     Saldo końcowe (obroty Ma-obroty Win)

     Obroty Ma

     Konto kosztów= konto aktywów (lecz bez sp i sk)

     Konto przychodów= konto pasywów (lecz bez sp i sk)

     Podział kont:

     Podział poziomy: polega na podziale konta głównego (syntetycznego) na konta analityczne, na których ewidencjonuje się operacje gospodarcze dotyczące różnych podmiotów lub składników majątku, kategorii budżetowych.

     Podział pionowy: polega na wyodrębnieniu z konta głównego kont, na których ewidencjonowane będą operacje gospodarcze o odmiennym charakterze ekonomicznym od pozostałych. Przykład konta środków trwałych:

     Strona Win

     Strona Ma

      1. Zakup środków trwałych

      2. Otrzymanie środka trwałego

      3. Wytworzenie środka trwałego

      1. Sprzedaż środka trwałego

      2. Nieodpłatne przekazanie

      3. Zużycie środka trwałego

     W wyniku podziału pionowego powstają konta korygujące.

     10,03,2009r

     Plan kont - wykaz kont syntetycznych wraz z ich trzycyfrowymi numerami oraz zasadami ich funkcjonowania. Konta grupowane w zespoły, powiązane są ze sobą zawartością merytoryczną.

     Zespoły:

     0 - majątek trwały

     1 - środki pieniężne i rachunki bankowe

     2 - rozrachunki (należności i zobowiązania) i roszczenia (należności sporne)

     3 - materiały i towary

     4 - koszty według rodzajów i ich rozliczeń

     5 - koszty według typów działalności

     6 - produkty (wyroby gotowe, usługi niezakończone )

     7 - przychody i koszty ich uzyskania

     8 - kapitał rezerwowy i wynik finansowy

     Polityka rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

     Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów rachunkowości jednostki. W skład rachunkowości oprócz prowadzenia ksiąg wchodzą:

     1. przyjęte zasoby (polityka) rachunkowości

     2. sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

     3. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

     4. sporządzenia sprawozdań finansowych

     5. gromadzenie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

     6. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

     Podstawowa zasada rachunkowości

     Nadrzędna zasada rachunkowości

     Zasada prawdziwości i wiernego obrazu (true and fair view)

     Art. 4 pkt. 1 UoR

     Obliguje jednostki do przedstawienia rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

     W celu zachowania powyższej zasady, należy:

     • prowadzić rejestrację operacji gospodarczych w sposób gwarantujący rzetelność prawdziwość

     • dokonywać zapisów w porządku chronologicznym ( według daty) i systematycznym ( z przypisaniem do kont)

     • udokumentować zapisy księgowe

     • okresowe weryfikacje prawidłowości i poprawności zapisów

     • przeprowadzać właściwą wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

     • sporządzać sprawozdania finansowe

     Inne wynikające zasady:

     Zasada

     Charakterystyka

     Regulacje prawne

     1. kontynuacji działalności

     (going center)

     Jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmienionym istotnie zakresie.

     Art. 5 ust. 2 UoR

     1. ciągłości

     Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły.

     Art. 5 ust.1 UoR

     Art. 8 ust. 2 UoR

     1. zasada memoriałowa

     Operacje gospodarcze ewidencjonuje się z chwilą ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych.

     Art. 6 ust.1 UoR

     1. ostrożnej wyceny

     Do wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny lub koszty wytworzenia.

     Art. 7 ust. 1 i 2 UoR

     1. zakazu i kompensaty

     Wartość poszczególnych aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie.

     Art. 7 ust. 3 UoR

     1. istotności

     Jednostki zobowiązane są zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich operacji gospodarczych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny.

     Art. 4 ust. 4 UoR

     1. periodyzacji

     Dokonanie podziału czasu działania jednostki na okresy krótkie, tzw. Okresy obrachunkowe

     Art. 18 ust. 1 UoR

     1. wyższości treści nad formą

     Operacje gospodarcze muszą być wykazane zgodnie z ich treścią i prawdą materialną, nawet jeżeli forma będzie odbiegać od powszechnie przyjętych rozwiązań.

     Art. 4 ust. 2 UoR

     Uwaga, kolumna „charakterystyka” wypełniona głównie na podstawie podręcznika „Podstawy rachunkowości” z 2004./ mk

     Księgi rachunkowe składają się ze zbiorów zapisów księgowych i ich sum oraz sald, tworzą:

     1. Dzienniki- zapisy muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać jednoznaczne powiązanie ze sprawozdaniami i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

     2. Księga główna - zawiera zapisy o zdarzeniach gospodarczych w ujęciu systematycznym. Oznacza zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z przyjętą w jednostce systematyka przydziału operacji gospodarczych do poszczególnych elementów tworzących księgą główną.

     3. Księgi pomocnicze - zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej, prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, zbiorów danych, zgodny z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

     4. Zestawienia (obroty salda kont księgi główne oraz sald kont ksiąg pomocniczych

     5. Wykazy składników i pasywów

     Kolejność umieszczania zapisów w księgach:

     0x08 graphic
     (chronologiczny) (chronologiczny i systematyczny)

     0x08 graphic
     Dziennik Księga główna Księgi pomocnicze

     Konta księgi głównej tworzone są w przedsiębiorstwie na podstawie przyjętego podziału na zespoły oraz ogólnych zasad tworzenia kont opisanych w polityce rachunkowości. W Polsce w polityce rachunkowości przyjęło się, że konta księgi głównej (konta syntetyczne) oznacza się trzycyfrowymi numerami kont. Np.

     010 - środki trwałe

     100 - gotówka w kasie

     701 - przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych

     Konta ksiąg pomocniczych są uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont syntetycznych. Podręcznikowym przykładem zależności pomiędzy kontem syntetycznym a kontami analitycznymi jest grupa kont związana ze środkami trwałymi.

     Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawienia miejsca na późniejsze dopiski.

     Zapis księgowy powinien zawierać:

     • Datę dokonania operacji gospodarczej

     • Określenie rodzaju; nr identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji

     • Zrozumiały tekst, skróty lub kod operacji gospodarczych, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienie treści skrótów lub kodów

     • Kwotę i datę zapisu

     • Oznaczenie kont, których dotyczy (dekret)

     • Informacje kto dokonał zapisu

     Cechy poprawności ksiąg rachunkowych:

     • Rzetelności - zapisy dokonane w księgach odzwierciedlają stan rzeczywisty

     • Bezbłędność - wprowadzenie kompletne i poprawnie wszystkich zakwalifikowanych w danym miesiącu obrotu księgowego, zapewnienie ciągłości zapisów

     • Sprawdzalność - umożliwienie stwierdzenia poprawności dokonywanych w nich zapisów

     • Prowadzenie na bieżąco :

     1. informacje pochodzące z ksiąg umożliwiają sporządzenia sprawozdań

     2. zestawienie obrotów i sald

     3. ujęcie wpłat i wypłat gotówka, czekami, wekslami

     Zapisy na kontach ksiąg rachunkowych

     0x08 graphic
     0x08 graphic

     W księdze głównej w księgach pomocniczych

     0x08 graphic

     0x08 graphic

     Zasada zapisu podwójnego zasada zapisu powtarzanego

     -przynajmniej na 2 kontach -po tej samej stronie konta

     analitycznego co konta

     syntetycznego

     -po przeciwnych stronach kont -w tej samej kwocie na obu

     kontach

     -w tej samej kwocie

     0x08 graphic
     0x08 graphic
     Błędy księgowe

     Nieprzestrzeganie zaksięgowanie operacji gospodarczej

     Zasady zapisu podwójnego niezgodnie z treścią operacji gosp.

     0x08 graphic
     0x08 graphic

     Skreślenie błędnego zapisu storno księgowe

     0x08 graphic
     0x08 graphic

     Czarne czerwone

     Wartość niematerialna i prawna - zalicza się do aktywów trwałych prawa majątku nadają się do gospodarczego wykorzystania o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności

     1. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje

     2. Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych

     3. Know-how

     4. Wartość firmy

     Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również:

     1. Nabytą wartość firmy, która stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej częścią, a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto. Różnica ta uwzględnia renomę, pozycję na rynku, dobrą organizację zakupionej jednostki. Kupujący wprowadza do ksiąg wszystkie przejęte składniki majątku w ich aktualnych cenach rynkowych.

     2. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji, które mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli:

      • Ściśle ustalono przyszły produkt lub technologię wytwarzania, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określono

      • Techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana

      • Koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

    Rzeczowe aktywa trwałe

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Środki trwałe środki trwałe w budowie

    Środki trwałe - zalicza się do nich aktywa rzeczowe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

    Zalicza się do nich w szczególności:

    • Nieruchomości - w tym grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

    • Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.

    • Ulepszenia w obcych środkach trwałych.

    • Inwentarz żywy.

    Środki trwałe w budowie - zaliczone do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

    0x08 graphic
    WNiP amortyzacja/ umorzenie

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Środki trwałe

    Koszty z tytułu użytkowania wartość zużycia

    Środków trwałych i WNiP środka trwałego i WNiP

    (wynikowe) (bilansowe)

    Generalną zasadę amortyzacji bilansowej zawiera art. 32 UoR. Zasadą przyjęta przez prawo bilansowe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na ustalony okres amortyzacji. Ustalenie okresu amortyzacji jest jednym z poważniejszych źródeł rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.

    Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość dowolnego określenia okresu amortyzacji przez jednostkę, jednak sugeruje że przy jego określaniu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim okres ekonomicznej użyteczności danego składnika aktywów trwałych, na określenie którego wpływają w szczególności:

    • Liczba zmian, na których pracuje środek trwały,

    • Tempo postępu technicznego

    • Wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem

    • Prawne lub inne ograniczenia czasu użytkowania środka trwałego

    • Przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego

    WYJĄTEK:

    Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat.

    17,03,2009r

    Wartość początkowa

    W jaki sposób można nabyć środek trwały?

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zakup Nieodpłatne otrzymanie Wytworzenie we własnym

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    zakresie

    0x08 graphic

    Cena nabycia Cena rynkowa lub wartość Koszty wytworzenia

    Godziwa

    Cena nabycia - cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

    Konstrukcja ceny nabycia:

    Cena należna sprzedającemu

    - VAT podlegający odliczeniu

    + wydatki związane z doprowadzeniem środka trwałego do możliwości jego używania

    - VAT podlegający odliczeniu tych wydatków

    = Cena nabycia

    VAT

    Podatek od towarów i usług

    Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

    (Dz. U. z dnia 5 kwiecień 2004r. Nr 54, poz. 535)

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Naliczony Należny

    (zakup) (sprzedaż)

    VAT do zapłaty/zwrotu z US = należny - naliczony

    Kiedy można odliczyć VAT naliczony od należnego?

    0x08 graphic
    Art.86

    1.W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania

    czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty ZASADA

    podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, GENERALNA

    0x08 graphic
    Z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz rt.124.

    0x08 graphic

    WYŁĄCZENIA

    ZAKUP -> SPRZEDAŻ opodatkowana ( 22%, 7%, 3%, 0%)

    Podatek naliczony

    ODLICZENIE? TAK

    ZAKUP -> SPRZEDAŻ zwolniona z VAT np.. usługi szkoleniowe

    Podatek naliczony

    0x08 graphic
    ODLICZENIE? NIE zwolniona z VAT

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    ZAKUP SPRZEDAŻ

    Podatek naliczony

    0x08 graphic
    ODLICZENIE? CZĘŚCIOWE

    Opodatkowana 22%,7%,3%0%

    ILE?

    W takim stosunku w jakim pozostaje sprzedaż opodatkowana do całkowitej sprzedaży. Stosunek określony jest na podstawie ostatniego roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności występuje się z wnioskiem o określenie produkcji do Naczelnika US.

    PRZYKŁAD

    Jednostka nabyła środek trwały

    Wartość netto 10.000,00

    VAT 2.200,00

    Do zapłaty 12.200,00

    Określić wartość początkową przy założeniu, że nie było innych wydatków:

     1. jednostka dokonuje sprzedaży jedynie opodatkowanej VAT

     2. jednostka dokonuje sprzedaży jedynie zwolnionej z VAT

     3. jednostka dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w stosunku 50/50 i środek trwały jest przeznaczony na potrzeby jednego i drugiego rodzaju sprzedaży

    Ad a) cena nabycia = 12.200 - 2.200 = 10.000

    Ad b) cena nabycia = 12.200- 0 = 12.200

    Ad c) cena nabycia = 12.200- 1.100 = 11.100

    Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

    Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, kosztów pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

    Cena sprzedaży netto składnika aktywów możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

    Jedynymi czynnikami, które zmienią tak określoną wartość początkową może być fakt dokonania modernizacji środka trwałego oraz ewentualne przeszacowanie wartości początkowej, które może być dokonane tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów ( ostatnie przeszacowanie miało miejsce 1 stycznia 1995 roku na mocy rozporządzenia Ministra Finansów).

    Rozpoczęcie amortyzacji - następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

    Zakończenie amortyzacji - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

    Amortyzacja liniowa

    Głównym założeniem amortyzacji dokonywanej sposobem liniowym jest domniemanie, że środek trwały zużywa się w jednakowym stopniu przez cały okres jego użytkowania.

    Wyznaczone w ten sposób odpisy amortyzacji nie będą się zmieniały przez cały okres amortyzowania środka trwałego.

    Kwotę odpisu amortyzacyjnego wyznaczamy dzieląc wartość początkową środka trwałego przez przewidywany okres jego użytkowania (wzór 1).

    0x08 graphic

    Gdzie:

    Wp - wartość początkowa środka trwałego

    T - przewidywany okres użytkowania w latach

    Wzór 2.

    0x01 graphic

    Gdzie:

    T - przewidywany okres użytkowania

    Liniowa amortyzacja i umorzenie przykładowego środka trwałego o wartości 40.000 złotych i okresie amortyzacji 10 lat.

    Rok

    Wartość początkowa

    Roczna amortyzacja liniowa

    Umorzenie

    Wartość bieżąca

    1

    40.000

    4.000

    4.000

    36.000

    2

    40.000

    4.000

    8.000

    32.000

    3

    40.000

    4.000

    12.000

    28.000

    4

    40.000

    4.000

    16.000

    24.000

    5

    40.000

    4.000

    20.000

    20.000

    6

    40.000

    4.000

    24.000

    16.000

    7

    40.000

    4.000

    28.000

    12.000

    8

    40.000

    4.000

    32.000

    8.000

    9

    40.000

    4.000

    36.000

    4.000

    10

    40.000

    4.000

    40.000

    0

    Amortyzacja degresywna

    Metoda amortyzacji degresywnej dopuszczona jest dla środków trwałych o charakterze produkcyjnym takich jak maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawęża możliwość stosowania tej metody do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów w szczególności grupa:

    3- kotły i maszyny energetyczne

    4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

    5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

    6- urządzenia techniczne

    8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

    Metoda degresywna oparta jest na dwóch założeniach:

    • wydajność środka trwałego spada wraz z upływem czasu, w związku z tym przenosi on mniejszą wartość na produkowane wyroby w tej samej jednostce czasu

    • wraz ze starzeniem się środka trwałego rosną koszty jego eksploatacji (remonty i naprawy, zwiększone zużycie materiałów eksploatacyjnych) i muszą być one zrównoważone mniejszym odpisem amortyzacyjnym

    Metoda naturalna - uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od pracy wykonywanej w danym okresie przez dany obiekt stanowiący środek trwały.

    Oznacza to, że przewidywany okres eksploatacji takiego obiektu określany jest nie w latach ale w dowolnie zmierzonej przewidywanej pracy obiektu np. w złotówkach, godzinach, sztukach wyrobu, metrach, kilogramach.

    Zaletą tej metody jest prowadzenie ukazanie rzeczywistego zużycia środka trwałego, natomiast podstawową wadą jest pracochłonność prowadzenia takiej ewidencji.

    Środek trwały o wartości początkowej 40.000 zł charakteryzuje się maksymalną liczbą maszynogodzin wynoszącą 100.000. producent gwarantuje poprawna pracę maszyny w tym zakresie maszynogodzin. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz do roku po określeniu przepracowanych przez maszynę maszynogodzin.

    Rok

    Wp

    Stawka amortyzacji na mh

    Liczba mh

    Roczna stawka amortyzacji

    Umorzenie

    1

    40.000

    0,40

    15000

    6.000

    6.000

    2

    40.000

    0,40

    23000

    9.200

    15.200

    3

    40.000

    0,40

    24000

    9.600

    24.800

    4

    40.000

    0,40

    17000

    6.800

    31.600

    5

    40.000

    0,40

    12000

    4.800

    36.400

    6

    40.000

    0,40

    9000

    3.600

    40.000

    100000

    Ewidencja środków trwałych i WNiP nie wymagających montażu.

    Rozrachunki z dostawcami rozliczenie zakupu środki trwałe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1b VAT naliczony

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    1) Faktura zakupu środka trwałego

    b) VAT podlegający odliczeniu

    2) Przyjęcie do użytkowania

    środka trwałego lub WNiP

    Środek trwały wymagający montażu

    Rozrachunki z dostawcami Środki trwałe w budowie Środki trwałe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2a

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2b 1b VAT naliczony

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    0x08 graphic

    1) Faktura zakupu środka trwałego

    b) VAT podlegający odliczeniu

    2) Faktury za usługi związane z

    montażem i przystosowaniem

    środka trwałego

    b) VAT podlegający odliczeniu

    3) Przyjęcie do użytkowania

    środka trwałego (WNiP)

    Nabycie w drodze wytworzenia we własnym zakresie (VAT pominięty)

    Materiały Środki trwałe w budowie Środki trwałe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1 6

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Rozrachunki z tytułu Pozostałe koszty operacyjne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    wynagrodzeń

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2 7

    1) Materiały zużyte do wytworzenia

    Rozrachunki z budżetem środka trwałego

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2) Wynagrodzenia wypłacone w

    3 związku z budową środka trwałego

    0x08 graphic
    3) Narzuty na wynagrodzenia z pkt.2

    Oraz inne opłaty publiczno-prawne

    Rozrachunki bieżące 4) Odsetki od kredytu zaciągniętego

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    4 w związku z budowa śr. trwałego

    0x08 graphic
    5) Faktury za usługi obce związane

    Z budową środka trwałego

    6) Przyjęcie do używania

    Rozrachunki z dostawcami 7) Odpisanie kosztów, które nie

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zamieniły się w środki trwałe

    0x08 graphic
    5

    Nabycie w drodze nieodpłatnego otrzymania

    Pozostałe przychody Rozliczenie międzyokresowe Środki

    Operacyjne przychodów trwałe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2 1

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    1) Przyjęcie do używania środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie w wartości rynkowej lub godziwej

    2) Odpisanie raty przychodów przypadających na dany rok obrachunkowy współmiernie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

    Amortyzacja środków trwałych i WNiP

    Środki trwałe (WNiP) Umorzenie środków trwałych Amortyzacja

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    (WNiP)

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic
    SK

    0x08 graphic
    SK 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Wynik finansowy

    SK Środki trwałe - SK Umorzenie śr. trwałych

    Wykazywane w bilansie podobnie WNiP

    1) Odpis amortyzacyjny (miesięczny, kwartalny, roczny)

    2) Przeniesienie wartości amortyzacji na WF ( na koniec roku obrotowego)

    Likwidacja środków trwałych i WNiP

    1) Postawienie środka w stan likwidacji Środki trwałe (WNiP) Umorzenie śr.

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1a) Niezamortyzowana część trwałych (WNiP)

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2) Odzyskanie np. części zapasowych 1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    3) Usługi obce związane z likwidacją

    4) Zakończenie procesu likwidacji

    1a

    Pozostałe przychody operacyjne Materiały Pozostałe koszty operacyjne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Środki trwałe w likwidacji(pozabilansowe) Rozrachunki z dostawcami 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1' 4

    Sprzedaż środków trwałych i WNiP

    Pozostałe przychody operacyjne Środki trwałe Umorzenie środków trwałych

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    (WNiP) (WNiP)

    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    VAT należny Należności od odbiorców Pozostałe koszty

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    operacyjne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1a

    2a

    0x08 graphic

    1) Wystawienie faktury kupującemu

    1a) VAT należny od sprzedaży, jeżeli był odliczony przy zakupie

    2) Likwidacja środka trwałego w związku z jego sprzedażą

    2a) (?) środka trwałego

    ŚRODKI PIENIĘŻNE I KREDYTY BANKOWE

    Środki pieniężne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Gotówka Środki na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Środki pieniężne

    Denominowane w walucie funkcjonalnej Denominowane w walucie obcej

    WALUTA FUNKCJONALNA - obowiązująca w środowisku gospodarczym, w którym działa jednostka

    WALUTA OBCA- waluta odmienna od powyższej, stosowana przez inne rejony gospodarki

    WALUTA PREZENTACJI-wykorzystywana w sprawozdawczości finansowej

    GOTÓWKA

    0x08 graphic

    INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

    0x08 graphic

    KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Gotówka w kasie

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Wpłaty na podstawie Wpłaty na podstawie

    Dokumentów KP dokumentów KW

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Raport kasowy - zestawienie dokumentów KW i KP

    Gotówka w kasie

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    -zasilenie z konta bankowego -zasilenie konta bankowego

    -wpłaty od kontrahentów -gotówkowa zapłata zobowiązań

    -zwroty zaliczek pobranych -wypłaty zaliczek pracownikom

    -realizacja weksli i czeków -zaliczki na poczet dostaw

    -wpłaty z tytułu niedoborów w kasie -gotówkowa realizacji weksli własnych

    -gotówkowe objęcie udziałów -wypłata dywidend i wypłaty właściciela

    -spłaty pożyczek -spłaty pożyczek

    - dodatnie różnice kursowe -ujemne różnice kursowe

    Wycena gotówki w kasie następuje w wartości nominalnej zarówno w trakcie roku jak i dla potrzeb bilansowych.

    Wycenę na koniec roku powinna poprzedzić inwentaryzacja, której zadaniem jest czy rzeczywisty stan gotówki jest zgodny ze stanem księgowym. Wszelkie niezgodności powinny być rozliczone pod datą nie późniejszą niż data ostatniego dnia roku obrachunkowego.

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Gotówka w kasie Inne rozrachunki z pracownikami

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    Niedobory inwentaryzacyjne

    Rozliczenie nadwyżek Gotówka w kasie Inne rozrachunki

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic
    3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Pozostałe przychody operacyjne

    1) Stwierdzenie nadwyżki 2

    Inwentaryzacyjnej

    2) Nadwyżki niewyjaśnione

    3) Nadwyżki wyjaśnione

    0x08 graphic
    Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej są wyceniane w dwóch momentach czasowych:

    0x08 graphic
    Wycena w dniu bilansowym

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Wycena w trakcie roku - kurs transakcyjny

    0x08 graphic

    0x08 graphic

    Rok obrachunkowy

    Art. 30 UoR

    „1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

      1. składniki aktywów ( z włączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności ) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2,

      2. gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

    2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

    1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w

    przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań

    2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dania poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.”

    24,03,2009r

    Gotówka w kasie PLN

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Konto syntetyczne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Denominowane w PLN

    Gotówka w kasie USD Gotówka w kasie EUR

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zapis powtórzony w tej samej kwocie ale

    W przeliczeniu na inną walutę Konto

    Analityczne

    denominowane

    w walucie obcej

    Przykład:

    Jednostka dokonała zakupu gotówki w banki, w którym posiada rachunek złotowy. Zakupiono 150 US oraz 200 EURo. Zapłata nastąpiła w drodze obciążenia rachunku złotowego równowartością złotową zakupionych walut. Prowizja od operacji wynosi 0,5% liczona od wartości obciążenia rachunku złotowego. Kursy zastosowane przez bank

    1 USD = 4.10 PLN oraz 1 EUR = 3.65 PLN.

    Rachunek bieżący w PLN Gotówka w kasie Koszty finansowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    SP 20.000 615,00 1) 1) 615,00 3) 6,73

    730,00 2) 2) 730,00

    6,73 3)

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Gotówka w kasie USD Gotówka w kasie EUR

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a) 150,00 2) 200,00

    Na dzień bilansowy średnie kursy NBP walut wynosiły odpowiednio:

    1USD = 3.80 PLN

    1 EUR = 3.40 PLN

    Wycena na dzień bilansowy przedstawiała się następująco:

    Różnica kursowa USD = 150USD * 3,80 - 150 USD * 4,10 = - 45 zł

    Różnica kursowa EUR = 200 EUR * 3,40 - 200 EUR * 3,65 = -50 zł

    (więcej nie rozczytam z fotek/ mk)

    0x08 graphic
    Środki pieniężne

    Środki na rachunkach bankowych

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Rachunki bieżące Rachunki lokat terminowych

    Konieczność posiadania rachunku bankowego przez podmiot gospodarczy wynika z przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. ( Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807)

    Art. 22

    1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

    1) strony transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

    2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

    0x08 graphic
    Rachunek podstawowy w PLN

    0x08 graphic
    PLN

    0x08 graphic
    Rachunki pomocnicze

    Waluty obce

    0x08 graphic
    Over night ZFŚS

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rachunki środków wyodrębnionych

    Inne

    0x08 graphic
    PLN

    0x08 graphic
    Rachunki lokat terminowych

    Waluty obce

    Wycena środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych następuje w wartości nominalnej.

    Wartość nominalna obejmuje naliczone a niewypłacone przez bank odsetki od środków zgromadzonych. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy termin kapitalizacji/wypłaty odsetek nie pokrywa się z dniem wyceny (dzień bilansowy).

    Dokumentem na podstawie, którego ewidencjonuje się operacje gospodarcze na kontach rachunków bankowych jest wyciąg bankowy ( WB). W przypadku wyciągów bankowych podmiotów gospodarczych bank stawia je do dyspozycji w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji gospodarczej. Wyciąg bankowy zawiera:

    - numer kolejny,

    -datę wygenerowania wyciągu

    -saldo początkowe z danego dnia

    -obroty dzienne na rachunku z uwzględnieniem:

    -kwot

    -dat

    -stron (WN/MA)

    -opisu operacji (?)

    -saldo końcowe z dnia.

    Księgowanie poszczególnych wyciągów dokonywane są z datą ich otrzymania.

    Warunkiem koniecznym zapewnienia prawidłowości księgowań na kontach jest pełna zgodność z rachunkowością banku.

    Zasada ta wymusza w przypadku stwierdzenia błędu na wyciągu księgowanie zgodne z wyciągiem. Ewentualnych korekt można dokonać jedynie na podstawie korekt wykonanych przez bank, które zostaną dokonane w wyniku postępowania wyjaśniającego. Pracownik odpowiedzialny w jednostce za księgowanie na kontach związanych z rachunkami bankowymi powinien przed zaksięgowaniem sprawdzić poprawność wyciągu pod względem rachunkowym, merytorycznym oraz kompletności załączników do wyciągu. Po zaksięgowaniu wyciągu należy skontrolować, czy saldo po operacjach wykazane na wyciągu jest zgodne z saldem w księgach rachunkowych jednostki.

    Z punktu widzenia podmiotów, z którymi dokonywana jest operacja na rachunku bankowym możemy wyróżnić trzy grupy operacji gospodarczych:

    • operacje wewnętrzne

    • operacje z bankiem prowadzącym rachunek

    • operacje z podmiotami zewnętrznymi

    Biorąc pod uwagę kierunki przepływu środków pieniężnych operacje na rachunkach podlimy na:

    • wpływy na rachunek- ewidencjonowane po stronie Win

    • wypłaty z rachunku- ewidencjonowane po stronie Ma

    Bieżący rachunek bankowy

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    -wpłata gotówki przez kontrahenta na rachunek -wpłata zaliczki gotówkowej

    Bankowy - zapłata zobowiązań handlowych przelewem

    -wpływ na rachunek środków przesłanych -wykup weksla własnego przelewem

    Przelewem -zapłata zobowiązań podatkowych oraz

    -wykup weksla obcego przez kontrahenta zaliczek na podatki

    Zwrot nadpłaconych podatków ( od osób -obciążenie z tytułu realizacji czeku przez

    Prawnych, VAT, akcyzowy, cła) kontrahenta

    -zrealizowanie czeku obcego -wypłata udziałowcom (akcjonariuszom)

    -Wpływ środków z tytułu zwiększonego dywidend

    Kapitału własnego - wypłata zaliczek na poczet zakupów

    -wpływ środków z tytułu rozliczenia zaliczki lub podróży służbowej

    Przez pracownika -wypłata pracownikom wynagrodzeń na

    -wpływ środków z tytułu dotacji, darowizn, itp konta osobiste

    Należy zwrócić uwagę, że w przypadku operacji pomiędzy rachunkiem bankowym i kasą istnieją dwie możliwości zarejestrowania tych operacji. Sytuacja ta jest konsekwencją rozbieżności pomiędzy momentem wpłaty (i wypłaty) do kasy a momentem otrzymania i księgowania wyciągu.

    W pierwszym przypadku księgowanie następuje tylko na podstawie wyciągu bankowego w dacie otrzymania wyciągu bezpośrednio pomiędzy kontem kasy i rachunkiem bieżącego. Taki sposób ewidencji powoduje jednak sytuacje, w której stany kas w księgach rachunkowych jednostki są prawidłowe dopiero w dniu zaksięgowania wyciągu bankowego.

    Drugi sposób wykorzystuje konto Środki pieniężne w drodze (analityczne do konta Inne środki pieniężne).

    W dniu dokonania wypłaty lub wpłaty księgowany jest odpowiednio dokument KW lub KP, który wydawany jest bezpośrednio po dokonaniu operacji w kasie banku. W dniu następnym, po otrzymaniu wyciągu, następuje przeksięgowanie kwoty z konta Inne środki pieniężne na konto rachunku bankowego po odpowiedniej stronie w zależności od charakteru operacji (wpłata/wypłata)

    Gotówka w kasie Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic

    1. WB z datą otrzymania

    Gotówka w kasie Środki pieniężne w drodze Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1 2

    0x08 graphic

    1. KW w dniu wypłaty kasy.

    2. WB pod datą otrzymania.

    Operacje gospodarcze wewnętrzne

    Rachunek bieżący Rachunki lokat

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1 1. Przelanie środków na lokatę

    0x08 graphic
    2. Spłata raty kredytu

    3.Potwierdzenie czeku własnego

    Zasilenie rachunku ZFŚS

    Kredyty Przelew na rachunek pomocniczy

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    4. Kupno od banku walut na

    2 rachunek dewizowy

    0x08 graphic

    Inne rachunki bankowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rachunki w WW

    0x08 graphic
    4

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rachunki lokat Rachunek bieżący

    1 1. Wpływ środków z lokaty

    0x08 graphic
    2. Uruchomienie transzy kredytu

    3. Odblokowanie środków z

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Kredyty tyt. czeków niezrealizowanych

    2 4. Przeksięgowanie środków z

    0x08 graphic
    Innych rachunków

    5. Sprzedaż do banku walut z

    Inne rachunki bieżące rachunku dewizowego

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    3,4

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    Rachunki w WW

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    5

    Operacje gospodarcze z bankiem prowadzącym rachunek

    Operacje pomiędzy jednostką a bankiem, który prowadzi rachunek wynikają bezpośrednio z podpisanych umów o prowadzenie rachunku bankowego. Umowa ta zawiera między innymi postanowienia dotyczące:

    • wysokości oraz sposobu wypłaty odsetek od rachunku

    • wysokości oraz sposobu pobierania przez bank prowizji

    Oprocentowanie rachunku bankowego podawane jest zawsze w stosunku rocznym. Wypłata odsetek w przypadku rachunków bieżących może następować w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

    Umowy o lokaty terminowe przewidują przeważnie wypłatę odsetek po upływie deklarowanego okresu deponowania. W zależności od postanowień umowy, lokata terminowa może być po zdeklarowanym okresie przedłużona automatycznie na następny okres równy pierwotnie zadeklarowanemu lub zlikwidowana poprzez zwrot środków z odsetkami na rachunek bieżący lub inny wskazany przez jednostkę.

    Odsetki uzyskane zarówno od rachunków bieżących jak i lokat terminowych odnoszone są na konto Przychody z operacji finansowych (w analityce odsetki uzyskane). Odsetki te jako kasowo otrzymane powiększają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

    Przychody finansowe Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rachunki lokat 4

    0x08 graphic
    3

    1. Przelew środków na lokatę terminową

    2. Wypłata odsetek od środków z rachunku bieżącego

    3. Kapitalizacja odsetek od lokaty terminowej

    4. Powrót środków z lokaty wraz z odsetkami.

    Wysokość prowizji pobieranych przez bank jest regulowana w każdym banku Tabelą prowizji i opłat bankowych, która stanowi integralna część umowy rachunku bankowego. W tabeli tej można znaleźć następujące rodzaje prowizji związanych z funkcjonowaniem rachunków bieżących:

    1. Opłaty stałe:

    • prowizja za prowadzenie rachunku

    • prowizja za telefoniczne udzielanie informacji o stanie rachunku

    • prowizja za korzystanie z elektronicznych systemów dostępu do bank (Home banking)

    2.Opłaty zmienne:

    • prowizja od zrealizowanych przelewów

    • prowizja za brak wymaganych obrotów

    • prowizja od operacji zagranicznych

    • prowizja za wydanie książeczki czekowej

    • prowizja od wpłat gotówkowych

    • prowizja za wydanie opinii bankowej

    • inne

    Wszystkie prowizje są pobierane w złotówkach polskich bezpośrednio po zrealizowaniu operacji lub zbiorczo na koniec miesiąca. Najczęściej realizowane są w drodze obciążenia rachunku bieżącego odpowiednią kwotą. Dokumentem na podstawie, którego następuje zaksięgowanie prowizji w księgach jednostki jest wyciąg bankowy z odpowiednią bankową notą memoriałową precyzują rodzaj oraz sposób wyliczenia prowizji. Pobrane przez bank prowizje odnosi się na konto kosztów usług(?) obcych w układzie rodzajowym kosztów. Koszty te są kosztami uzyskania przychodu z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych.

    Środki pieniężne

    0x08 graphic

    Inne środki pieniężne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Weksle

    Czeki obce

    Pozostałe

    Weksle obce

    Weksel jest papierem wartościowym określającym bezwarunkowe zobowiązanie wystawiającego weksel powstające w określonym na wekslu miejscu i czasie wobec osoby, która przedstawia go do wykupu.

    Podstawową jego zaletą jako środka płatności lub jej zabezpieczenia jest kilka sposobów zaspokojenia zobowiązania z niego wynikającego.

    Po pierwsze można czekać, aż wystawca weksla wykupi go oznaczonym w terminie.

    Drugą z możliwości jest pokrycie posiadanym wekslem obcym naszych zobowiązań przez jego przekazaniem (indosowaniem) osobie trzeciej (naszemu wierzycielowi). Jedyną przeszkodą jest wiarygodność wystawiającego weksel w oczach osoby trzeciej, która weksel od nas przyjmuje.

    Trzecią drogą realizacji weksla jest sprzedanie go do (zdyskontowanie). Powraca tutaj jednak problem oceny wypłacalności wystawcy weksla (trasata) oraz składającego weksel do dyskonta (trasanta).

    Ustawa Prawo wekslowe definiuje weksel jako papier wartościowy zawierający następujące elementy:

    1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono

    2. bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej

    3. nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata)

    4. oznaczenie terminu zapłaty

    5. oznaczenie miejsca płatności

    6. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana

    7. oznaczenie daty miejsca i wystawienia wekslu

    8. podpis wystawcy weksla

    Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych wypływają z tej definicji dwie istotne informacje:

     • zobowiązanie (należność) wekslowa jest bezwarunkowe (nieodwołalne)

     • istnieją co najmniej dwie strony (dwa podmioty), których dotyczy wystawienie weksla

    Weksel

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Obcy Własny

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Aktywa Pasywa

    Inne środki pieniężne Zobowiązania

    W trakcie roku obrotowego weksle obce ewidencjonuje się na koncie Inne środki pieniężne. W związku z faktem, że na koncie Inne środki pieniężne ewidencjonowane są nie tylko weksle ale również czeki oraz inne środki pieniężne (pozostałe), zaleca się, aby ewidencja analityczna pierwszego stopnia pozwalała wyszczególnić ewidencję poszczególnych składników pozycji bilansowej Inne środki pieniężne.

    Proponowany podział poziomy konta Inne środki pieniężne na analitykę pierwszego stopnia:

    1. weksle obce

    2. czeki

    3. inne (pozostałe) środki pieniężne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Weksle obce

    1. przyjęcie weksla obcego od kontrahenta 1. wykup weksli przez wystawcę

    na pokrycie należności 2. zdyskontowanie weksla (w banku)

    2. zwiększenie wartości nominalnej weksla 3. indosowanie weksla

    Obcego w przypadku dodatnich różnic 4. odpisanie weksli przedawnionych

    Kursowych (weksle w walucie innej niż 5. zmniejszenie wartości nominalnej weksla

    PLN) obcego w przypadku ujemnych różnic

    1. w momencie realizacji weksla kursowych (weksle w walucie innej niż

    2. w dniu bilansowym PLN)

    3. zwrot weksli obcych przez dostawcę a) w momencie realizacji

    (w przypadku indosowania) b) w dniu bilansowym

    4. oprotestowanie weksla (na drugim 6. wykup weksla oprotestowanego

    Poziomie analityki konta inne środki

    Pieniężne )

    Ewidencja w wartości nominalnej weksla.

    Przyjęcie weksla obcego na pokrycie należności

    W związku ze swoimi cechami (nieodwołalność zobowiązania wekslowego, oznaczona kwota, możliwość szybkiego egzekwowania zapłaty w przypadku nie wywiązania się dłużnika) weksle mogą pełnić formę środka płatności.

    Jedną z cech weksla jest oznaczony na nim termin płatności oddalony w czasie od momentu jego otrzymania.

    W związku z tym osoba otrzymująca ten papier wartościowy będzie oczekiwała rekompensaty pieniężnej z tytułu odroczenia płatności. Wynikiem tego jest sytuacja, w której kwota widniejąca na wekslu (suma wekslowa) jest większa od kwoty należności, którą weksle ma pokryć.

    Różnica ta nazywana jest dyskontem, a w przypadku jednostki otrzymującej weksel będzie to dyskonto uzyskane. Kwota dyskonta uzależniona jest od umowy pomiędzy stornami. Najczęściej podstawą do wyznaczenia kwoty dyskonta jest wartość oprocentowania kredytu dyskontowego w banku(?) lub oprocentowanie ustawowe od niespłaconych należności. Niezależnie od stosowanej podstawy oprocentowania dyskonto będzie liczone według poniższych wzorów:

    - współczynnik dyskontujący dla 1 roku

    0x01 graphic

    Gdzie:

    dl - współczynnik dyskontujący dla 1 roku

    o - przyjęta stopa procentowa

    -kwota dyskonta w stosunku rocznym:

    0x01 graphic

    Gdzie:

    Drok - kwota dyskonta w stosunku rocznym

    Ng - …….(?) główna

    -kwota dyskonta przypadająca na okres od dnia zdyskontowania weksla do dnia wykupu:

    0x01 graphic

    Gdzie:

    d - ilość dni od dnia zdyskontowania weksla do dnia wykupu

    wiedząc, że kwota wekslowa składa się z kwoty należności oraz dyskonta możemy wyznaczyć kwotę wekslową przekształcając poniższy wzór:

    0x01 graphic

    Gdzie:

    Ng - kwota należności głównej

    Obliczone w powyższy sposób dyskonto stanowi w jednostce otrzymującej weksel przychód finansowy księgowany na koncie Przychody z operacji finansowych. W przypadku weksli długoterminowych dyskonto uzyskane należy rozliczyć adekwatnie do upływu czasu.

    Do momentu wykupu weksla przez wystawcę dyskonto traktować należy jako odsetki naliczone i zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi odo dochodu do opodatkowania.

    Należności od odbiorców Weksle obce Przychody finansowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    SP 1a 1b

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1c 2

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    Rozliczenia międzyokresowe przychodów

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    1d

    1a. Kwota należna

    1b. Kwota nominalna weksla

    1c. Kwota dyskontowa dla weksla krótkoterminowego

    1d. Kwota dyskontowa dla weksla długoterminowego

    2. Przeniesienie kwoty dyskonta współmiernie do upływu czasu.

    Wykup weksla

    Wykup weksla następuje w drodze przekazania na rachunek bankowy wierzyciela (posiadacza weksla), lub wpłatę do jego kasy, kwoty uwidocznionej na wekslu. Na poświadczenie wpłaty odpowiedniej kwoty weksel zostaje zwrócony wystawcy,

    Weksle obce Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Kasa

    1.Wykup weksla w formie(?) przelewu środków na rachunek posiadacza weksla

    2. Wykup weksla w formie(?) wpłaty gotówki do kasy

    Indosowanie i zdyskontowanie weksla obcego

    Indosowanie weksla polega na przekazaniu praw z niego wynikających osobie trzeciej (indosariuszowi). Posiadając weksel obcy możemy regulować nim nasze zobowiązania. Odbywa się to poprzez wręczenie weksla obcego naszemu wierzycielowi oraz zamieszczenie odpowiedniej adnotacji („ustępuję na rzecz….”) na odwrocie weksla.

    Należy jednak pamiętać o tym, że osoby przekazujące weksel (indosanci) odpowiadają solidarnie za zobowiązanie wekslowe w razie nie wykupienia go przez pierwotnego wystawcę. Zobowiązanie o takim charakterze jest zobowiązaniem warunkowym i jako takie powinno być ewidencjonowane pozabilansowo.

    Zdyskontowanie weksla jest swoistego rodzaju indosowaniem, z tym, że podmiotem otrzymującym weksel jest na przykład bank komercyjnym, który zobowiązuje się przelać określone środki pieniężne w zamian za weksel.

    Indosowanie weksla obcego

    Weksle obce Zobowiązania (różne)

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2a

    Koszty finansowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zobowiązania warunkowe Rozliczenie

    (pozabilansowe) międzyokresowe kosztów 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    4 1a 2b

    1.Indos weksla obcego

    1a. Ewidencja zobowiązania warunkowego w związku z solidarną odpowiedzialnością

    2a. Dyskonto tracone dla weksla krótkoterminowego

    2b. Dyskonto tracone dla weksla krótkoterminowego

    3. Przeniesienie części dyskonta do kosztów adekwatnie do upływu czasu

    4.Wygaśnięcie zobowiązania warunkowego - informacja o wykupieniu weksla.

    Dyskontowanie weksla obcego

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Weksle obce Rozrachunki bieżące

    2

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2a

    Koszty finansowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Weksle dyskontowe Rozlicznie

    (pozabilansowe) międzyokresowe kosztów 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    1 2 2b

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1. oddanie weksla do dyskonta

    Zobowiązania warunkowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    (pozabilansowe)

    4 0x08 graphic
    0x08 graphic
    2c

    1. oddanie weksla do dyskonta

    2. zdyskontowanie weksla przez bank

    2a.dyskonto tracone dla weksla krótkoterminowego

    2b. dyskonto tracone dla weksla krótkoterminowego

    2c. ewidencja zobowiązania warunkowego w związku z solidarną odpowiedzialnością

    3. przeniesienie części dyskonta do kosztów adekwatnie do upływu czasu.

    4.Wygaśnięcie zobowiązania warunkowego - informacja o wykupieniu weksla.

    31,03,2009r

    Czeki obce

    Czek jest dokumentem zawierającym polecenie wypłaty określonej na czeku kwoty w ciężar rachunku wystawcy czeku. Osoba, która jest upoważniona do odbioru środków pieniężnych może być określona lub nie (czek na okaziciela).

    Z punktu widzenia rodzaju środków pieniężnych otrzymanych na podstawie czeku rozróżniamy czeki:

    • gotówkowe

    • rozrachunkowe

    W przypadku okazania w banku czeku gotówkowego, osoba uprawniona ma prawo do pobrania gotówki w kasie banku realizującego czek. W przypadku czeku rozrachunkowego podawca ma prawo dokonania przelewu środków na wskazany na czeku rachunek bankowy.

    Operacje związane z czekami ewidencjonuje się na koncie analitycznym do konta Inne środki pieniężne - Czeki obce. W przypadku braku pokrycia kwota uwidoczniona na czeku staje się należnością kwalifikowaną zgodnie z typem podmiotu wystawiającego czek.

    Należności od odbiorców Czeki obce

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Kasa

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3 Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1. Przyjęcie czeku jako zapłata należności

    2. Realizacja czeku gotówkowego

    3. Realizacja czeku rozrachunkowego

    Kredyty

    Kredyt

    Stosunek umowy pomiędzy bankiem i klientem, w którym:

      1. bank (kredytodawca) stawia do dyspozycji klienta (kredytobiorcy) środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie, bądź wykonywać zlecenia płatnicze;

      2. kredytobiorca zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie w postaci odsetek liczonych proporcjonalnie do ……(?) i okresu wykorzystania kredytu.

    Istotne elementy ekonomiczne kredytu na które należy zwrócić uwagę:

       • kwota kredytu

       • okres zwrotu (raty kapitałowe)

       • okres karencji spłaty

       • oprocentowanie (stałe, zmienne)

       • prowizje (koszty ukryte)

       • formy zabezpieczeń

    Kwota kredytu

    Określona jest potrzebami kredytobiorcy i jest wykazywana we wniosku kredytowym. Dla banku kwota wnioskowana stanowi górną granicę przyznanej kwoty kredytu.

    Okres zwrotu

    Jego długość uzależniona od przeznaczenia kredytu oraz możliwości spłaty przez kredytobiorcę.

    • Kredyty krótkoterminowe (obrotowe) do 1 roku

    • Kredyty średnioterminowe (obrotowe, na mniejsze inwestycje) od 1 roku do 3 lat ( lub 5 mówił że coś źle jest/mk)

    • Kredyty długoterminowe (inwestycyjne) powyżej 5 lat( lub 3 patrz wyżej/mk)

    Okres karencji spłaty

    Okres, w którym kredytobiorca jest zwolniony z płacenia rat kapitałowych lub/i odsetek. Karencja może dotyczyć:

    • Rat kapitałowych

    • Odsetek

    • Rat kapitałowych i odsetek

    Oprocentowanie

    Koszty korzystania ze środków pochodzących z kredytu. Podawane jako oprocentowanie wykorzystanego kredytu w stosunku rocznym. (p.a.)

    • Stałe

    • Zmienne

    Zabezpieczenia kredytów

    Przy wyborze formy zabezpieczenia kredytów bank bierze pod uwagę:

    • Znajomość kredytobiorcy

    • Status prawny i sytuację finansową

    • Rodzaj i wysokość kredytu oraz okres jego spłaty

    • Rodzaj przedsięwzięcia i ryzyko z nim związane

    • Realne możliwości dochodzenia roszczeń z zabezpieczenia

    Zabezpieczenia:

    • Osobiste (poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem)

    • Rzeczowe (odpowiedzialność ograniczona do poszczególnych rzeczowych składników majątku)

    Rodzaje kredytów ze względu na sposób funkcjonowania:

    Kredyt w rachunku kredytowym (ratalnym)

    Bank otwiera dla potrzeb kredytu nowe konto na którym rejestruje spłaty zgodnie z kalendarzem spłat. Raz spłacona rata nie może być wykorzystana kolejny raz. Najczęściej kredyty inwestycyjne, średnioterminowe.

    Kredyt ratalny:

    • Rata malejąca

    • Rata stała

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Koszty finansowe Kredyt krótkoterminowy Rachunek bieżący

    1

    0x08 graphic

    3

    0x08 graphic
    4

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    5

    Zobowiązania wobec dostaw.

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    2

    1. Uruchomienie kredytu w formie przelewu na rachunek bieżący

    2. Uruchomienie kredytu w formie spłaty zobowiązań przez bank

    w ciężar rachunku kredytowego kredytobiorcy (kredyt inwestycyjny)

    3. Spłata raty kredytu zgodnie z harmonogramem

    4. Spłata odsetek kredytu zgodnie z haromonogramem

    5. Naliczenie kapitalizacji odsetek

    Kredyt w rachunku bieżącym

    Odpowiednik „linii kredytowej w ROR”. Bank przyznaje możliwość zadłużenia się klienta w jego rachunku bankowym do pewnej kwoty. Tzn. może on dokonywać wypłat, przelewów itp. Nie mając środków zgromadzonych na rachunku. Linia kredytowa przyznawana jest na pewien okres i przez ten czas można utrzymywać maksymalne zadłużenie.

    Zalety: swoboda w dysponowaniu środkami, każdy wpływ na rachunek zmniejsza saldo kredytu (mniejsze odsetki).

    Najczęściej kredyty obrotowe do 1 roku.

    Przykład

    Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest w wysokości 21% w stosunku rocznym, a zdeponowane środki 8% w stosunku rocznym. Odsetki liczone są od kredytu wykorzystanego z uwzględnieniem formuły faktyczna ilość dni /365. Oznacza to, że odsetki za każdy dzień liczone są według wzoru:

    Odsetki za 1 dzień=(saldo końcowe z dnia* oprocentowanie w stosunku rocznym)/365

    Dzień

    Saldo

    Kwota odsetek

    1-sty

    125000

    27,40

    2-sty

    125000(?)

    28,05

    3- Sty

    20000

    4,36

    4- Sty

    -45600

    -26,35

    5- Sty

    -46900

    -26,98

    6- Sty

    -56000

    -32,22

    7- Sty

    -156400

    -91,13

    8- Sty

    -96200

    -56,60(?)

    9- Sty

    -184500

    -106,15

    10- Sty

    -20000

    -11,51

    11- Sty

    20000

    4,36

    12- Sty

    35000

    7,67

    13- Sty

    45000

    9,86

    14- Sty

    58000

    12,71

    15- Sty

    21500

    4,71

    16- Sty

    15200

    3,33

    17- Sty

    25000

    5,48

    18- Sty

    -15000

    -6,63

    19- Sty

    -25000

    -14,36

    20- Sty

    -35000

    -20,14

    21- Sty

    -65000

    -48,90

    22- Sty

    -98500

    -56,67

    23- Sty

    -150000

    -66,30

    24- Sty

    -186000

    -107,01

    25- Sty

    -199000

    -114,49

    26- Sty

    -25000

    -14,38

    27- Sty

    45600

    9,99

    28- Sty

    85200

    18,67

    29- Sty

    95200

    20,95

    30- Sty

    65400

    14,33

    31- sty

    20000

    4,38

    Suma odsetek od depozytu

    176,33

    Suma odsetek od kredytu

    -821,76

    Kredyt rewolwingowy jest produktem podobnym do kredytu w rachunku bieżącym, z tym że do jego ewidencji bank otwiera osobne konta, z którego następuje uruchomienie środków w postaci przelewu na rachunek bieżący lub spłaty zobowiązań kredytobiorcy. Spłata jest realizowana przez przelew środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytu rewolwingowego. Wszelkiego rodzaju opłaty są pobierane z rachunku bieżącego.

    Sposób obliczania odsetek jest taki sam jak w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, z tym że na rachunku kredytu rewolwingowego, są dokumentowane osobnymi wyciągami bankowymi z tego konta i podobnie jak w przypadku rachunków bieżących operacje i saldo z wyciągu musi dokładnie odpowiadać operacjom w księgach rachunkowych jednostki.

    Koszty finansowe Kredyt krótkoterminowy Rachunek bieżący

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    3

    Należności od odbiorców Zobowiązania w/dostawców

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    4 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1. Uruchomienie kredytu w formie przelewu na rachunek bankowy

    2. Uruchomienie kredytu w formie spłaty zobowiązań przelewem bankowym

    3. Spłata odsetek od kredytu zgodnie z harmonogramem

    4. Wpływ należności od odbiorców w przypadku wskazania konta kredytu jako konta zapłaty należności.

    Ewidencja i wycena materiałów

    Materiały ujęte są w bilansie w aktywach, w części „B. Aktywa obrotowe”, w punkcie „I. Zapasy”. Zaliczane są do rzeczowych aktywów obrotowych.

    Art. 3.1. pkt 19

    19) rzeczowych aktywach obrotowych- rozumie się poprzez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

    Materiały są kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które w przyszłości spowodować do jednostki wpływ korzyści ekonomicznych, ich istotę stanowi to, że zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym, oddając całą swoją wartość wytwarzanemu produktowi. W rezultacie konieczne jest posiadanie zapasów materiałów dla zapewnienia stałego i płynnego procesu produkcyjnego.

    Art.28,1 Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

    6)rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

    Z punktu widzenia przeznaczenia, materiały można podzielić na:

    1. materiały podstawowe (surowce, półfabrykaty, opakowania bezpośrednie)

    2. materiały pomocnicze

    3. paliwa (zużywane na cele technologiczne, energetyczne oraz opałowe)

    4. części zapasowe (do remontów i konserwacji)

    5. opakowania (chroniące w czasie transportu przed uszkodzeniem)

    6. odpadki (pozostałości, złom)

    7. inwentarz żywy (zwierzęta zakupione jako surowiec do wyrobów masarskich)

    Problem wyboru wartości ewidencyjnej

    Materiały mogą być wycenione w trakcie roku dwojako:

    • W cenie zakupu - cena obejmuje tylko wartość zakupionych materiałów

    • W cenie nabycia - cena obejmuje wartość materiałów plus koszty ich zakupu (transport, ubezpieczenie, itp.)

    W pierwszym wariancie koszty zakupu są ewidencjonowane oddzielnie i doliczane na podstawie pewnych kluczy do kosztów zużycia materiałów.

    Ewidencja zakupu materiałów w cenie nabycia

    Zobowiązania w/dostawców Rozliczenie zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    2a 1a VAT naliczony

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    4

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zużycie materiałów

    0x08 graphic

    1. Faktura za materiały, 1a VAT podlegający odliczeniu

    2. Faktura za transport materiałów, 2a VAT podlegający odliczeniu

    3. Przyjęcie materiałów do magazynu = wartość materiałów+ koszty transportu

    4. Wydanie materiałów do użycia

    Ewidencja zakupu materiałów po cenie zakupu

    Zobowiązania w/dostawców Rozliczenie zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2a 1a VAT naliczony 4

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Koszty zakupu materiałów 5

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    6

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zużycie materiałów

    0x08 graphic

    1. Faktura za materiały, 1a VAT podlegający odliczeniu

    2. Faktura za transport materiałów, 2a VAT podlegający odliczeniu

    3. Przyjęcie materiałów do magazynu = wartość materiałów

    4. Wyksięgowanie kosztów transportu

    5. Wydanie materiałów do zużycia

    6. Przeksięgowanie kosztów transportu przypadających na zużyte materiały.

    Wskaźnik narzutu kosztów zakupu

    WNkz = (Saldo kosztów zakupu*100%) / (wartość przychodu materiałów+ SP materiałów)

    Wartość kosztów zakupu przypadająca na zużyte materiały

    Wkz= (WNkz*wartośc zużytych materiałów) / 100%

    7,04,2009r

    Problem wyboru wariantu wyceny

    Niezależnie od wariantu wyboru wartości ewidencyjnej powstaje problem w jakiej wartości (po jakiej cenie) ewidencjonować koszty zużycia materiałów jeżeli istnieje kilku dostawców tego samego materiału i różne ceny jego zakupu.

    0x08 graphic
    Materiały Zużycie materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Materiały od różnych Rozchód materiałów

    Dostawców, różne Jaką cenę użyć do wyceny?

    Ceny

    Do wyceny wartości rozchodu materiałów oraz wartości materiałów na składzie, przyjmuje się najczęściej następujące rozwiązania:

    1. FIFO (ang. First In - first out) - “pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”: wycena następuje wg najwcześniejszej dostawy znajdującej się w magazynie, a po jej wyczerpaniu podstawą będzie wartość dostawy następnej w kolejności. FIFO najczęściej stosowana jest w firmach o szybkiej rotacji zapasów.

    2. LIFO (ang. Last In - firs out) - „ostatnie przyszło, pierwsze wyszło”; wycena następuje w oparciu o ostatnia dostawę znajdującą się w magazynie, która jako pierwsza wydana jest do zużycia w procesie produkcyjnym. LIFO najczęściej stosowana jest w warunkach wysokiej inflacji.

    3. HIFO (ang. Highest In - first out) - „najdroższe przyszło, pierwsze wyszło”; do zużycia wydawane są w pierwszej kolejności te materiały, które mają najwyższą cenę zakupu. W warunkach wysokiej inflacji, kiedy ceny rosną w sposób ciągły, metoda LIFO daje te same rezultaty co metoda HIFO.

    4. LOFO (ang. Lowest In - first out) - „najtańsze przyszło, pierwsze wyszło”; w praktyce metoda ta jest stosowana bardzo rzadko. Powoduje zaniżenie kosztów i stąd zawyżenie płaconego podatku dochodowego. Może być jednak wykorzystana w przypadku, kiedy firma chce zaniżyć poziom poniesionych kosztów (zbyt wysokich w stosunku do przychodów ze sprzedaży, np. ograniczyć stratę generowaną z działalności operacyjnej).

    5. Cena średnioważona (albo przeciętna bądź bieżącej ceny przeciętnej) - po każdej dostawie ustala się średnią ważoną cenę materiałów zgromadzonych w magazynie, ważoną ich ilością. Stosowana przy rzadkich dostawach danego materiału.

    Cena średnioważona = CA*UA+CB*UB+CC*UC+….

    Cn - cena dostawcy „n”

    Un - udział materiałów od dostawcy „n” w całej partii dostawy

    6. Stałe ceny ewidencyjne ustalone na poziomie:

    • Ceny zakupu (rzeczywista cena po której dokonuje się zakupu materiałów)

    • Ceny nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu, np. transport, załadunek, ubezpieczenie, rozładunek, montaż).

    Ceny ewidencyjne ustalane są zazwyczaj na cały rok na podstawie wartości historycznej dotychczasowych dostaw danego materiału. Stosowane są przy częstych dostawach oraz szerokim asortymencie wykorzystywanych materiałów.

    W przypadku stosowania ceny ewidencyjnej ustalonej na poziomie ceny zakupu w ewidencji występują trzy konta : Materiały, odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, Koszty zakupu/Usługi obce.

    W przypadku stosowania ceny ewidencyjnej na poziomie ceny nabycia w ewidencji występują tylko dwa konta: Materiały, Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów.

    Ewidencja materiałów w stałej cenie ewidencyjnej na poziomie ceny nabycia

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zobowiązania wobec dostawców Rozliczenie zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a VAT naliczony 3a OCE materiałów 4

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zużycie materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    5

    1.Faktura za zakupione materiały

    0x08 graphic
    1a. VAT podlegający odliczeniu

    2. Przyjęcie materiałów w cenie ewidencyjnej

    3. Wyksięgowanie odchyleń:

    3a. jeżeli cena rzeczywista jest wyższa od ewidencyjnej

    4. Wydanie materiałów do zużycia

    5. Korekta kosztów o OCE przypadających na zużyte materiały.

    Ewidencja gdy cena rzeczywista jest niższa od ewidencyjnej

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rozlicznie zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    VAT naliczony 3a OCE materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    5

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zużycie materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    4

    2. 0x08 graphic
    Przyjęcie materiałów w cenie ewidencyjnej.

    3. Wyksięgowanie odchyleń

    3a jeżeli cena rzeczywista jest niższa od ewidencyjnej

    4. Wydanie materiałów do zużycia

    5. Korekta kosztów o OCE przypadających na zużyte materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Materiały

    SK

    0x08 graphic

    OCE materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    SK

    SK materiałów - SK OCE = Wartość bilansowa materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Materiały

    SK

    0x08 graphic

    OCE materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    SK

    0x08 graphic

    SK Materiały + SK OCE = Wartość bilansowa materiałów

    Ewidencja materiałów w stałej cnie ewidencyjnej na poziomie ceny zakupu

    Zobowiązania wobec dostawców Rozliczenie zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    VAT naliczony Koszty zakupu materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1a 4a

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2a

    OCE materiałów 6a

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    4b

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    6b

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Zużycie materiałów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    5

    0x08 graphic

    1. Faktura za zakupione materiały

    1a. VAT podlegający odliczeniu

    2. faktura za koszty zakupu

    2a. VAT podlegający odliczeniu

    3. przyjęcie materiałów do magazynu w cenie zakupu

    4a. wyksięgowanie kosztów zakupu

    4b. wyksięgowanie OCE

    5. zużycie materiałów

    6. korekta kosztów o przypadające: a) OCE b) koszty zakupu

    Przykład

    Zakup strzykawek od trzech dostawców:

    Dostawca A - 0,50 zł sztuka -> zakupiono 500 sztuk

    Dostawca B - 0,60 zł sztuka -> zakupiono 200 sztuk

    Dostawca C - 0,55 zł sztuka-> zakupiono 300 sztuk

    Stan magazynowy po tych zakupach jest następujący:

    A- 500 sztuk po 0,50 = 250 zł

    B- 200 sztuk po 0,60 = 120 zł

    C- 300 sztuk po 0,55 = 165 zł

    0x08 graphic

    Razem w magazynie = 535 zł

    Pytanie: jak wycenić wydania do zużycia 550 sztuk strzykawek?

    Wartość ceny średnioważonej

    Dla całej partii dostaw obliczamy cenę średnioważoną i posługujemy się nią przy rozliczaniu tej partii dostaw.

    Cena średnioważona = 0,54 zł

    W związku z tym koszt zużycia 550 sztuk= 550*0,54=297 zł

    Wariant okresowy związany z kolejnością zakupów

    LIFO - ostatnie weszło pierwsze wyszło

    FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło

    Zgodnie z LIFO koszt = 300 szt. Po 0,55 +200 szt. Po 0,600+50 szt. Po 0,60= 310 zł

    Zgodnie z FIFO koszt= 500szt. Po 0,50 +50 szt. Po 0,60=280 zł

    Wariant ceny ewidencyjnej

    Ustala się cenę po której będą ewidencjonowane materiały w magazynie. Odchylenia od tych cen są ewidencjonowane oddzielnie. Dla naszego przypadku ustalmy np. cenę ewidencyjną jako cenę największego dostawcy (A) czyli 0,50 zł za sztukę.

    Zakupy:

    A - 0,50 sztuka -> zakupiono 500 sztuk-> wartość magazynowa 0,50*500=250; odchylenie = 0 zł

    B -0,60 sztuka->zakupiono 200 sztuk->wartość magazynowa 0,50*200=100;odchylenie=20zł

    C- 0,55 sztuka->zakupiono 300 sztuk->wartość magazynowa 0,50*300=150;odchylenie=15 zł

    Wydanie do zużycia; koszt 550 sztuk po cenie ewidencyjnej 0,50= 550*0,50=275 zł

    Następnie na koniec miesiąca, kwartału, roku obliczana jest kwota odchyleń przypadających na zużyte materiały, która koryguje koszty zużycia.

    W naszym przypadku:

    Na wszystkie materiały o wartości 500 zł przypadło 35 zł odchyleń

    Na zużyte materiały o wartości 275 zł przypada x odchyleń (zwykła proporcja)

    Korekta kosztów In plus o 19,25 zł.

    Ewidencja materiałów składa się z:

    • Ewidencji ilościowej (prowadzi ją na bieżąco magazynier na luźnych kartach odrębnych dla każdego asortymentu, chronologicznie)

    • Ewidencji ilościowo-wartościowej (prowadzona w formie kartoteki dla każdego materiału. Dane ewidencji ilościowej i wartościowej powinny być zgodne co do ilości)

    • Ewidencji wartościowej (prowadzonej wg zasady podwójnego zapisu)

    Ponadto nie rzadziej niż raz na 2 lata dokonuje się inwentaryzacji materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową. Ujawnione różnice są rozliczane w roku obrotowym, w którym dokonano inwentaryzacji.

    Za materiały oraz prawidłową gospodarkę magazynową ponosi materialną odpowiedzialność magazynier. Obroty magazynowe muszą być więc udokumentowane. Główne dokumenty przyjęcia i wydanie z magazynu to:

    Pz - przyjęcie z zewnątrz (do magazynu)

    Rw - rozchód wewnętrzny (wydanie materiałów do produkcji)

    Zw - zwrot wewnętrzny (przyjęcie materiałów nie wykorzystanych w produkcji)

    Mm - przesunięcie międzymagazynowe (do innego magazynu)

    Ewidencja materiałów może również przyjmować formę uproszczoną, która polega na nieprowadzeniu gospodarki magazynowej i odpisania bezpośrednio w koszty zakupu materiałów.

    Zobowiązania wobec dostawców Zużycie materiałów Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1. Odniesienie zakupu materiałów bezpośrednio w koszty

    2. Remanent końcowy materiałów

    W przypadku zakupów materiałów importowanych, cena zakupu obliczana jest jako następująca suma:

    Zobowiązanie wobec dostawcy wg faktury

    +cło

    +ewentualnie inne obciążenia fiskalne (np.podatek importowy)

    +podatek akcyzowy nie podlegający odliczeniu

    +opłaty manipulacyjne liczone przy odprawie celnej

    +VAT naliczony nie podlegający odliczeniu

    Ewidencja zakupu materiałów z UE - WNT

    Zobowiązania wobec dostawców Rozliczenia zakupu Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    4

    Rozrachunki z budżetem Rozrachunki z tytułu VAT

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    3

    0x08 graphic

    1.faktura od kontrahenta UE przeliczona na PLN wg kursu z dnia wystawienia faktury.

    2. ……..(?) akcyza do zapłaty do UC na podstawie dokumentu AKC-3

    3. ………….(?) VAT należny i naliczony w przypadku gdy przysługuje prawo do odliczenia

    4 ………..(?)

    Aktualizacja wyceny materiałów

    Poszczególne składniki bilansu, w tym materiały, wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem ostrożności. Materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (jeżeli zostają pozyskiwane w drodze własnej ich produkcji), nie wyższych do ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Różnicę zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

    W przypadku materiałów wytworzonych we własnym zakresie różnicę tę zalicza się w ciężar konta Koszta wytworzenia sprzedanych produktów. Kontem korespondującym jest konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów bądź konto Odpisy aktualizujące wartość materiałów, które podobnie jak konto Odchylenia… jest kontem korygującym do konta Materiały. Ponadto jednostki mogą wycenić materiały według cen zakupu - jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego firmy.

    Cena sprzedaży netto to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży danego materiału, bez podatku VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty oraz koszty związane z przystosowaniem materiału do sprzedaży (+ewentualna dotacja przedmiotowa).

    Jeżeli cena ta nie jest możliwa do ustalenia, wówczas należy w inny sposób określić wartość godziwą materiału na dzień bilansowy.

    Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    SK

    0x08 graphic

    Pozostałe przychody operacyjne Odpisy aktualizujące Pozostałe koszty operacyjne

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2 1

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    SK

    SK materiały - SK opisy aktualizujące = wartość bilansowa materiałów

    1. Odpis aktualizujący w kwocie doprowadzającej wartość bilansową materiałów do wartości realnej (rynkowej, godziwej).

    2. Rozwiązanie odpisu w efekcie sprzedaży lub likwidacji materiałów.

    Materiały

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    SK

    OCE materiałów Koszty zakupu materiałów Odpisy aktualizujące

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    SK SK SK

    Wartość bilansowa materiałów=

    SK materiały

    +SK OCE materiały

    +SK koszty zakupu materiałów

    -SK odpisy aktualizujące

    21,04,2009r

    Ewidencja i wycena towarów

    Towary są to rzeczowe aktywa obrotowe nabywane celem dalszej ich odsprzedaży. Towary można podzielić na:

    • Towary trwałe

    • Artykuły spożywcze

    • Inwentarz żywy

    Towary są charakterystyczne dla jednostek handlowych. Rzeczowe aktywa obrotowe biorą udział w ciągłym ruchu okrężnym polegającym na tym, że za przychody uzyskane ze sprzedaży towarów nabywa się następujące towary do sprzedaży w ramach ponownego cyklu gospodarczego.

    0x08 graphic
    Zakup towarów Magazynowanie towarów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    Sprzedaż towarów

    Nadwyżka

    Szczeble obrotu

    • ZBYT jest źródłem towarów. Przedsiębiorstwo produkcyjne sprzedaje wyroby gotowe hurtowni.

    • HURT przyjmuje towary od producentów, importerów oraz skupu i odsprzedaje je do detalu (duże partie, magazynowanie, kompletacja, uszlachetnianie, przystosowanie do sprzedaży).

    • DETAL zakupuje towary w hurcie lub wprost od producenta i odsprzedaje je indywidualnemu nabywcy.

    Formy obrotu towarowego

    0x08 graphic
    MAGAZYNOWY

    0x08 graphic
    OBRÓT BEZPOŚREDNI

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    TOWAROWY TRANZYT Rozliczany

    0x08 graphic
    Organizowany

    Obrót towarowy

    • Magazynowy fizyczne przemieszczanie towarów pomiędzy magazynami jednostek

    • Tranzytowy jedynie przemieszczanie dokumentów kupna/sprzedaży pomiędzy jednostkami, towar fizycznie trafia z magazynu dostawcy (producenta) do magazynu detalisty.

    Ceny na szczeblach obrotu

    Cena zbytu (c.sprzedaży producenta, importera, skupu)

    +marża hurtowa

    =cena hurtowa (c.zakupu netto dla detalisty)

    +marża detaliczna

    =cena sprzedaży netto

    +VAT należny

    =cena sprzedaży brutto

    W obrocie towarowym stosowany jest system cen i marż, które są wzajemnie ze sobą powiązane.

    Wyróżniamy następujące rodzaje cen:

    • Cena zbytu jest realizowana przez jednostki produkujące. Dla producenta stanowi cenę sprzedaży, natomiast dla jednostek handlu hurtowego cenę zakupu.

    • Cena hurtowa jest realizowana przez jednostki handlu hurtowego. Jest to cena zbytu powiększona o marżę hurtową, będąc jednocześnie ceną zakupu dla jednostek handlu detalicznego. Dla hurtowni stanowi cenę sprzedaży.

    Konstrukcja ceny hurtowej

    Cena zbytu

    +marża hurtowa

    =cena hurtowa

    • Cena detaliczna jest realizowana przez jednostki handlu detalicznego. Jest to cena hurtowa powiększona o marżę detaliczną. Dla sklepów stanowi cenę sprzedaży.

    Konstrukcja ceny detalicznej

    Cena zbytu

    +marża detaliczna

    =cena detaliczna

    Marża może być ustalana w sposób:

    1. kwotowy

    2. procentowy

    Marża kwotowa

    Konkretna kwota dodawana do ceny zakupu netto, tworząc w ten sposób cenę sprzedaży netto.

    Csn= Czn + M

    Csn - cena sprzedaży netto

    Czn - cena zakupu netto

    M - kwota marży

    Metody liczenia marży procentowej

    1. jako narzut procentowy na cenę zakupu netto

    2. jako rabat procentowy do ceny sprzedaży netto (rachunkiem w stu)

    Wzór na cenę sprzedaży, gdy marża ustalona jest jako narzut na cenę zakupu

    Csn = Czn + M%*Czn

    Csn - cena sprzedaży netto

    Czn - cena zakupu netto

    M% - procent marży

    Wzór na cenę sprzedaży, gdy marża ustalana jest jako rabat od ceny sprzedaży

    0x01 graphic

    Przykład - Ustalanie ceny sprzedaży

    Z: cena zakupu wynosi 100zł. Marża 20%

       1. marża liczona jako narzut na cenę zakupu

    Cs = 100 zł + 0,2 *100zł =120zł

    2) marża liczona jako rabat od ceny sprzedaży

    0x01 graphic

    Ewidencja szczegółowa ( w księgach pomocniczych) może być prowadzona w formie:

    • ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych,

    • ewidencji ilościowej, prowadzonej dla poszczególnych składników w jednostkach naturalnych, wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem,

    • ewidencji wartościowej, w jednostkach dokonujących sprzedaży detalicznej,

    • ewidencji polegającej na odpisywaniu w koszty wartości towarów w momencie ich zakupu, połączonej z ustaleniem stanu tych składników oraz korektę kosztów, nie później niż na dzień bilansowy

    • (art.17 UoR)

    Towary w obrocie hurtowym

    Całość operacji gospodarczych związanych z zakupem towarów rejestrowana jest na koncie Rozliczenie zakupu towarów w korespondencji z odpowiednimi kontami rozrachunkowymi oraz kontem Towary. Powszechne stosowanie do ewidencji towarów stałych cen ewidencyjnych na poziomie cen sprzedaży, powoduje, że odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (zarezerwowana marża) są zawsze kredytowe.

    Ewidencja zakupu towarów w obrocie hurtowym

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zobowiązania wobec dostawców Rozliczenie zakupu Towary

    1 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    VAT naliczony OCE z tyt.marży

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a

    0x08 graphic
    3a

    0x08 graphic

    1. faktura za zakupione towary

    a) VAT podlegający odliczeniu

    2. przyjęcie towarów w cenie sprzedaży netto

    3. wyksięgowanie odchyleń z tytułu marży

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Przychody ze sprzedaży towarów Rozrachunki z odbiorc. Wartość

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Sprzedanych towarów

    1a

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    VAT należny 1 b Towary 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    OCE z tyt.marży

    0x08 graphic

    3

    0x08 graphic

    1.Faktura za sprzedane towary

    a) cena sprzedaży netto

    b) VAT

    2. Wydanie towarów kupującemu

    3. Korekta kosztów ………(?) marże

    0x01 graphic

    Gdzie:

    Wpno - wskaźnik przeciętnego narzutu odchyleń (w procentach)

    SpO -saldo początkowe odchyleń z tytułu marż z poprzedniego okresu

    Ob - odchylenia powstałe w bieżącym okresie

    SpT - saldo początkowe towarów z poprzedniego okresu

    Tb - przychód towarów w bieżącym okresie.

    Znając Wpno można obliczyć wartość odchyleń (kwotę zrealizowanej marży) przypadających na sprzedane w danym okresie towary:

    0x01 graphic

    Gdzie:

    Mz - zrealizowana marża

    Ts - sprzedane towary w bieżącym okresie

    Sprzedaż towarów ewidencjonuje się na koncie Przychody ze sprzedaży towarów w cenie sprzedaży netto.

    Przykład

    1. Hurtownia otrzymała od producenta fakturę za zakupione towary

    Wartość towarów 50.000

    VAT 22% 11.000

    2. Przyjęto do magazynu towary w cenie sprzedaży netto

    Wartość towarów 65.000

    3. Wystawiono fakturę za sprzedane towary

    Wartość sprzedanych towarów 40.000

    VAT 22% 8.800

    4. Wydano towary kupującemu

    5. Skorygowano koszt o marże przypadającą na sprzedane towary

    Wpno= 15.000/65000*100%=23,08%

    Mz=23,08%*40.000/100%=9232

    Towary w obrocie detalicznym

    W jednostkach handlu detalicznego wycenia się towary wg ceny sprzedaży brutto. W cenie ewidencyjnej ujmuje się podatek należny VAT. Oprócz odchyleń od cen ewidencyjnych towarów (zarezerwowana marża), występują odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT( zarezerwowany podatek VAT).

    Ewidencja zakupu towarów w obrocie detalicznym

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Zobowiązania wobec dostawców Rozliczenie zakupu Towary

    1 2

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    VAT naliczony OCE z tyt.VAT

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1a

    0x08 graphic
    3a

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    OCE z tytułu marży

    1. faktura za zakupione towary

    a) VAT podlegający odliczeniu 3b

    0x08 graphic
    2. przyjęcie towarów w cenie sprzedaży netto

    3a. wyksięgowanie odchyleń z tytułu zarezerwowanego VAT należnego

    3b.wyksięgowanie ………(?) z tytułu marży

    Ewidencja sprzedaży towarów w detalu

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Przychody ze sprzedaży towarów KASA Wartość

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Sprzedanych towarów

    1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    VAT należny 2 Towary 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    OCE z tytułu VAT OCE z tyt.marży

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    5

    0x08 graphic
    4

    0x08 graphic

     1. Utarg (dzienny, tygodniowy, miesięczny)

     2. Wyksięgowanie VAT-u należnego

     3. Rozchodowanie sprzedanych towarów

     4. Wyksięgowanie ………(?) VAT dotyczących sprzedanych towarów

     5. Wyksięgowanie odchyleń z tytułu VAT dotyczących sprzedanych towarów.

    Przykład

    1. Sklep otrzymał fakturę za zakupione towary. Specyfikacja na fakturze był stępująca:

    LP

    Nazwa towaru

    Cena jednostkowa

    Ilość szt.

    Wartość netto

    Stawka VAT

    Kwota VAT

    Kwota brutto

    1

    Towar A

    50,00

    100

    5000,00

    22%

    1100,00

    6100,00

    2

    Towar B

    70,00

    200

    14000,00

    7%

    980,00

    14980,00

    3

    Towar C

    20,00

    50

    1000,00

    0%

    -

    1000,00

    20000,00

    2080,00

    22080,00

    Przyjęto do sklepu towar w cenie sprzedaży brutto wynoszącej:

    Towar A 90

    Towar B 100

    Towar C 40

    LP

    Nazwa towaru

    Cena sprzedaży

    Ilość szt.

    Wartość w cenach sprzedaży brutto

    Wartość w cenach sprzedaży netto

    Odchylenia z tyt. VAT

    1

    Towar A

    90,00

    100

    9000,00

    7377,05

    1622,95

    2

    Towar B

    100,00

    200

    20000,00

    18691,59

    1308,41

    3

    Towar C

    40,00

    50

    2000,00

    2000,00

    -

    31000,00

    2931,36

    3. Utarg gotówkowy w sklepie za m-c wynosił 13,000

    4. Zaksięgowano VAT należny

    LP

    Nazwa towaru

    Kwota brutto zakupów

    Udział

    Sprzedaż brutto

    Sprzedaż netto

    VAT należny

    1

    Towar A

    6100,00

    27,63%

    3591,49

    2943,84

    647,64

    2

    Towar B

    14980,00

    67,84%

    8819,75

    8242,75

    576,99

    3

    Towar C

    100,00

    4,53%

    588,77

    588,77

    -

    22080,00

    13000,00

    11775,36

    1224,64

    5. Zaksięgowano rozchód towarów

    6. Obliczono I skorygowano

    a)odchylenia z tytułu VAT przypadające na sprzedane towary

    b) odchylenia z tytułu marży przypadające na sprzedane towary

    28,04,2009

    Klasyfikacja i ewidencja kosztów

    Rozrachunek zysków i strat

    A

    Przychody ze sprzedaży

    Działalność operacyjna

    (podstawowa)

    B

    Koszty działalności operacyjnej

    C (A-B)

    Wynik na sprzedaż

    D

    Pozostałe przychody operacyjne

    Pozostała działalność operacyjna

    E

    Pozostałe koszty operacyjne

    F (C+D-E)

    Wynik na działalność operacyjną

    G

    Przychody finansowe

    Działalność finansowa

    H

    Koszty finansowe

    I (F+G-H)

    Wynik na działalności gospodarczej

    J

    Zyski nadzwyczajne

    Efekty zdarzeń nadzwyczajnych

    K

    Straty nadzwyczajne

    L (I+J-K)

    Wynik finansowy brutto

    M

    Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

    Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

    N (L-M)

    Wynik finansowy

    Koszty Wynik finansowy Przychody

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Konto bilansowe

    Konto wynikowe

    RZiS

    PRZYCHODY I ZYSKI - to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

    KOSZTY I STRATY - to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

    Koszty działalności operacyjnej

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Ujęcie rodzajowe Ujęcie funkcjonalno-podmiotowe

    Układ rodzajowy Ujęcie kalkulacyjne Układ funkcjonalno-podmiotowy

    Układ kalkulacyjny (pozaewidencyjny)

    1. Działalność podstawowa

     1. Przychody ze sprzedaży

     2. Koszty działalności operacyjnej

    1. Wynik na sprzedaż

    2. Pozostała działalność operacyjna

    1. Pozostałe przychody operacyjne

    2. Pozostałe koszty operacyjne

    1. Wynik na działalność operacyjną.

    2. Działalność finansowa

    1. Przychody finansowe

    2. Koszty finansowe

    1. Wynik na działalność gospodarczą

    2. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

    1. Zyski nadzwyczajne

    2. Straty nadzwyczajne

    1. Wynik finansowy brutto

    2. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

    1. PDOP

    2. Inne

    1. Wynik finansowy netto -> bilans

    Układ rodzajowy kosztów odpowiada na pytanie:

    Jakie koszty poniesiono?

    Układ ten charakteryzuje się następującymi cechami:

    -ujmuje koszty działalności podstawowej, pomocniczej i zarządu, nie ujmuje on natomiast kosztów operacji finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

    -ujmuje koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, mimo że mogą one dotyczyć okresów przyszłych lub minionych

    -ujmuje koszty proste, czyli takie, które w ramach danego podmiotu nie można rozłożyć na elementy składowe

    W skład układu rodzajowego wchodzą następujące kategorie kosztów:

    1) amortyzacja

    2) zużycie materiałów, w tym zużycie:

    a) materiałów podstawowych

    b) materiałów pomocniczych

    c) sprzętu jednorazowego użytku

    d) paliwa

    3) zużycie energii, w tym:

    a) energii elektrycznej

    b) energii cieplnej

    4) usługi obce, w tym:

    a) remontowe

    b) transportowe

    c) pozostałe usługi

    5) podatki i opłaty

    6) wynagrodzenia, w tym

    a) wynagrodzenia ze stosunku pracy

    b) wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło

    7) świadczenia na rzecz pracowników, w tym

    a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy

    b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

    8) pozostałe koszty, w tym

    a) podróże służbowe

    b) ubezpieczenia OC i majątkowe

    Koszty z tytułu planowanych odpisów zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się na koncie Amortyzacja. Nie ujmuje się tu odpisów amortyzacyjnych, obciążających pozostałe koszty operacyjne ze względu na zmianę technologii produkcji, przeznaczenia środków trwałych do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn, które spowodowały trwałą utratę wartości składników i uzasadniają dokonanie odpisu aktualizującego.

    Do ewidencji zużycia materiałów służy konto o tej samej nazwie Zużycie materiałów. Ujmowane są na nim rozchody nabytych surowców, półfabrykatów obcych, opakowań, paliwa, ogumienia, części zapasowych maszyn i urządzeń. W ciężar tego konta księguje się także drobne zakupy materiałów zaliczane bezpośrednio do kosztów (np. materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości).

    Konto Energia służy do ewidencji zużytej energii elektrycznej, pary, wody, gazu, sprężonego powietrza, itp.

    Na koncie Usługi obce ujmuje się rzeczywiste koszty wyświadczonych przez inne jednostki gospodarcze usług, polegających na:

    -obróbce obcej, czyli usługach i robotach wykonywanych przez obce jednostki w określonych częściach procesu technologicznego (np. obróbka termiczna, szlifowanie, farbowanie)

    -transporcie towarów i osób; chodzi tu o obce usługi transportowe i spedycyjne związane z zakupem materiałów i towarów, ze sprzedażą produktów, materiałów i towarów, z przemieszczaniem składników majątku wewnątrz jednostki oraz przewozem pracowników

    -remoncie obcych i własnych składników majątku, jeżeli nie stanowią nie stanowią one kosztów poniesionych na ulepszenie istniejących już środków trwałych

    -usługach związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i leśną (usługi sanitarno-weterynaryjne, odkurzacze, wyrównanie terenu)

    -korzystaniu z innych usług, a w szczególności z usług komunalnych, bankowych, pocztowych dozoru mienia, pośrednictwa, opłat za usługi informatyczne, wydawnicze, biurowe oraz czyszczenie i najem nieruchomości itp.

    Na koncie Podatki i opłaty ewidencjonuje się:

    -podatki obciążające koszty działalności, np. od środków transportu, od nieruchomości, podatek akcyzowy, naliczony podatek VAT niepodlegający potrąceniu od podatku należnego lub zwrotowi

    -opłaty administracyjne, notarialne, sądowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

    Konto Wynagrodzenia służy do ewidencji wynagrodzeń pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów zaliczanych zgodnie z przepisami do wynagrodzeń pracowników.

    Na koncie tym ewidencjonujemy także wynagrodzenia osób wykonujących prace na rzecz danej jednostki na podstawie umowy-zlecenia czy też umowy o dzieło.

    Nie ujmuje się na nim natomiast nagród i premii wypłacanych ze środków funduszy specjalnych czy też z zysku.

    Na koncie Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia prowadzi się ewidencję składek, które na podstawie przepisów obciążają pracodawcę. Zaliczamy do nich: składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

    Świadczenia na rzecz pracowników to konto, na którym ewidencjonowane są odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, koszty szkolenia pracowników pokrywane przez zakład pracy, posiłki regeneracyjne itp.

    Konto Pozostałe koszty obejmuje wszystkie pozostałe koszty, inne niż te ujmowane na dotychczas omawianych kontach układu rodzajowego.

    Ewidencjonujemy tu głównie:

    -koszty delegacji służbowych, obejmujące koszty przejazdu, noclegów i diet

    -koszty reprezentacji i reklamy udziału w targach krajowych i zagranicznych, reklamy w prasie, radiu i telewizji, odzieży reklamowej

    -inne koszty rodzajowe takie jak składki ubezpieczeń majątkowych, opłaty za parkingi, składki na rzecz organizacji

    -wypłaty pieniężne na rzecz osób fizycznych niebędące wynagrodzeniami np. za wykorzystanie wzoru czy patentami stypendia fundowane itp.

    Koszty rodzajowe ujmowane są na zespole kont nr „4”.

    Układ funkcjonalno-podmiotowy

    Kosztów odpowiada na pytanie:

    Gdzie koszty zostały poniesione?

    Zarządzanie ogólne (całością)

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    Działalność pomocnicza

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Faza zakupu Działalność podstawowa (produkcja Faza sprzedaży

    Handel, usługi)

    Układ funkcjonalno-podmiotowy (gdzie, na jaki wyrób/usługę ponoszę koszty)

    0x08 graphic
    Bezpośrednie

    0x08 graphic
    Koszty działalności podstawowej

    Pośrednie

    0x08 graphic
    Bezpośrednie

    Koszty działalności pomocniczej

    0x08 graphic
    Pośrednie

    Koszty ogólnego zarządu

    Koszty sprzedaży

    W układzie rodzajowym kosztów koszt jest ewidencjonowany w momencie jego poniesienia.

    W układzie funkcjonalno-podmiotowym kosztów, koszt jest ewidencjonowany w okresie, na który przypada.

    Układ funkcjonalno-podmiotowy kosztów odpowiada na pytanie: gdzie koszty zostały poniesione? Tym samym wskazuje, kto jest odpowiedzialny za ich poniesienie. Układ ten tworzą następujące rodzaje kosztów:

    -koszty zakupu

    -koszty działalności podstawowej

    -koszty działalności pomocniczej (produkcja pomocnicza)

    -koszty wydziałowe

    -koszty ogólnego zarządu

    -koszty sprzedaży

    Koszty zakupu- są to koszty ponoszone przez kupującego, wynikające z zakupu materiałów, takie jak np. koszty załadunku i wyładunku, przewozu, ubezpieczenia w czasie transportu, koszty opakowań, itp.

    Koszty działalności podstawowej- są to koszty, do których zalicza się:

      1. koszty podstawowej produkcji przemysłowej

      2. koszty działalności usługowej

      3. koszty działalności handlowej

    Koszty podstawowej produkcji przemysłowej (Produkcja przemysłowa)

    -związane są bezpośrednio z wytwarzaniem określonego rodzaju wyrobu oraz jego sprzedażą. Zalicza się do nich przede wszystkim:

    • materiały bezpośrednie

    • oraz płace bezpośrednie

    Koszty działalności usługowej - są to koszty ponoszone na realizacje usług i robót.

    Koszty działalności handlowej - są to koszty związane z prowadzeniem przez jednostkę działalności handlowej. Są to koszty utrzymania sklepów, hurtowni oraz innych punktów sprzedaży.

    Do kosztów działalności handlowej zaliczamy:

    a) koszty utrzymania placówek handlu, takie jak:

    -wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników tych jednostek

    -koszty biurowe

    -usługi obce i zużycie energii (oświetlenie, ogrzewanie, utrzymanie czystości, czynsz dzierżawny)

    b) koszty zakupu towarów, jeżeli nie podlegają odrębnej ewidencji

    c) ubezpieczenia majątkowe oraz prowizje płacone za pośrednictwo handlowe

    d) pozostałe koszty działalności handlowej

    Koszty działalności pomocniczej (Produkcja pomocnicza)

    -są to koszty powstające w wydziałach pomocniczych, które najczęściej świadczą usługi innym komórkom danej jednostki gospodarczej.

    Mogą to być wydziały energetyczne, transportowe, remontowe, sprzątanie, budowlane, itp.

    Koszty wydziałowe- są to koszty wspólne dla całego procesu produkcyjnego powstające na wydziałach produkcji podstawowej. Typowe koszty tego rodzaju to: koszty utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń wytwórczych (napęd, konsekwencja, remonty), koszty kierowania wydziałem oraz stwarzania ogólnych warunków pracy na wydziale (oświetlenie, ogrzewanie itp.).

    Koszty sprzedaży - są to koszty wynikające ze sprzedaży wyrobów gotowych, takie jak, np. koszty transportu, ubezpieczenia, pakowania, wysyłki oraz koszty reklamy.

    Układ funkcjonalny kosztów tworzy zespół kont nr „5”.

    Jeżeli różnica w okresie poniesienia i przypadania kosztu powstają rozliczenia międzyokresowe kosztów

    Poniesienie kosztu Przypadanie kosztu

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    Rok 1 Rok 2 Rok 3

    Rozliczenie międzyokresowe czynne

    Poniesienie kosztu Przypadanie kosztu

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    Rok 1 Rok 2 Rok 3

    Rozliczenie międzyokresowe bierne

    Przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są koszty, które odnoszą się do wielu okresów sprawozdawczych lub dotyczą innego okresu aniżeli ten, w którym je poniesiono. Jeżeli tego rodzaju kwoty zostałyby odniesione w całości w ciężar kosztów danego okresu, wówczas koszty zostałyby obciążone pozycjami niezwiązanymi z danym okresem sprawozdawczym.

    Dokładne ustalenie kosztów i przychodów dotyczących poszczególnych okresów sprawozdawczych ma na celu zachowanie współmierności ponoszonych kosztów z uzyskiwanymi przychodami, co jest istotne z punktu widzenia poprawności ustalania wyniku finansowego.

    Rozliczanie kosztów polega na:

    -wyłączeniu z kosztów działalności kwot, które zostały poniesione w danym okresie, ale które dotyczą okresów przyszłych (wydzielone kwoty gromadzone są na odrębnym koncie), oraz zaliczeniu do kosztów bieżącego okresu części obciążającej badany okres. Są to rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMKC);

    -wliczeniu do kosztów danego okresu kwot przewidywanych do poniesienia w przyszłości w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres. Są to rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (RMKB).

    Celem rozliczenia międzyokresowego kosztów jest umożliwienie dokładnego ustalenia kosztów działalności każdego okresu sprawozdawczego bez względu na to czy koszty (wydatki) poniesiono w poprzednich okresach (tzw. Rezerwa na wydatki przyszłych okresów).

    Rozliczenia międzyokresowe czynne występują w przypadku ponoszenia przez jednostkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczeniu podlega, więc rzeczywista kwota kosztów już poniesionych, będąca kosztami przyszłych okresów. W bilansie rozliczenia czynne wykazywane są w aktywach jako sumy równoważne materialnym produktom pracy. Powodują one zwiększenie wszystkich poniesionych w danym okresie kosztów rodzajowych, nawet gdy będą one oddziaływały na wynik finansowy innego okresu sprawozdawczego.

    Tytuły kosztów najczęściej objęte rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi to:

    -czynsze i dzierżawy płacone „z góry”

    -koszty remontów

    -ubezpieczenia majątkowe

    -prenumerata

    -roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

    -koszty zakupu materiałów i towarów

    -koszty prac badawczych niezliczone do wartości niematerialnych i prawnych

    -koszty energii opłacane z „góry”

    Przy rozliczeniach międzyokresowych biernych następuje doszacowanie kosztów bieżącej działalności, kosztami przewidywanymi do poniesienia w przyszłości. Rozliczenie to stosuje się do kosztów występujących nieperiodycznie, a które wymagają równomiernego rozłożenia na poszczególne okresy sprawozdawcze.

    Rozliczeń międzyokresowych biernych dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, które wynikają w szczególności:

    a) ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny

    b) z obowiązku wykonywania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest znana.

    WARIANTY EWIDENCJI KOSZTÓW

    Ewidencja kosztów działalności operacyjnej może być prowadzona w jednostce gospodarczej według jednego z trzech wariantów:

    -wariant I- grupowanie kosztów tylko w układzie rodzajowym ( na kontach zespołu „4”)

    -wariant II- grupowanie kosztów tylko w układzie według miejsc powstania i nośników (na kontach zespołu „5”)

    -wariant III- grupowanie kosztów zarówno w układzie rodzajowym (na kontach zespołu „4”) jak i w układzie powstania i nośników (na kontach zespołu „5”).

    5,05,2009r

    Układ kalkulacyjny kosztów

    Odpowiada na pytanie:

    Na wytworzenie, jakich produktów poniesiono koszty i w jakiej wysokości?

    Układ ten tworzą następujące rodzaje kosztów:

    1. Koszty bezpośrednie - czyli takie, które można odnieść wprost na dane zlecenie lub asortyment w oparciu o dokumenty źródłowe

    a) materiały bezpośrednie

    b) płace bezpośrednie wraz z narzutami

    c) inne koszty bezpośrednie np. zużycie narzędzi i przyrządów specjalnych, używanych wyłącznie przy wytworzeniu danych produktów

    2. Koszty pośrednie - są to koszty, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można odnieść na produkowane wyroby np. koszty wydziałowe

    Układ kalkulacyjny kosztów służy do obliczania kosztu jednostkowego wyrobu gotowego.

    Koszty jednostkowe wyrobu gotowego wylicza się w drodze odpowiednich obliczeń nazywanych kalkulacją kosztów jednostkowych.

    Zastosowany sposób kalkulacji zależy bezpośrednio od organizacji i przebiegu procesu produkcyjnego.

    Na potrzeby ewidencyjne wyroby gotowe wycenia się według tzw. Technicznego kosztu wytworzenia.

    Techniczny koszt wytworzenia tworzą następujące pozycje kalkulacyjne:

    - materiały bezpośrednie wraz z kosztami ich zakupu

    - wynagrodzenia bezpośrednie wraz z narzutami na te wynagrodzenia

    - koszty wydziałowe

    Ustalenie technicznego kosztu wytworzenia wymaga zatem dokonania przeksięgowania kosztów wydziałowych na konto Produkcja podstawowa. Powiększenie technicznego kosztu wytworzenia o koszty ogólnego zarządu daje tzw. Zakładowy koszt wytworzenia.

    Powiększenie zakładowego kosztu wytworzenia o koszty sprzedaży daje tzw. Koszt sprzedanych produktów.

    Warianty ewidencji kosztów

    Ewidencja kosztów działalności operacyjnej może być prowadzona w jednostce gospodarczej według jednego z trzech wariantów:

    - wariant I - grupowanie kosztów tylko w układzie rodzajowym (na kontach zespołu „4”)

    - wariant II - grupowanie kosztów tylko w układzie według miejsc powstania i nośników (na kontach zespołu „5”)

    - wariant III - grupowanie kosztów zarówno w układzie rodzajowym (na kotach zespołu „4”) jak i w układzie według miejsc powstania i nośników (na kontach zespołu „5”)

    - wariant I - grupowanie kosztów tylko w układzie rodzajowym (na kontach zespołu „4”)

    Ewidencja i rozliczenie kosztów przebiega, w następujących etapach:

    Etap 1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

    Etap 2. Wstępne rozliczenie kosztów na:

    - koszty dotyczące okresu bieżącego

    - koszty podlegające rozliczeniu w czasie

    Etap 3. Rozliczenie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie.

    Etap 4. Wycena zapasów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej.

    Ewidencja kosztów wg wariantu I (wersja 1)

    Różne konta 400 - Koszty wg rodzajów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic

    490 - Rozliczenie kosztów 710 - Koszt własny sprzedanych produktów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2

    0x08 graphic

    640 - Rozliczenie międzyokresowe kosztów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3 4

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    - wariant II- grupowanie kosztów tylko w układzie według miejsc powstania i nośników (na kontach zespołu „5”)

    Ewidencja i rozliczenie kosztów przebiega w następujących etapach:

    Etap 1. Ewidencja kosztów niewymagających rozliczenia w czasie na kontach zespołu „5”, a kosztów wymagających rozliczenia w czasie na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów

    Etap 2. Rozlicznie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie.

    Etap 3. Rozlicznie kosztów wydziałowych oraz ustalenie kosztu wytworzenia produktu.

    Etap 4. Ustalenie kosztu wytworzenia produktów sprzedanych

    Etap 5. Ustalenie kosztu własnego sprzedaży.

    Ewidencja i rozliczenie kosztów wg wariantu II

    Różne konta 500- Koszty działalności podstawowej

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    1a

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    521- Koszty wydziałowe

    1b 3

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    2a

    643- Rozliczenie kosztów zakupu

    646- Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1c 2b

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    551- Koszty ogólnozakładowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2c

    0x08 graphic
    1d

    0x08 graphic

    527- Koszty sprzedaży

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1e

    0x08 graphic

    - wariant III - grupowanie kosztów zarówno w układzie rodzajowym (na kontach zespołu „4”) jak i w układzie według miejsc powstania i nośników (na kontach zespołu „5”).

    Przeksięgowania z jednego układu kosztów na drugi można dokonać dwojako:

    1. na bieżąco - oznacza to, że każdą operację gospodarczą dotyczącą ewidencji kosztów księguje się dwukrotnie na podstawie tych samych dokumentów źródłowych: ujmując koszty według rodzajów, a następnie według nośników i miejsc powstania.

    2. raz na koniec miesiąca na podstawie rozdzielników albo arkuszy rozliczeniowych. Są to zestawienia miesięczne kosztów wynikające z sumowania jednorodnych dokumentów źródłowych sporządzone odrębnie dla poszczególnych rodzajów kosztów.

    Ewidencja i rozliczenia kosztów przebiega, w następujących etapach:

    Etap 1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

    Etap 2. Przeksięgowanie kosztów niewymagających rozliczenia w czasie na kontach zespołu „5”, a kosztów wymagających rozliczenia w czasie na konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

    Etap 3. Rozliczenie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie.

    Etap 4. Rozliczenie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie

    Etap 5. Ustalenie kosztu własnego sprzedaży.


    Rodzaje wariantów ewidencji kosztów- wariant III

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Różne konta bilansowe Układ rodzajowy kosztów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    1

    0x08 graphic

    Rozlicznie kosztów Konta układu F-P(?) Wyroby gotowe KWS Wynik finansowy

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2 4 5 6

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    6a

    Rozliczenia międzyokresowe kosztów

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3

    0x08 graphic


    EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW

    SFERY POWSTANIA ROZRACHUNKÓW

    Dostawcy Firma i jej otoczenie Inni

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    FIRMA

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Urząd skarbowy

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    PRACOWNICY

    Odbiorcy ZUS

    Istota rozrachunków

    W wyniku powiązań finansowych jednostki z innymi podmiotami powstają należności i zobowiązania

    PRACOWNICY - za świadczoną przez pracowników pracę firma (pracodawca) zobowiązana jest zapłacić stosowne wynagrodzenie.

    DOSTAWCY- dostarczają towary i świadczą usługi, w zamian oczekują zapłaty

    ODBIORCY- firma dostarcza towary i świadczy usługi, w zamian oczekuje zapłaty

    URZĄD SKARBOWY- prawo nakłada obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży, dochodu itp.

    ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH- jednostka występuje jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

    INNI- z tytułu ubezpieczeń majątkowych, z udziałowcami itp.

    Rozrachunki to całość należności i zobowiązań wraz z ich regulacją za pomocą środków pieniężnych

    Cechy rozrachunków:

    • określony dłużnik lub wierzyciel

    • suma akceptowana jest przez obie strony

    • termin zapłaty strony ustaliły między sobą lub wynika z przepisów prawa

    KRYTERIA

    Czas

    • krótkoterminowe - okres spłaty na dzień bilansowy nie jest dłuższy niż 12 miesięcy

    • długoterminowy- okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy

    Uwaga!

    Należności od odbiorców niezależnie od terminu płatności zalicza się do aktywów obrotowych, wyodrębniając te o terminie do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy

    Podobnie zobowiązania od dostawców zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych w pasywach, wyodrębniając te o terminie do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.

    Podmiot (tytuł)

    • odbiorcy i dostawcy- z tytułu dostaw, robót i usług

    • pracownicy- z tytułu wynagrodzeń, udzielonych pożyczek, pobranych zaliczek itp.

    • Instytucje publiczno-prawne- z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, cła

    • Pozostali- z tytułu wpłat kapitału, wypłat dywidend (udziałowcy), udzielonych pożyczek, ubezpieczeń majątkowych itp.

    Rodzaj

    • Bezsporne - zaakceptowane przez wierzyciela i dłużnika

    • Rozliczenia - przed akceptacja następuje wyjaśnienie, np. rozliczenie wynagrodzeń

    • Roszczenia - kwestionowane przez kontrahenta

    • Roszczenia sporne - skierowane na drogę sądową w celu ich wyjaśnienia

    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Rozrachunki Rozliczenia Roszczenia

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Termin płatności jeszcze nie Termin płatności minął. Spór w sprawie

    minął. Spodziewana Jednostka podejmuje zapłaty rozstrzygnięty

    spłata nastąpi najpóźniej w kroki prawne w celu przez sąd.

    Oznaczonym w dokumencie otrzymania należnych

    źródłowym kwot.

    terminie płatności.

    Stopień ryzyka

    • Warunkowe- objęte zabezpieczeniami (gwarancjami)

    • Bezwarunkowe- bez zabezpieczeń

    Możliwości wyegzekwowania

    • Przedawnione - w wyniku upływu czasu firma utraciła prawo dochodzenia cywilnego

    • Umorzone - odpisane z zaniechaniem postępowania sądowego

    • Nieściągalne - firma straciła możliwość wyegzekwowania należności i fakt ten jest udokumentowany

    Miejsce powstania

    • Zewnętrzne - powstają w wyniku kontaktów firmy z otoczeniem

    • Wewnętrzne- powstają wewnątrz jednostki

    Obszar

    • Krajowe- dotyczą kontrahentów krajowych

    • Zagraniczne- dotyczą kontrahentów zagranicznych, wyrażane są w walucie polskiej i obcej, ich wartość ujęta w księgach ulega zmianie w związku ze zmianą kursu waluty obcej (różnice kursowe)

    Konta syntetyczne rozrachunków

    • Rozrachunki z odbiorcami

    • Rozrachunki z dostawcami

    • Rozrachunki z tytułu VAT

    • Rozrachunki z ZUS

    • Inne rozrachunki publiczno-prawne

    • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

    • Inne rozrachunki z pracownikami

    • Pozostałe rozrachunki

    • Odpisy aktualizujące rozrachunki

    Do kont syntetycznych rozrachunków prowadzi się ewidencję analityczną (szczegółową) umożliwiającą:

    • Wyodrębnienie kontrahenta

    • Wyodrębnienie tytułu

    • Wyodrębnienie terminu spłaty

    • Wyodrębnienie przebiegu rozrachunków

    • Podział na dzień bilansowy na krótko- i długoterminowe

    • Wyodrębnienie zobowiązań wekslowych

    • Wyodrębnienie należności dochodzonych na drodze sądowej

    • Wyodrębnienie zaliczek

    Rozrachunki z kontrahentami

    • Odbiorcami (należności od odbiorców) powstają w wyniku realizacji sprzedaży produktów gotowych, towarów i materiałów oraz innych składników;

    • Dostawcami (zobowiązania wobec dostawców) powstają w wyniku zakupu produktów gotowych, towarów i materiałów oraz innych składników

    CAŁOŚĆ NALEŻNOŚCI, ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ UJMUJE SIĘ NA KONTACH Rozrachunki z odbiorcami ORAZ Rozrachunki z dostawcami

    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

    Struktura wynagrodzeń

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Wynagrodzenia w ramach Wynagrodzenia w ramach Wynagrodzenia wypłacane

    umowy o pracę innych umów z zysku

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    -zlecenia -nagrody

    -o dzieło -premie

    -(?) -prowizje

    Składki ZUS

    0x08 graphic
    Zobowiązanie wobec ZUS

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

    Fundusz Gwarantowanych

    Świadczeń Pracowniczych

    Finansujący

    Ubezpieczenie

    Pracownik

    Pracodawca

    Podstawa obliczenia

    Emerytalne

    Rentowe

    Chorobowe

    Wypadkowe

    Zdrowotne

    0x08 graphic

    FP

    FGSP

    9,76%

    1,50%

    2,45%

    0x08 graphic
    7,75%+1,25%

    9,76%

    4,50%

    0,67%-3,60%

    2,45%

    0,10%

    Płaca brutto

    Płaca brutto

    Płaca brutto

    Płaca brutto

    Płaca brutto-składki społeczne

    Płaca brutto

    Płaca brutto

    Potrącone z zaliczek na PDOF Potrącone z kwoty „do wypłaty”(?)

    Podstawa obliczenia podatku w złotych

    Podatek wynosi

    Ponad

    Do

    85,528 zł

    18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

    85,528 zł

    14,839 zł +32% nadwyżki ponad 85,528 zł

    Rocznie

    m-c

    Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę

    1335,00

    111,25

    Kalkulacja pozycji listy płac:

    Płaca brutto

    -ubezpieczenia społeczne

    = podstawa do obliczenia składki zdrowotnej i PDOF

    -należna zaliczka na PDOF (zawierająca 7,75% podstawy składki zdrowotnej)

    -zdrowotne finansowane przez pracownika (1,25% podstawy)

    -inne potrącenia (zajęcia komornicze, składki, ubezpieczenia itp.)

    =kwota do wypłaty

    Płaca brutto

    2 000,00

    Emerytalne

    195,20

    Rentowe

    30,00

    Chorobowe

    49,00

    Razem społeczne

    274,20

    Brutto- społeczne

    1725,80

    PDOF

    244,20

    Zdrowotne 1

    133,75

    Zaliczka na PDOF

    110,52

    Zdrowotne 2

    21,57

    Do wypłaty

    1459,94

    Składki finansowane przez pracodawcę

    Emerytalne

    195,20

    Rentowe

    90,00

    Wypadkowe

    38,60

    FP

    49,00

    FGSP

    2,00

    374,80

    Rozrachunki z budżetem Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wynagrodzenia

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    2 1

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    3

    0x08 graphic
    4

    0x08 graphic

    5

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Urząd skarbowy 6 Inne rozrachunki

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3'

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    ZUS

    0x08 graphic
    2'

    5'

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    4

    0x08 graphic

    1. lista płac brutto

    2. składki społeczne

    3. zaliczka na PDOF

    4. składka zdrowotna potrącana z podatku (7,75%)

    5. składka zdrowotna potrącona z wypłaty (1,25%)

    6. inne potrącenia

    19,05,2009r

    Produkty gotowe i produkcja niezakończona

    1. Koszty wytworzenia produktów pracy.

    Produkty pracy obejmują wytworzone (lub wykonywane we własnym zakresie) wyroby gotowe (roboty i usługi przemysłowe) oraz produkcję niezakończoną.

    Wyroby gotowe to produkty pracy, które w danej jednostce przeszły wszystkie fazy przetwarzania, spełniają wymagania określone przez normy jakościowe, techniczne i handlowe, stanowią wartość użytkową oraz są przeznaczone na sprzedaż

    Pozostałą część efektu procesu produkcyjnego, która nie spełnia powyższych warunków, stanowi produkcję niezakończoną obejmującą:

    1. półprodukty - składowe przejściowo przed dalszym przerobem produkty pracy, które przeszły określone zamknięte cykle przetwarzania, ale nie wszystkie (mogą być również przeznaczone do sprzedaży)

    2. produkty w toku - produkty pracy znajdujące się w trakcie określonej otwartej fazy przetwarzania.

    Podstawą wyceny wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej jest koszt wytworzenia nie wyższy od cen sprzedaży netto tych składników na dzień bilansowy.

    Koszt wytworzenia produktów stanowi sumę:

    a) kosztów pozostających w bezpośrednim związku z danym produktem, obejmujących:

    - wartość zużytych materiałów bezpośrednich

    - koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją

    - inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsc, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

    Oraz

    b) uzasadnionej części kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego składnika, obejmujących:

    - zmienne pośrednie koszty produkcji

    - cześć pośrednich kosztów stałych, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (określonym jako przeciętna, zgodna z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowanych remontów).

    Koszt wytworzenia nie obejmuje natomiast kosztów:

    • będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych

    • ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny

    • magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji

    • sprzedaży produktów.

    Powyższe koszty stanowią koszty okresu wpływające na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

    W sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu. Jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży.

    Pod pojęciem ceny sprzedaży netto składnika aktywów rozumie się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży (bez podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego):

    • pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży

    • powiększoną o należną dotację przedmiotową.

    W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem produktu do sprzedaży, bądź długim okresem wytwarzania produktu (np. statki) koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży lub wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

    Produkty w toku produkcji mogą być również wycenione w wysokości:

    • bezpośrednich kosztów wytworzenia

    • materiałów bezpośrednich

    • nie wyceniane w ogóle, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, a przewidywany czas wykonania produkcji jest krótszy niż trzy miesiące i nie jest ona przeznaczona do sprzedaży lub na rzecz środków trwałych w budowie jednostki (nie dotyczy to produkcji rolnej).

    Na koniec okresu poniesione koszty pośrednie produkcji są przenoszone z konta Koszty wydziałowe na konto Produkcja podstawowa w celu ustalenia technicznego kosztu wytworzenia.

    W oparciu o odpowiednią metodę kalkulacji tak ustalony koszt podlega rozliczeniu na poszczególne produkty oraz następuje wyodrębnienie kosztów dotyczących produkcji gotowej i niezakończonej.

    Przypadające na wyroby gotowe koszty wytworzenia przenosi się z konta Produkcja podstawowa bezpośrednio na konto Wyroby gotowe.

    W przypadku gdy wycena produktów jest dokonywana według kosztu rzeczywistego, wówczas rozchód i wycena ich zapasu odbywa się w oparciu o jedną z następujących metod:

    1) według kosztów przeciętnych, stanowiących średnią ważoną kosztów poszczególnych produktów

    2) FIFO (first In first out), przy której rozchód produktów następuje kolejno według kosztów partii przyjętych najwcześniej do magazynu.

    3) LIFO (last In first out), przy której rozchód produktów następuje kolejno według partii przyjętych najpóźniej do magazyn

    4) w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów produktów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich wytworzenia

    Produkty gotowe i produkcja niezakończona

    2. odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

    Prawo bilansowe dopuszcza możliwość ewidencji produktów według stałych cen ewidencyjnych, które mogą być ustalone na poziomie:

    • planowanego kosztu wytworzenia

    • ceny sprzedaży netto

    Przy takim sposobie ewidencji przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu następuje z wykorzystaniem konta Rozliczenie produkcji.

    Skalkulowane na koniec okresu koszty przypadające na wyroby gotowe są przenoszone z konta Produkcja podstawowa (po uprzednim przeniesieniu kosztów wydziałowych) na konto Rozliczenie produkcji, gdzie następuje ustalenie różnicy pomiędzy stałą ceną ewidencyjną a kosztem rzeczywistym i jej przeksięgowanie na konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów na stronę:

    • Dt, jeżeli stała cena ewidencyjna jest niższa od kosztu rzeczywistego

    • Ct, jeżeli stała cena ewidencyjna jest wyższa od kosztu rzeczywistego

    Tak ustalone odchylenia korygują wartość rozchodu oraz zapasu wyrobów gotowych.

    Na dzień bilansowy wartość produktów gotowych, produktów w toku i półproduktów, wyrażoną według kosztów planowanych (normatywnych) można nie doprowadzać do poziomu kosztu rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne,

    Stosowane do wyceny na dzień bilansowy planowane koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto składników.

    Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych wymusza, przy sprzedaży wyrobów, konieczność skorygowania kosztu wytworzenia sprzedanych produktów o odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów.

    Pozostałe odchylenia korygują zapas produktów do wyceny ….(?), zwiększając jego wartość (przy odchyleniach debetowych) lub zmniejszając (przy odchyleniach kredytowych).

    Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

    Produkcja podstawowa Rozliczenie produkcji Wyroby gotowe

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    • 1

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic

    3b

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic
    0x08 graphic

    0x08 graphic

    0x08 graphic
    3a

    1. Pw - przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych wg stałej ceny ewidencyjnej

    2. PK - rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych

    3. PK - odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

     1. debetowe

     2. kredytowe

    Produkty gotowe i produkcja niezakończona

    3. Odpisy aktualizujące

    W wyniku utraty cech użytkowych lub przydatności spowodowanej uszkodzeniem (zepsuciem) produktów oraz przy obniżce cen następuje obniżenie wartości zapasu produktów.

    Odpisy aktualizujące wartości produktów gotowych i produkcji niezakończonej dokonane w związku z utratą wartości tych składników oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według kosztów wytworzenia - zalicza się do kosztu wytworzenia sprzedanych produktów uznając konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów.

    W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość powyższych aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów (Dt Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów) i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

    Produkty gotowe i produkcja niezakończona

    4. Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne

    Zgodnie z prawem bilansowym jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację m.in. rzeczowych składników aktywów obrotowych drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

    Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych stanowią niedobory lub nadwyżki, które należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

    Ujemne różnice inwentaryzacyjne mogą być zakwalifikowane jako niedobory:

    • niezawinione, tj. spowodowane przyczynami niezależnym od osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im składniki aktywów, stanowiące m.in. niedobory powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niedobory pozorne, wynikające np. z błędów pomiaru zużycia

    • zawinione, tj. powstałe w wyniku błędów osób odpowiedzialnych materialnie.

    Ujawnione niedobory wyrobów gotowych i produkcji w toku podlega ewidencji na koncie Rozliczenie niedoborów i szkód w wartości wynikającej z ewidencji danego składnika uwzględniającej ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych.

    W celu umożliwienia ustalenia zmiany stanu produktów na koncie Rozliczenia kosztów w przypadku porównawczego rachunku zysków i strat, należy dokonać zapisu uszczelniającego krąg kosztowy

    (Dt Rozliczenie kosztów Ct Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby)

    Niedobory niezawinione, w zależności od przyczyny powstania, podlegają przeksięgowaniu na konto:

    • Straty nadzwyczajne - jeżeli niedobory powstałe w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia

    • Pozostałe koszty operacyjne - jeżeli niedobory powstały z przyczyn uzasadnionych zwolnienie osób od odpowiedzialności materialnej

    • Rozliczenie nadwyżek - jeżeli są to niedobory, które dotyczą tej samej osoby i zostały stwierdzone w toku tej samej inwentaryzacji w podobnych asortymentach

    Niedobory zawinione natomiast, w zależności od opinii osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone składniki aktywów, podlegają przeksięgowaniu na konto:

    • Inne rozrachunki z pracownikami - jeżeli osoby odpowiedzialne materialnie wyrażają pisemną zgodę na pokrycie niedoboru

    • Roszczenia sporne - jeżeli osoby odpowiedzialne materialnie nie wyrażają zgody na pokrycie niedoboru.

    Roszczenia z tytułu niedoboru ustala kierownik jednostki w wysokości kwoty :

    • Wynikającej z ewidencji

    • Wyższej od ewidencyjnej wartości niedoboru -różnicę pomiędzy wysokością niedoboru a wartością roszczenia zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, obciążając jednocześnie konto Rozliczenia niedoborów i szkód

    • Niższej od ewidencyjnej wartości niedoboru - różnicę odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych uznając jednocześnie konto Rozliczenie niedoborów i szkód

    Produkty gotowe i produkcja niezakończona

    5. Braki produkcyjne

    W jednostkach produkcyjnych, których podstawowym celem jest wytworzenie i sprzedaż produktów gotowych, w trakcie procesu wytwarzania i sprzedaży produktów gotowych, w trakcie procesu produkcji lub w fazie składowania wyrobów mogą zostać stwierdzone tzw. Braki produkcyjne, tj. wadliwe produkty, które nie spełniają określonych norm jakościowych właściwych dla pełnowartościowego wyrobu gotowego.

    W zależności od rodzaju wady produkty te stanowią braki nienaprawiane lub naprawiane. Wartość ewidencyjna wykrytych produktów wadliwych podlega przeksięgowaniu z kont Produkcja podstawowa (w przypadku wystąpienia braków w fazie produkcji) lub Wyroby gotowe do rozliczenia na konto Rozliczenie braków produkcyjnych.

    19,05,2009r

    Ustalanie i podział wyniku finansowego

    1. Działalność podstawowa

    1. Przychody ze sprzedaży

    2. Koszty działalności operacyjnej

    1. 0x08 graphic
     Wynik na sprzedaż

    2. Pozostała działalność operacyjna

    1. Pozostałe przychody operacyjne

    2. Pozostałe koszty operacyjne

    1. Wynik na działalność operacyjną.

    2. Działalność finansowa

    1. Przychody finansowe

    2. Koszty finansowe

    1. Wynik na działalność gospodarczą

    2. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

    1. Zyski nadzwyczajne

    2. Straty nadzwyczajne

    1. Wynik finansowy brutto

    2. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

    1. PDOP

    2. Inne

    1. Wynik finansowy netto -> bilans

    Zgodnie z ustawą o rachunkowości pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowią koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

     • Z działalnością socjalną

     • Ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, w także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji

     • Z odpisami należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów

     • Z utworzeniem i rozwiązaniem rezerwy, z wyjątkiem terze związanych z operacjami finansowymi

     • Z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe

     • Z odszkodowaniami i karami

     • Z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych

     • Utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji oraz aktualizacją wartości tych inwestycji.

    Pozostałe koszty operacyjne

    Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się przede wszystkim:

    • Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych oraz nieczynnych zakładów jednostki

    • Wartości netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem sytuacji, gdy są to skutki zdarzeń nadzwyczajnych) oraz koszty związane ze sprzedażą tych składników

    • Koszty związane z likwidacją środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy likwidacja wynika z tytułu kwalifikowanego jako straty nadzwyczajne lub jest związana ze środkami trwałymi w budowie)

    • Koszty utrzymania i zbycia nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji

    • Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego

    • Koszty budowy środków trwałych, które nie dały zamierzonego efektu

    • Wartość księgowa środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych jako aport (z wyłączeniem wkładu w postaci całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części)

    • Odpisy amortyzujące i koszty utrzymania środków trwałych przeznaczonych na wynajem, gdy nie stanowi to statutowej działalności jednostki

    • Odpisy amortyzacyjne od wartości firmy

    • Wartość ewidencyjna niezawinionych niedoborów składników aktywów, która nie podlega:

    -zaliczeniu w ciężar kosztów działalności podstawowej (np. mieszczące się w

    granicach norm niedoboru materiałów)

    -zaliczaniu strat nadzwyczajnych (niedobory powstałe w wyniku zdarzeń trudnych

    do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym

    ryzykiem jej prowadzenia)

    -skompensowaniu z nadwyżkami

    • Wartości nieodpłatnie przekazanych składników aktywów trwałych i obrotowych (z wyłączeniem inwestycji oraz sytuacji, gdy składniki te nie wpływają na wielkość funduszy)

    • Wpłaty o charakterze darowizn na rzecz fundacji