Podstawy Zarzadzania I sem, POJECIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ Temat 9, POJECIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ


POJECIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

jest integralna częścią życia organizacji Kultura organizacyjna to sposób zachowania członków organizacji, ich

przekonania i system wartości, tradycje, poziom stosunków miedzy kierownictwem, a pracownikami oraz między daną instytucją a otoczeniem.

Kultura organizacyjna określona jest również mianem “osobowości" instytucji (przedsiębiorstwa). model Edgara Scheina Wyodrębnił on w kulturze kilka charakterystycznych wzorców, które nazwał poziomami kultury

wyodrębnione ze względu na ich

trwałość i widoczność. Należą do nich:

• poziom założeń(całkiem niewidoczne i nieuświadomione)

• poziom norm i wartość (częściowo widoczne i uświadomione)

• poziom artefaktów (zewnętrznych tworów kultury)(widoczne i uświadomione)

Poziom założeń najgłębszy i najmniej widoczny. Ukierunkowują one

zachowania członków organizacji, podpowiadając im jak dostrzegać, myśleć

i odczuwać oraz tworzyć swoisty obraz świata. Założenia podstawowe są fundamentem, na którym spoczywa cały “gmach kultury".

Założenia kulturowe dotyczą

• natury człowieka

• relacji międzyludzkich

• samej organizacji

• natury otoczenia

• relacji organizacji z otoczeniem

Poziom norm i wartości - jest zbiorem zasad codziennego działania

członków organizacji kształtowanych pod wpływem dominujących w organizacji

wartości, które wskazują, co powinno być, w odróżieniu od tego, co jest.

Poziom norm i wartości jest “dekalogiem" organizacji.

Poziom artefaktów jest najbardziej widoczny i stanowi

0x08 graphic
zbiór zewnętrznych

tworów kultury, do których zalicza się:

Artefakty:

• językowe

- język,

- mity,

- legendy

• behawioralne

- ceremonie,

- rytuały,

- zachowania pracowników,

- symbole,

- codzienne rutyny

0x08 graphic
Na poziomie artefaktów występują formalnie i nieformalnie elementy

kultury organizacyjnej.

FORMALNE ELEMENTY:

-polityka

-przepisy

-procedury

-wyposażenie

-hierarchia władzy

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH

Według typologii Deala - Kennedy'ego wyróżnia się następujące typy kultur organizacyjnych:

Kultura “WSZYSTKO ALBO NIC":

- najwyższa wartością jest sukces

- wysoko ceni się szybkie działanie

- używa się niekonwencjonalnego języka

- traktowanie mężczyzn i kobiet na równi

- przesady odgrywają dużą role

• Kultura “CHLEBA I IGRZYSK":

- orientacja na zewnątrz

- szczególna wartością jest aktywność

- przyjazne i ujmujące zachowanie

- świętuje się wiele uroczystości

- stosowany w organizacji język jest zwięzły i pełen zagadkowych skrótów• Analityczna kultura przedsięwzięć:

- wszystko jest skoncentrowane na podjecie decyzji

- ideałem jest stateczna osobowość

- podstawowym rytuałem jest narada

- porządny i dyskretny ubiór

- język i formy obejścia bardzo uprzejme

• Kultura procesu:

- najwa2niejsza jest perfekcyjna realizacja zadań

- wszystko jest rejestrowane

- panującym wzorcem jest nieufność i zabezpieczanie się

- porządek hierarchiczny, określa wszystko: ubiór, sposób bycia, płace itd.

M. Dobrzyński wyróżnia 4 etapy kultury organizacyjnej które nazywa klimatami:

• Klimat innowacyjny:

- podstawa pozycji pracownika w organizacji jest jego wiedza, talenti umiejętność

- duża elastyczność wewnętrzna i zewnętrzna organizacji

- pracownicy, którzy przestali się rozwijać w zakresie dotychczasowych

umiejętności przechodzą do innych zadań

• Klimat autorytarny:

- oparty jest na silnej władzy osobistej naczelnego kierownictwa

- organizacja szybko i dynamicznie reaguje na szanse i zagrożenia

- nie toleruje się biurokracji

- podwładnych ocenia się za wynikiem metody

• Klimat towarzyski:

- w organizacji występuje du2a dbałość o utrzymanie dobrych stosunków towarzyskich

- głównym kryterium

działania jest interes członków grupy

pracowniczej. Cele zewnętrzne maja drugorzędne znaczenie

Klimat biurokratyczny:

- pogłębia sie proces formalizacji

- unika sie ryzyka

- ludzi traktuje sie na równi z zasobami materialnymi

Znany badacz kultury organizacji Geert Hofstede uważa że jej treść wyrażona jest przez zespól norm i wartościktóre określa mianem wymiarów

kultury wyró2niajac cztery ich rodzaje:

• indywidualizm - kolektywizm

• dystans władzy

• stopień unikania niepewności

• męskość - kobiecość

Indywidualizm - kolektywizm - jest wymiarem, w którym

Najważniejsze zagadnieniem jest stopień zależności między

pojedynczymi osobami utrzymuje społeczeństwo. W kulturze

indywidualistycznej preferowane są luźną powiązania między ludźmi sie ta zasadę, 2e ka2dy odpowiada za siebie oraz najbli2sza rodzinę. W kulturze

kolektywistycznej występują bardzo silne powiązania pomiędzy ludźmi, a lojalność jednostki wobec grupy jest nagradzana możliwością świadczeniapomocy.

DYSTANS WŁADZY - jest wymiarem, który określa stopień posiadanej władzy akceptowany przez grupę lub społeczeństwo. Tam gdzie mamy do czynienia z du2ym dystansem władzy ka2dy ma swoje miejsce wyznaczone w hierarchii

i nikt tego nie kwestionuje. W społeczeństwie o małym dystansie władzy da2y sie do równości, a problemem jest radzenie sobie z nierównym podziałem praw do decydowania.

Stopień unikania niepewności - wyra2a nastawienie członków organizacji do sytuacji niepewnych. Unikanie niepewności mo2e być silne lub słabe. Tam gdzie są dużeobawy przed niepewnością da2y sie do umocowania sytuacji, która

daje poczucie bezpieczeństwa. W przypadku słabego unikania niepewności w mniejszym stopniu przestrzega sie zasad i zachowań umacniających pozycje organizacji.

Męskość - kobiecość - jest wymiarem, w którym głównym problemem jest sposób rozdzielenia w społeczeństwie ról miedzy kobieta a me2czyzna.

W kulturze maskulinistycznej preferuje sie takie wartości jak: heroizm, kariera, osiągnięcia, asertywność. W kulturze feministycznej szczególnego znaczenia nabierają związki pomiędzy ludźmi

Typ kultury organizacyjnej

czynników wewnętrznych zalicza sie:

cechy osobowościowe członków organizacji

• tradycje kulturowe wynikające z historii instytucji

istniejące rozwiązania organizacyjne

wpływ kadry kierowniczej

Do zewnętrznych czynników kultury organizacyjnej należą:

• wszelkie interakcje z otoczenia bli2szego i dalszego instytucji

• wzorce kulturowe i wartości obowiązujące w makrosystemie

Społecznym

FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Można wyróżnić 3funkcje organizacyjnej:

• integracyjna

- proces formowania sie kultury organizacyjnej jest procesem

formowania sie grupy

- kultura organizacyjna jest czymś w rodzaju “kleju" utrzymującego instytucje w całości

• percepcyjna

- umo2liwia przestrzeganie środowiska i rozumienie sensu

rzeczywistości, w której organizacja działa

• adaptacyjna

- umo2liwia stabilizowanie rzeczywistości przez wykorzystanie

gotowych schematów reagowania

- zmniejsza niepewność

UWARUNKOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Kultura organizacyjna uzależniona jest od szeregu czynników

zewnętrznych i wewnętrznych

Do podstawowych czynników kształtujących

Kulturę organizacyjna zalicza sie:

• typ otoczenia

• typ organizacji

• cechy organizacji

• cechy uczestników

ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Potrzeba dostosowania sie organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu wymaga modyfikacji dotychczasowej kultury organizacyjnej, która ma najczęściej antyefektywnosciowy charakter. W zmianach kulturowych

organizacji du2e zastosowanie ma teoria rozwoju organizacyjnego OD

(organization development). U podstaw tej teorii le2a dwa stwierdzenia:

• potrzeby współczesnych ludzi koncentrują się wokólrealizacji, samoaktualizacji i im bardziej zaspokojenie tych indywidualnych potrzeb jest zespolone z realizacja celów organizacji, tym większe są jej sukcesy

• rozwój organizacji może sie dokonywać dzięki jej członkom i poprzez rozwój ich osobowości

Kierunki i sposoby interwencji w organizacjach realizowane w ramach teorii OD uwzględniają równie2 następujące zało2enia:

• większość ludzi chciałaby być czymś więcej ni2 jest w sensie

osobistego znaczenia, presti2u, wiedzy, umiejętności i samodzielności w pracy

• większość ludzi chciałaby mieć znacznie większy wkład w osiąganie

celów organizacji, ni2 na to pozwalają istniejące warunki

• ludzie chcą być akceptowani przez grupę i dzięki grupie uzyskują

poczucie satysfakcji z posiadanych kompetencji

• dla większości ludzi najodpowiedniejsza psychologicznie grupa odniesienia jest ta, w której sie pracuje

• większość ludzi jest zdolna do zwiększania swojej efektywności podczas rozwiązywania problemów

• formalny przywódca, aby optymalizować efektywność działania grupy,

nie mo2e pełnić funkcji kierowniczych niezale2nie od zamierzonych

okoliczności i czasu

Modyfikacja stanu kultury organizacyjnej jest określana mianem“rozmrożenia”tej kultury. W socjopsychologicznych procedurach doskonalenia organizacji występują elementy badania i analizy, a efektem “diagnozy" jest proces “uzdrowienia". Stad te2 w teorii rozwoju organizacyjnego stosuje sie pojęcia “zdrowej" i “chorej" organizacji.

Włoski badacz P. Gagliardi wyró2nił trzy podstawowe strategie zmianykulturowej:

• “błędne koło" - organizacja nie uczy sie z własnych doświadczeń, za brak sukcesu wini sie czynniki zewnętrzne

• rewolucja kulturowa - szybkie i radykalne zmiany, którym towarzyszy wymiana kadr

• zmiany ewolucyjne - wprowadzenie metoda “drobnych" kroczków

fizyczne

- wytwory materialne organizacji,

- wystrój wnętrz,

- strategia przedsiębiorstwa,

- jego struktura,

- system wynagrodzeń i kontroli

NIEFORMALNE ELEMENTY

-uczucia

-postawy

-zachowaniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy Zarzadzania I sem, POJĘCIE ZMIANY Temat 8, POJĘCIE ZMIANY
Podstawy Zarzadzania I sem, PZ TEMAT 7, VII
Podstawy Zarzadzania I sem, PZ TEMAT 1,2, I
Podstawy Zarzadzania I sem, PZ TEMAT 5, V
Podstawy Zarzadzania I sem, PZ TEMAT 6, VI
Podstawy Zarzadzania I sem, PZ TEMAT III, III
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
rach w2 3 4, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
zarzadzanie2, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojci
zo test 200 731, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
ZO-WSZYSTKIE-WYKŁADY-RUTKA, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
zarzadzanie, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
ZESTAW 01, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojciech
pyt poiz - nasze, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr W
maszczak, podstawy zarządzania, Etyczne i społeczne otoczenie organizacji
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
maszczak,Podstawy Zarządzania I,Pojęcie organizacji

więcej podobnych podstron