Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru


0x01 graphic

Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru

Wykonali:

xxx

xxx

Grupa 2a

Zespół 1

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Wydział: Ochrony Środowiska i Rybactwa

Oddziaływanie światła z materią obejmuje szeroki wachlarz zjawisk zachodzących zarówno w organizmach żywych, jak i w substancji nieożywionej. W organizmach żywych z oddziaływaniem tym jest związane wiele istotnych dla organizmu procesów z zakresu fizjologii roślin, zwierząt i człowieka oraz fotobiofizyki.

Procesy oddziaływania światła z substancją mają bardzo zróżnicowany charakter, zachodzą według różnych mechanizmów i prowadzą do różnych efektów końcowych. Ta różnorodność pozwala wykorzystać światło zarówno jako źródło energii i sensybilizator procesów biologicznych, jak i w celach analitycznych do badania substancji na poziomie molekularnym. W pierwszym przypadku aktualnym zagadnieniem o randze światowej jest na przykład wykorzystanie energii słonecznej do produkcji biomasy, szeroko omawiane w monografiach z zakresu współczesnej biotechnologii. Nie można również pominąć różnego rodzaju reakcji fotochemicznych i fotobiochemicznych, które są istotne w hodowli roślin i zwierząt oraz w przetwórstwie i przechowalnictwie.

Druga grupa zagadnień to penetracja substancji na poziomie molekularnym za pomocą światła, co pozwala śledzić reakcje biochemiczne, łącznie z przebiegającymi bardzo szybko, w nano - i femtosekundach, oraz badać strukturę i skład chemiczny tych substancji. Służą do tego różnorodne tzw. optyczne metody badania substancji.

Rozpatrzmy od podstaw zjawiska towarzyszące oddziaływaniu światła z substancją, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i mechanizmów fotofizycznych. Światło, czyli promieniowanie optyczne, w spektroskopii jest to przedział długości fal elektromagnetycznych widzialnych (Vis) oraz podczerwień (IR) i ultrafiolet (UV). Przez światło często rozumie się tę część promieniowania elektromagnetycznego, którą rejestruje nasze oko, czyli promieniowanie optyczne widzialne - Vis.

Oddziaływanie światła z substancją obserwuje się zazwyczaj jako zjawiska załamania, odbicia, rozpraszania i pochłaniania. Informacji o przebiegu tych zjawisk dostarczają pomiary natężenia światła.

Światło ulega na ogół osłabieniu podczas przejścia przez substancję. Jeżeli wiązka światła o natężeniu 0x01 graphic
pada na substancję, ta część energii może ulec odbiciu (natężenie 0x01 graphic
) i absorpcji (0x01 graphic
), pozostała zaś ilość energii przechodzi (natężenie 0x01 graphic
),

0x01 graphic

Zjawiska odbicia, rozpraszania i absorpcji występują zazwyczaj jednocześnie. Jeżeli jednak w trakcie pomiarów używa się właściwy rozpuszczalnik i zastosuje odpowiednią technikę pomiarową, to 0x01 graphic
i możemy mówić, że zachodzi tylko zjawisko absorpcji światła.

Natężenie światła przechodzącego przez substancję absorbującą zależy od ilości centrów absorbujących.

Zmiana natężenia światła (-dI) podczas przejścia przez warstwę o dowolnie małej grubości dl w roztworze, w którym stężenie molowe substancji pochłaniającej wynosi c, wyraża się wzorem:

0x01 graphic

0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic
- współczynnik absorpcji

Stąd względne osłabienie światła przechodzącego można zapisać wzorem:

0x01 graphic

Aby obliczyć natężenie I światła po przejściu przez kuwetę, należy dodać wszystkie przyczynki do osłabienia wiązki wzdłuż drogi l, czyli scałkować powyższe równanie, stąd:

0x01 graphic

Jest to prawo Lamberta-Beera, które mówi, że natężenie światła przechodzącego przez roztwór substancji absorbującej zależy od natężenia światłą padającego, stężenia roztworu i grubości warstwy oraz od współczynnika absorpcji substancji rozpuszczonej. Współczynnik absorpcji jest wielkością charakteryzującą właściwości absorpcyjne substancji. Współczynnik absorpcji jest funkcją długości fali (a więc również funkcją częstotliwości) światła pochłanianego.

Prostszy zapis matematyczny prawa absorpcji otrzymuje się po logarytmowaniu wzoru 0x01 graphic
:

0x01 graphic

Czyli:

0x01 graphic

Wprowadzając oznaczenia:

0x01 graphic
(absorbancja)

Oraz

0x01 graphic
(molowy współczynnik absorpcji)

Należy zapisać:

0x01 graphic

W spektroskopii wielkość fizyczna zdefiniowana wzorem 0x01 graphic
nosi nazwę absorbancji (A), ekstynkcji (E) lub gęstości optycznej (D). W dostępnych podręcznikach i monografiach używa się zarówno symbolu A jak i E. Stosunek natężeń wiązek świetlnych można łatwo zmierzyć, dlatego absorbancja jest podstawową wielkością optyczną, którą wyznacza się doświadczalnie. Molowy współczynnik absorpcji (0x01 graphic
) ma taki sam sens fizyczny jak współczynnik absorpcji (0x01 graphic
). Współczynnik absorpcji liczbowo jest równy absorbancji warstwy roztworu o jednostkowej grubości i jednostkowym stężeniu.

Inną wielkością używaną w spektroskopii jest transmitancja T, wyrażona w %.

0x01 graphic

Związek między transmitancją, a absorbancją jest następujący:

0x01 graphic

Substancje w różny sposób absorbują światło o różnej częstotliwości, dlatego współczynnik ekstynkcji 0x01 graphic
jest funkcją częstotliwości 0x01 graphic
lub, inaczej długości fali 0x01 graphic
:

0x01 graphic
0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic

c - prędkość światła.

Zależność współczynnika absorpcji od długości fali lub częstotliwości nazywa się widmem absorpcji. Widmo absorpcji jest charakterystyczne dla danej substancji w danych warunkach fizycznych.

Podany uprzednio związek między absorbancją (A) i molowym współczynnikiem absorpcji (0x01 graphic
):

0x01 graphic

Jest znany jako prawa Bouguera-Lamberta-Beera.

Widmo absorpcji substancji zależy od struktury cząsteczek tej substancji. Za pochłanianie fal optycznych w zakresie widzialnym i ultrafiolecie są odpowiedzialne głównie elektrony walencyjne, czyli tzw. elektrony 0x01 graphic
i 0x01 graphic
. Widma te w spektroskopii nazywa się widmami elektronowymi.

Aby zrozumieć mechanizm pochłaniania światła przez substancję należy prześledzić zjawisko na poziomie molekularnym z punktu widzenia teorii kwantowej. W spektroskopii molekularnej, oprócz czterech liczb kwantowych (n, l, m, s), wprowadza się nową liczbę kwantową 0x01 graphic
- opisującą elektron w cząsteczce. Weźmy pod uwagę cząsteczkę dwuatomową. W takiej cząsteczce wektor całkowitego momentu pędu elektrony walencyjnego może ustawić się pod różnymi kątami do prostej łączącej jądra atomów. Rzut momentu pędu na tę prostą jest kwantowany zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej. Wynikająca z tego kwantowania liczba kwantowa 0x01 graphic
może przybierać wartości 0, 1, 2, … Jeżeli stan elektronu jest opisany liczbą kwantową 0x01 graphic
= 0, nazywa się go elektronem 0x01 graphic
, dla 0x01 graphic
= 1 mamy elektron 0x01 graphic
.

Aby wyjaśnić charakter absorpcyjnych widm elektronowych i ich związek ze strukturą cząsteczki należy wziąć pod uwagę dozwolone stany energetyczne cząsteczki i rozpatrzyć zmiany energii cząsteczki, jakie mogą zachodzić pod wpływem energii dostarczonej z zewnątrz. Pod wpływem kwantów świetlnych ulega zmianie energia elektronów 0x01 graphic
i 0x01 graphic
0x01 graphic
cząstki, energia oscylacji 0x01 graphic
atomów w cząsteczce i energia rotacji cząsteczki bądź grup atomów w cząsteczce 0x01 graphic
. Energie te kwantowane, czyli mogą przyjmować tylko ściśle określone wartości. Zbiór tych wartości można przedstawić na schemacie w postaci poziomów energetycznych cząsteczki.

Typowymi przyrządami do pomiaru absorpcji są różnego rodzaju spektrofotometry, za pomocą których można zmierzyć absorbancję badanej substancji w zależności od długości fali (lub częstotliwości) światła absorbowanego. Widmo absorpcji można również badać dowolnym zestawem pomiarowym, który pozwoli wyznaczyć 0x01 graphic
.

Absorpcję światła widzialnego i ultrafioletu przez cząstki wykorzystuje się w badaniach biologicznych i technologicznych do:

1. Analizy jakościowej substancji - na podstawie położenia maksimum pasm absorpcji można identyfikować substancję absorbującą oraz wnioskować o tych parametrach określających strukturę substancji, które są związane z elektronami 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.
2. Analizy ilościowej - z wartości absorbancji A wyznacza się stężenie substancji, co stanowi podstawę analizy ilościowej. Jest to metoda zwana spektrofotometrią absorpcyjną. Jeżeli w metodzie tej stosuje się światło widzialne, to często nazywa się ją metodą kulometryczną.

Widmem absorpcji nazywa się w spektroskopii zależność współczynnika absorpcji 0x01 graphic
od długości fali 0x01 graphic
, 0x01 graphic
. Jak wynika ze wzoru:

0x01 graphic

Wartość absorbancji A dla danej długości fali 0x01 graphic
jest iloczynem wartości współczynnika 0x01 graphic
dla tej samej długości fali i stałej wartości c l, która nie zależy od 0x01 graphic
. Stąd wniosek, że wykres zależności 0x01 graphic
ma taki sam charakter (ilość pasm absorpcji, ich kształt) i dostarcza podobnych informacji jak wykres funkcji 0x01 graphic
. Wykres zależności 0x01 graphic
można również traktować jako widmo absorpcji.

Pomiaru widma absorpcji dokonuje się za pomocą spektrofotometru. Kolejno dla poszczególnych długości fal 0x01 graphic
odczytujemy na skali spektrofotometru absorbancję A i transmiatację T w zakresie ultrafioletu i w dziedzinie widzialnej lub tylko w dziedzinie widzialnej. Podczas pomiaru absorbancji roztworów jako natężenie światła 0x01 graphic
przyjmuje się natężenie światła przechodzącego przez kuwetę z rozpuszczalnikiem. W ten sposób eliminuje się osłabienie wiązki w wyniku załamania i rozpraszania światła w kuwecie i rozpuszczalniku.

Widmo absorpcji mierzymy punktowo za pomocą spektrofotometru VSU2P lub w sposób ciągły, z automatycznym zapisem za pomocą spekordu UV-VIS oraz spektrofotometru M40 z automatycznym wydrukiem wartości absorbancji.

Natężenie światła 0x01 graphic
przechodzącego przez kuwetę jest proporcjonalne do powstałego fotoprądu i. Dla danej długości fali, przy przejściu światła przez odnośnik można więc zapisać:

0x01 graphic

0x01 graphic

Natomiast przy przejściu światła przez próbkę badaną:

0x01 graphic

Stąd:

0x01 graphic

Wykonanie pomiaru:

1. Włączyć spektrofotometr do sieci,
2. Przesłonę zamknąć, ustawiając pokrętło w pozycji 0,
3. Wskazówkę miernika sprowadzić do pozycji 0% za pomocą potencjometru. Odczekać około 2 min i ponownie wykonać „zerowanie” miernika,
4. Nastawić długość fali na wybraną wartość. Pomiary wykonujemy kolejno dla długości fal w przedziale widma absorpcji badanej substancji co 5 lub 10 nm,
5. Ustawić koszyczek tak, by kuwetę z odnośnikiem wprowadzić w bieg wiązki świetlnej,
6. Otworzyć przesłonę,
7. Za pomocą potencjometru ustawić wskazówkę miernika na wartość = 100%,
8. Roztwór ryboflawiny o stężeniu 0x01 graphic
M/l wprowadzić w bieg promieni i odczytać wskazania ekstynkcji i transmisji,
9. Potencjometr „100” cofnąć o kilka obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo),
10. Dla każdej długości fali powtarzać czynności od punktu 5,
11. Wyniki zestawić w tabelce,
12. Wykreślić zależność 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie widm absorpcji roztworów za pomocą spektrofotokolorymetru, 322, nr
Badanie widm absorpcji roztworów za pomocą spektrofotokolorymetru, FIZ322A, nr
Sprawozdanie?3 Wyznaczanie stężenia roztworu za pomocą spektrofotometru
Wyznaczenie stężenia roztworu za pomocą spektrofotometru, spektrofotometr2, Wydział : matematyczno -
Sprawozdanie O2 Wyznaczanie stężenia roztworu za pomocą spektrofotometru
57. Pomiar widm absorpcji i oznaczanie stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofo
57. Pomiar widm absorpcji i oznaczanie stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofo
Pomiar widma?sorpcji stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru
57. Pomiar widm absorpcji i oznaczanie stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofo
67 POMIAR WIDM ABSORPCJI BARWNKÓW ZA POMOCA SPEKTROFOTOMETRU
Badanie widma par rtęci za pomocą spektroskopu, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka labor
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru a, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru, 17-stała siatki dyfrakcyjnej
POMIAR STAŁEJ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU (2)
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru (3), Sprawozdania - Fizyka
Opt- Pomiar stałej Siatki Dyfrakcyjnej za Pomocą Spektrometr, Sprawozdania - Fizyka
Badanie długości widma za pomocą spektroskopu

więcej podobnych podstron