PW1, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK j


PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK jak i PA zachowując charakter właściwy PK, jako tzw. „prawo granic, będąc jego dopełnieniem.

Na całokształt PW składa się:

- PW materialne - określa zasady odpowiedzialności, stany faktyczne wykroczeń (jakie czyny są wykroczeniami) oraz grożące za nie kary.

- PW procesowe - reguluje postępowanie w sprawach o wyk., a jego głównym celem jest realizacja norm PW materialnego.

- PW ustrojowe - określa tryb powoływania, kompetencje i zasady działania organów sprawujących orzecznictwo w sprawach o wyk., na podstawie przepisów prawa procesowego.

ŹRÓDŁA PW;

- Formalne - ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia,

- Materialne - czynniki kształtujące treść prawa

ELEMENTY WYKROCZENIA:

Czyn człowieka, społ, szkodliwy, zawiniony, bezprawny, o znamionach określonych w ustawie, zabroniony pod groźbą kary.

PRAWO KARNE - PW

- kategoria społ. Szkodliwości, niższa niż w przypadku p-stwa, przy jej ocenie należy brać pod uwagę art. 47 § 6 kw - rodzaj i charakter.

-kryterium org. orzekających - W - kolegium ds. wykroczeń, sądy I inst. W sprawach - przepadku przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku i kary aresztu. Wynika to z Kpow i przepisów wprowadzających.

Kryterium zagrożenia karą - kary w W - grzywna 20 - 5 tys. zł, ograniczenie wolności, kara aresztu, kara nagany.

WYKROCZENIA DZIELIMY;

- Ze względu na podmiot: wyk, indywidualne i powszechne.

- Ze względu na sposób realizacji: wyk, z działania, z zaniechania i z działania i zaniechania.

- Ze względu na skutek: wyk, materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

- Ze względu na formę winy: umyślne i nieumyślne,

- Ze względu na typ wyk,; w typie podstawowym i kwalifikowanym.

USTAWOWE ZNAMIONA WYKROCZENIA:

Jest to zespół chark-stycznych cech wyk, zawartych w dyspozycji części szczególnej PW, które są konieczne i wystarczające dla uznania konkretnego czynu jako konkretne wyk,

Do UZW zaliczamy:

PRZEDMIOT OCHRONY; na tym szczeblu uogólnienia odpowiada mu pojęcie ogólnego przedmiotu zamachu - każde bowiem W, jest w swej istocie zamachem na porządek stosunków społ, chronionych przez PW;

- ogólny przed, ochrony- ogół stosunków społecznych chronionych przez przepis prawa o wykroczeniach,

- rodzajowy przed, ochrony - synteza zespołu norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym,

- bezpośredni przed, ochrony- konkretne dobro, które jest przedmiotem ochrony danego przepisu lub na które skierowany jest konkretny zamach.

Strona przedmiotowa W,-określa znamiona zewnętrznego zachowania sprawcy, jego skutek i okoliczności. Do strony przedmiotowej W, zaliczamy:

- sposób popełnienia W, zewnętrzne zachowanie się sprawcy polegające na działaniu lub zaniechaniu,

- przedmiot czynu - przedmiot czynności wykonawczej,

- skutek - należy rozumieć określoną zmianę w świecie zewnętrznym,

- związek przycz-skutk - w przypadku wyk, skutkowego istotne jest ustalenie tego związku między zachowaniem sprawcy a określonym skutkiem w ustawie.

- Okoliczności modalne; - czas, miejsce, sytuacja, użyte środki,

PODMIOT WYK, może być tylko człowiek, który jest zdolny do ponoszenia winy za swój czyn - zasada indywidualizacji odpowiedzialności.

Podmiot ogólny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie określona, mająca ukończony 17 rok życia,

Szczególny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie oznaczona, mająca ukończone 17 lat, posiadająca właściwości lub cechy określone przez ustawę.

PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK jak i PA zachowując charakter właściwy PK, jako tzw. „prawo granic, będąc jego dopełnieniem.

Na całokształt PW składa się:

- PW materialne - określa zasady odpowiedzialności, stany faktyczne wykroczeń (jakie czyny są wykroczeniami) oraz grożące za nie kary.

- PW procesowe - reguluje postępowanie w sprawach o wyk., a jego głównym celem jest realizacja norm PW materialnego.

- PW ustrojowe - określa tryb powoływania, kompetencje i zasady działania organów sprawujących orzecznictwo w sprawach o wyk., na podstawie przepisów prawa procesowego.

ŹRÓDŁA PW;

- Formalne - ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia,

- Materialne - czynniki kształtujące treść prawa

ELEMENTY WYKROCZENIA:

Czyn człowieka, społ, szkodliwy, zawiniony, bezprawny, o znamionach określonych w ustawie, zabroniony pod groźbą kary.

PRAWO KARNE - PW

- kategoria społ. Szkodliwości, niższa niż w przypadku p-stwa, przy jej ocenie należy brać pod uwagę art. 47 § 6 kw - rodzaj i charakter.

-kryterium org. orzekających - W - kolegium ds. wykroczeń, sądy I inst. W sprawach - przepadku przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku i kary aresztu. Wynika to z Kpow i przepisów wprowadzających.

Kryterium zagrożenia karą - kary w W - grzywna 20 - 5 tys. zł, ograniczenie wolności, kara aresztu, kara nagany.

WYKROCZENIA DZIELIMY;

- Ze względu na podmiot: wyk, indywidualne i powszechne.

- Ze względu na sposób realizacji: wyk, z działania, z zaniechania i z działania i zaniechania.

- Ze względu na skutek: wyk, materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

- Ze względu na formę winy: umyślne i nieumyślne,

- Ze względu na typ wyk,; w typie podstawowym i kwalifikowanym.

USTAWOWE ZNAMIONA WYKROCZENIA:

Jest to zespół chark-stycznych cech wyk, zawartych w dyspozycji części szczególnej PW, które są konieczne i wystarczające dla uznania konkretnego czynu jako konkretne wyk,

Do UZW zaliczamy:

PRZEDMIOT OCHRONY; na tym szczeblu uogólnienia odpowiada mu pojęcie ogólnego przedmiotu zamachu - każde bowiem W, jest w swej istocie zamachem na porządek stosunków społ, chronionych przez PW;

- ogólny przed, ochrony- ogół stosunków społecznych chronionych przez przepis prawa o wykroczeniach,

- rodzajowy przed, ochrony - synteza zespołu norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym,

- bezpośredni przed, ochrony- konkretne dobro, które jest przedmiotem ochrony danego przepisu lub na które skierowany jest konkretny zamach.

Strona przedmiotowa W,-określa znamiona zewnętrznego zachowania sprawcy, jego skutek i okoliczności. Do strony przedmiotowej W, zaliczamy:

- sposób popełnienia W, zewnętrzne zachowanie się sprawcy polegające na działaniu lub zaniechaniu,

- przedmiot czynu - przedmiot czynności wykonawczej,

- skutek - należy rozumieć określoną zmianę w świecie zewnętrznym,

- związek przycz-skutk - w przypadku wyk, skutkowego istotne jest ustalenie tego związku między zachowaniem sprawcy a określonym skutkiem w ustawie.

- Okoliczności modalne; - czas, miejsce, sytuacja, użyte środki,

PODMIOT WYK, może być tylko człowiek, który jest zdolny do ponoszenia winy za swój czyn - zasada indywidualizacji odpowiedzialności.

Podmiot ogólny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie określona, mająca ukończony 17 rok życia,

Szczególny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie oznaczona, mająca ukończone 17 lat, posiadająca właściwości lub cechy określone przez ustawę.

PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK jak i PA zachowując charakter właściwy PK, jako tzw. „prawo granic, będąc jego dopełnieniem.

Na całokształt PW składa się:

- PW materialne - określa zasady odpowiedzialności, stany faktyczne wykroczeń (jakie czyny są wykroczeniami) oraz grożące za nie kary.

- PW procesowe - reguluje postępowanie w sprawach o wyk., a jego głównym celem jest realizacja norm PW materialnego.

- PW ustrojowe - określa tryb powoływania, kompetencje i zasady działania organów sprawujących orzecznictwo w sprawach o wyk., na podstawie przepisów prawa procesowego.

ŹRÓDŁA PW;

- Formalne - ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia,

- Materialne - czynniki kształtujące treść prawa

ELEMENTY WYKROCZENIA:

Czyn człowieka, społ, szkodliwy, zawiniony, bezprawny, o znamionach określonych w ustawie, zabroniony pod groźbą kary.

PRAWO KARNE - PW

- kategoria społ. Szkodliwości, niższa niż w przypadku p-stwa, przy jej ocenie należy brać pod uwagę art. 47 § 6 kw - rodzaj i charakter.

-kryterium org. orzekających - W - kolegium ds. wykroczeń, sądy I inst. W sprawach - przepadku przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku i kary aresztu. Wynika to z Kpow i przepisów wprowadzających.

Kryterium zagrożenia karą - kary w W - grzywna 20 - 5 tys. zł, ograniczenie wolności, kara aresztu, kara nagany.

WYKROCZENIA DZIELIMY;

- Ze względu na podmiot: wyk, indywidualne i powszechne.

- Ze względu na sposób realizacji: wyk, z działania, z zaniechania i z działania i zaniechania.

- Ze względu na skutek: wyk, materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

- Ze względu na formę winy: umyślne i nieumyślne,

- Ze względu na typ wyk,; w typie podstawowym i kwalifikowanym.

USTAWOWE ZNAMIONA WYKROCZENIA:

Jest to zespół chark-stycznych cech wyk, zawartych w dyspozycji części szczególnej PW, które są konieczne i wystarczające dla uznania konkretnego czynu jako konkretne wyk,

Do UZW zaliczamy:

PRZEDMIOT OCHRONY; na tym szczeblu uogólnienia odpowiada mu pojęcie ogólnego przedmiotu zamachu - każde bowiem W, jest w swej istocie zamachem na porządek stosunków społ, chronionych przez PW;

- ogólny przed, ochrony- ogół stosunków społecznych chronionych przez przepis prawa o wykroczeniach,

- rodzajowy przed, ochrony - synteza zespołu norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym,

- bezpośredni przed, ochrony- konkretne dobro, które jest przedmiotem ochrony danego przepisu lub na które skierowany jest konkretny zamach.

Strona przedmiotowa W,-określa znamiona zewnętrznego zachowania sprawcy, jego skutek i okoliczności. Do strony przedmiotowej W, zaliczamy:

- sposób popełnienia W, zewnętrzne zachowanie się sprawcy polegające na działaniu lub zaniechaniu,

- przedmiot czynu - przedmiot czynności wykonawczej,

- skutek - należy rozumieć określoną zmianę w świecie zewnętrznym,

- związek przycz-skutk - w przypadku wyk, skutkowego istotne jest ustalenie tego związku między zachowaniem sprawcy a określonym skutkiem w ustawie.

- Okoliczności modalne; - czas, miejsce, sytuacja, użyte środki,

PODMIOT WYK, może być tylko człowiek, który jest zdolny do ponoszenia winy za swój czyn - zasada indywidualizacji odpowiedzialności.

Podmiot ogólny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie określona, mająca ukończony 17 rok życia,

Szczególny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie oznaczona, mająca ukończone 17 lat, posiadająca właściwości lub cechy określone przez ustawę.

PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK jak i PA zachowując charakter właściwy PK, jako tzw. „prawo granic, będąc jego dopełnieniem.

Na całokształt PW składa się:

- PW materialne - określa zasady odpowiedzialności, stany faktyczne wykroczeń (jakie czyny są wykroczeniami) oraz grożące za nie kary.

- PW procesowe - reguluje postępowanie w sprawach o wyk., a jego głównym celem jest realizacja norm PW materialnego.

- PW ustrojowe - określa tryb powoływania, kompetencje i zasady działania organów sprawujących orzecznictwo w sprawach o wyk., na podstawie przepisów prawa procesowego.

ŹRÓDŁA PW;

- Formalne - ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia,

- Materialne - czynniki kształtujące treść prawa

ELEMENTY WYKROCZENIA:

Czyn człowieka, społ, szkodliwy, zawiniony, bezprawny, o znamionach określonych w ustawie, zabroniony pod groźbą kary.

PRAWO KARNE - PW

- kategoria społ. Szkodliwości, niższa niż w przypadku p-stwa, przy jej ocenie należy brać pod uwagę art. 47 § 6 kw - rodzaj i charakter.

-kryterium org. orzekających - W - kolegium ds. wykroczeń, sądy I inst. W sprawach - przepadku przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku i kary aresztu. Wynika to z Kpow i przepisów wprowadzających.

Kryterium zagrożenia karą - kary w W - grzywna 20 - 5 tys. zł, ograniczenie wolności, kara aresztu, kara nagany.

WYKROCZENIA DZIELIMY;

- Ze względu na podmiot: wyk, indywidualne i powszechne.

- Ze względu na sposób realizacji: wyk, z działania, z zaniechania i z działania i zaniechania.

- Ze względu na skutek: wyk, materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

- Ze względu na formę winy: umyślne i nieumyślne,

- Ze względu na typ wyk,; w typie podstawowym i kwalifikowanym.

USTAWOWE ZNAMIONA WYKROCZENIA:

Jest to zespół chark-stycznych cech wyk, zawartych w dyspozycji części szczególnej PW, które są konieczne i wystarczające dla uznania konkretnego czynu jako konkretne wyk,

Do UZW zaliczamy:

PRZEDMIOT OCHRONY; na tym szczeblu uogólnienia odpowiada mu pojęcie ogólnego przedmiotu zamachu - każde bowiem W, jest w swej istocie zamachem na porządek stosunków społ, chronionych przez PW;

- ogólny przed, ochrony- ogół stosunków społecznych chronionych przez przepis prawa o wykroczeniach,

- rodzajowy przed, ochrony - synteza zespołu norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym,

- bezpośredni przed, ochrony- konkretne dobro, które jest przedmiotem ochrony danego przepisu lub na które skierowany jest konkretny zamach.

Strona przedmiotowa W,-określa znamiona zewnętrznego zachowania sprawcy, jego skutek i okoliczności. Do strony przedmiotowej W, zaliczamy:

- sposób popełnienia W, zewnętrzne zachowanie się sprawcy polegające na działaniu lub zaniechaniu,

- przedmiot czynu - przedmiot czynności wykonawczej,

- skutek - należy rozumieć określoną zmianę w świecie zewnętrznym,

- związek przycz-skutk - w przypadku wyk, skutkowego istotne jest ustalenie tego związku między zachowaniem sprawcy a określonym skutkiem w ustawie.

- Okoliczności modalne; - czas, miejsce, sytuacja, użyte środki,

PODMIOT WYK, może być tylko człowiek, który jest zdolny do ponoszenia winy za swój czyn - zasada indywidualizacji odpowiedzialności.

Podmiot ogólny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie określona, mająca ukończony 17 rok życia,

Szczególny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie oznaczona, mająca ukończone 17 lat, posiadająca właściwości lub cechy określone przez ustawę.

PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca rozliczne związki zarówno z PK jak i PA zachowując charakter właściwy PK, jako tzw. „prawo granic, będąc jego dopełnieniem.

Na całokształt PW składa się:

- PW materialne - określa zasady odpowiedzialności, stany faktyczne wykroczeń (jakie czyny są wykroczeniami) oraz grożące za nie kary.

- PW procesowe - reguluje postępowanie w sprawach o wyk., a jego głównym celem jest realizacja norm PW materialnego.

- PW ustrojowe - określa tryb powoływania, kompetencje i zasady działania organów sprawujących orzecznictwo w sprawach o wyk., na podstawie przepisów prawa procesowego.

ŹRÓDŁA PW;

- Formalne - ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia,

- Materialne - czynniki kształtujące treść prawa

ELEMENTY WYKROCZENIA:

Czyn człowieka, społ, szkodliwy, zawiniony, bezprawny, o znamionach określonych w ustawie, zabroniony pod groźbą kary.

PRAWO KARNE - PW

- kategoria społ. Szkodliwości, niższa niż w przypadku p-stwa, przy jej ocenie należy brać pod uwagę art. 47 § 6 kw - rodzaj i charakter.

-kryterium org. orzekających - W - kolegium ds. wykroczeń, sądy I inst. W sprawach - przepadku przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku i kary aresztu. Wynika to z Kpow i przepisów wprowadzających.

Kryterium zagrożenia karą - kary w W - grzywna 20 - 5 tys. zł, ograniczenie wolności, kara aresztu, kara nagany.

WYKROCZENIA DZIELIMY;

- Ze względu na podmiot: wyk, indywidualne i powszechne.

- Ze względu na sposób realizacji: wyk, z działania, z zaniechania i z działania i zaniechania.

- Ze względu na skutek: wyk, materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

- Ze względu na formę winy: umyślne i nieumyślne,

- Ze względu na typ wyk,; w typie podstawowym i kwalifikowanym.

USTAWOWE ZNAMIONA WYKROCZENIA:

Jest to zespół chark-stycznych cech wyk, zawartych w dyspozycji części szczególnej PW, które są konieczne i wystarczające dla uznania konkretnego czynu jako konkretne wyk,

Do UZW zaliczamy:

PRZEDMIOT OCHRONY; na tym szczeblu uogólnienia odpowiada mu pojęcie ogólnego przedmiotu zamachu - każde bowiem W, jest w swej istocie zamachem na porządek stosunków społ, chronionych przez PW;

- ogólny przed, ochrony- ogół stosunków społecznych chronionych przez przepis prawa o wykroczeniach,

- rodzajowy przed, ochrony - synteza zespołu norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym,

- bezpośredni przed, ochrony- konkretne dobro, które jest przedmiotem ochrony danego przepisu lub na które skierowany jest konkretny zamach.

Strona przedmiotowa W,-określa znamiona zewnętrznego zachowania sprawcy, jego skutek i okoliczności. Do strony przedmiotowej W, zaliczamy:

- sposób popełnienia W, zewnętrzne zachowanie się sprawcy polegające na działaniu lub zaniechaniu,

- przedmiot czynu - przedmiot czynności wykonawczej,

- skutek - należy rozumieć określoną zmianę w świecie zewnętrznym,

- związek przycz-skutk - w przypadku wyk, skutkowego istotne jest ustalenie tego związku między zachowaniem sprawcy a określonym skutkiem w ustawie.

- Okoliczności modalne; - czas, miejsce, sytuacja, użyte środki,

PODMIOT WYK, może być tylko człowiek, który jest zdolny do ponoszenia winy za swój czyn - zasada indywidualizacji odpowiedzialności.

Podmiot ogólny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie określona, mająca ukończony 17 rok życia,

Szczególny - osoba fizyczna, poczytalna, indywidualnie oznaczona, mająca ukończone 17 lat, posiadająca właściwości lub cechy określone przez ustawę.

STRONA PODMIOTOWA:

Określa sferę wewnętrzną człowieka, proces psych. Warunkujący zachowanie się sprawcy. Elementy:

- wina, umyślność lub nieumyślność, zasada ekwiwalencji zawinienia tj. równoważności win, podstawą jest nieumyślność art. 5 kw, albo wskazanie, że umyślnie, albo wynika z interpretacji ustawowego znamienia, Gdy nie ma wskazania i brak znamienia celowości to W można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

- motyw zachowania się sprawcy

- pobudki zachowania się sprawcy

- cel zachowania się sprawcy,

FORMY STADIALNE

zamiar nie karalny, przygotowanie - warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zgodnie z art. 16 § 1kk, w kw nie karalne, usiłowanie - art. 11 kw ma 4 elementy: zamiar popełnienia W, zachowanie się sprawcy, musi on zmierzać swoim zachowaniem bezpośrednio do dokonania, oraz brak dokonania - karalne kiedy ustawa tak stanowi i musi być udolne (art. 11 § 1kw), dokonanie zawsze karalne.

FORMY ZJAWISKOWE - udział innych osób w popełnieniu W -

sprawstwo- realizacjia czynu przez konkretną osobę, współsprawstwo - przynajmniej 2 osoby realizują czyn wspólnie i w porozumieniu, sprawstwo równoległe - pojedyncze W, ale w tym samym czasie i miejscu dokonane przez ceo najmniej 2 osoby - ponoszą odpowiedzialność w granicach swojego zamiaru. - podżeganie - art.12 kw, popełnione może być w każdym stadium, ale dokonanie tylko w stadium końcowym, tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim, pomocnictwo - art. 13 kw, podżeg, i pomoc, karalne gdy ustawa tak stanowi i gdy sprawca dokonał czynu zabronionego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU:

Ustawowe

Obrona konieczna art. 15 kw, konieczne, odpieranie, bezpośredniego zamachu (na dobro chronione prawem), rzeczywistego, bezprawnego, przekroczenie to ekscesy.

Stan wyższej konieczności art.16 kw,

Działanie w celu uchylenia, bezpośredniego i rzeczywistego niebezpieczeństwa, grożącego jekiemukolwiek dobru prawem chronionemu, którego inaczej nie można było uniknąć, a dobro poświęcane nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Zgodnie z zasadami:

Subsydiarności-niebezpieczeństwa nie można było uniknąć w sposób inny niż przez poświęcenie dobra innego,

Proporcjonalność-dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

Wyłączenia-nie jest zachowaniem w stanie wyższej konieczności zachowanie osoby , na której ciąży szczególny obowiązek ochrony dobra - nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

Pozaustawowe:

Samopomoc legalna - art. 432 kc, Zwyczaj, zgoda pokrzywdzonego, działanie w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków.

OKLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ:

Nieletniość art. 8kw

-w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, który nie ukończył 18 lat,

-W sprawie postępowania o czyny karalne, który ukończył 13 lat, a nie ukończył lat 17 lat,

-W zakresie stosowania środków wychowawczych i poprawczych, która nie ukończyła 21 lat

Niepoczytalność, art. 17§ 1kw

Błąd art.7§1i2kw istotny i niezawinony, co do faktu wyłącza odpowiedzialność za p-stwo umyślne., co do prawa i okoliczności wyłączających bezprawność albo winę.

Zbiegi w prawie wykroczeń - ten sam czyn może stanowić tylko jedno wykroczenie.

Realny zbieg wykroczeń (art. 9 § 2) - ten sam sprawca kilkoma odrębnymi czynami popełnia kilka samoistnych wykroczeń, przed ukaraniem nawet nieprawomocnym wyrokiem za którekolwiek z nich.

Zbieg rodzajowy - zawsze to samo wykroczenie

Zbieg wielorodzajowy - zawsze inne (art. 51 §2 kw oraz art. 87 § 2 kw w zw. z art. 9 § 2 kw)

Zbieg przepisów ustawy - sprawca jednym czynem wypełnia znamiona kilku przepisów, a nie zachodzi (z. specjalności, subsydiarności) zjawisko wyłączenia lub pochłaniania (konsumpcji) jednego przepisu przez drugi (art. 88 kw i art. 95 w zwi. z art. 9 § 1 kw.

Zbieg wykroczeń z przestępstwem (art. 10 kw) - art. 86 §2 i art. 178 a § 1 kw w zw. z art. 10 kw (orzeka się za wykroczenie i za przestępstwo).

STRONA PODMIOTOWA:

Określa sferę wewnętrzną człowieka, proces psych. Warunkujący zachowanie się sprawcy. Elementy:

- wina, umyślność lub nieumyślność, zasada ekwiwalencji zawinienia tj. równoważności win, podstawą jest nieumyślność art. 5 kw, albo wskazanie, że umyślnie, albo wynika z interpretacji ustawowego znamienia, Gdy nie ma wskazania i brak znamienia celowości to W można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

- motyw zachowania się sprawcy

- pobudki zachowania się sprawcy

- cel zachowania się sprawcy,

FORMY STADIALNE

zamiar nie karalny, przygotowanie - warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zgodnie z art. 16 § 1kk, w kw nie karalne, usiłowanie - art. 11 kw ma 4 elementy: zamiar popełnienia W, zachowanie się sprawcy, musi on zmierzać swoim zachowaniem bezpośrednio do dokonania, oraz brak dokonania - karalne kiedy ustawa tak stanowi i musi być udolne (art. 11 § 1kw), dokonanie zawsze karalne.

FORMY ZJAWISKOWE - udział innych osób w popełnieniu W -

sprawstwo- realizacjia czynu przez konkretną osobę, współsprawstwo - przynajmniej 2 osoby realizują czyn wspólnie i w porozumieniu, sprawstwo równoległe - pojedyncze W, ale w tym samym czasie i miejscu dokonane przez ceo najmniej 2 osoby - ponoszą odpowiedzialność w granicach swojego zamiaru. - podżeganie - art.12 kw, popełnione może być w każdym stadium, ale dokonanie tylko w stadium końcowym, tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim, pomocnictwo - art. 13 kw, podżeg, i pomoc, karalne gdy ustawa tak stanowi i gdy sprawca dokonał czynu zabronionego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU:

Ustawowe

Obrona konieczna art. 15 kw, konieczne, odpieranie, bezpośredniego zamachu (na dobro chronione prawem), rzeczywistego, bezprawnego, przekroczenie to ekscesy.

Stan wyższej konieczności art.16 kw,

Działanie w celu uchylenia, bezpośredniego i rzeczywistego niebezpieczeństwa, grożącego jekiemukolwiek dobru prawem chronionemu, którego inaczej nie można było uniknąć, a dobro poświęcane nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Zgodnie z zasadami:

Subsydiarności-niebezpieczeństwa nie można było uniknąć w sposób inny niż przez poświęcenie dobra innego,

Proporcjonalność-dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

Wyłączenia-nie jest zachowaniem w stanie wyższej konieczności zachowanie osoby , na której ciąży szczególny obowiązek ochrony dobra - nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

Pozaustawowe:

Samopomoc legalna - art. 432 kc, Zwyczaj, zgoda pokrzywdzonego, działanie w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków.

OKLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ:

Nieletniość art. 8kw

-w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, który nie ukończył 18 lat,

-W sprawie postępowania o czyny karalne, który ukończył 13 lat, a nie ukończył lat 17 lat,

-W zakresie stosowania środków wychowawczych i poprawczych, która nie ukończyła 21 lat

Niepoczytalność, art. 17§ 1kw

Błąd art.7§1i2kw istotny i niezawinony, co do faktu wyłącza odpowiedzialność za p-stwo umyślne., co do prawa i okoliczności wyłączających bezprawność albo winę.

Zbiegi w prawie wykroczeń - ten sam czyn może stanowić tylko jedno wykroczenie.

Realny zbieg wykroczeń (art. 9 § 2) - ten sam sprawca kilkoma odrębnymi czynami popełnia kilka samoistnych wykroczeń, przed ukaraniem nawet nieprawomocnym wyrokiem za którekolwiek z nich.

Zbieg rodzajowy - zawsze to samo wykroczenie

Zbieg wielorodzajowy - zawsze inne (art. 51 §2 kw oraz art. 87 § 2 kw w zw. z art. 9 § 2 kw)

Zbieg przepisów ustawy - sprawca jednym czynem wypełnia znamiona kilku przepisów, a nie zachodzi (z. specjalności, subsydiarności) zjawisko wyłączenia lub pochłaniania (konsumpcji) jednego przepisu przez drugi (art. 88 kw i art. 95 w zwi. z art. 9 § 1 kw.

Zbieg wykroczeń z przestępstwem (art. 10 kw) - art. 86 §2 i art. 178 a § 1 kw w zw. z art. 10 kw (orzeka się za wykroczenie i za przestępstwo).

STRONA PODMIOTOWA:

Określa sferę wewnętrzną człowieka, proces psych. Warunkujący zachowanie się sprawcy. Elementy:

- wina, umyślność lub nieumyślność, zasada ekwiwalencji zawinienia tj. równoważności win, podstawą jest nieumyślność art. 5 kw, albo wskazanie, że umyślnie, albo wynika z interpretacji ustawowego znamienia, Gdy nie ma wskazania i brak znamienia celowości to W można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

- motyw zachowania się sprawcy

- pobudki zachowania się sprawcy

- cel zachowania się sprawcy,

FORMY STADIALNE

zamiar nie karalny, przygotowanie - warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zgodnie z art. 16 § 1kk, w kw nie karalne, usiłowanie - art. 11 kw ma 4 elementy: zamiar popełnienia W, zachowanie się sprawcy, musi on zmierzać swoim zachowaniem bezpośrednio do dokonania, oraz brak dokonania - karalne kiedy ustawa tak stanowi i musi być udolne (art. 11 § 1kw), dokonanie zawsze karalne.

FORMY ZJAWISKOWE - udział innych osób w popełnieniu W -

sprawstwo- realizacjia czynu przez konkretną osobę, współsprawstwo - przynajmniej 2 osoby realizują czyn wspólnie i w porozumieniu, sprawstwo równoległe - pojedyncze W, ale w tym samym czasie i miejscu dokonane przez ceo najmniej 2 osoby - ponoszą odpowiedzialność w granicach swojego zamiaru. - podżeganie - art.12 kw, popełnione może być w każdym stadium, ale dokonanie tylko w stadium końcowym, tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim, pomocnictwo - art. 13 kw, podżeg, i pomoc, karalne gdy ustawa tak stanowi i gdy sprawca dokonał czynu zabronionego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU:

Ustawowe

Obrona konieczna art. 15 kw, konieczne, odpieranie, bezpośredniego zamachu (na dobro chronione prawem), rzeczywistego, bezprawnego, przekroczenie to ekscesy.

Stan wyższej konieczności art.16 kw,

Działanie w celu uchylenia, bezpośredniego i rzeczywistego niebezpieczeństwa, grożącego jekiemukolwiek dobru prawem chronionemu, którego inaczej nie można było uniknąć, a dobro poświęcane nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Zgodnie z zasadami:

Subsydiarności-niebezpieczeństwa nie można było uniknąć w sposób inny niż przez poświęcenie dobra innego,

Proporcjonalność-dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

Wyłączenia-nie jest zachowaniem w stanie wyższej konieczności zachowanie osoby , na której ciąży szczególny obowiązek ochrony dobra - nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

Pozaustawowe:

Samopomoc legalna - art. 432 kc, Zwyczaj, zgoda pokrzywdzonego, działanie w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków.

OKLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ:

Nieletniość art. 8kw

-w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, który nie ukończył 18 lat,

-W sprawie postępowania o czyny karalne, który ukończył 13 lat, a nie ukończył lat 17 lat,

-W zakresie stosowania środków wychowawczych i poprawczych, która nie ukończyła 21 lat

Niepoczytalność, art. 17§ 1kw

Błąd art.7§1i2kw istotny i niezawinony, co do faktu wyłącza odpowiedzialność za p-stwo umyślne., co do prawa i okoliczności wyłączających bezprawność albo winę.

Zbiegi w prawie wykroczeń - ten sam czyn może stanowić tylko jedno wykroczenie.

Realny zbieg wykroczeń (art. 9 § 2) - ten sam sprawca kilkoma odrębnymi czynami popełnia kilka samoistnych wykroczeń, przed ukaraniem nawet nieprawomocnym wyrokiem za którekolwiek z nich.

Zbieg rodzajowy - zawsze to samo wykroczenie

Zbieg wielorodzajowy - zawsze inne (art. 51 §2 kw oraz art. 87 § 2 kw w zw. z art. 9 § 2 kw)

Zbieg przepisów ustawy - sprawca jednym czynem wypełnia znamiona kilku przepisów, a nie zachodzi (z. specjalności, subsydiarności) zjawisko wyłączenia lub pochłaniania (konsumpcji) jednego przepisu przez drugi (art. 88 kw i art. 95 w zwi. z art. 9 § 1 kw.

Zbieg wykroczeń z przestępstwem (art. 10 kw) - art. 86 §2 i art. 178 a § 1 kw w zw. z art. 10 kw (orzeka się za wykroczenie i za przestępstwo).

STRONA PODMIOTOWA:

Określa sferę wewnętrzną człowieka, proces psych. Warunkujący zachowanie się sprawcy. Elementy:

- wina, umyślność lub nieumyślność, zasada ekwiwalencji zawinienia tj. równoważności win, podstawą jest nieumyślność art. 5 kw, albo wskazanie, że umyślnie, albo wynika z interpretacji ustawowego znamienia, Gdy nie ma wskazania i brak znamienia celowości to W można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

- motyw zachowania się sprawcy

- pobudki zachowania się sprawcy

- cel zachowania się sprawcy,

FORMY STADIALNE

zamiar nie karalny, przygotowanie - warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zgodnie z art. 16 § 1kk, w kw nie karalne, usiłowanie - art. 11 kw ma 4 elementy: zamiar popełnienia W, zachowanie się sprawcy, musi on zmierzać swoim zachowaniem bezpośrednio do dokonania, oraz brak dokonania - karalne kiedy ustawa tak stanowi i musi być udolne (art. 11 § 1kw), dokonanie zawsze karalne.

FORMY ZJAWISKOWE - udział innych osób w popełnieniu W -

sprawstwo- realizacjia czynu przez konkretną osobę, współsprawstwo - przynajmniej 2 osoby realizują czyn wspólnie i w porozumieniu, sprawstwo równoległe - pojedyncze W, ale w tym samym czasie i miejscu dokonane przez ceo najmniej 2 osoby - ponoszą odpowiedzialność w granicach swojego zamiaru. - podżeganie - art.12 kw, popełnione może być w każdym stadium, ale dokonanie tylko w stadium końcowym, tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim, pomocnictwo - art. 13 kw, podżeg, i pomoc, karalne gdy ustawa tak stanowi i gdy sprawca dokonał czynu zabronionego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU:

Ustawowe

Obrona konieczna art. 15 kw, konieczne, odpieranie, bezpośredniego zamachu (na dobro chronione prawem), rzeczywistego, bezprawnego, przekroczenie to ekscesy.

Stan wyższej konieczności art.16 kw,

Działanie w celu uchylenia, bezpośredniego i rzeczywistego niebezpieczeństwa, grożącego jekiemukolwiek dobru prawem chronionemu, którego inaczej nie można było uniknąć, a dobro poświęcane nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Zgodnie z zasadami:

Subsydiarności-niebezpieczeństwa nie można było uniknąć w sposób inny niż przez poświęcenie dobra innego,

Proporcjonalność-dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

Wyłączenia-nie jest zachowaniem w stanie wyższej konieczności zachowanie osoby , na której ciąży szczególny obowiązek ochrony dobra - nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

Pozaustawowe:

Samopomoc legalna - art. 432 kc, Zwyczaj, zgoda pokrzywdzonego, działanie w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków.

OKLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ:

Nieletniość art. 8kw

-w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, który nie ukończył 18 lat,

-W sprawie postępowania o czyny karalne, który ukończył 13 lat, a nie ukończył lat 17 lat,

-W zakresie stosowania środków wychowawczych i poprawczych, która nie ukończyła 21 lat

Niepoczytalność, art. 17§ 1kw

Błąd art.7§1i2kw istotny i niezawinony, co do faktu wyłącza odpowiedzialność za p-stwo umyślne., co do prawa i okoliczności wyłączających bezprawność albo winę.

Zbiegi w prawie wykroczeń - ten sam czyn może stanowić tylko jedno wykroczenie.

Realny zbieg wykroczeń (art. 9 § 2) - ten sam sprawca kilkoma odrębnymi czynami popełnia kilka samoistnych wykroczeń, przed ukaraniem nawet nieprawomocnym wyrokiem za którekolwiek z nich.

Zbieg rodzajowy - zawsze to samo wykroczenie

Zbieg wielorodzajowy - zawsze inne (art. 51 §2 kw oraz art. 87 § 2 kw w zw. z art. 9 § 2 kw)

Zbieg przepisów ustawy - sprawca jednym czynem wypełnia znamiona kilku przepisów, a nie zachodzi (z. specjalności, subsydiarności) zjawisko wyłączenia lub pochłaniania (konsumpcji) jednego przepisu przez drugi (art. 88 kw i art. 95 w zwi. z art. 9 § 1 kw.

Zbieg wykroczeń z przestępstwem (art. 10 kw) - art. 86 §2 i art. 178 a § 1 kw w zw. z art. 10 kw (orzeka się za wykroczenie i za przestępstwo).

STRONA PODMIOTOWA:

Określa sferę wewnętrzną człowieka, proces psych. Warunkujący zachowanie się sprawcy. Elementy:

- wina, umyślność lub nieumyślność, zasada ekwiwalencji zawinienia tj. równoważności win, podstawą jest nieumyślność art. 5 kw, albo wskazanie, że umyślnie, albo wynika z interpretacji ustawowego znamienia, Gdy nie ma wskazania i brak znamienia celowości to W można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

- motyw zachowania się sprawcy

- pobudki zachowania się sprawcy

- cel zachowania się sprawcy,

FORMY STADIALNE

zamiar nie karalny, przygotowanie - warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania zgodnie z art. 16 § 1kk, w kw nie karalne, usiłowanie - art. 11 kw ma 4 elementy: zamiar popełnienia W, zachowanie się sprawcy, musi on zmierzać swoim zachowaniem bezpośrednio do dokonania, oraz brak dokonania - karalne kiedy ustawa tak stanowi i musi być udolne (art. 11 § 1kw), dokonanie zawsze karalne.

FORMY ZJAWISKOWE - udział innych osób w popełnieniu W -

sprawstwo- realizacjia czynu przez konkretną osobę, współsprawstwo - przynajmniej 2 osoby realizują czyn wspólnie i w porozumieniu, sprawstwo równoległe - pojedyncze W, ale w tym samym czasie i miejscu dokonane przez ceo najmniej 2 osoby - ponoszą odpowiedzialność w granicach swojego zamiaru. - podżeganie - art.12 kw, popełnione może być w każdym stadium, ale dokonanie tylko w stadium końcowym, tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim, pomocnictwo - art. 13 kw, podżeg, i pomoc, karalne gdy ustawa tak stanowi i gdy sprawca dokonał czynu zabronionego.

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU:

Ustawowe

Obrona konieczna art. 15 kw, konieczne, odpieranie, bezpośredniego zamachu (na dobro chronione prawem), rzeczywistego, bezprawnego, przekroczenie to ekscesy.

Stan wyższej konieczności art.16 kw,

Działanie w celu uchylenia, bezpośredniego i rzeczywistego niebezpieczeństwa, grożącego jekiemukolwiek dobru prawem chronionemu, którego inaczej nie można było uniknąć, a dobro poświęcane nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Zgodnie z zasadami:

Subsydiarności-niebezpieczeństwa nie można było uniknąć w sposób inny niż przez poświęcenie dobra innego,

Proporcjonalność-dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

Wyłączenia-nie jest zachowaniem w stanie wyższej konieczności zachowanie osoby , na której ciąży szczególny obowiązek ochrony dobra - nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

Pozaustawowe:

Samopomoc legalna - art. 432 kc, Zwyczaj, zgoda pokrzywdzonego, działanie w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków.

OKLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ:

Nieletniość art. 8kw

-w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, który nie ukończył 18 lat,

-W sprawie postępowania o czyny karalne, który ukończył 13 lat, a nie ukończył lat 17 lat,

-W zakresie stosowania środków wychowawczych i poprawczych, która nie ukończyła 21 lat

Niepoczytalność, art. 17§ 1kw

Błąd art.7§1i2kw istotny i niezawinony, co do faktu wyłącza odpowiedzialność za p-stwo umyślne., co do prawa i okoliczności wyłączających bezprawność albo winę.

Zbiegi w prawie wykroczeń - ten sam czyn może stanowić tylko jedno wykroczenie.

Realny zbieg wykroczeń (art. 9 § 2) - ten sam sprawca kilkoma odrębnymi czynami popełnia kilka samoistnych wykroczeń, przed ukaraniem nawet nieprawomocnym wyrokiem za którekolwiek z nich.

Zbieg rodzajowy - zawsze to samo wykroczenie

Zbieg wielorodzajowy - zawsze inne (art. 51 §2 kw oraz art. 87 § 2 kw w zw. z art. 9 § 2 kw)

Zbieg przepisów ustawy - sprawca jednym czynem wypełnia znamiona kilku przepisów, a nie zachodzi (z. specjalności, subsydiarności) zjawisko wyłączenia lub pochłaniania (konsumpcji) jednego przepisu przez drugi (art. 88 kw i art. 95 w zwi. z art. 9 § 1 kw.

Zbieg wykroczeń z przestępstwem (art. 10 kw) - art. 86 §2 i art. 178 a § 1 kw w zw. z art. 10 kw (orzeka się za wykroczenie i za przestępstwo).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sc,2wer, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazują
AS, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca ro
PW, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca ro
PWA, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca r
kataster wykłady VII sem, „Ewidencja gruntów i budynków jest to jednolity dla kraju, systemat
kataster ok, EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTER NIERUCHOMOŚCI) jest to jednolity dla kraju syste
Teoria polityki, Władza polityczna, Władza polityczna- jest to taki rodzaj władzy, który występuje w
Encyklopedia prawa system prawa, zasady panstwa prawa
Edukacja ustawiczna dorosłych jest to proces systematycznego uczenia się andragogika
System informatyczny jest to zbior powiazanych zesoba elementow
Prawo cywilne jest to gałąź prawa która reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki cywilno pra
Pozostałe, ściaga - rachunkowoya II, Rachunkowość - jest to system informacyjny ciągłego ujmowania w
1 Co to jest opis formalnyid 91 Nieznany
25 123805 Eurologistyka projekt , Eurologistyka jest to taki system połączonych ze sobą firm, w któr
mikro gotowe, Drobnoustroje - nie jest to pojęcie systematyczne, jest to pewna grupa organizmów nale
mikrobiologia mala, Drobnoustroje - nie jest to pojęcie systematyczne, jest to pewna grupa organizmó

więcej podobnych podstron