Projekt-Podstawy Techniki Strzelniczej gr 2, Temat: Projekt technologicznego pozyskiwania surowców skalnych zwięzłych w odkrywkowych zakładach górniczych z wykorzystaniem techniki strzelniczej


Temat: Projekt technologicznego pozyskiwania surowców skalnych zwięzłych w odkrywkowych zakładach górniczych z wykorzystaniem techniki strzelniczej

Dane wyjściowe:

0x08 graphic

0x08 graphic

Dokonać wyboru:

W projekcie mogą być uwzględniane wyłącznie środki strzałowe i sprzęt strzałowy aktualnie dopuszczone do stosowania w górnictwie.

Należy podać źródło i charakterystykę wybranego MW, podobnie dla wybranych zapalników

Część obliczeniowa

Proszę zwracać uwagę na jednostki

1. Określenie pojemności 1 m otworu strzałowego c [kg/m]

1.1. c - pojemność 1 m otworu strzałowego, kg/m (przeliczyć dla przyjętej średnicy otworu i gęstości nasypowej przyjętego MW; jeżeli w nabojach - gęstość MW w nabojach)

0x08 graphic

[kg/m]

2. Określenie parametrów geometrycznych rozmieszczenia otworów

2.1. głębokość otworu równoległego do ociosu - lo

0x08 graphic

[m]

kąt nachylenia ociosu - α - 700 do 850 (przyjąć dla swoich obliczeń z tego przedziału)

lpw - długość przewiertu

2.2. długość przewiertu - lpw

0x08 graphic

[m]

2.3. zabiór - z

0x08 graphic

[m]

l0 - długość otworu strzałowego [m]

lp - długość przybitki [m]

q - jednostkowe zużycie MW [kg/m3]

2.4. długość przybitki - lp

0x08 graphic
[m]

2.5. Obliczenie jednostkowego zużycia materiału wybuchowego (np. wg wzoru Kutuzowa i Suchanowa)

0x08 graphic

[kg/m3]

ၧ - gęstość skały, Mg/m3,

f - wskaźnik zwięzłości skały,

d - średnica otworów strzałowych, mm,

ds - średnia odległość między szczelinami w masywie, m,

dk - żądany rozmiar średniego ziarna (przyjąć), m,

Q - ciepło wybuchu stosowanego MW, kcal/kg.

1kJ = 0,2389 kcal

2.6. Obliczenie odległości między otworami - a [m]

0x08 graphic
[m]

2.7. Masa ładunku MW w otworze - Q1

0x08 graphic

[kg]

0x08 graphic

Qz - dopuszczalny ładunek na stopień opóźnienia z uwagi na ochronę przed drganiami parasejsmicznymi [kg]

0x08 graphic

rs - odległość od miejsca wykonywania robót strzałowych do chronionego obiektu , m

φ - współczynnik uwzględniający rodzaj podłoża pod obiektem chronionym

c - prędkość fali podłużnej w podłożu

Podstawa (w celu przyjęcia c i φ)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.04.2003

Dz. Ustaw nr 72

Załącznik nr 4

0x08 graphic

Qp - całkowity dopuszczalnych ładunek z uwagi na ochronę przed podmuchem

0x08 graphic

[kg]

rp - promień strefy zagrożenia, m

kp - współczynnik określony w tabeli (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.04.2003 Dz. Ustaw nr 72 Załącznik nr 4)

dla odpalania elektrycznego liczba otworów w serii: ns ≤ 18

dla odpalania elektrycznego ograniczamy liczbę otworów w serii do liczby zapalników w wiązce

dla odpalania nieelektrycznego liczbę otworów w serii przyjąć z zakresu: ns ≤ 50

2.8. Masa ładunku MW w serii otworów - Qc

0x08 graphic

3. Obliczenia dodatkowe

3.1. długość frontu roboczego - Lf [m]

0x08 graphic

[m]

3.2. objętość urobku z jednej serii - Vs, [m3]

0x08 graphic

[m]

3.3. konieczna liczba odstrzałów w ciągu roku - x

0x08 graphic

3.4. Planowane użycie oczne środków strzałowych

Zużycie roczne MW: 0x01 graphic

Liczba zapalników zużytych w roku 0x01 graphic

4. Zagrożenia - zwrotne przeliczenie stref bezpieczeństwa

4.1. Wielkość promienia strefy zagrożenia, ze względu na działanie powietrznej fali uderzeniowej, oblicza się orientacyjnie dla ładunków materiałów wybuchowych umieszczonych w otworach strzałowych

0x08 graphic

[m]

rp - promień strefy zagrożenia, m

kp - współczynnik określony w tabeli

Qc - łączna masa ładunku MW odpalana w serii, kg

4.2. Promień strefy szkodliwych drgań sejsmicznych przy strzelaniu ładunkami materiałów wybuchowych w otworach pionowych lub odchylonych od pionu, przy dwóch powierzchniach odsłonięcia calizny, oblicza się orientacyjnie według wzoru:

0x08 graphic

[m]

Dla odpalania milisekundowego promień szkodliwych drgań należy zwiększyć 1,5 razy

rs - odległość od miejsca wykonywania robót strzałowych do chronionego obiektu , m

Qz - maksymalny ładunek MW przypadający na stopień opóźnienia przy stosowaniu zapalników milisekundowych, kg

φ - współczynnik uwzględniający rodzaj podłoża pod obiektem chronionym

c - prędkość fali podłużnej w podłożu

5. Część graficzna

  1. schemat otworu strzałowego z parametrami obliczonymi w projekcie

  2. schemat połączenia elektrycznego

  3. schemat połączenia nieelektrycznego

schemat otworu strzałowego

0x08 graphic
0x08 graphic

połączenie elektryczne

0x08 graphic

0x08 graphic

połączenie nieelektryczne

0x08 graphic

0x08 graphic

Literatura:

  1. Onderka Z., 1994: Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym. Skrypt AGH, Kraków.

  1. Majcherczyk T. 2000: Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków.

  1. Technika strzelnicza. T. 1, Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Wykaz dopuszczeń, zakresy stosowania, charakterystyki. Praca zbiorowa pod red. Batko P. Wyd. AGH, Kraków 1998.

  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r., w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych. (Dz. U. Nr 72, poz. 655).

Dane projektowe

Nazwisko i imię

Skała

Wielk. wydob. W, Mg/rok

H, m

d, mm

Rsz, m

Rp, m

Wsk .zwięzłości

1 . Porębski Adam

Subel Artur

Mastalski Rafał

Buchta Szymon

Sjenit

2 100 000

18

105

950

950

20

2 . Gusta Mariusz

Warzecha Piotr

Petlakowski Daniel

Główka Łukasz

Wapień

2 300 000

21

125

970

970

12

3 . Struszewski Rafał

Kotuła Paweł

Knap Kamil

Marcinek Konrad

Bazalt

1 900 000

19

115

980

980

17

4 . Wójcik Michał

Młynarczyk Marcin

Woźniak Mateusz

Jowik Łukasz

Dolomit

1 700 000

19,5

110

1 000

1 000

16

5 . Łukaszczyk Rafał

Pluta Damian

Kopania Tomasz

Drewniak Marcin

Diabaz

2 000 000

21

115

1 050

1 050

12

6 . Buffi Piotr

Bosowski Grzegorz

Małysiak Rafał

Gabro

1 300 000

18

110

1 100

1 100

18

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt układu technologicznego kopalni surowców skalnych
Projekt rozporządzenia RM wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Układ technologiczny kopalni surowców skalnych
Maszyny-koło projekt, Technologia chemiczna, Maszynoznawstwo i mechanika techniczna, ogólne materiał
Opis techniczny do projektu technologicznego modernizacji węzła cieplnego w budynku wydziału Budowni
technologia - opis techniczny do projektu, Technologia Wody i Ścieków
Projekt drążka gimnastycznego bez ramek, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
Maszyny-koło projekt, Technologia chemiczna, Maszynoznawstwo i mechanika techniczna, ogólne materiał
Czas operacji, SiMR, Semestr 5, Projekt Technologii 2
sto, Projektowanie technologiczne
Projekowanie technologiczne WYKŁADY
Ćwiczenie nr 3, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt technologi
przykład sprawozdania, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt tec
Tm05, Studia, karty i projekty technologia maszyn, Technologia Maszyn - V semestr, czyste karty

więcej podobnych podstron