Opracowanie nt. spółki z o.o., Spółka z o

Pobierz dokument
opracowanie.nt.spolki.z.o.o.spolka.z.o.doc
Rozmiar 46 KB

Spółka z o.o.

Pojęcie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedna albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym chyba, że ustawa stanowi inaczej. Spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Firma: Może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać oznaczenie: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.”

Treść umowy spółki:

 1. Firma i siedziba spółki,

 2. Przedmiot działalności spółki,

 3. Wysokość kapitału zakładowego,

 4. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział?

 5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

 6. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Forma umowy spółki: Umowa spółki z o.o.,. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Osobowość prawna: Posiada osobowość prawną, może pozywać i być pozywana, może zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa rzeczowe.

Wysokość kapitału zakładowego: nie mniej niż 50 000 złotych, wartość nominalna jednego udziału, co najmniej 500 złotych.

Wkłady wspólników: pieniężne i niepieniężne (aporty). Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącą ten wkład, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Prawa i obowiązki wspólników: Prawa wspólników dzielą się na majątkowe i korporacyjne.

Do majątkowych zalicza się:

 1. Prawo do udziału w zysku bilansowym,

 2. Prawo do uczestnictwa w majątku pozostałym po likwidacji spółki,

 3. Prawo do wynagrodzenia za dostarczone spółce świadczenia niepieniężne,

 4. Prawo do zwrotu wpłat na udział w przypadku obniżenia kapitału zakładowego,

 5. Prawo do rozporządzenia udziałem,

 6. Prawo do zwrotu dopłat.

Prawa korporacyjne:

 1. Prawo do uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników,

 2. Prawo nadzoru nad działalnością spółki,

 3. Prawo do zaskarżania uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wspólników,

 4. Prawo do żądania wyłączenia wspólnika.

Prawa kolektywne:

 1. Prawo do żądania przez grupę wspólników lub wspólnika reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego wyznaczenia przez sąd podmiotu uprawnionego do zbadania rachunkowości oraz działalności spółki,

 2. Prawo do żądania przez grupę wspólników lub wspólnika reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia,

 3. Prawo do żądania wyłączenia wspólnika przez wspólników, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Prawo to wynika z umowy spółki.

Obowiązki wspólników:

 1. Obowiązek pokrycia udziału,

 2. Obowiązek wyrównania brakującej części aportu,

 3. Obowiązek uiszczenia dopłat do udziałów,

 4. Obowiązek wyrównania spółce nieprawnie uzyskanych wpłat,

 5. Obowiązek dostarczenia spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Powstanie spółki: spółka z o.o. powstaje z chwilą uzyskania wpisu do KRS. Wpis do KRS powinien zawierać:

 1. Firma i siedziba spółki,

 2. Przedmiot działalności spółki,

 3. Wysokość kapitału zakładowego,

 4. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział?

 5. Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

 6. Nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

 7. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

 8. Jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Organy spółki:

Zarząd- organ wykonawczy spółki, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład zarządu wchodzi 1 lub większa liczba członków. Członkami zarządu mogą być wspólnicy lub osoby pochodzące spoza jego grona. Członkiem zarządu może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Funkcja ta nie może być powierzona osobie, która została skazana za jedno z przestępstw przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniężnemu albo papierami wartościowymi, a także przestępstwa związane z funkcjonowaniem spółek. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, a jego mandat wygasa wraz z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za I rok działalności spółki lub za ostatni rok obrotowy. O ile umowa nie stanowi inaczej. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, niezależnie od ilości obecnych, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo poinformowani o posiedzeniu. Członków zarządu obowiązuje zakaz konkurencji, tj. bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, nie może uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, bądź też uczestniczyć jako członek organu w innej osobie prawnej.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna- może być przewidywana przez umowę spółki lub, jeżeli tak ustawa nakazuje. Powołanie jednego z tych organów jest obligatoryjne w spółkach o kapitale zakładowym przekraczającym 500 000 złotych, oraz gdy wspólników jest więcej niż 25. do zadań obu tych organów należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, a także ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia straty.. organy te maja obowiązek składania pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Komisja rewizyjna nadzoruje sferę finansową. W skład rady nadzorczej wchodzi, co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

Zgromadzenie wspólników- to organ stanowiący, bez kompetencji reprezentacyjnych. Skupia się w nim najwyższa władza w spółce. Rozróżnić można zgromadzenie zwyczajne (zbiera się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego) i nadzwyczajne (jest zwoływane w szczególnych przypadkach przewidzianych w ustawie). Przedmiotem obrad zgromadzenia zwyczajnego może być:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 2. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,

 3. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd listami poleconymi lub pocztą kurierską. Prawo do zwołania walnego zgromadzenia przysługuje również wspólnikowi lub wspólnikom posiadającym, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Poza wyżej wskazanym przypadkiem wspólnicy nie mogą samodzielnie zwoływać zarząd. Mogą, co najwyżej zgłosić takie żądanie zarządowi. Na zgromadzeniu głosuje się udziałami, gdzie 1 udział oznacza 1 głos, o ile umowa nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie następuje w przypadku wyborów lub odwołania członków organów spółki albo likwidatorów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 głosów. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca lub uszczuplająca świadczenia wspólników, bądź ich prawa wymaga zgody wszystkich wspólników. Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki lub dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki, lub też mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika, może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego spółce o uchylenie uchwały. W razie podjęcia uchwały sprzecznej z prawem, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Odpowiedzialność za zobowiązania- w świetle przepisów KSH wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność cywilnoprawna może dotyczyć odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki lub samej spółki. Może obejmować odpowiedzialność za szkodę lub odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność solidarną ze spółką wobec wierzycieli przez 3 lata ponoszą członkowie zarządu za podanie fałszywych danych umyślnie lub przez niedbalstwo. Ponoszą też solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator ponoszą odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem albo umową spółki. Odpowiedzialność wobec spółki jest oparta na zasadzie winy. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy spółka dowiedziała się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia i nie później do 10 lat.

Rozwiązanie i likwidacja spółki-

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba, że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Likwidatorzy powinni:

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.


Pobierz dokument
opracowanie.nt.spolki.z.o.o.spolka.z.o.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowanie nt. spółki akcyjnej, Spółka akcyjna
Opracowanie nt. spółki akcyjnej, Spółka akcyjna
Opracowanie nt. prawa spółek, Zagadnienia Wprowadzające
Opracowanie nt. podatku akcyzowego, PODATEK AKCYZOWY
Opracowanie nt. przedsiębiorców, Przedsiębiorcy
Opracowanie nt. prawa spadkowego-, Prawo spadkowe ma związek z prawem rodzinnym, ponieważ jest opart
Obszerne opracowanie nt. prawa gospodarczego, Prawo gospodarcze
Opracowanie nt. centralnych organów administracji, CENTRALNE ORGANY ADMINISRTACJI
Opracowanie nt. dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Dochody jednostek samorządu terytorialn
Opracowanie nt prawnikow rzyms Nieznany

więcej podobnych podstron