Domańska - metafora komputerowa, metafora komputerowa


Psychologia poznawcza

W latach trzydziestych i czterdziestych dwudziestego wieku psychologia zdominowana została przez behawioryzm, który w istocie zredukował procesy poznawcze do wzorców zachowań, przez co wyrugował z psychologii problematykę umysłu. Opozycja przeciwko behawioryzmowi doprowadziła do przewrotu w samej psychologii. Pojawiły się nowe programy badawcze (Jerome Bruner, George Miller, Ulrich Neisser), które dały początek psychologii poznawczej, a zarazem stały się pierwszym ze źródeł nowej nauki o procesach poznawczych. Drugim źródłem były prace z podstaw matematyki i logiki (Alonzo Church, Alan Turing, John von Neumann), które doprowadziły do powstania komputerów i informatyki. Trzecim był przewrót w językoznawstwie, jaki dokonał się za sprawą Noama Chomskiego. Wspólną cechą tych nowych propozycji, sformułowanych w trzech różnych dziedzinach nauki było przekonanie, że podstawą procesów myślowych człowieka są dające się abstrakcyjnie opisać i zalgorytmizować procesy przetwarzania informacji. Przekonanie, że umysł ludzki jest maszyną do przetwarzania informacji (po raz pierwszy sformułowane wyraźnie już w 1651 roku w Lewiatanie Hobbesa) stało się naczelnym hasłem przywódców drugiej rewolucji w wiedzy o poznaniu a zarazem twórców kognitywistyki. W swojej pierwotnej postaci miało ono postać tzw. metafory komputerowej, zgodnie z którą umysł ludzki to komputer, a jego badanie polega na odkrywaniu programów, za pomocą których radzi on sobie z rozmaitymi zadaniami poznawczymi. Za oficjalną datę narodzin tak pojmowanej i uprawianej kognitywistyki przyjmuje się rok 1956. To wówczas pojawił się termin sztuczna inteligencja, Allan Newell i Hebert Simon zaprezentowali program komputerowy zdolny do konstruowania dowodów logicznych, Noam Chomsky przedstawił koncepcję gramatyki transformacyjnej (opublikowaną w 1957) a Jerome Bruner i George Miller ogłosili swoje programowe prace.

PARADYGMAT POZNAWCZY - METAFORA KOMPUTEROWA

*”Program przetwarzania informacji” - sekwencja operacji w wyniku której realizowany jest cel czynności - jaką postać mają mózgowe systemy komputalne (operacje naliczania danych), za pośrednictwem których przekształcane są reprezentacje poznawcze?

*Stosowanie metafory komputerowej:

Sposób powstawania i znaczenie symulacji komputerowych:

PUŁAPKI METEFORY KOMPUTEROWEJ:

Sposób uniknięcia błędu:

Sposób uniknięcia błędu: konieczne jest zawężenie porównania komputerowego do części (aspektów) czynności umysłowych

(próbowano określić poszczególne miary np. przepustowość analizatora wzrokowego, selekcja uwagi, etc.: i wyrazić ich pojemność w bitach -jest to nadużycie np. w ramach teorii detekcji sygnałów, ponieważ nie dysponujemy narzędziami pomiaru.

Sposób uniknięcia błędu: postulat unikania używania cybernetycznych miar ilościowych informacji (w komputerze przechowywanie 7 liter wymaga mniejszej ilości bitów niż przechowywanie 7 nazw książek, a ludzka pamięć (STM) mieści równie dobrze po 7 liter jak i 7 nazw).

Centralne pytanie - pytanie o liczbę i postać systemów komputalnych („liczących”), za pośrednictwem których są tworzone i przekształcane reprezentacje poznawcze. Jednak zaznaczenia wymaga fakt, że analogie pomiędzy programami komputerowymi, a procesami komputalnymi ludzkiego umysłu przyjmować należy z durzą ostrożnością. Zwraca się przy tym uwagę na istotną różnię w sposobie zorganizowania kontroli w programach naturalnych i sztucznych (komputerowych). Naturalne - kontrola poznawcza ma charakter paradoksalny, ponieważ jest jednocześnie globalna i płynna (rozproszona). Operacje porównywania i oceny informacji (kategoryzacji), będące podstawą kontroli, realizowane są w dwóch planach - poziomym i pionowym. Dzięki temu czynności poznawcze i uwarunkowane nimi zachowania są modyfikowane zależnie od wykrywanych rozbieżności (kontrola pozioma) lub też formułowane są nowe kryteria oceny rezultatów i cele zachowania (kontrola pionowa, hierarchiczna). Poziomy aspekt kontroli poznawczej, w szerokim zakresie, jest realizowany przez komputer. Kontrola ta nie wykracza jednak poza wzorzec standardów znanych w systemie TOTE z 1960r. Współczesne komputery, chociaż wiele potrafią, nie mają w pełni rozwiązanej kontroli hierarchicznej i przetwarzania znaczeń. Fodor zwraca uwagę, że programy przetwarzania wiedzy oparte na takich ideałach jak ramy kontekstowe, skrypty poznawcze i systemy wnioskujące, nie modelują cech charakterystycznych dla przetwarzania centralnego. Nie umniejsza jednak znaczenia praktycznego symulacji komputerowych, podkreśla jednak konieczność dokładnego zrozumienia ograniczeń tkwiących w tych programach.

W podejściu informacyjnym podkreśla się dominację procesualnych opisów oraz wyjaśnień, stąd nazwa tego paradygmatu jako informacyjno- procesualny. Fodor uważa, że nie zawsze trafne jest odwołanie się do abstrakcyjnego automatu Tulvinga, bowiem automat ten jest zamkniętym systemem komputalnym. Jedynymi determinantami komputacji są: stan bieżący, drukowana konfiguracja symboli i program. Reszta świata jest dla takiego programu całkowicie nieważna. Organizm ludzki jest natomiast systemem otwartym.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Domańska - metafora komputerowa, Metafora komputerowa-konspekt, Domańska, K
Materska, Tyszka Psychologia i poznanie roz metafora komputerowa i schematy poznawcze str 12 58(1)
Domanska Ewa Metafora, mit, mimesis
9 Sieci komputerowe II
ARCHITEKTURA KOMPUTEROW1A
SILNIKI GRAFICZNE W GRACH KOMPUTEROWYCH
Budowa i dzialanie komputera
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Standaryzacja
Sieci komputerowe 7
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Anowa założenia
10 Reprezentacja liczb w systemie komputerowymid 11082 ppt
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Podstawy statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Testy zależne
sieci komputerowe 2
Komputerowe systemy zarządzania produkcją

więcej podobnych podstron