Materiały od prowadzącego, Spawalność stali


SPAWALNOŚĆ STALI

(materiały dydaktyczne do wykładu „Wstęp do Inżynierii Materiałowej”, „Materiałoznawstwo”)

  1. WPROWADZENIE POJĘCIA SPAWALNOŚCI

Spawanie jest jedną z najpopularniejszych a zarazem wygodną „technologicznie” metodą łączenia materiałów metalicznych - pozwalają na dowolne ustawienie łączonych ścianek, nie wprowadzając elementów pomocniczych; nie wymagają dodatkowych zabiegów celem uzyskania szczelności łączenia wymagają mniej robocizny, mniejszego wyposażenia, mniejsza powierzchnia warsztatu. Połączenia spawane powstają w wyniku nadtopienia brzegów łączonych elementów i wprowadzenia stopionego materiału dodatkowego (spoiwa) w miejscu łączenia; materiały te po ostygnięciu tworzą spoinę - wiążącą część w jedną całość, tak jak to pokazano na rys. 1.

0x08 graphic

Rys. 1. Schemat budowy połączenia spawanego

Widoczne na rysunku strefy oznaczone literkami od a-d to charakterystyczne strefy połączenia spawanego. Na szczególną uwagę zasługuje tu strefa oznaczona na rysunku jako „b” to tzw. strefa wpływu ciepła (SWC), która w procesie spawania została nagrzana do wysokiej temperatury tj. takiej, że nastąpiły w niej zmiany mikrostruktury układu. Spawalnością stali nazwiemy podatność materiału do tworzenia złącz spawanych o właściwościach zbliżonych do materiału rodzimego. Spawalność jest cechą nie tylko cechą danego materiału, zależy, bowiem od kilku innych czynników, dlatego też z uwagi na wpływ tychże różnych czynników wydzielono 3 kryteria spawalności:

Fundamentalne znaczenie ma tu wspomniana spawalność metalurgiczna, bowiem to ona determinuje w dużej mierze całkowitą spawalność. Podstawowym czynnikiem spawalności metalurgicznej jest skłonność do pękania podczas spawania wyrażona równoważnikiem węgla CEV (dawniej Ce). Skłonność ta rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem węgla w materiale, a więc wzrost C (dla stali niestopowych przyjmuje się często maksimum zawartości C na 0,25%) pogarsza spawalność. Dla stali niestopowych i niskostopowych opracowano na ten temat wiele zależności empirycznych, z których zaprezentowane zostaną 2 (najważniejsze):

0x01 graphic
(1)

0x01 graphic
(2)

0x08 graphic
0x08 graphic
Jak wynika z powyższych zależności może dojść do takiej sytuacji, w której mimo małej zawartości węgla stal (np. 0,15%C) może się okazać trudno spawalną (CEV=0,8), co doskonale widać na rys. 2. Powszechnie uważa się, ze za dobrze spawalne należy uznać stale dla których CEV<0,45%. CEV nie może być jedynym kryterium przesądzającym o spawalności, bowiem wzajemna korelacja pomiędzy spawalnością metalurgiczną, a konstrukcyjną, a dokładniej grubością spawanych elementów może się okazać decydująca na zakwalifikowanie danego przypadku do grup dobrze, warunkowo i źle spawalnych, co pokazuje rys. 3.

0x08 graphic
Tak, więc jak widać nie łatwo jest rozstrzygnąć, kiedy coś jest łatwo lub trudno spawalne, należy na problem spojrzeć bardziej kompleksowo. Pozostaje tylko pytanie dotyczący wyjaśnienia, co uznać za stal łatwo, trudno średnio spawalną, etc.? Literatura podaje następujący podział stali ze względu na cechę, jaką jest spawalność;

Znajomość CEV pozwala nam obliczyć twardość strefy SWC, która nie powinna przekraczać 350 HV. Twardość tę można wyznaczyć orientacyjnie z zależności;

0x01 graphic
(3)

Zbyt duża twardość w strefie SWC i mała plastyczność mogą być powodem pękania złączy pod wpływem naprężeń własnych lub obciążeń zewnętrznych podczas eksploatacji. Szczególnie groźne są tu obciążenia dynamiczne. Dodatkowym źródłem informacji na temat rodzajów przemian otrzymanych struktur, twardości, udarności są wykresy CTPc - S (czas, temperatura, przemiana ciągła - spawanie) pokazane jako przykład na rys. 4 dla stali 18G2A. 0x08 graphic

Rys. 4. Wykres CTPc-S oraz wykres zmian udarności i twardości w zależności od czasu stygnięcia stali dla danego jej gatunku (18G2A)

  1. OBRÓBKA CIEPLNA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Obróbkę tę można w zasadniczy sposób podzielić na obróbkę przed (podczas) jak i po spawaniu;

    1. Obróbka cieplna w czasie spawania;

0x08 graphic
0x08 graphic
Polega ona na grzaniu materiału spawanego zarówno przed jak i w trakcie spawania. Celem takiej operacji jest zmniejszenie naprężeń własnych, uzyskanie lepszej (bardziej poprawnej) struktury oraz umożliwienie wydyfundowania gazów - w szczególności wodoru. Istotą sprawy jest tu odpowiedni dobór temperatury wstępnego podgrzania materiałów - rys. 5.

Rys. 5. Temperatura wstępnego podgrzania

w zależności od CEV i grubości blachy

Można też skorzystać ze wzoru prezentowanego poniżej

0x01 graphic
(4)

Przy czym: CES=CEV(1+0,05g), zaś g - grubość blachy [mm]

    1. Obróbka cieplna po spawaniu

0x08 graphic
Operacje obróbki cieplnej po uzyskaniu złącza sprowadzają się do dwóch rodzajów wyżarzania; odprężającego i normalizującego. Celem prowadzenia tychże operacji jest uzyskanie lepszej struktury ze względu na własności mechaniczne jak również, a może i przede wszystkim zmniejszenie naprężeń własnych i skłonności do powstawania pęknięć. Jaki to ma wpływ na twardość, doskonale ilustruje to rys. 6.

Rys. 6.Wpływ obróbki cieplnej na zmianę twardości złącza spawanego

DLA STALI STOPOWYCH JEST ZUPEŁNIE INACZEJ!

(o tym pewnie powie doktor Grzegorz Pękalski na zajęciach)

LITERATURA:

[1] Haimann R., Metaloznawstwo, Wyd. PWr., Wrocław 1980

[2] Dudziński W. (red.), Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, Oficyna wyd. PWr, Wrocław 1994

K

Rys.2 Strefy skłonności do pękania w zależności od %C i CEV

CEV [%]

Rys. 3. Zależność spawalności w funkcji CEV i grubości spawanego elementu

CEV

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiały od prowadzącego, Hartowność stali, HARTOWNOŚĆ STALI
Materiały od prowadzącego, Hartowność stali, HARTOWNOŚĆ STALI
pem1 lab materialy od prowadzacego 2008
Materiały od prowadzącego, Stale stopowe, Dr inż
wzór Sprawozdanie, budownictwo sem3, Chemia, materiały od prowadzącej
PROTEINEMIA materiały od prowadzących
OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE - materiały od prowadzacego, sprawozdania
zadania rachunkowe rok akad. 2011 2012, budownictwo sem3, Chemia, materiały od prowadzącej
SpawalnoÂc stali zale¬y od
OPB materialy od dr Hajdasz
zadania - stężenia, Notatki i materiały dodatkowe, Chemia, materiały od Romka
Program zajęć ED, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, L
2 Naturalne materiały kamienne, Budownictwo, Materiały budowlane, Egzamin, egzamin z materialow od D
EDi4 2-lista 2004, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła,
Embriologia materiały od mgr Gendek
Metody oceny spawalnosci stali
materiały od profesorka
POTENCJALNE PYTANIA OD PROWADZĄCYCH

więcej podobnych podstron