Badanie widma absorpcji i fluorescencji, absorbcja i fluorescencja


Sprawozdanie z ćwiczenia C-6.

Jacek Kuś

Artur Gmaj

Zespół nr 6.

Wydział Elektryczny

Ocena z przygotowania:

Piątek 1415 - 1700

Ocena ze sprawozdania:

Data : 13-05-94

Zaliczenie:

Prowadzący:

Podpis:

Temat: Badanie widma absorbcji i fluorescencji.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami absorbcji i fluorescencji, zbadanie optycznych widm barwników organicznych i na tej podstawie określenie granic pasm emisyjnych i absorbcyjnych. Należy także wykreślić krzywą dyspersji i sprawdzić zgodność otrzymanych wyników z regułą Stokesa.

Podstawy fizyczne:

Wszystkie ciała pobudzane do świecenia emitują kwanty promieniowania elektromagnetycznego zwane widmem emisyjnym. W zależności od rodzaju promieniującego ciała widma dzielimy na:

1. ciągłe - reprezentowane przez fale elektromagnetyczne obejmujące zakres od nadfioletu poprzez widmo widzialne do podczerwieni.

2. liniowe - złożone ze ściśle określonych dobrze wyodrębnionych długości fal.

Każdemu pierwiastkowi odpowiada specyficzne i niepowtarzalne widmo.

Absorbcja jest to pochłanianie energii promieniowania przez ośrodek przez który energia ta przechodzi. Zjawisko to polega na zamianie całej lub części energii na inną (np.: wzbudzenie atomów). Widma absorbcyjne są to widma powstała w wyniku pochłonięcia przez dane ciało dokładnie określonych długości fal.

Schemat powstawania widma absorbcji i fluorescencji:

W wyniku absorbcji kwantu promieniowania przez elektron uwięziony w atomie następuje przejście tego elektronu na wyższy poziom energetyczny. Stan taki (wzbudzony) nie jest stanem równowagi w wyniku czego następuje powrót elektronu do stanu podstawowego. Przejście elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny związane jest z emisją energii. Może ona być przekazywana do otoczenia lub wypromieniowywana w postaci fotonu. Fluorescencja jest to samorzutne świecenie ciał na skutek pochłonięcia promieniowania. Długość fali wypromieniowanej jest większa od długości fali promieniowania pochłoniętego, zgodnie z regułą Stokesa mówiącą, że pasmo fluorescencji jest przesunięte w kierunku fal dłuższych w porównaniu z pasmem absorbcji.

Opis ćwiczenia:

Do analizy widm wykorzystaliśmy spektrometr pryzmatyczny. Badaliśmy widma emisyjne: neonu, lampy sodowej i światła białego. W wyniku przeprowadzonych pomiarów długości fali i kąta odchylenia od poziomu lini kolimator - lunetka otrzymaliśmy krzywą dyspersji: 0x01 graphic
Dyspersja jest to zróżnicowanie prędkości fali elektromagnetycznej od jej częstotliwości i gęstości ośrodka.

Opracowanie wyników:

Zależność kąta odchylenia 0x01 graphic
od długości fali 0x01 graphic
:

kolor

kąt

długość [nm]

czerwony

540x01 graphic
26'

640,0

pomarańczowy

540x01 graphic
40'

614,0

żółty

550x01 graphic
00'

585,2

zielony

550x01 graphic
30'

540,0

niebieski

560x01 graphic
20'

471,5

fioletowy

580x01 graphic
61'

433,4

W drugiej części ćwiczenia badaliśmy widma absorbcyjne roztworów: błękitu patentowego i fluoresceiny. Odczytane na spektrometrze zakresy kątowe pasm absorbcji wynoszą:

zakres kątowy

zakres 0x01 graphic

0x01 graphic
- środka

590x01 graphic
20' - 570x01 graphic
50'

425 - 440

431

560x01 graphic
0' - 540x01 graphic
20'

644 - 506

566

zakres kątowy

zakres 0x01 graphic

0x01 graphic
- środka

560x01 graphic
28' - 590x01 graphic
16'

480 - 424

437

Widmo fluorescencji wynosi:

530 - 640 nm odpowiada to wartością kątowym: 550x01 graphic
50' - 540x01 graphic
12'.

W ćwiczeniu obliczyliśmy także stratę energii dla jednego fotonu pomiędzy procesem absorbcji i emisji. Wiedząc, że energia fotonu wyraża się wzorem:

0x01 graphic

obliczyliśmy stosunek energii fotonu pochłoniętego (odpowiadającego długości fali 490nm) do wyemitowanego (530nm).

0x01 graphic

czyli

0x01 graphic

Wynika z tego, że strata energii wynosi 7%.

Dyskusji błędów:

W ćwiczeniu uwzględniliśmy błędy pomiarowe wynikające z następujących czynników:

- niedokładność podziałki spektrometru 0x01 graphic
2'

- niedokładność określenia granic pasm spowodowana ich nieostrością

- błąd wynikający z szerokości szczeliny spektrometru

Ponieważ kąt był odczytywany dwa razy (raz kąt odchylenia lini kalimator-luneta, raz kąt ustawienia początkowego) całkowity błąd odczytu kąta wynosi: 0x01 graphic
4'.

Na dokładność pomiarów wpływ miało także ustawienie ostrości spektroskopu.

Powyższe błędy przyczyniły się do poprawności wykreślenia krzywej dyspersji.

Wnioski:

W ćwiczeniu badaliśmy zjawisko absorbcji i fluorescencji. Na podstawie sporządzonego wykresu dyspersji mogliśmy stwierdzić jakie zakresy długości fal są pochłaniane w procesie absorbcji, a jakie emitowane w procesie fluorescencji. Zauważyliśmy, że błękit patentowy absorbuje fale w zakresach: 425-440 nm i 506-644 nm, natomiast fluoresceina w zakresie od 424-480 nm. Substancja ta w procesie fluorescencji emituje fale o długościach: 530-640 nm. Na podstawie tych danych stwierdzamy, że długości fal emitowanych są większe od pochłanianych, czyli promieniowanie emitowane ma mniejszą energię niż pochłaniane. Widmo wypromieniowane jest więc przesunięte w kierunku fal dłuższych, co jest zgodne z regułą Stokesa i potwierdza poprawność dokonanych pomiarów. Za słusznością otrzymanych wyników przemawia także wyliczona przez nas różnica między energiami fotonów: absorbowanego i emitowanego. Różnica ta wynosi 7% i jest to energia przekazana jądru.

Sprawozdanie z ćwiczenia C-6 strona 5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Absorpcja i fluorescencja 2007wykad 1
Badanie widma emisyjnego gazów szuptarski, Fizyka-Sprawozdania
Badanie widma par rtęci za pomocą spektroskopu, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka labor
Badanie widma promieniowania termicznego na przykładzie 01, promieniowanie termiczne
widma absorpcji, strefy pochłaniania
Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru
Elektronowe widma absorpcyjne
badanie widma emisyjnego gazów
ćw 11 - Badanie widma energii promieniowania gamma przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego
Badanie widma promieniowania termicznego na przykładzie 03, Tabela do sprawozdań
Kopia widma absorpcyjne, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Elektronowe widma absorpcyjne, studia, chemia, chemia fizyczna, sprawozdania, sprawka

więcej podobnych podstron