Zapotrzebowanie na kapita obrotowy, Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy


Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Zwany też pracującym , jest częścią kapitału stałego która ulokowana jest w majątku obrotowym .

Dodatni kapitał warunkuje utrzymanie płynności finansowej.. tworzą go głównie aktywa takie jak: gotówka, środki pieniężne na rachunkach bankowych, zapasy materiałów i środków do produkcji, zapasy produkcji w toku, wyrobów gotowych, zależności.

W praktyce przedsiębiorstwa poziom kapitału może być zróżnicowany.

Dodatni kapitał obrotowy = kap. Stały - majątek trwały > 0, oznacza to że część środków obrotowych w przeds. Finansowana jest kapitałami długoterminowymi.

Zerowy kapitał obrotowy - w przypadku gdy cały majątek obrotowy finansowany jest zobowiązaniami bieżącymi.

Ujemny kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały <0, występuje gdy część składników trwałych wiążących na długi okres czasu środki pieniężne przeds. Finansowana jest krótkoterminowymi zobowiązaniami.

Zwiększenie kapitału obrotowego można osiągnąć poprzez:

1. zmniejszenie aktywów trwałych lub zmniejszenie nakładów inwestycyjnych,

2. zwiększenie kapitałów stałych poprzez przejęcie wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe,

3. zwiększenie kapitałów własnych lub zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zależy od tego ile wartość majątku obrotowego przekracza wartość bieżących zobowiązań. Aby obniżyć to zapotrzebowanie możemy działać w kierunku obniżenia poziomu aktywów bieżących i zwiększenia zobowiązań. Wzrost zapotrzebowania na niego jest niekorzystny dla operacyjnych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Wielkość tego kapitału podlega dużym wahaniom w czasie , jego optymalny poziom zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Uzasadnij posiadanie kapitału obrotowego w firmie.

Odpowiednia gospodarka kapitałem obrotowym minimalizuje ryzyko wynikające z finansowania środków obrotowych kapitałem obcym oraz ułatwia zachowanie płynności finansowej.. im wyższy poziom osiąga kapitał pracujący tym lepsza jest wypłacalność jednostki.

Skuteczne zarządzanie polega na

- optymalizacji wielkości struktury aktywów bieżących,

- odpowiednim ukształtowaniu struktury źródeł jego finansowania,

- utrzymaniu stałej płynności finansowej,

- ustanowieniu administracyjnych oraz optymalizacyjnych podstaw zarządzania kapitałem obrotowym w ramach przyjętych ustaleń.

Cykli kapitału obrotowego to okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup środków do produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży. Długość tego cyklu zdeterminowana jest od:

- długości cyklu zapasów

- długości cyklu należności

- odroczenia zobowiązań

Cykl kapitału obrotowego = cykl zapasów + cykl należności + cykl zobowiązań.

Znajomość sprawozdań

Na sprawozdanie finansowe składa się

1). Bilans,

2). Rachunek zysków i strat,

3). Informacje dodatkowe,

4). Zestawienie zmian w kapitale własnym,

5). Rachunek przepływów pieniężnych.

Zawartość raportu rocznego

1). Pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej,

2). Roczne sprawozdanie finansowe,

3). Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej i finansowej,

4). Opinia podmiotu badającego sprawozdania,

5). Inf. dotyczące podstawowych opozycji bilansowych

Rola raportu - stanowi przykład w jaki sposób dane finansowe należy interpretować , które stanowią podstawę podejmowania decyzji gospodarczych, aby przysporzyć właścicielom przyrost kapitałów własnych poprzez osiąganie zysków.

Co to jest rachunek zysków i strat

Przedstawia dwa podstawowe rodzaje kategorii finansowych : przychody i koszty za dany okres, inf. o tym czy działalność jednostki w ciągu okresu była rentowna.

1) Przychody są bardzo istotne , stanowią korzyści dla jednostki z różnych źródeł ( ze sprzedaży produktów, wyrobów, przychody operacyjne, finansowe, zyski nadzwyczajne).

2) koszty powodują zmniejszenie korzyści dla przedsiębiorstwa , stanowią wynagrodzenia za prace, nakłady poniesione w danym okresie w związku z jej normalna działalnością.

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Cosh flow , uzyskuje wpływy i wydatki netto z kaczego rodzaju działalności w ciągu okresu. Ma charakter dynamiczny i sprawozdanie jest według zasady kasowej. Informuje o tym czy działalność jednostki przyniosła nadwyżkę czy niedobór środków pieniężnych.

Przepływy pieniężne to strumienie różnic pomiędzy wpływami a wydatkami w poszczególnych okresach realizacji , zgodnie z programami , a eksploatacją przedsięwzięcia.

Wyróżnia się 3 strumienie:

1). Kosztów

2). Eksploatacyjny (przyszłe wpływy gotówki)

3). Wartość końcowa rezydualna netto to jest wartość gotówki ze sprzedaży majątku po zakończeniu działalności przedsięwzięcia.

Przyrostowe - to różnica między wartościami przepływów przedsiębiorstwa z proponowanym przedsięwzięciem, a wartością przepływów pieniężnych bez przedsięwzięcia,

Rachunek przepływów pieniężnych to

- działalność operacyjna generuje część środków pieniężnych pochodzących głównie z działalności jednostki,( inaczej działalność nie zaliczanej do inwestycyjnej i finansowej)

- działalność inwestycyjna to lokata aktywów finansowych ( to nabywanie i zbywanie aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych ujmowanych w aktywach obrotowych)

- działalność finansowa to pozyskiwanie lub utrata własnych i obcych źródeł finansowania (emisje akcji, dopłaty udziałowców, udzielenie i spłata kredytów).

Projekt przepływów pieniężnych to proces oceny proponowanych długoterminowych projektów ( ograniczonym środkiem jest kapitał).

Mierniki uwzględniają aspekt inwestycyjny wpływy a wydatki.

Finansowy aspekt to szacowanie kosztów kapitałów.

Preliminarz inwestycyjny to przygotowanie , są to procedury złożone.

Trzy podstawowe sytuacje przy preliminowaniu budżetu:

1. nieograniczony dostęp

2. limitowana kwota kapitału

3. przy nowych produktach cykl ich życia.

Stosuje się techniki statyczne i dynamiczne, rachunek przepływów pieniężnych, okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu.

Bilans - jest źródłem danych o wielkości posiadanego majątku, jego strukturze, a także źródeł finansowania aktywów. Prezentuje stan majątku i źródła finansowania na dany okres, zawiera dane czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk czy stratę. Bilans jest analiza wstępną.

Informacje dodatkowe stanowią integralną część sprawozdania finansowego i jest uzupełnieniem danych zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych. Podnosi ona użyteczność dla użytkownika zewnętrznego.

Można je podzielić na :

informacje liczbowe- wyjaśniają zagregowane koszty zawarte w podstawowych sprawozdaniach finansowych,

Informacje opisowe - zasady rachunkowości, przyczyny i skutki ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego, prognozowany podział zysku, pokrycia strat, inf. o pracownikach.

Wartość informacyjna sprawozdań finansowych to dostarczanie inf. o sytuacji finansowej , wynikach działalności , oraz o zmianach sytuacji jednostki niezbędne do podejmowania decyzji gospodarczych, potrzebne dla szerokiego kręgu użytkowników. Wskazują na możliwe sposoby zarządzania jednostka, ochrony jej majątku oraz odpowiedzialności za powierzone zasoby. są jednym z głównych źródeł danych wykorzystywanych dla analizy finansowej.

Metody analizy sprawozdań

Pionowa - to ustalanie udziału poszczególnych składników w wielkości bazowej przyjmowanej za 10%,

Pozioma - polega na policzeniu i przeanalizowaniu wielkości przyrostu naturalnego , tempo wzrostu, wskaźnik zmian firmy.

Wskaźnikowa - wskaźnik płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania , rentowności.

Trendów - zawiera dane finansowe z kilku lat wyrażone w % roku obrotowego. Pozwala na ustaleniu jakie następowały zmiany w sprzedaży , jak zmienia się rynek, jaka była rotacja zapasów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania 2 - CKG I ZAPOTRZEBOWANIE NA KO, Magiczny Plik, 5 semestr, Zarzadzanie kapitałem obrotowym
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
podstawy rachunkowosci, Kapitał obrotowy firmy (12 stron), Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym
Grzzegorz Gołębiowski Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem [artyk
zapotrzebowanie ustroju na skladniki odzywcze 12 01 2009 kurs dla pielegniarek (2)
SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEP O
9 Kapital obrotowy w przedsieb Nieznany (2)
Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL, Finanse
Obliczcie wasze zapotrzebowanie na kalorie zanim zaczniecie drastycznie ograiczać to co jecie
Giełda kapitał na rozwój
Odkształcanie na zimno stali przez zgniatanie obrotowe
PN B 02025 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych
8788 regulacja kotlow na paliwa stale zapotrzebowanie powietrza

więcej podobnych podstron