Legendarne pocz▒tki pa˝stwa polskiego


Prowadzący: Marcin Włodara

Data:

Klasa: IV

Temat lekcji: Legendarne początki państwa polskiego.

Treści programowe:

Cele lekcji - po zakończonych zajęciach uczeń powinien:

Pamięta:

Rozumie:

Potrafi:

 • Imiona: Lech, Czech, Rus.

 • Pojęcia: Polanie, Lachowie, Lechici.

 • Dlaczego symbol orła znajduje się w godle Polski.

 • Opowiedzieć legendę o Lechu i orlim gnieździe.

Metody pracy:

- rozmowa nauczająca (pogadanka),

- praca pod kierunkiem,

- praca z podręcznikiem programowym i ćwiczeniami programowymi,

- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

- podręcznik programowy „My i historia. Historia i społeczeństwo 4” Wiesława Surdyk - Fertsch, Bogumiła Szeweluk - Wyrwa; Wydawnictwo Demart Sp. z o.o., Warszawa 2005,

- zeszyt ćwiczeń do wyżej wymienionego podręcznika,

- mapa ścienna (szkolna).

Przebieg lekcji:

Czynności nauczyciela:

Czynności ucznia:

 • Powitanie, czynności porządkowe, sprawdzenie obecności. [ok. 5 min.]

 • Zadanie domowe: ćw. 1 i 2, s. 24 z zeszytu ćwiczeń.

 • Uczniowie przygotowują się do lekcji: wyjmują podręczniki, przygotowują się do sprawdzenia zadań domowych.

 • Wspólnie sprawdzamy poprawność odpowiedzi i wyjaśniamy wątpliwości.

Rekapitulacja wtórna [ok. 5 - 7 min.]:

 • Pytanie do klasy: Co to znaczy, że symbole narodowe powinniśmy otaczać szacunkiem? W jaki sposób go okazywać?

 • Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi.

Zdanie wiążące [ok. 2 min.]:

 • Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o tym, że symbolami narodowymi Polski są biało - czerwona flaga i hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Dziś porozmawiamy o trzecim symbolu - godle oraz o początkach państwa polskiego.

Lekcja właściwa [ok. 25 min.]:

 • Proszę jednego ucznia o zapisanie tematu lekcji na tablicy.

 • Pytanie do uczniów: jakie znacie legendy?

 • Istnieje też legenda opisująca początki powstania naszego państwa. Jej tekst znajdziecie w podręczniku na stronie 34.

 • Praca w grupach: co skłoniło Lecha do wybrania krainy wśród lasów i jezior na swoją siedzibę?

 • Według tej legendy, Lech miał jeszcze dwóch braci: Czecha i Rusa. Osiedlili się oni w sąsiedztwie. Stąd też Polska graniczy z Czechami i z Białorusią oraz Ukrainą, które to państwa dawniej nazywano Rusią.

 • Głównym zajęciem naszych przodków była uprawa roli - inaczej mówiąc praca na polu. Stąd plemię to nazwano Polanami. Od tej nazwy powstała nazwa Polska.

 • Ze względu na legendarnego Lecha, polan nazywano też Lachami lub Lechitami.

 • Wizerunek orła, którego podobno dostrzegł Lech, możemy znaleźć dziś na godle narodowym.

 • Pytanie do klasy: gdzie umieszcza się ten wizerunek?

 • Tak. Oprócz tego na wszystkich państwowych dokumentach - w dowodach osobistych, w prawach jazdy, na świadectwach i dyplomach uczelni wyższych itd.

 • Uczeń zapisuje: Legendarne początki państwa polskiego.

 • Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Wybrani wymieniają; legenda o smoku Wawelskim, o Wandzie, co nie chciała Niemca.

 • Wspólnie odczytujemy tekst podania o Lechu i orlim gnieździe.

 • Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Odczytują fragmenty tekstu na potwierdzenie.

 • Wybrany uczeń z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie terytorium Czech, Białorusi i Ukrainy.

 • Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Wybrany mówi: wizerunek orła można też znaleźć na monetach i banknotach.

Rekapitulacja pierwotna [ok. 5 min]:

 • Pytanie do klasy: Co jest godłem Polski? Dlaczego?

 • Jak dawniej nazywano Polaków? Dlaczego?

 • Jak nazywali się trzej legendarni bracia, którzy założyli sąsiadujące państwa?

 • Uczniowie podnoszą ręce zgłaszając się do odpowiedzi.

 • Zadanie domowe: ćw. 1 i 2, s.26 z zeszytu ćwiczeń.

 • Czynności końcowe - uporządkowanie klasy, pożegnanie z uczniami.

 • Uczniowie porządkują swoje miejsca.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BUD»ET PAĐSTWA
Z 11, SYSTEM WOJSKOWY PA˙STWA:
Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach , Dramat narodu bez pa˙stwa w wybranych utworach
IZRAEL MITOLOGIZACJA PA%c5%83STWA
Geneza pa%c5%84stwa 2
OŚWIECENIE (od poł. XVIII w. do pocz. XIX w.), Język polski
!!START, Szanowni Pa˙stwo
Z 37, Wybr. dane syst. obr. pa˙stw Europy
Z 37, Wybr. dane syst. obr. pa˙stw Europy
Systemy organˇw pa˝stwowych, zasada trˇjpodzia u w adzy
TEMAT30, 1Moje spojrzenie na wizj˙ pa˙stwa i narodu w ˙wietle wybranych pozycji literackich daj˙cych
materialy z Finansow Publicznych, MATERIAú UZUPEúNIAJíCY BUD»ET PAĐSTWA, MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY BUDŻ
11 6, We wsi Burzec, po˙o˙onej w ziemi ˙ukowskiej, na pograniczu wojew˙dztwa podlaskiego, a nale˙˙ce
notatki cd, Ustrˇj polityczny pa˝stwa
Legenda o świętym Aleksym - opracowanie, polski, lektura+notatki, Średniowiecze
INTERWENCJONIZM PAĐSTWOWY, Studia Administracja WSAP, Ekonomia sektora publicznego
OG LNE ZASADY BUD ETU PA ST, Inne
12 katastrof z udzia%c5%82em przyw%c3%b3dcy pa%c5%84stwa

więcej podobnych podstron