Finanse Publiczne barabara szlabowska, fin2str


ROZDZIAŁ 2

FINANSE PUBLICZNE I POLITYKA FISKALNA

Finanse publiczne - funkcje:

1) alokacyjna - przesunięcie dostępnych czynników produkcji na różne cele, które umożliwiłyby podniesienie poziomu ogólnego dobrobytu społeczeństwa

2) redystybucyjna - korygowanie podziału dochodów poprzez transfery

3) stabilizacyjna - wykorzystanie czynników produkcji dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego m.in. ograniczenie bezrobocia i inflacji

Zasady budżetowe:

- równowagi - wydatki=dochody

- zupełności (powszechności) - wszystkie dochody i wydatki

- jedności formalnej - jeden akt prawny

- jedności materialnej - jedna pula środków

- szczegółowości (specjalizacji) co? komu? gdzie? skąd? ile? kiedy?

- jawności

- przejrzystości

- realności - maksymalna precyzja

- uprzedniości - przed okresem wykonywania

- gospodarności - racjonalne wydatkowanie środków

- operatywności

Funkcje budżetu państwa:

Ekonomiczne:

- redystrybucyjna

- stabilizacyjna - sterowanie procesami gospodarczymi

- bodźcowa

- koordynacyjna - narzędzie kontroli dochodów i wydatków

- kredytowa - rozeznanie zdolności kredytowej

Polityczne:

- ustrojowa - atrybut władzy

- demokratyczna

- planowania

- administracyjna

Funkcje funduszu celowego:

1) alokacja środków publicznych

2) redystrybucja dochodów w gospodarce i społeczeństwie

3) mobilizacja środków publicznych - mogą sprzyjać powiększeniu środków publicznych gdy zawodzą inne metody

4)racjonalności wydatków publicznych - kierowanie, stabilizacja dochodów, zapewnienie ciągłości finansowania, elastyczne kształtowanie wydatków

Kryteria podziału funduszy celowych:

1) rodzaj gestora gromadzonych środków publicznych:

2)przedmiot finansowany z środków funduszu:

3)źródło dochodów funduszu:

Celowe fundusze ponadnarodowe - ONZ i EU

Polityka fiskalna to całokształt polityki podatkowej państwa, decyzje władzy ustawodawczej (parlamentu), rządu, ministra finansów odnośnie do ilości, rodzajów i wysokości wprowadzanych podatków.

  1. aktywna:

  1. pasywna:

  1. ekspansywna

  2. restrykcyjna

Stabilizatory koniunktury:

Zadania polityki fiskalnej:

Fiskalizm przymusowe przejmowanie dochodów podmiotów prywatnych przez władze publiczne.

Podatek świadczenie pieniężne na rzecz państwa, pobierane na podstawie przepisów prawnych określających warunki, wysokość oraz terminy ich płatności.

Cechy podatku:

Funkcje podatku:

  1. fiskalna - nakładanie podatków

  2. regulacyjna - kształtuje dochody będące w dyspozycji podatników

  3. stymulacyjne - kształtuje reakcje podatników oraz procesy społeczno- gospodarcze

  4. informacyjna - dostarcza informacji o prawidłowości lub nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych

Klasyfikacja podatków:

1) wg przedmiotu opodatkowania:

2) wg stosunku przedmiotu opodatkowania:

3) wg podziału dochodów podatkowych:

4) wg skali podatkowej:

Podatek przychodowy opodatkowanie przychodu czyli realnej wartości, która stanowi samodzielne źródło korzyści. Przychód podatkowy jest dochodem brutto tzn. bez potrącenia kosztów jego uzyskania.

Podatek dochodowy ma charakter osobisty. Przedmiotem podatku jest dochód jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek majątkowy opodatkowanie posiadanego majątku albo jego przyrostu spowodowanego nadzwyczajnymi okolicznościami, może obciążać zbycie majątku np. podatki pobierane z tytułu posiadania nieruchomości oraz podatek od spadków i darowizn.

Podatek konsumpcyjny obciążenia finansowe zawarte w cenach artykułów i dóbr materialnych, których ciężar ponosi konsument np. akcyza, podatek od gier i opłaty monopolowe.

Podatki bezpośrednie:

Podatki pośrednie:

Gmina wspólnota samorządowa na danym terytorium.

Zadania gminy:

Dochody gminy:

Stopień samodzielności finansowej gminy jest przejawem skali decentralizacji finansów publicznych.

Subwencja bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo z środków budżetowych różnym podmiotom w celu poparcia ich działalności

EBI -Europejski Bank Inwestycyjny

`zamówienia publiczne' wszelkie czynności podejmowane przez zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty (umowy)

początek: umieszczenie ogłoszenia w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej zamawiającego, wysłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych

koniec: wybranie najkorzystniejszej oferty (podpisanie umowy) albo unieważnienie postępowania.

7 trybów udzielania zamówień:

1)przetarg nieograniczony

2) przetarg ograniczony

3)negocjacje z ogłoszeniem

4)negocjacje bez ogłoszenia

5)zapytanie o cenę

6)aukcja elektroniczna

7)z wolnej ręki

Zasady udzielania zamówień:

Organy systemu nadzoru i kontroli:

Zadania prezesa UPZ:

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych ponoszą wszystkie osoby występujące po stronie zamawiającego, w tym osoby uczestniczące w pracach komisji przetargowej.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Wykład drugi
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Polityka finansowa, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Banki, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Fun
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Finanse publiczne - pytania i odpowiedzii, Funkcje finansów p
Finanse Publiczne barabara szlabowska uzasadnienie do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierp
Finanse Publiczne barabara szlabowska, KNF, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych - pyta
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Funkcje finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Prawo finansowe wydatków publicznych, Funkcje finansów public
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Podatek i system podatkowy - pytania i odpowiedzii, Funkcje f
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Usytuowanie jednostek administracji publicznej w systemie fin
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Związki prawa finansów publicznych innymi gałęziami prawa- py
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Zasady budżetowe, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Wykład pierwszy, zmiany w nowej ustawie o finansach publiczny
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Finanse Publiczne-opracowanie, Finanse Publiczne
finanse publiczne Podatki (173 okna)

więcej podobnych podstron