14 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB

background image

Częstochowa, dnia .........................


Imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania.

Do
S
ądu Rejonowego
Wydział ................... (wpisa
ć nazwę wydziału)
w Cz
ęstochowie

S
ąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział ................... (wpisa
ć nazwę wydziału)Sygn. akt I C 271/05

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH


Wnoszę o zwolnienie .............. (podać czy całkowite czy częściowe) od kosztów sądowych
w sprawie przeciwko ....................... o .......... .

UZASADNIENIE


(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................

własnoręczny podpis


Załączniki:
-

oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na druku

,

-

zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy; zaświadczenie o dochodach
współmał
żonka lub osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe; za
świadczenie z urzędu pracy lub z ośrodka pomocy społecznej; zaświadczenie
z urz
ędu skarbowego o dochodach, jeśli wnioskodawca prowadzi własną działalność
gospodarcz
ą; zestawienie średnich miesięcznych kosztów utrzymania osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawc
ą; dokumenty świadczące
o zaci
ągniętych kredytach, płaceniu alimentów, egzekucjach komorniczych; ostatni
odcinek emerytury lub renty; kopia PIT-u za dany rok.


Uwaga!
Zwolnienia z kosztów s
ądowych może domagać się osoba fizyczna, która złożyła
o
świadczenie, że nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
16 wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, testy, cywilne
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (2)
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, DOKUMENT
Wzory wniosków, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Siedlce, 20 lipca 2005 r
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
36 Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów, PRAWO, Umowy

więcej podobnych podstron