Procedury postępowania kuratora w sytuacji kryzysowej

background image

Procedura postępowania kuratora w sytuacji kryzysowej w przypadku stwierdzenia podczas

czynności służbowych faktu pozostawienia dziecka bez opieki lub którego życie / zdrowie są

zagrożone (2012)

Art. 9 pkt 5 ustawy o kuratorach sądowych

R.zast.: Art. 58 ust. 1 pkt 2) + art. 58 ust. 2 pkt

2); plac.op.wych.: art. 103 ust. 1 i 2 pkt 2) i 9)

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej


Dzieci < 10 lat do rodziny zastępczej,
Dzieci > 10 lat i rodzeństwo w różnym wieku
do placówki.
Informuje rodzinę zastępczą lub placówkę o
możliwości przywiezienia dzieci przez policję.

Informuje kuratora o dokonanych ustaleniach,

podaje adres placówki, imię, nazwisko osoby

odpowiedzialnej za przyjęcie dziecka, telefon

kontaktowy

Rysunek 1 - 2012

POLICJA

Podejmuje

interwencję

wg

procedur

policyjnych dla tego typu sytuacji; wspólnie z
kuratorem

ustalają

optymalny

sposób

zabezpieczenia dziecka

Art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1,3,4 ustawy z dnia

6.04.1990 o Policji (Art. 11 pkt. 3,8 Ustawy z

dnia 29.08.1997 o strażach gminnych)

Art. 572 kodeksu postępowania cywilnego

SĄD

Art. 570 kodeksu postępowania cywilnego

Udziela pomocy Policji podczas doprowadzenia
do placówki – zajmuje się dziećmi

Art. 23 ust. 3 ustawy z dn. 26.10.1982 o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdział. Alk

Opracował: dr Tadeusz Jedynak, Kurator okręgowy, Sąd Okręgowy w Słupsku
Słupsk, 6 listopada 2011 r.

KURATOR

Do czasu przybycia policji i/lub pogotowia

ustala czy dziecko posiada w najbliższym

otoczeniu krewnych mogących przejąć nad

nim opiekę i kontaktuje się z ustalonym

wcześniej organizatorem rodzinnej pieczy

zastępczej” z PCPR / MOPR, w celu

przekazania informacji o interwencji i

ustalenia najbliższej placówki lub rodziny
zastępczej, która zapewni dziecku opiekę.

Jeżeli podczas wykonywania obowiązków

służbowych (wywiad / nadzór) poweźmie

podejrzenie występowania przemocy w

rodzinie niezwłocznie zawiadamia Policję lub

prokuratora, a w przypadku choroby dziecka –

pomoc medyczną

Jeżeli zachodzi konieczność opieki medycznej,
a kurator nie wezwał dotąd pogotowia
ratunkowego – policja zwraca się o taką pomoc

Zabezpiecza dziecko i doprowadza dziecko do
ustalonej wcześniej rodziny zast. lub placówki.

Jeżeli jest to konieczne, może żądać od
kuratora pomocy przy doprowadzeniu dziecka
do placówki.

Dalsze postępowanie wg procedury „NK” i
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy…
Przekazuje „NK-A” przewodniczącemu
Zespołu Interdyscyplinarnego

KURATOR

R.zast.: Art. 58 ust. 1 pkt 2) + art. 58 ust. 2 pkt

2); plac.op.wych.: art. 103 ust. 1 i 2 pkt 2) i 9)

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej

Art. 15 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 6.04.1990 o
Policji

Informuje sąd opiekuńczy o przebiegu zajścia i
podjętych działaniach

Kontynuuje współpracę z w ramach grupy
roboczej

Art. 11 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych

Art. 9a-9d ustawy z dn. 29.07.2005 o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie + §2-10

i §13 rozp.RM w spr. procedury NK

Art. 9a-9b ustawy z dn. 29.07.2005 o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozważy potrzebę wszczęcia z urzędu
postępowania, wyda odpowiednie zarządzenia

Art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Art. 23 ust. 3 ustawy z dn. 26.10.1982 o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdział. Alk

ORGANIZATOR

RODZINNEJ PIECZY

ZASTĘPCZEJ

Art. 180 pkt 2 i 5) + art. 182 ust. 1 i 4 ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Art. 76 ust. 4 pkt 8) + art. 47 ust. 2 ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
procedura postepowania w czasie sytuacji nadzwyczjnych, Pilot wycieczek
Przygotowanie procedur ochrony wizerunku w sytuacji kryzysowej
Procedury postępowania kuratora w dozorze, nauki o rodzinie, Kurator sądowy i rodzinny
procedury postępowania wobec sytuacji trudnych
Przygotowanie procedur ochrony wizerunku w sytuacji kryzysowej
Procedura postepowania w czasie sytuacji nadzwyczjnych
procedury postepowania nauczycieli w sytuacji zagrozenia dzieci i mlodziezy demoralizacja
procedura postepowania w sytuacji kryzysowej, organizacja-pracy
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, studia
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE
Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dziec
Procedura postępowanie sytuacja awaryjna
sytuacje kryzysowe szkoła
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Grill - procedura postępowania
Procedura postepowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji
Procedura-postepowania-z-odpadami-medycznymi, Opiekun medyczny, Prace

więcej podobnych podstron