DO Gimn 1 id 137870 Nieznany

background image

1

Daniel Jaszczyszyn

LEKCJA nr . . . . .


Szkoła: Gimnazjum Klasa . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . .

Temat: Góra Świętej Anny – sanktuarium diecezji opolskiej.

Cel wychowawczy - pobudzenie pobożności ucznia.

Cel dydaktyczny ogólny - uczeń potrafi określić krainę geograficzną, na terenie której znajduje się

sanktuarium; rozumie szczególne znaczenie dla pobożności.

Cele dydaktyczne operacyjne

I uczeń na ocenę dopuszczającą wie:

- gdzie jest Góra Świętej Anny (diecezja);

- jaka święta jest tam czczona.

II uczeń na ocenę dostateczną wie:

- jaki zakon opiekuje się sanktuarium;

- kiedy jest główny odpust w sanktuarium.

III uczeń na ocenę dobrą wie:

- jak długo jest tam czczona święta;

- kiedy miał miejsce pobyt Jana Pawła II w sanktuarium.

IV uczeń na ocenę bardzo dobrą wie:

- z jakich regionów Śląska przybywają tam pielgrzymki;

- jakie są obchody kalwaryjskie w sanktuarium;

- jaki jest zarys historii Góry Świętej Anny.

Pomoce metodyczne: tablica, mapa diecezji opolskiej oraz Śląska, projektor multimedialny, kom-
puter, prezentacja multimedialna, Pismo Święte.
Przebieg zajęć
:

Lp

TREŚĆ

METODY

CZAS

1.

Wprowadzenie uczniów do klasy.

Przywitanie ich słowami Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus. Przewidywana odpowiedź: Na wieki, wieków. Amen.

Rozpoczęcie modlitwą: Psalm 1.

1

2.

Sprawdzenie listy obecności uczniów.

4

3.

Sprawdzenie zadania domowego z poprzedniej lekcji.

6

4.

Rekapitulacja wtórna. Jaki był temat poprzednich zajęć?, Do ja-

kich wniosków doszliśmy?

8

5.

Co wiemy o Górze Świętej Anny? Zebranie wiadomości od

Pogadanka

12

background image

2

uczniów.

6.

Określenie położenia Góry Świętej Anny na mapie administra-

cyjnej Śląska i diecezji opolskiej. Wskazanie na województwo,

powiat, w pobliżu jakich miast?

Uczniowie zapisują w zeszytach: województwo opolskie, diecezja

opolska, powiat strzelecki, w pobliżu Kędzierzyna-Koźle, Strzelec

Opolskich.

Praca z mapą.

Sporządzenie notatki.

17

7.

Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z historii

sanktuarium: kiedy powstało, jaki zakon prowadzi tam duszpa-

sterstwo, jaka święta jest tam czczona, wybudowanie kalwarii,

wizyta Jana Pawła II w 1983 roku (i z czym była związana).

Uczniowie zapisują w zeszytach: ok. 1485 r. budowa kościółka

p.w. św. Anny, franciszkanie od 1655 r., św. Anna, 1700-1709

budowa kalwarii przez Jerzego Adama de Gaschin, koronacja

obrazu MB Opolskiej w czerwcu 1983 r.

Wykład.

Sporządzenie notatki.

20

8.

Zapoznanie uczniów z najważniejszymi uroczystościami religij-

nymi w sanktuarium. Obchody kalwaryjskie w Wielki Piątek, we

Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Odpust

św. Anny – 26 lipca. Wskazanie kilku przykładowych miejsco-

wości skąd przybywają pielgrzymi. Pytania do uczniów: jakie 5

przykładowych pielgrzymek grup stanowych mogą wymienić?

Uczniowie zapisują w zeszytach: Obchody kalwaryjskie: Wielki

Piątek, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża św.; odpust

główny, św. Anny – 26 lipca; pielgrzymka: mniejszości narodo-

wych, mężczyzn i młodzieńców, motocyklistów, hodowców gołębi,

Dzieci Maryi.

Wykład.

Wykorzystanie pomo-

cy multimedialnych

(mapy, zdjęcia wy-

świetlane przez projek-

tor).

Pogadanka.

Sporządzenie notatki.

27

9.

Rekapitulacja pierwotna. Pytania dla uczniów: gdzie jest Góra

Św. Anny?, jacy zakonnicy tam są?, najważniejsze uroczystości

religijne?, kiedy sanktuarium odwiedził Jan Paweł II i z czym się

wiązała jego wizyta?

Pogadanka

36

10.

Praca domowa: Czy warto pielgrzymować na Górę Św. Anny?

Tak czy nie? Uzasadnij swoją wypowiedź w maksymalnie 10 zda-

niach.

41

11.

Zakończenie zajęć modlitwą: Psalm 117. Pożegnanie klasy.

44


background image

3

Wykład.

Historia Góry Świętej Anny sięga już kilkaset lat. Najstarsze oficjalne dane mówiące o tym

miejscu pochodzą z 1516 roku. Zapisano w nich, że Mikołaj Strzała (właściciel okolicznych miej-

scowości, to jest: Poremby, Leśnicy oraz Zdzieszowic) oddał w opiekę leśnickiemu proboszczowi

kościół znajdujący się na Górze Chełmskiej. Chełmskiej, czyli gdzie? Jest to jedna z poprzednich

nazw miejsca, którym zajmujemy się na dzisiejszej katechezie (jeszcze inna to Góra Świętego Je-

rzego).

Przypuszcza się, że w 1485 r. ród Strzałów miał rozpocząć budowę kościółka pod wezwa-

niem św. Anny na szczycie góry. Dlatego też od tego roku liczy się istnienie tejże wsi.

Aż do 1655 r. kościółek p.w. św. Anny znajdował się pod opieką leśnickiego proboszcza.

Jednak nie było łatwo podróżować codziennie na szczyt. Z tej też przyczyny rozpoczęto starania

o przekazanie opieki duszpasterskiej komu innemu. Kroki w tym kierunku podjął hrabia Melchior

von Gaschin, co też urzeczywistniło się w 1655 r. Opiekę nad nim przejęli oo. franciszkanie z gli-

wickiego klasztoru. Jednakże dopiero w roku następnym, tj. 1656, oddano do użytku zakonnego

klasztor. Nowi mieszkańcy szczytu postanowili, że będzie kontynuowany kult babki Chrystusa,

toteż wezwanie kościoła nie zostało zmienione.

Wykorzystując naturalne położenie terenu, wizualnie przypominające okolice Jerozolimy,

Jerzy Adam de Gaschin postanowił ufundować Kalwarię z kaplicami Drogi Krzyżowej. Za wzór

posłużyła mu Kalwaria Zebrzydowska. Budowa trwała od 1700 do 1709 r. W 1709 r. ukończono

budowę trzech wielkich kaplic i 30 mniejszych.

Największym jednak wydarzeniem w dotychczasowej historii Góry św. Anny była wizyta

Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 21 czerwca 1983 r. W czasie nieszporów odśpiewanych z niemal

milionową rzeszą wiernych dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej, który obecnie znajdu-

je się w opolskiej katedrze.

Do sanktuarium przybywają licznie pielgrzymi. Nieraz odbywają się tam obchody kalwaryj-

skie. Możemy tu wymienić między innymi: Pielgrzymka FZŚ, Uroczystość Matki Boskiej Szka-

plerznej, Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Uroczystość Aniołów Stróżów, Uroczystość Podwyż-

szenia Krzyża św. oraz w Uroczystość św. Piotra z Alkantary.

Największym odpustem w sanktuarium jest uroczystość ku czci św. Anny, która w kalenda-

rzy liturgicznym przypada na 26 lipca. Aby umożliwić jak największej liczbie pielgrzymów udział

w uroczystości główne uroczystości obchodzi się w niedzielę najbliższą tej dacie.

Przybywają tam pielgrzymi z wielu miast diecezji opolskiej i gliwickiej. Oprócz pobliskich

miasteczek i wiosek, jak Zdzieszowice, Januszkowice, to także z miast Górnośląskiego Okręgu

Przemysłowego. I to nie tylko w grupach zorganizowanych, ale także prywatnie.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DO P gimn 4 id 137938 Nieznany
DO P gimn 2 id 137936 Nieznany
DO P gimn 1 id 137935 Nieznany
DO Gimn 2 id 137871 Nieznany
DO P gimn 4 id 137938 Nieznany
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
Montaz zamka do drzwi id 307578 Nieznany
mnozenie do 25 2[1] id 304290 Nieznany
dodawanie do 10 4 id 138940 Nieznany
F Zadania do kol 1 id 167111 Nieznany
Droga Polski do NATO id 142564 Nieznany
mechanika do poprawki id 290847 Nieznany
od bollanda do deminga id 33072 Nieznany
karteczki do wydruku id 232392 Nieznany

więcej podobnych podstron