opis techiczny id 337039 Nieznany

background image

Politechnika Poznańska Andrzej Gajda
Wydział Budownictwa I Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Budownictwa

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Budownictwo Ogólne

PROJEKT DOMKU JEDNORODZINNEGO

Z LEŚNICZÓWKĄ


2009/2008
sem. IV

Grupa B3background image

SPIS TREŚCI:

1.

Opis techniczny

2.

Sprawdzenie izolacyjności termicznej przegród

3.

Obliczenia statyczne

4.

Rysunki:

-

Rys. 01 – Plan sytuacyjny;

-

Rys. 02 – Rzut parteru;

-

Rys. 03 – Rzut piętra;

-

Rys. 04 – Rzut dachu;

-

Rys. 05 – Przekrój;

-

Rys. 06 – Elewacja PD;

-

Rys. 06 – Elewacja PN;

-

Rys. 06 – Elewacja WSCH;

-

Rys. 06 – Elewacja ZACH;

-

Rys. 07 – Szczegół 1;

-

Rys. 07 – Szczegół 2;

-

Rys. 07 – Szczegół 3;

background image

OPIS TECHNICZNY

I - Część ogólna

1. Podstawa opracowania.

Tematem pracy wydanym przez Instytut Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa, jest

projekt domku jednorodzinnego wolnostojącego.

Podstawą opracowania są niżej wymienione normy i przepisy prawne:

- PN-77-B-02011 - „Obciążenie wiatrem”;

- PN-80-B-02010 - „Obciążenie śniegiem”;
- PN-82-B-02000 - „Obciążenia budowli;
- PN-82-B-02001 - „Obciążenia stałe”;
- PN-82-B-02003 - „Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”;
- PN-B-03002:2007 - „Konstrukcje murowe niezbrojone”;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – Dziennik Ustaw nr 75

poz. 650.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek jednorodzinny z leśniczówką.

3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest nauka projektowania architektoniczno-funkcjonalnego domku
jednorodzinnego z zadaną dodatkową funkcją.
4. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wybrane elementy projektu technicznego jednostadiowego

budynku jednorodzinnego z leśniczówką. W opracowaniu tym zawarto:

b)

Opis techniczny;

c)

Obliczenie cieplne przegród;

d)

Obliczenia statyczne wskazanego elementu konstrukcyjnego:

-

Mur ściany nośnej na parterze;

e)

Rysunki architektoniczno-budowlane:

-

Rys. 01 – Plan sytuacyjny;

-

Rys. 02 – Rzut parteru;

-

Rys. 03 – Rzut piętra;

-

Rys. 04 – Rzut dachu;

-

Rys. 05 – Przekrój;

-

Rys. 06 – Elewacja PD;

-

Rys. 06 – Elewacja PN;

-

Rys. 06 – Elewacja WSCH;

-

Rys. 06 – Elewacja ZACH;

-

Rys. 07 – Szczegół 1;

-

Rys. 07 – Szczegół 2;

-

Rys. 07 – Szczegół 3;

5. Inwestor (zleceniodawca) – Marek Leszczyński, Police, ul Fabryczna 6
6. Lokalizacja – ul. Leśna
7. Ukształtowanie terenu.

Teren przewidziany pod zabudowę wyniesiony na rzędnych od 12 do 13 m.n.p.m. Teren jest

terenem płaskim, w północnej części Polic.background image

8. Istniejące uzbrojenie terenu.

Przyłącze energetyczne - zgodnie z pismem

ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Siedlecka 1A

Przyłącze wodociągowe- z miejskiej sieci wodociągowej wg warunków technicznych

Szczecińskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Odprowadzenie ścieków - po wybudowaniu kanału sanitarnego w ulicy Leśnej obecnie do

zbiornika bezodpływowego

Przyłącze gazowe - do miejskiej sieci gazowej w ulicy Leśnej

9. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie analizy badań istniejącego terenu wykonanych

w kwietniu 2009r. Badania wykonało Laboratotium Gruntów Politechniki Szczecińskiej. Dla potrzeb

ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu wykonano 3 sztuki odwiertów o głębokości max. 5,0m.

Na całym Tereni pod zabudowę występują korzystne warunki gruntowe dla budownictwa. Wody

gruntowej do gł. 5,0m nie nawiercono. W znacznej części podłoża występują piaski drobne i piaski

średnie mało wilgotne o I

D

=0,3.

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto kategorię

gruntu: G-1.

Kategoria geotechniczna obiektu -pierwsza.

10. Dane ogólne o obiekcie.

Projektowany

budynek

jest

obiektem

wielokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym.

Zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Wejście do budynku zorientowane w kierunku
południowym. Bryła budynku ma kształt zbliżony do prostopadłościanu.

Zasadnicze wymiary budynku:

-

maksymalna długość – 23,05m;

-

maksymalna szerokość – 12,25m;

-

wysokość od poziomu terenu do okapu – 6,175m;

-

wysokość od poziomu terenu do kalenicy – 6,49m;

-

głębokość posadowienia w odniesieniu – 1,32m;

-

wysokość parteru (w świetle) – 2,575 m;

-

wysokość piętra (w świetle) – 2,575 m;

-

powierzchnia zabudowy – 282,36m

2

;II - Część szczegółowa


1. Ławy fundamentowe.

Ławy fundamentowe żelbetowe należy wykonać z betonu klasy B15, zbrojone

stalą A-0, o wymiarach 40x70cm. Ławy należy posadowić na warstwie chudego betonu o grubości
10cm.
2. Mury fundamentowe.
Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych klasy C16/20 o grubości 24cm.

background image

3. Ściany zewnętrzne parteru i piętra

Ściany zewnętrzne należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25cm na zaprawie

cementowo-wapienej. Na ścianę nanieść tynk cementowo-wapienny o grubości 1,5 cm.

4. Ściany wewnętrzne parteru i piętra.
Ściany wewnętrzne nośne wykonać z cegły ceramicznej pełnej o grubości 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Ściany działowe wykonać z cegły ceramicznej pełnej o grubości 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Przewody kominowe wykonać z cegły ceramicznej pełnej. Na
każdej z przegród znajduje się tynk gipsowo-wapienny o grubości 2 cm.
5. Mury kominowe.

Kominy wentylacyjne i dymowe wykonać są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie

cementowo-wapiennej.
6. Strop nad parterem.

Strop nad parterem jest stropem gęsto żebrowym s kładającym się z belek prefabrykowanych

ze stopką betonową, pustaków betonowych – Teriva Nova o grubości 24cm.
6. Nadproża i wieńce.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano belkę nadprożową wykonywaną w

systemie YTONG.
Wszystkie wieńce są zbrojone podłużnie czterema prętami o średnicy 10 mm ze stali klasy A-III i
poprzecznie strzemionami o średnicy 4,5mm co 250 mm.
7. Konstrukcja dachu.

Stropodach wentylowany nad piętrem. Dach jest dachem płaskim o spadku połaci dachowych

5

%

. Konsrukcja dachu oparta jest na stropie Teriva Nova po przez ścianki ażurowe. Połącie dachu

tworzą płyty korytkowe DKZ300 o długości 299 i szerokości 60 cm, Pokryte gładzią cementową o
grubości 0,5 cm. Do izolacji wodoszczelnej użyto 3 warstw papy na lepiku.
9. Podłoża i posadzki.

- pomieszczenie mieszkalne i komunikacje: płytki ceramiczne

- pomieszczenia sanitarne: płytki ceramiczne

Przed wykonaniem podłogi na gruncie należy ułożyć zaplanowane w tej warstwie przewody

instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej.
10. Ścianki działowe.

Ścianki działowe na parterze wykonać z cegły ceramicznej pełnej o grubości 12cm i obustronnie

pokryć tynkiem gipsowo-wapiennym.
11. Tynki wewnętrzne.

Ściany nośne i ścianki działowe obustronnie wykończyć tynkiem gipsowo-wapiennym o grubości

2cm. Tynk należy wykonać na budowie.
12. Stolarka okienna.

Dla danego budynku jednorodzinnego zaprojektowano następujące okna:

- Okna drewniane, dwuskrzydłowe, rozwierane dodatkowo uchylne. Wymiary w świetle
ościeży 315x150 cm. Szyby podwójne wypełnione gazem szlachetnym. Sztuk 2.

- Okna drewniane, jednoskrzydłowe, rozwierane, dodatkowo uchylne. Wymiary w świetle
ościeży 155x150 cm. Szyby podwójne wypełnione gazem szlachetnym.

Sztuk 10.
- Okna drewniane, jednoskrzydłowe, rozwierane, dodatkowo uchylne. Wymiary w świetle

ościeży 95x90 cm. Szyby podwójne wypełnione gazem szlachetnym.

Sztuk 5.
- Okna drewniane, jednoskrzydłowe, rozwierane, dodatkowo uchylne. Wymiary w świetle

ościeży 95x150 cm. Szyby podwójne wypełnione gazem szlachetnym.

Sztuk 1.

13. Stolarka drzwiowa.

Dla danego budynku jednorodzinnego zaprojektowano następujące drzwi:

drzwi wewnętrzne:

background image

- drzwi z drewna iglastego, wzmocnione płytą wiórową. Wymiary w świetle ościeżnicy 95x205

cm. Sztuk 15. (drzwi prawostronne i lewostronne);

- drzwi z drewna iglastego, wzmocnione płytą wiórową. Wymiary w świetle ościeżnicy

105x235 cm. Sztuk 1. (drzwi prawostronnne);

- drzwi balkonowe dwuskrzydłowe. Wymiary w świetle ościeżnicy 160x205 cm. Sztuk 1. ;

drzwi zewnętrzne:

- drzwi z drewna iglastego. Wymiary w świetle ościeżnicy 90x200 cm. Sztuk 1.
- drzwi z drewna iglastego. Wymiary w świetle ościeżnicy 100x200 cm. Sztuk 1.

14. Okładziny ścienne.

W WC i w łazience należy ułożyć kafelki na zaprawie klejącej, na wszystkich pionowych

powierzchniach.
15. Malowanie.

Ściany wewnętrzne oraz sufity malować trzykrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach

pastelowych. Ściany zewnętrzne pomalować farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze jasnym.
16. Cokół.

Cokół wykonac z płytek klinkierowyh, używając elastycznej zaprawy klejącej o podwyższonej

przyczepności. Płytki należy położyć do wysokości 43 cm na całej długości budynku.
17. Tynki zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne należy wykończyć wyprawa tynkarską 2 cm. Tynki powinny zostać na ścianie

nie pomalowane przynajmniej przez 2-4 tygodnie. W przeciwnym wypadku mogą nie utwardzić się w
stopniu wystarczającym i – po pomalowaniu – schodzić razem z farbą.
18. Odwodnienie dachu.

Rynny mają spadek 0,5%. Rynny mają kształt półokrągły i są wykonane z blachy ocynkowanej gr

0,7 mm. Do oparcia rynien służą uchwyty rynnowe rozstawione co 1 m. Rynny mają średnicę 150
mm. Rury spustowe wykonane są z blachy ocynkowanej. Rury spustowe mają średnicę 100 mm.
19. Kolorystyka budynku.

Ściany zewnętrzne pomalować farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze pastelowej żółci.

20. Opaska wokół budynku.
Wokół domu należy założyć opaskę betonowa aby zapewnić dobry odpływ wody w kierunku od
budynku.
21. Wyposażenie w instalacje zaprojektowane w budynku.

Projektowany budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:

-

elektryczną

-

wodociągową – woda do celów pitnych i sanitarnych będzie pobierana z miejskiej
centralnej sieci wodociągowej przez podłączenie domowe z wodomierzem.,

-

kanalizacyjną – ścieki będą odprowadzane do lokalnej oczyszczalni ścieków;

-

wentylacyjną – zaprojektowano kominy wentylacyjne do których podłączone są wszystkie
pomieszczenia.
background image


I przegroda

Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem

Przegroda złożona z warstw jednorodnych cieplnie.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła U

Rodzaj warstwy

d

λ

1

2

3

Tynk wapienny

0,02

0,70

Styropian

0,15

0,04

Cegła ceramiczna

0,25

0,77

Tynk wapienny

0,02

0,70


background image

-opory przenikania ciepła

R

si

=0,13 (m

2

K)/W

R

se

=0,04 (m

2

K)/W-opór całkowity

W

K

m

R

T

/

30

,

4

04

,

0

70

,

0

02

,

0

77

,

0

25

,

0

04

,

0

15

,

0

70

,

0

02

,

0

13

,

0

2

=

+

+

+

+

+

=


-współczynnik przenikania ciepła U

K)

W/(m

23

,

0

30

,

4

1

2

=

=

U

U=0,23 W/(m

2

K)


Wyznaczenie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła U

c


-człon korekcyjny

U

Poprawka na nieszczelności

g

U

Wg zał. D i E do PN-EN ISO 6946:1999

W/(m2K)

007

,

0

=

g

U

Poprawka na łączniki

f

U

W/(m2K)

0

=

f

U

- łączniki plastikowe

Człon korekcyjny

U

W/(m2K)

007

,

0

0

,

0

007

,

0

=

+

=

U

skorygowany współczynnik przenikania ciepła U

c

U

c

=0,23+0,007=0,237 W/(m

2

K)


Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła U

k

z mostkami cieplnymi liniowymi


-poprawka na liniowe mostki termiczne (wg tabl. NA.1 PN-EN ISO 6946:1999)

Ściana bez otworów

)

/(

00

,

0

2

K

m

W

U

=

Ściana z otworami okiennymi drzwiowymi

)

/(

05

,

0

2

K

m

W

U

=

-współczynnik przenikania ciepła U

k

Ściana bez otworów

U

k

+0,237+0,00=0,24 W/(m

2

K) U

k (max)

=0,3 W/(m

2

K)

Ściana z otworami okiennymi i drzwiowymi

U

k

+0,237+0,05=0,29 W/(m

2

K) U

k (max)

=0,3 W/(m

2

K)
II przegroda

background image

Stropodach pełny nad pomieszczeniem ogrzewanym


Przegroda złożona z warstw jednorodnych cieplnie.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła U

Rodzaj warstwy

d

[ ]

m

λ

[

]

K

m

W

/

1

2

3

Papa na lepiku

0,03

0,18

Styropian

0,20

0,04

Żelbet

0,10

1,70

Tynk wapienny

0,005

0,70

-opory przenikania ciepła

R

si

=0,10 (m

2

K)/W

R

se

=0,04 (m

2

K)/W-opór całkowity


-współczynnik przenikania ciepła U

U=0,18 W/(m

2

K)


Wyznaczenie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła U

c

background image


-człon korekcyjny

U

Poprawka na nieszczelności

g

U

Wg zał. D i E do PN-EN ISO 6946:1999

W/(m2K)

009

,

0

=

g

U

Poprawka na łączniki

f

U

W/(m2K)

0

=

f

U

- łączniki plastikowe

Człon korekcyjny

U

W/(m2K)

009

,

0

0

009

,

0

=

+

=

U

skorygowany współczynnik przenikania ciepła U

c

U

c

=0,18+0,009=0,19 W/(m

2

K) <U

kmax

III przegroda

Stropodach dobrze wentylowany

Przegroda złożona z warstw jednorodnych cieplnie.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła U

Rodzaj warstwy

1

2

3

Wełna mineralna

0,20

0,05

Strop Teriva Nova

0,24

1,70

Tynk wapienny

0,005

0,70-opory przenikania ciepła

R

si

=0,10 (m

2

K)/W

background image-opór całkowity

W

K

m

R

T

/

38

,

4

10

,

0

70

,

0

005

,

0

7

,

1

24

,

0

05

,

0

20

,

0

10

,

0

2

=

+

+

+

+

=


-współczynnik przenikania ciepła U

K)

W/(m

23

,

0

38

,

4

1

2

=

=

U

U=0,18 W/(m

2

K)


Wyznaczenie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła U

c


-człon korekcyjny

U

Poprawka na nieszczelności

g

U

Wg zał. D i E do PN-EN ISO 6946:1999

W/(m2K)

0

=

g

U

- granulowana wełna –brak styków

Człon korekcyjny

U

W/(m2K)

0

=

U

skorygowany współczynnik przenikania ciepła U

c

U

c

=U

k

=0,23 =0,23 W/(m

2

K) <U

kmax

IV przegroda

Podłoga na gruncie.

Przegroda złożona z warstw jednorodnych cieplnie.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła U

Rodzaj warstwy

background image

[ ]

m

[

]

K

m

W

/

1

2

3

Płytki ceramiczne

0,01

1,05

Płyta żelbetowa

0,05

1,70

Styropian

0,10

0,04

Beton

0,10

1,0

Piasek

0,20

0,40-opory przenikania ciepła

R

si

= 0,17 (m

2

K)/W

R

se

= 0,04 (m

2

K)/W


- wymiar charakterystyczny podłogi

=264,96/0,5/68,60=7,72 m

-grubość ścian zewnętrznych
W = 0,25 m
- grubość równoważna
d

t

= w + λ (Rsi + Rf + Rse)=0,25 + 0,40 (0,17 +3,14+0,04) = 1,59 m


- obór warstw podłogi

W

K

m

Rf

/

14

,

3

40

,

0

20

,

0

0

,

1

10

,

0

04

,

0

10

,

0

7

,

1

05

,

0

05

,

1

01

,

0

2

=

+

+

+

+

-współczynnik przenikania ciepła U

0

=0,09

K)

W/(m

2


1.1.1.

Zebranie obciążeń

Stropodach pełny

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN/m

2

]

γ

t

Obciążenie

obliczeniowe

[kN/m

2

]

Papa na lepiku x3

0,100·3=0,300

1,2

0,36

Styropian

0,20·0,45=0,09

1,1

0,1

Żelbet

25·0,10=2,5

1,1

2,75

Tynk Wapienny

18·0,005=0,09

1,3

0,112

SUMA

2,98

3,322

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM

background image

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN/m

2

]

γ

t

Obciążenie

obiczeniowe

[kN/m

2

]

ŚNIEG (strefa I)

0,7·0,8=0,56

1,5

0,84

OBCIĄŻENIA TECHNOLOGICZNE

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN/m

2

]

γ

t

Obciążenie

obiczeniowe

[kN/m

2

]

Stropodach

0,5

1,4

0,7

CIĘŻAR WŁASNY FILARKA

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN]

γ

t

Obciążenie

obiczeniowe

[kN]

Cegła pełna

22·0,25·2,90·3,01=48

1,1

52,8

Tynk wapienny

2·0,02·2,90·18·3.01=6,28

1,3

8,164

styropian

0,15·2,90·0,45·3,34=0,65

1,1

0,715

Razem

54,93

61,68

OBCIĄŻENIE NADPROŻY OKIENNYCH

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]

γ

t

Obciążenie

obiczeniowe

[kN/m]

żelbet

0,25·0,25·25=1,56

1,1

1,716

Razem

1,56

1,716

OBCIĄŻENIE OD WIATRU

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]

γ

t

Obciążenie

obiczeniowe

[kN/m]

ssania

-0,19·3,95=-0,75

1

-0,75

parcia

0,15·3,95=0,59

1

0,59

background image

Razem

-0,75

-0,75

124,0

Wymiarowanie filarka:

-Stropodach 3,322·3,95·3,60=47,24 kN

-obciążenie śniegiem 0,84·3,95·3,60=11,94 kN

-ciężar własny filarka 61,68=61,68 kN

-nadproża okienne 1,716·(1,05+0,80) ·2=3,17kN

Razem: 47,24 +11,94+61,68+3,17= 124,03 kN


N

1D

= 0 kN

N

Si,D

= 62,35kN

N

md

= 93,19 kN

N

2d

= 124,03 kN


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
opis instalacje id 336913 Nieznany
Opis drogi id 336893 Nieznany
opis 11 id 336812 Nieznany
opis uml id 367372 Nieznany
opis techniczny id 400099 Nieznany
opis preparatow id 336962 Nieznany
Opis zarowki id 337159 Nieznany
OPIS SWIATLA id 337030 Nieznany
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
Opis techniczny 5 id 337061 Nieznany
opis pic id 336957 Nieznany
Opis projektu id 336985 Nieznany
Opis przypadkow id 336990 Nieznany
opis wpn id 337138 Nieznany
bioch poloz opis program id 860 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron