PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany

Pobierz cały dokument
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany .pdf
Rozmiar 200,6 KB
background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-1

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

Projekt Zagospodarowania Terenu

A

. Cz

ęść opisowa :

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI .................................................................................. 2

1.1.

S

ZCZEGÓ

ŁOWY ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

......... 2

1.2.

A

DRES OBIEKTU

........................................................................................................... 2

1.3.

I

NWESTOR

................................................................................................................... 2

1.4.

B

IURO PROJEKTOWE

..................................................................................................... 2

1.5.

P

ROJEKTANCI

.............................................................................................................. 3

1.6.

P

ODSTAWA OPRACOWANIA

............................................................................................ 3

2.

ZGODNO

ŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM MI ORAZ WYMOGAMI DECYZJI WZ ...... 3

2.1.

Z

GODNO

ŚĆ Z

R

OZPORZ

ĄDZENIEM

M

INISTRA

I

NFRASTRUKTURY

......................................... 3

2.2.

Z

GODNO

ŚĆ Z WYMOGAMI

D

ECYZJI

WZ ............................................................................ 4

3.

ISTNIEJ

ĄCY

STAN

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU,

OPIS

INFRASTRUKTURY I GEOLOGII ........................................................................ 5

3.1.

I

STNIEJ

ĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.............................................................. 5

3.2.

U

WARUNKOWANIA GEOLOGICZNE

................................................................................... 5

3.3.

I

STNIEJ

ĄCA KOMUNIKACJA

, ............................................................................................ 5

3.4.

I

STNIEJ

ĄCE UZBROJENIE TERENU

.................................................................................... 5

3.5.

I

STNIEJ

ĄCA ZIELEŃ

........................................................................................................ 5

4.

ROZBIÓRKI

I

LIKWIDACJE

ISTNIEJ

ĄCYCH

OBIEKTÓW

I

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. .................................................................. 5

5.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................... 5

5.1.

O

BS

ŁUGA KOMUNIKACYJNA

,

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW

............................... 6

5.2.

U

ZBROJENIE TECHNICZNE DZIA

ŁKI

.................................................................................. 6

5.3.

E

LEMENTY MA

ŁEJ ARCHITEKTURY

................................................................................... 6

5.4.

D

OST

ĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

............................................................... 6

5.5.

Z

IELE

Ń PROJEKTOWANA

................................................................................................ 6

5.6.

I

NNE

............................................................................................................................ 6

6.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU ........................................................... 7

7.

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓ

ŁCZESNEJ .............................................................................. 7

8.

OCHRONA PRZYRODY ...................................................................................... 7

9.

DANE OKRE

ŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ......................... 7

10.

INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH

DLA

ŚRODOWISKA............................................................................................. 7

10.1.

O

DWODNIENIE WYKOPÓW

.............................................................................................. 7

10.2.

G

OSPODARKA ODPADAMI

.............................................................................................. 8

10.3.

N

IWELACJA TERENU

...................................................................................................... 8

10.4.

S

POSÓB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

................................................................ 8

11.

OCHRONA POWIETRZA I OCHRONA PRZED HAŁASEM ................................. 8

12.

DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

LUB

ROBÓT

BUDOWLANYCH. ................................................................................................ 8

13.

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA INTERESÓW

OSÓB TRZECICH ................................................................................................ 8

14.

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR „NATURA 2000” .............. 9

15.

ZALECENIA DLA INWESTORA ......................................................................... 10

16.

UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................... 10

B

. Cz

ęść rysunkowa:

1.

PZT-1 Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-2

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

A.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazw

ą:

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWN

ĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I SANITARNEJ, GAZOWĄ WRAZ Z

KOT

ŁOWNIĄ,

OGRZEWCZ

Ą,

ELEKTRYCZN

Ą,

ODGROMOW

Ą,

TELEKOMUNIKACYJN

Ą,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą

ZJAZDU Z UL. P

ĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ,

KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOW

Ą UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW, NA

DZIA

ŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W

KRAKOWIE.

1.1.

Szczegó

łowy zakres inwestycji objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę

1.1.1. Obiekty kubaturowe

– Budynek usługowy (usługi sportowe – korty sqasha) z częścią mieszkalną.

1.1.2. Inne obiekty budowlane, drogi chodniki, ma

ła architektura i inne:

– Przebudowa ul. Pękowickiej wraz z budową i przebudową zjazdów
– Układ dróg wewnętrznych
– Miejsca postojowe na terenie
– Chodniki dla komunikacji pieszej
– Ogrodzenie terenu inwestycji.
– Śmietnik.

1.1.3. Infrastruktura techniczna

– Przyłącza:

o przyłącz kanalizacji opadowej

– Instalacje wewnętrzne na terenie:

o kanalizacji opadowej

o kanalizacji sanitarnej
o energetyczne (WLZ) wraz ze złączem kablowym
o oświetlenie terenu,

o zasilanie bramy i furtki

– Odwodnienia punktowe.

Uwaga: sie

ć gazu oraz przyłącz gazu, przyłącz energetyczny nN, przyłącz

telekomunikacyjny, przy

łącza wod-kan są wyłączone z zakresu niniejszego wniosku.

Procedowane b

ędą wg odrębnych procedur – pozwolenia na budowę, zgłoszeniem lub

bez zg

łoszenia.

1.2.

Adres obiektu

Kraków, ul. P

ękowicka,

dzia

łki nr

34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 Krowodrza.

1.3.

Inwestor

Maciej Ko

łcz

ul. Jasna 1/36; 31-227 Kraków

1.4.

Biuro projektowe

APG STUDIO Pawe

ł Gieroń

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-3

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

31-589 Kraków,
ul. So

łtysowska 12H/20

tel. kom.: 607 985 387
email: pawel.gieron@apgstudio.pl

1.5.

Projektanci

mgr in

ż. arch. Michał Lewczuk (główny projektant)

mgr in

ż. arch. Paweł Gieroń

1.6.

Podstawa opracowania

Podstaw

ę opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowią następujące dokumenty i

dokumentacje:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Aktualny podk

ład sytuacyjno – wysokościowy przyjęty do Państwowego Zasobu pod

numerem ewidencyjnym 2611/600/13/2, z 24-02-2014 roku,

3. Warunki i o

świadczenia zarządców mediów.

4. Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji, wykonana przez mgr in

ż. Pawła

Lenduszko w marcu 2014 r.;

5. Wszelkie ustalenia z Inwestorem podczas realizacji koncepcji.
6. Przepisy Ustawy

„Prawo Budowlane”, w szczególności Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada

ć budynki i

ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z pó

źniejszymi zmianami) oraz wymogi

odp. Dzienników Ustaw i ustale

ń Polskich Norm.

2. ZGODNO

ŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM MI ORAZ WYMOGAMI DECYZJI WZ

2.1.

Zgodno

ść z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Niniejsza dokumentacja wielobran

żowa spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó

łowego

zakresu i formy projektu budowlanego Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462. Zawiera
ona dane dotycz

ące nast. punktów wymienionych w ww. Dz. U.:

1. przedmiot inwestycji;
2. istniej

ący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian;

3. projektowane zagospodarowanie dzia

łki lub terenu, w tym urządzenia budowlane

zwi

ązane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry

techniczne dróg po

żarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające

przeciwpo

żarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie

niezb

ędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub

terenu;

4. zestawienie powierzchni poszczególnych cz

ęści zagospodarowania działki budowlanej

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniej

ących obiektów

budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz

ęści terenu, niezbędnych do

sprawdzenia zgodno

ści z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj

ą o warunkach zabudowy albo

decyzj

ą o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5. dane informuj

ące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,

s

ą wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6. dane okre

ślające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia

budowlanego, znajduj

ącego się w granicach terenu górniczego;

7. informacj

ę i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr

ębnymi;

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-4

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

8. inne konieczne dane wynikaj

ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

9. w przypadku budynków

– powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt4, określanej

zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotycz

ącej określania i obliczania

wska

źników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do

rozporz

ądzenia.

2.2.

Zgodno

ść z wymogami Decyzji WZ

Decyzja WZ dla inwestycji kubaturowej:
Niniejsza dokumentacja wielobran

żowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w decyzji WZ

znak AU-2/6730.2/563/2014 z dnia 07-03-2014.

Potwierdzenie spe

łnienia w niniejszym projekcie budowlanym wymogów ustaleń

Decyzji WZ w zakresie zagospodarowania terenu

Lp.

Element

projektowanego

zagospodarowania

terenu

Wymogi

Decyzji WZ

Projekt Budowlany

1

Funkcja

Zabudowa us

ługowa,

mieszkalna jednorodzinna,
drogi wewn

ętrzne,

infrastruktura techniczna.

Spe

łniono warunek WZ:

Zaprojektowano budynek o
funkcji us

ługowej z częścią

mieszkaln

ą oraz

infrastruktur

ę techniczną i

komunikacyjn

ą.

2

linia zabudowy

Nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleg

łości 6,0 m

od granicy z dzia

łką drogową

119/2 stanowi

ącą ul.

P

ękowicką.

Spe

łniono warunek WZ:

budynek nie przekracza
nieprzekraczalnej linii
zabudowy, zgodnie z
rysunkiem PZT.

3

wska

źnik

powierzchni
zabudowy dla nowej
zabudowy w
stosunku do
powierzchni dzia

łki

budowlanej

Wska

źnik powierzchni nowej

zabudowy w stosunku do
terenu inwestycji, tj. dzia

łek:

34, 37, 38, 42, w wysoko

ści:

11% - 16%.

Spe

łniono warunek WZ:

Wska

źnik powierzchni

zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia

łek 34, 37,

38, 42wynosi 12,2 %.

4

powierzchnia
biologicznie czynna

Wska

źnik powierzchni

biologicznie czynnej w
stosunku do terenu inwestycji,
tj. dzia

łek: 34, 37, 38, 42, na

poziomie minimum 20%

Spe

łniono warunek WZ:

powierzchnia biologicznie w
stosunku do powierzchni
dzia

łek 34, 37, 38, 42

wynosi 70,8 %.

5

Szeroko

ść elewacji

frontowej

Od strony ul. P

ękowickiej w

przedziale od 35m do 45m.

Spe

łniono warunek WZ:

szeroko

ść elewacji frontowej

od ul. P

ękowickiej

wynosi44,99m

6

wysoko

ść budynku, Maksymalna wysokość górnej

kraw

ędzi elewacji frontowej, jej

gzymsu lub attyki:
Od 8m do 11m

Spe

łniono warunek WZ:

wysoko

ść budynku mierzona

przed wej

ściem głównym

wynosi 8,82 m. minimalna
wysoko

ść budynku, hala

kortów, wynosi 8,02m.

7

geometria dachu

Dach spadzisty, stosunkowo
p

łaski, jedno, dwu lub

Spe

łniono warunek WZ:

Zastosowano dachy p

łaskie.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-5

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

wielospadowy, lub
stropodachem o nachyleniu
po

łaci od 0° do 15°

8

Ilo

ść miejsc

postojowych

Decyzja WZ nie okre

śla

minimalnej ilo

ści miejsc

postojowych

Dla niniejszej inwestycji
zaprojektowano

łącznie 12

miejsc postojowych, w tym 3
dla niepe

łnosprawnych.

3. ISTNIEJ

ĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OPIS INFRASTRUKTURY I

GEOLOGII

3.1.

Istniej

ący stan zagospodarowania terenu

Obszar przeznaczony pod zabudow

ę znajduje się w Krakowie w północnej jego części. Teren

inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ulicy P

ękowickiej. Teren jest niezabudowany,

niezadrzewiony. Ró

żnica wysokości terenu pomiędzy skrajnymi punktami działki wynosi ok. 1,0

m. teren opada w kierunku zachodnim oraz nieznacznie w kierunku po

łudniowym.

3.2.

Uwarunkowania geologiczne

Szczegó

łowe informacje dotyczące geologii zostały zamieszczone w opinii geotechnicznej oraz

dokumentacji bada

ń podłoża gruntowego wraz z projektem geotechnicznym.

Projektant obiektu w uzgodnieniu z osob

ą upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów, do

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego okre

ślił kategorię

geotechniczn

ą obiektu:

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu:

„II”.

Warunki geologiczno

– inżynierskie na terenie projektowanej inwestycji są proste. Na podstawie

bada

ń archiwalnych można stwierdzić występowanie jednego poziomu wodonośnego.

Zwierciad

ło wody o charakterze swobodnym występuje na głębokości ok. 7 m ppt. Podczas

wykonywania wierce

ń w marcu 2014 roku w nawierconych otworach, do głębokości 6m, nie

nawiercono wody.

3.3.

Istniej

ąca komunikacja,

Teren inwestycji posiada dost

ęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Łokietka, poprzez

istniej

ącą drogę wewnętrzną Starego Wiarusa oraz planowaną do przebudowy drogę

wewn

ętrzną, ul. Pękowicką.

3.4.

Istniej

ące uzbrojenie terenu

Na terenie planowanej inwestycji brak jest miejskiej infrastruktury technicznej. Przez teren
inwestycji (na kierunku wschód-zachód) przebiega instalacja wody. Nie jest ona w

łasnością

MPWIK. Planowane jest pozostawienie tej instalacji bez zmian.

3.5.

Istniej

ąca zieleń

Na terenie inwestycji nie ma istniej

ącej zieleni wysokiej.

4. ROZBIÓRKI I LIKWIDACJE ISTNIEJ

ĄCYCH OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ.

Na terenie inwestycji nie wyst

ępują obiekty przeznaczone do rozbiórki.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie terenu w zakresie pokazanym na rysunkach

niniejszego opracowania. Zosta

ły spełnione wszystkie wymogi zawarte w decyzji WZ dotyczące

dostosowania obiektu do otoczenia.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-6

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

5.1.

Obs

ługa komunikacyjna, miejsca postojowe dla samochodów

– Inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Łokietka, poprzez

istniej

ącą drogę wewnętrzną Starego Wiarusa oraz planowaną do przebudowy drogę

wewn

ętrzną, ul. Pękowicką

– obsługa komunikacyjna inwestycji planowana jest poprzez budowę zjazdu

publicznego na teren inwestycji z ul. P

ękowickiej

– Miejsca postojowe zlokalizowane są na terenie inwestycji

5.2.

Uzbrojenie techniczne dzia

łki

Do budynków zostan

ą doprowadzone następujące przyłącza i sieci:

5.2.1. W ramach niniejszego post

ępowania

a. Instalacja wewn

ętrzna na terenie kanalizacji opadowej wraz z przyłączem.

b. Instalacja wewn

ętrzna kanalizacji sanitarnej na terenie.

c. Instalacja wewn

ętrzna energetyczna (WLZ)

d. O

świetlenie terenu, zasilanie bramy i furtki.

5.2.2. W ramach odr

ębnego postępowania

a. sie

ć gazu

b. przy

łącz gazu

c. przy

łącz energetyczny

d. przy

łącz wody i kanalizacji sanitarnej

e. przy

łącz teletechniczny

Uwaga. Dla niniejszego wniosku uzyskano wymagane Prawem Budowlanym o

świadczenia

w

łaściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw ww. mediów (w załącznikach).

Rozwi

ązania techniczne zgodnie z projektami branżowymi.

5.3.

Elementy ma

łej architektury

Śmietnik. Konstrukcja lekka stalowa. Wypełnienie ścian – panele stalowe w układzie

poziomym. Przykrycie dachem p

łaskim.

5.4.

Dost

ępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek jest dost

ępny dla osób niepełnosprawnych w zakresie 1

kondygnacji nadziemnej. Parter budynku dost

ępny jest bezpośrednio z chodnika.

Odkrycia kraw

ężników wynoszą 2 cm.

5.5.

Ziele

ń projektowana

Krzewy i pn

ącza – planowane nasadzenia na terenie inwestycji, po zachodniej stronie

projektowanego budynku.
Trawniki

– na całości inwestycji w miejscach do tego przeznaczonych. Planuje się

maksymalne wykorzystanie terenu pod ziele

ń.

Lokalizacja zieleni wysokiej: wg uznania Inwestora po odbiorze budynku.

5.6.

Inne
a. Ogrodzenie:

systemowe,

a

żurowe,

o

prze

świtach

umo

żliwiających

przemieszczanie si

ę drobnych zwierząt). Konieczność zapewnienia prześwitu

minimum 12 cm od powierzchni terenu do dolnej kraw

ędzi ogrodzenia. Wysokość

ogrodzenia do 2,0 m.

b. Brama wjazdowa: przesuwna, na pilota
c. Furtka: z domofonem ewentualnie wideodomofonem (do ustalenia przez

Inwestora)

d. Wej

ście do części mieszkalnej po schodach zabezpieczonych obustronnie

balustrad

ą stalową, stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo, o wytrzymałości

konstrukcji min. 1,5 kN; Por

ęcz ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrady –

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-7

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

szk

ło bezpieczne, hartowane. Analogicznie jak wyżej wykonać balustradę tarasu

przed wej

ściem do części mieszkalnej budynku.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczególnych cz

ęści zagospodarowania terenu:

– Powierzchnia terenu w granicach inwestycji kubaturowej :

5020,5 m²

– Powierzchnia zabudowy łącznie:

614,00 m²

o Budynek:

609,00m²

o śmietnik:

5,0 m²

– Powierzchnia biologicznie czynna

3 557 m²

– Powierzchnia chodników, placów

297 m²

– Powierzchnia dróg (na terenie inwestycji)

384,5 m²

– Powierzchnia miejsc postojowych

167,8 m²

– Ilość miejsc postojowych na terenie

12


Uwaga:

· Do powierzchni chodników wliczono opaski wirowe wokół budynku.

7. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

WSPÓ

ŁCZESNEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje si

ę w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Na

terenie inwestycji nie wyst

ępują podlegające ochronie zabytki i dobra kultury współczesnej.

Inwestycja po

łożona jest w strefie nadzoru archeologicznego (rejon stanowiska Kraków – Tonie

4). Inwestor zobowi

ązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prac

ziemnych. Prace archeologiczne wymagaj

ą uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora

Zabytków.

8. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje si

ę w obrębie Parków Narodowych, rezerwatów

przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wyst

ępują podlegające ochronie

formy przyrody.

9. DANE OKRE

ŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si

ę w granicach terenu górniczego i w związku z

tym nie wyst

ępuje wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

10. INFORMACJE O ISTNIEJ

ĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA

ŚRODOWISKA

Planowana inwestycja nie powoduje zagro

żenia naruszenia stanu wody na gruncie ze

szkod

ą dla gruntów nie będących w posiadaniu Inwestora. Wody opadowe z godnie z

warunkami ZIKIT zostan

ą odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji opadowej zgodnie z

wydanymi warunkami.

10.1. Odwodnienie wykopów

Brak konieczno

ści odwadniania wykopów.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-8

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

10.2. Gospodarka odpadami
Sposób post

ępowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami o odpadach.

Przyj

ęto częstotliwość wywozu odpadów raz w tygodniu. Odległości miejsc na pojemniki na

odpady sta

łe powyżej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi i

powy

żej 3m od granic z sąsiednimi działkami. Odległości od najdalszych wejść do budynków

nie przekracza 80m.

10.3. Niwelacja terenu
Budynek zaprojektowano w taki sposób aby ograniczy

ć do minimum niwelację terenu.

Poziom

„0” budynku wyniesiono nieznacznie powyżej poziomu terenu istniejącego z uwagi na

konieczno

ść zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenu.

Projektowane ukszta

łtowanie terenu nie powoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze

szkod

ą dla gruntów sąsiednich, nie powoduje również niekorzystnego przekształcenia

naturalnego ukszta

łtowania terenu.

Zaprojektowane zosta

ło odprowadzenie wód deszczowych z całego terenu inwestycji.

10.4. Sposób zagospodarowania mas ziemnych
Masy ziemne przesuwane lub przemieszczane w zwi

ązku z realizacją projektowanej

inwestycji zagospodarowane na terenie inwestycji, zgodnie z za

łączonym oświadczeniem

inwestora o zagospodarowaniu mas ziemnych.

11. OCHRONA POWIETRZA I OCHRONA PRZED HA

ŁASEM

Zgodnie z przyj

ęta polityką miasta Krakowa określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, oraz wymaganiami planu miejscowego
zastosowano ogrzewanie za pomoc

ą kotłowni na paliwo gazowe zapewniające ochronę

powietrza.
Projektowany budynek posiada odpowiedni

ą, zgodną z przepisami, ochronę przed hałasem.

Budynek nie znajduje si

ę w strefie ponadnormatywnego hałasu.

Wprowadzanie gazów i py

łów do powietrza oraz emisja hałasu nie będzie powodować

przekroczenia standardów jako

ści środowiska poza granicami inwestycji zgodnie z art. 144

Prawa ochrony

środowiska.

12. DANE WYNIKAJ

ĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy

13. SPE

ŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA INTERESÓW OSÓB

TRZECICH

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. Zachowane zosta

ły wymagane

prawem wymagania dotycz

ące naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia budynków sąsiednich.

W niniejszym projekcie za

łączono rysunki przedstawiające analizę nasłonecznienia oraz

przes

łaniania (naturalnego oświetlenia pomieszczeń) dla przedmiotowej inwestycji oraz dla

nieruchomo

ści sąsiednich pod kątem ograniczeń w ich zagospodarowaniu. Wykonana analiza

potwierdzi

ła że planowana inwestycja nie oddziałuje na nieruchomości są sąsiednie pod kątem

ogranicze

ń ich zabudowy.

Poni

żej przedstawiono wnioski z wykonanej analizy:

o

Pomieszczenia projektowanym budynku nie wymagaj

ą, zgodnie z przepisami,

nas

łonecznienia.

o

Projektowany budynek nie powoduje ograniczenia czasu nas

łonecznienia budynków

s

ąsiednich - brak budynków.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-9

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

o

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje ogranicze

ń w zagospodarowaniu

terenu na nieruchomo

ściach sąsiednich: potencjalne budynki mogą być zlokalizowane

ścianą z oknami w odległości 4,0m od granicy.

o

Pomieszczenia w projektowanym budynku maj

ą zapewnione wymagane przepisami

naturalne o

świetlenie.

o

Projektowany budynek nie powoduje ograniczenia naturalnego o

świetlenia budynków

s

ąsiednich - brak budynków

o

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje ogranicze

ń w zagospodarowaniu

terenu na nieruchomo

ściach sąsiednich, co zostało szczegółowo przeanalizowane.

Potencjalne budynki mog

ą być zlokalizowane ścianą z oknami w odległości 4,0m od

granicy.

o

Projektowany budynek nie oddzia

łuje na nieruchomości sąsiednie - nie ogranicza

mo

żliwości ich zagospodarowania


14. ODDZIA

ŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR „NATURA 2000”

Inwestycja planowana jest na terenie nie obj

ętym programem „Natura 2000”.

Przewidywany zakres oddzia

ływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia, a

tak

że warunki lokalne wynikające z usytuowania budynku nie wymuszają specjalnych technik

oraz technologii chroni

ących środowisko związanych ze specyfiką funkcji projektowanych

obiektów.

W bezpo

średnim otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji nie występują obszary „Natura

2000

” wymagające ochrony przed skutkami jego budowy jak i późniejszej eksploatacji. Poza

granic

ą terenu własności inwestora również nie przewiduje się powstania uciążliwości

powoduj

ącej eksploatację obiektów przedsięwzięcia o intensywności przekraczającej standardy

jako

ści środowiska.

Żaden z rodzajów oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie będzie

powodowa

ć nieodwracalnych skutków w środowisku, nie przekroczy norm określonych przez

przepisy

„Natura 2000” i przepisy ochrony środowiska naturalnego a także nie będzie wpływać

na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów s

ąsiednich. Zakładane do realizacji

rozwi

ązania techniczno – technologiczne są powszechnie stosowane w obiektach tego typu.

Podczas eksploatacji obiektu wody opadowe z dachów oraz powierzchni dróg i placów

odprowadzane b

ędą do lokalnej kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe z powierzchni

utwardzonych, dróg i placów odprowadzane b

ędą do ww. kanalizacji deszczowej po

wcze

śniejszym wstępnym podczyszczeniu w separatorach oleju. Spływ powierzchniowy wód

opadowych z powierzchni zielonych i ich infiltracja w g

łąb ziemi w obrębie terenu własności

inwestora nie zmieni stosunków wodnych.

W zakresie emisji ha

łasu nie zachodzi konieczność stosowania urządzeń

ograniczaj

ących zasięg oddziaływania. Źródłami hałasu w obiekcie mogą być urządzenia

wentylacyjne, oraz samochody, a zw

łaszcza czynności manewrowe (startów, zatrzymań i

hamowa

ń). Emisja hałasu nie będzie większa od istniejącego tła akustycznego ul. Starego

Wiarusa

– a przez to parametry emisji hałasu będą niezmienne.

Projektowane przedsi

ęwzięcie ze względu na odległość od obszaru chronionego jak i

wska

źnik pozostawionej powierzchni biologicznie czynnej – nie stanowi zagrożenia w

uszczupleniu powierzchni biologicznie czynnej siedlisk ró

żnych gatunków flory i fauny.

Nie nast

ąpi zanieczyszczenie wód ściekami i opadami komunalnymi.

Przedsi

ęwzięcie nie uszczupli zasobu gruntów.

Planowane przedsi

ęwzięcie nie wymaga dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej

(obs

ługa z istniejących dróg i komunikacja wewnętrzna) co zapobiegnie skażeniu roślinności

wzd

łuż nowych nawierzchni komunikacyjnych.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-10

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

15. ZALECENIA DLA INWESTORA

· Niniejsza Dokumentacja Projektowa stanowi Projekt Budowlany w rozumieniu ustawy

Prawo Budowlane. Jednak

że została ona rozszerzona o rysunki, szczegóły techniczne i

informacje konieczne dla realizacji obiektu. Natomiast nie stanowi ona Projektu
Wykonawczego, ponadto nie zawiera Rysunków Warsztatowych.

· W przypadku zamiaru wykorzystania niniejszej Dokumentacji do realizacji Inwestycji,

Inwestor jest zobligowany do wcze

śniejszego przekazania jej do Generalnego

Wykonawcy, lub podwykonawców, celem umo

żliwienia mu zapoznania się z nią i

wniesienia ewentualnych uwag.

· Generalny Wykonawca, lub podwykonawca, przed rozpoczęciem prac, musi oświadczyć

i

ż zapoznał się z całością Dokumentacji Projektowej, nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń

oraz stwierdza i

ż umożliwia ona realizację inwestycji i nie będzie żądał od Inwestora

Projektu Wykonawczego.

· Realizacja niniejszej inwestycji powinna być zlecona Generalnemu Wykonawcy, lub

podwykonawcom, posiadaj

ącemu odpowiednie doświadczenie w tego typu realizacjach.

Inwestor powinien zapozna

ć się z dotychczasowymi realizacjami wykonywanymi przez

Generalnego Wykonawc

ę, lub podwykonawcę, oraz ocenić czy planowana inwestycja

mo

że zostać przez niego poprawnie zrealizowana.

· Rozwiązania przyjęte w hali kortów powinny być przed rozpoczęciem prac zatwierdzone

przez dostawc

ę kortów. Dla opracowania niniejszej Dokumentacji przyjęto parametry

kortów wg firmy ASB.

· Rozwiązania przyjęte w saunie powinny być przed rozpoczęciem prac zatwierdzone u

dostawcy sauny. Dla potrzeb niniejszej Dokumentacji korzystano z rozwi

ązań firmy

SAUNA SC.

16. UWAGI KO

ŃCOWE

· Wszystkie części składowe wielobranżowej Dokumentacji Projektowej należy

rozpatrywa

ć łącznie. Oznacza to że rysunki i opisy architektoniczne należy czytać razem

z rysunkami bran

żowymi (i odwrotnie), natomiast poszczególne projekty branżowe

rozpatrywa

ć łącznie

· Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie i szczegółowo przeanalizować

wszystkie cz

ęści składowe Projektu (projekty poszczególnych branż).

· W wypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy

elementami sk

ładowymi Projektu należy przed przystąpieniem do prac skonsultować się

z Biurem Projektów.

· Niniejszy Projekt stanowi, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, Projekt Budowlany

i sporz

ądzony został szczególności w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z

w sprawie szczegó

łowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oznacza to iż

Dokumentacja jest podstaw

ą do wydania pozwolenia na budowę, natomiast może nie

by

ć kompletna dla celów realizacji robót, dla potrzeb których należałoby sporządzić

Projekt Wykonawczy.

· W przypadku użycia niniejszej dokumentacji projektowej jako podstawy do negocjacji

umowy mi

ędzy Inwestorem a Wykonawcą, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę

ca

łość inwestycji, tj: wykonanie kompletu robót wykończeniowych zewnętrznych i

wewn

ętrznych, montaż wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń i wyposażenia oraz

wykonanie pe

łnej infrastruktury terenu: instalacyjnej, drogowej i zagospodarowania

zieleni

ą. Informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji projektowej należy

rozpatrywa

ć łącznie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

instrukcjami producentów etc.

· W przypadku gdy niniejsza Dokumentacja Projektowa zostanie wykorzystana przez

Inwestora lub Generalnego Wykonawc

ę do realizacji inwestycji, konieczna jest przed

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ

I SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą; PRZYŁĄCZAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH: 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

PZT-11

O p r ac o w a n i e j es t w

ł as n oś c i ą b iu r a A P G S T U D I O . W s z el k i e pr aw a z as t r z eż on e

przyst

ąpieniem do robót, szczegółowa analiza niniejszej Dokumentacji, pod kątem jej

kompletno

ści dla realizacji. W przypadku gdy Generalny Wykonawca wymagał będzie

wykonania Projektu Wykonawczego, mo

że on zostać sporządzony przez Biuro

Projektów na podstawie odr

ębnego zlecenia.

· Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w niniejszym Projekcie Budowlanym

nale

ży traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla

danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwi

ązania

materia

łowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi

pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyra

żenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

· Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami

producentów, oraz sztuk

ą budowlaną – dotyczy to wykonywania wszystkich elementów

obiektu

i

robót

budowlanych

np.:

dylatacji

czy

dodatkowego

zbrojenia

przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

· Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego

nale

ży wykonać zgodnie z polskimi normami.

· Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień projektowych,

budowlanych i technologicznych na etapie realizacji inwestycji, z uwagi na fakt i

ż

niniejszy Projekt Budowlany nie jest Projektem Wykonawczym.

· Nie jest dopuszczalne wprowadzanie żadnych zmian w Dokumentacji Projektowej bez

pisemnej akceptacji Inwestora oraz Biura Projektowego.
Kraków, maj 2014

Opracowali:

arch. Micha

ł Lewczuk
arch. Pawe

ł Gieroń


Sprawdzi

ł:

arch.

Łukasz Komornicki

B.

CZ

ĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. PZT-1 Projekt Zagospodarowania Terenu

skala 1:500

Pobierz cały dokument
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany .pdf
Rozmiar 200,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany
PEK PB rzut parteru id 354466 Nieznany
PEK PB elewacja polnocna id 354 Nieznany
PEK PB rzut pietra id 354468 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
opis techiczny id 337039 Nieznany
PARKING OPIS PZT id 349402
opis instalacje id 336913 Nieznany
Opis drogi id 336893 Nieznany
opis 11 id 336812 Nieznany
opis uml id 367372 Nieznany
opis techniczny id 400099 Nieznany
opis preparatow id 336962 Nieznany
Opis zarowki id 337159 Nieznany
OPIS SWIATLA id 337030 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
Opis techniczny 5 id 337061 Nieznany
opis pic id 336957 Nieznany

więcej podobnych podstron