Finanse publiczne cw 4 E S id 1 Nieznany

background image

Ć

w

ic

ze

n

ia

4

S

am

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

al

n

y

-

k

o

n

st

y

tu

cj

a

O

g

ó

ł

m

ie

szk

w

je

d

n

o

st

e

k

zas

ad

n

ic

ze

g

o

p

o

d

zi

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

st

an

o

w

i

z

m

o

cy

p

ra

w

a

w

sp

ó

ln

o

s

a

m

o

rz

ą

d

o

w

ą

.

S

am

o

rząd

te

ry

to

ri

al

n

y

u

cz

e

st

n

ic

zy

w

sp

ra

w

o

w

an

iu

w

ła

d

zy

p

u

b

li

czn

e

j.

P

rz

y

u

g

u

jąc

ą

m

u

w

r

am

ac

h

u

st

a

w

i

st

o

tn

ą

c

ść

z

a

d

a

ń

p

u

b

li

cz

n

y

ch

s

a

m

o

rz

ą

d

w

y

k

o

n

u

je

w

i

m

ie

n

iu

w

ła

sn

y

m

i

n

a

w

ła

sn

ą

o

d

p

o

w

ie

d

zi

a

ln

o

ść

.

S

am

o

rząd

te

ry

to

ri

al

n

y

w

y

ko

n

u

je

za

d

a

n

ia

p

u

b

li

cz

n

e

n

ie

za

st

rz

e

żo

n

e

p

rz

e

z

K

o

n

st

y

tu

cj

ę

l

u

b

u

st

a

w

y

d

la

o

rg

a

n

ó

w

i

n

n

y

ch

w

ła

d

z

p

u

b

li

cz

n

y

ch

.

Je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

a

o

so

b

o

w

o

ść

p

ra

w

n

ą

.

P

rz

y

u

g

u

im

p

ra

w

o

w

ła

sn

o

śc

i

i

in

n

e

p

ra

w

a

m

a

tk

o

w

e

.

S

am

o

d

zi

e

ln

o

ść

j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

p

o

d

le

g

a

o

ch

ro

n

ie

s

ąd

o

w

e

j.

2

background image

S

am

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

al

n

y

-

d

e

fi

n

ic

ja

S

am

o

rząd

te

ry

to

ri

al

n

y

to

o

rg

a

n

ad

m

in

is

tr

ac

ji

p

u

b

li

czn

e

j

n

a

o

k

re

śl

o

n

y

m

te

ry

to

ri

u

m

,

a

zar

az

e

m

sp

o

łe

czn

o

ść

lo

k

al

n

a

o

ch

ar

ak

te

rz

e

ko

rp

o

rac

y

jn

y

m

,

d

o

k

re

j

p

rz

y

n

al

e

ży

s

z

m

o

cy

p

ra

w

a

.

S

am

o

rząd

te

ry

to

ri

al

n

y

je

st

zb

u

d

o

w

an

y

w

o

p

ar

ci

u

o

zas

ad

ę

d

e

ce

n

tr

al

iz

ac

ji

i

p

o

si

ad

a

o

so

b

o

w

o

ść

p

ra

w

n

ą,

za

g

w

ar

an

to

w

an

ą

p

rz

e

z

ko

n

st

y

tu

cj

ę

.

W

y

ko

n

u

jąc

is

to

tn

e

zad

an

ia

p

u

b

li

czn

e

,

cz

y

n

i

to

w

e

w

łas

n

y

m

im

ie

n

iu

i

n

a

w

łas

n

ą

o

d

p

o

w

ie

d

zi

al

n

o

ść

,

p

o

p

rz

e

z

o

rg

an

y

s

tan

o

w

ce

i

w

y

ko

n

a

w

cz

e

.

S

p

o

łe

czn

o

śc

i

lo

k

al

n

e

m

a

p

ra

w

o

d

o

w

sp

ó

łp

rac

y

z

in

n

y

m

i

sp

o

łe

czn

o

śc

iam

i

lo

k

al

n

y

m

i

o

raz

d

o

zr

ze

sz

an

ia

s

z

n

im

i.

S

ą

z

o

b

o

w

iąz

an

e

d

o

w

y

ko

n

y

w

a

n

ia

z

ad

d

e

le

g

o

w

an

y

ch

p

rz

e

z

w

ła

d

ce

n

tr

al

n

ą,

k

re

j

o

b

o

w

zk

ie

m

je

st

w

sp

ie

ra

ć

sam

o

rząd

t

e

ry

to

ri

al

n

y

w

o

p

ar

ci

u

o

z

as

ad

ę

p

o

m

o

cn

ic

zo

śc

i.

3

G

m

in

a

p

o

w

ia

t

-

w

o

je

w

ó

d

zt

w

o

N

a

t

e

re

n

ie

P

o

ls

k

i

w

g

s

tan

u

n

a

1

s

ty

czn

ia

2

0

1

1

r

.

b

y

ło

2

4

7

9

g

m

in

t

rz

e

ch

r

o

d

za

w

:

1

5

7

1

g

m

in

w

ie

js

k

ic

h

,

6

0

2

g

m

in

y

w

ie

js

ko

-m

ie

js

k

ie

,

3

0

6

g

m

in

m

ie

js

k

ic

h

.

N

a

t

e

re

n

ie

P

o

ls

k

i

w

g

s

tan

u

n

a

1

s

ty

czn

ia

2

0

1

1

r

.

b

y

ło

3

7

9

p

o

w

ia

w

d

w

ó

ch

ro

d

za

w

:

6

5

m

ias

t

n

a

p

ra

w

ac

h

p

o

w

ia

tu

,

3

1

4

p

o

w

ia

ty

zi

e

m

sk

ie

.

N

a

t

e

re

n

ie

p

o

ls

k

i

w

g

s

tan

u

n

a

1

s

ty

czn

ia

2

0

1

1

r

.

b

y

ło

1

6

w

o

je

w

ó

d

zt

w

.

4

background image

S

am

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

al

n

y

z

ad

an

ia

Z

ad

an

ia

p

u

b

li

czn

e

u

żąc

e

zas

p

o

k

a

jan

iu

p

o

tr

ze

b

w

sp

ó

ln

o

ty

sam

o

rząd

o

w

e

j

w

y

ko

n

y

w

an

e

p

rz

e

z

je

d

n

o

st

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

j

ak

o

z

a

d

a

n

ia

w

ła

sn

e

.

Je

że

li

w

y

n

ik

a

to

z

u

zas

ad

n

io

n

y

ch

p

o

tr

ze

b

p

st

w

a,

u

st

a

w

a

m

o

że

zl

e

ci

ć

je

d

n

o

st

ko

m

s

a

m

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

w

y

ko

n

y

w

an

ie

i

n

n

yc

h

z

ad

p

u

b

li

czn

y

ch

.

U

st

a

w

a

o

k

re

śl

a

t

ry

b

p

rz

e

k

az

y

w

an

ia

i

s

p

o

b

w

y

ko

n

y

w

an

ia

z

ad

zl

e

co

n

y

ch

.

5

S

am

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

al

n

y

z

ad

an

ia

Z

ad

an

ia

d

zi

e

s

n

a

:

W

ła

sn

e

w

y

ko

n

y

w

an

e

n

a

w

łas

n

ą

o

d

p

o

w

ie

d

zi

al

n

o

ść

,

k

ry

ch

ce

le

m

je

st

zas

p

o

k

a

jan

ie

zb

io

ro

w

y

ch

p

o

tr

ze

b

w

sp

ó

ln

o

ty

s

am

o

rząd

o

w

e

j.

Zl

e

co

n

e

:

1

.

te

,

k

ry

ch

w

y

ko

n

y

w

an

ie

zo

st

o

n

ar

zu

co

n

e

o

rg

an

o

m

JS

T

b

e

zp

o

śr

e

d

n

io

p

rz

e

z

u

st

a

w

ę

;

2

.

te

,

k

ry

ch

w

y

ko

n

y

w

an

ie

je

st

w

y

n

ik

ie

m

p

o

ro

zu

m

ie

n

ia

za

w

ar

te

g

o

z

o

rg

an

e

m

ad

m

in

is

tr

ac

ji

r

ząd

o

w

e

j,

b

ąd

ź

JS

T

w

y

żs

ze

g

o

s

zc

ze

b

la

.

a

)

o

b

o

w

zk

o

w

e

g

m

in

a

n

ie

m

o

że

zr

e

zy

g

n

o

w

z

i

ch

r

e

al

iz

ac

ji

,

m

u

si

z

ap

e

w

n

w

b

u

d

że

ci

e

śr

o

d

k

i

n

a

ic

h

re

al

iz

o

w

an

ie

;

p

rz

y

cz

y

n

a

:

d

ąż

e

n

ie

d

o

zap

e

w

n

ie

n

ia

m

ie

szk

co

m

ś

w

iad

cz

e

ń

p

u

b

li

czn

y

ch

o

c

h

ar

ak

te

rz

e

e

le

m

e

n

tar

n

y

m

;

b

)

fa

k

u

lt

a

ty

w

n

e

g

m

in

a

r

e

al

iz

u

je

j

e

w

t

ak

im

z

ak

re

si

e

,

w

j

ak

im

j

e

st

t

o

m

o

żl

iw

e

z

e

w

zg

d

u

n

a

ś

ro

d

k

i

p

o

si

ad

an

e

w

b

u

d

że

ci

e

o

raz

l

o

k

al

n

e

p

o

tr

ze

b

y

(

sam

o

d

zi

e

ln

ie

n

a

w

łas

n

ą

o

d

p

o

w

ie

d

zi

al

n

o

ść

z

w

łas

n

e

g

o

b

u

d

że

tu

).

6

background image

G

m

in

a

-

z

ad

an

ia

w

łas

n

e

z

zak

re

su

:

1

)

ład

u

p

rz

e

st

rz

e

n

n

e

g

o

,

g

o

sp

o

d

a

rk

i

n

ie

ru

ch

o

m

o

śc

ia

m

i,

o

ch

ro

n

y

ś

ro

d

o

w

is

k

a

i

p

rz

y

ro

d

y

o

raz

g

o

sp

o

d

a

rk

i

w

o

d

n

e

j,

2

)

g

m

in

n

y

ch

d

g

,

u

li

c,

m

o

st

ó

w

,

p

lac

ó

w

o

raz

o

rg

an

iz

ac

ji

r

u

ch

u

d

ro

g

o

w

e

g

o

,

3

)

w

o

d

o

ci

ąg

ó

w

i

zao

p

a

tr

ze

n

ia

w

w

o

d

ę

,

k

a

n

al

iz

ac

ji

,

u

su

w

a

n

ia

i

o

cz

y

sz

cz

an

ia

śc

ie

w

ko

m

u

n

a

ln

y

ch

,

u

tr

zy

m

an

ia

cz

y

st

o

śc

i

i

p

o

rzą

d

k

u

o

raz

u

rzą

d

ze

ń

sa

n

it

a

rn

y

ch

,

w

y

sy

p

is

k

i

u

n

ie

szk

o

d

li

w

ia

n

ia

o

d

p

a

d

ó

w

k

o

m

u

n

a

ln

y

ch

,

zao

p

a

tr

ze

n

ia

w

e

n

e

rg

e

le

k

tr

y

czn

ą

i

c

ie

p

ln

ą

o

raz

g

az,

4

)

d

zi

al

n

o

śc

i

w

z

ak

re

si

e

t

e

le

ko

m

u

n

ik

ac

ji

,

5

)

lo

k

al

n

e

g

o

t

ran

sp

o

rt

u

zb

io

ro

w

e

g

o

,

6

)

o

ch

ro

n

y

z

d

ro

w

ia,

7

)

p

o

m

o

cy

s

p

o

łe

czn

e

j,

w

t

y

m

o

śr

o

d

w

i

z

ak

ład

ó

w

o

p

ie

k

u

ń

cz

y

ch

,

8

)

w

sp

ie

ran

ia

r

o

d

zi

n

y

i

s

y

st

e

m

u

p

ie

cz

y

z

as

p

cz

e

j,

9

)

g

m

in

n

e

g

o

b

u

d

o

w

n

ic

tw

a

m

ie

szk

a

n

io

w

e

g

o

,

1

0

)

e

d

u

k

ac

ji

p

u

b

li

cz

n

e

j,

1

1

)

k

u

lt

u

ry

,

w

ty

m

b

ib

li

o

te

k

g

m

in

n

y

ch

i

in

n

y

ch

in

st

y

tu

cj

i

k

u

lt

u

ry

o

ra

z

o

ch

ro

n

y

za

b

y

tk

ó

w

i

o

p

ie

k

i

n

ad

z

ab

y

tk

am

i,

1

2

)

k

u

lt

u

ry

f

iz

y

czn

e

j

i

tu

ry

st

y

k

i,

w

t

y

m

t

e

re

n

ó

w

r

e

k

re

ac

y

jn

y

ch

i

u

rząd

ze

ń

s

p

o

rt

o

w

y

ch

,

7

G

m

in

a

z

ad

an

ia

w

łas

n

e

z

zak

re

su

:

1

3

)

tar

g

o

w

is

k

i

h

al

t

ar

g

o

w

y

ch

,

1

4

)

zi

e

le

n

i g

m

in

n

e

j

i

zad

rz

e

w

ie

ń

,

1

5

)

cm

e

n

tar

zy

g

m

in

n

y

ch

,

1

6

)

p

o

rzą

d

k

u

p

u

b

li

czn

e

g

o

i

b

e

zp

ie

cz

e

ń

st

w

a

o

b

y

w

a

te

li

o

raz

o

ch

ro

n

y

p

rz

e

ci

w

p

o

ża

ro

w

e

j

i

p

rz

e

ci

w

p

o

w

o

d

zi

o

w

e

j,

w

ty

m

w

y

p

o

saż

e

n

ia

i

u

tr

zy

m

a

n

ia

g

m

in

n

e

g

o

m

ag

az

y

n

u

p

rz

e

ci

w

p

o

w

o

d

zi

o

w

e

g

o

,

1

7

)

u

tr

zy

m

an

ia

g

m

in

n

y

ch

o

b

ie

k

w

i

u

rzą

d

ze

ń

u

ży

te

czn

o

śc

i

p

u

b

li

czn

e

j

o

raz

o

b

ie

k

w

ad

m

in

is

tr

ac

y

jn

y

ch

,

1

8

)

p

o

li

ty

k

i

p

ro

ro

d

zi

n

n

e

j,

w

t

y

m

z

ap

e

w

n

ie

n

ia

k

o

b

ie

to

m

w

c

iąż

y

o

p

ie

k

i

so

cj

al

n

e

j,

m

e

d

y

czn

e

j

i

p

ra

w

n

e

j,

1

9

)

w

sp

ie

ra

n

ia

i

u

p

o

w

sz

e

ch

n

ia

n

ia

i

d

e

i

sam

o

rzą

d

o

w

e

j,

w

t

y

m

t

w

o

rz

e

n

ia

w

a

ru

n

w

d

o

d

zi

an

ia

i

ro

zw

o

ju

je

d

n

o

st

e

k

p

o

m

o

cn

ic

zy

ch

i

w

d

raż

a

n

ia

p

ro

g

ram

ó

w

p

o

b

u

d

za

n

ia

ak

ty

w

n

o

śc

i

o

b

y

w

a

te

ls

k

ie

j,

2

0

)

p

ro

m

o

cj

i

g

m

in

y,

2

1

)

w

sp

ó

łp

rac

y

i

d

zi

al

n

o

śc

i

n

a

rz

e

cz

o

rg

a

n

iz

ac

ji

p

o

za

rzą

d

o

w

y

ch

o

raz

p

o

d

m

io

w

w

y

m

ie

n

io

n

y

ch

w

ar

t.

3

u

st

.

3

u

st

a

w

y

z

d

n

ia

2

4

k

w

ie

tn

ia

2

0

0

3

r

.

o

d

zi

al

n

o

śc

i

p

o

ży

tk

u

p

u

b

li

czn

e

g

o

i

o

w

o

lo

n

tar

ia

ci

e

(

D

z.

U

.

N

r

9

6

,

p

o

z.

8

7

3

,

z

p

ó

źn

.

zm

.2

))

,

2

2

)

w

sp

ó

łp

rac

y

z

e

s

p

o

łe

czn

o

śc

iam

i

lo

k

al

n

y

m

i

i

re

g

io

n

al

n

y

m

i i

n

n

y

ch

p

st

w

.

8

background image

G

m

in

a

z

ad

an

ia

zl

e

co

n

e

z

m

o

cy

u

st

a

w

:

1

)

p

ro

w

ad

ze

n

ie

ak

t

st

an

u

c

y

w

il

n

e

g

o

;

2

)

p

ro

w

ad

ze

n

ie

e

w

id

e

n

cj

i

lu

d

n

o

śc

i,

w

t

y

m

t

ak

że

w

y

st

a

w

ian

ie

d

o

w

o

d

ó

w

o

so

b

is

ty

ch

;

3

)

p

ro

w

ad

ze

n

ie

e

w

id

e

n

cj

i

d

zi

al

n

o

śc

i

g

o

sp

o

d

ar

cz

e

j;

4

)

w

y

d

a

w

a

n

ie

d

e

cy

zj

i

w

sp

ra

w

ac

h

w

y

łąc

ze

n

ia

g

ru

n

w

z

p

ro

d

u

k

cj

i

ro

ln

e

j,

w

ty

m

tak

że

n

ak

ład

an

ie

k

ar

z

a

s

am

o

w

o

ln

e

d

o

ko

n

an

ia

w

y

łąc

ze

n

ia

g

ru

n

w

s

p

o

d

p

ro

d

u

kc

ji

;

5

)

o

p

rac

o

w

y

w

a

n

ie

p

la

n

ó

w

e

w

a

k

u

ac

ji

l

u

d

n

o

śc

i

o

raz

d

o

ko

n

y

w

a

n

ie

i

n

n

y

ch

c

zy

n

n

o

śc

i

z

za

k

re

su

o

b

ro

n

y

c

y

w

il

n

e

j;

6

)

p

ro

w

a

d

ze

n

ie

s

p

ra

w

z

w

iąz

an

y

ch

z

w

y

ko

n

y

w

a

n

ie

m

p

o

w

sz

e

ch

n

e

g

o

o

b

o

w

iązk

u

o

b

ro

n

y

o

raz

w

sp

ó

łp

rac

a

z

w

o

js

k

ie

m

,

w

s

zc

ze

g

ó

ln

o

śc

i

w

s

p

ra

w

ac

h

p

o

b

o

ru

;

7

)

p

ro

fi

lak

ty

k

a

al

ko

h

o

lo

w

a

.

9

G

m

in

a

z

ad

an

ia

zl

e

co

n

e

w

d

ro

d

ze

p

o

ro

zu

m

ie

n

ia:

1

)

z

p

o

w

ia

te

m

:

a

)

p

ro

w

ad

ze

n

ie

r

e

je

st

rac

ji

p

o

ja

zd

ó

w

i

w

y

d

a

w

an

ie

d

o

w

o

d

ó

w

r

e

je

st

rac

y

jn

y

ch

;

b

)

w

y

d

a

w

an

ie

p

ra

w

j

az

d

y

;

c)

p

ro

w

ad

ze

n

ie

e

w

id

e

n

cj

i

g

ru

n

w

;

2

)

z

w

o

je

w

o

d

ą

:

a

)

p

o

śr

e

d

n

ic

tw

o

w

p

rz

y

jm

o

w

an

iu

d

o

k

u

m

e

n

w

o

w

y

d

an

ie

p

as

zp

o

rt

u

i

o

d

b

r

p

as

zp

o

rt

u

;

b

)

o

p

ie

ka

n

ad

c

m

e

n

tar

zam

i

i

g

ro

b

am

i

w

o

js

ko

w

y

m

i.

Z

a

d

a

n

ia

g

m

in

y

u

st

a

w

a

o

s

a

mo

rz

ą

d

zi

e

g

m

in

n

y

m

;

Z

a

d

a

n

ia

p

o

w

ia

tu

u

st

a

w

a

o

s

a

mo

rz

ą

d

zi

e

p

o

w

ia

to

w

y

m

;

Z

a

d

a

n

ia

w

o

je

w

ó

d

zt

w

a

u

st

a

w

a

o

s

a

mo

rz

ą

d

zi

e

w

o

je

w

ó

d

zt

w

a

.

1

0

background image

S

a

m

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

a

ln

y

d

o

ch

o

d

y

Je

d

n

o

st

ko

m

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

zap

e

w

n

ia

si

ę

u

d

zi

w

d

o

ch

o

d

ac

h

p

u

b

li

czn

y

ch

o

d

p

o

w

ie

d

n

io

d

o

p

rz

y

p

ad

a

jąc

y

ch

im

z

ad

.

D

o

ch

o

d

am

i

je

d

n

o

st

e

k

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

ic

h

d

o

ch

o

d

y

w

ła

sn

e

o

raz

su

b

w

e

n

cj

e

o

g

ó

ln

e

i

d

o

ta

cj

e

c

e

lo

w

e

z

b

u

d

że

tu

p

st

w

a

.

Ź

d

ła

d

o

ch

o

d

ó

w

j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

s

ą

o

k

re

śl

o

n

e

w

u

st

a

w

ie

.

Je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

a

p

ra

w

o

u

st

al

an

ia

w

y

so

ko

śc

i

p

o

d

a

tk

ó

w

i

o

p

ła

t

lo

k

al

n

y

ch

w

z

ak

re

si

e

o

k

re

śl

o

n

y

m

w

u

st

a

w

ie

.

1

1

S

a

m

o

rz

ąd

t

e

ry

to

ri

a

ln

y

d

o

ch

o

d

y

D

o

ch

o

d

am

i j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

s

ą

:

1

)

d

o

ch

o

d

y

w

łas

n

e

;

2

)

su

b

w

e

n

cj

a

o

g

ó

ln

a

;

3

)

d

o

tac

je

c

e

lo

w

e

z

b

u

d

że

tu

p

st

w

a

.

W

ro

zu

m

ie

n

iu

u

st

a

w

y

d

o

ch

o

d

a

m

i

w

ła

sn

y

m

i

je

d

n

o

st

e

k

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

s

ą

r

ó

w

n

ie

ż

u

d

zi

a

ły

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

f

iz

y

cz

n

y

ch

o

ra

z

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

p

ra

w

n

y

ch

.

D

o

ch

o

d

am

i j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

o

g

ą

b

y

ć:

1

)

śr

o

d

k

i

p

o

ch

o

d

ząc

e

z

e

źr

ó

d

e

ł

zag

ran

ic

zn

y

ch

n

ie

p

o

d

le

g

a

jąc

e

z

w

ro

to

w

i;

2

)

śr

o

d

k

i

p

o

ch

o

d

ząc

e

z

b

u

d

że

tu

U

n

ii

E

u

ro

p

e

js

k

ie

j;

3

)

in

n

e

ś

ro

d

k

i

o

k

re

śl

o

n

e

w

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

ac

h

.

1

2

background image

Ź

d

ła

m

i

d

o

ch

o

d

ó

w

w

ła

sn

y

ch

g

m

in

y

s

ą

:

1

)

w

p

ły

w

y

z

p

o

d

a

tk

ó

w

:

a

)

o

d

n

ie

ru

ch

o

m

o

śc

i,

b

)

ro

ln

e

g

o

,

c)

le

śn

e

g

o

,

d

)

o

d

ś

ro

d

w

t

ran

sp

o

rt

o

w

y

ch

,

e

)

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

f

iz

y

czn

y

ch

,

o

p

łac

an

e

g

o

w

f

o

rm

ie

k

ar

ty

p

o

d

a

tk

o

w

e

j,

f)

o

d

s

p

a

d

w

i

d

a

ro

w

iz

n

,

g

)

o

d

c

zy

n

n

o

śc

i

cy

w

il

n

o

p

ra

w

n

y

ch

;

2

)

w

p

ły

w

y

z

o

p

ła

t:

a

)

sk

ar

b

o

w

e

j,

b

)

tar

g

o

w

e

j,

c)

m

ie

js

co

w

e

j,

u

zd

ro

w

is

ko

w

e

j

i

o

d

p

o

si

ad

an

ia

p

w

,

d

)

e

k

sp

lo

a

tac

y

jn

e

j

w

c

śc

i

o

k

re

śl

o

n

e

j

w

u

st

a

w

ie

z

d

n

ia

4

l

u

te

g

o

1

9

9

4

r

.

P

ra

w

o

g

e

o

lo

g

ic

zn

e

i

g

ó

rn

ic

ze

(

D

z.

U

.

z

2

0

0

5

r

.

N

r

2

2

8

,

p

o

z.

1

9

4

7

,

z

p

ó

źn

.

zm

.3

),

e

)

in

n

y

ch

s

tan

o

w

cy

ch

d

o

ch

o

d

y

g

m

in

y,

u

is

zc

zan

y

ch

n

a

p

o

d

st

a

w

ie

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

ó

w

;

1

3

Ź

d

ła

m

i

d

o

ch

o

d

ó

w

w

ła

sn

y

ch

g

m

in

y

s

ą

:

3

)

d

o

ch

o

d

y

u

zy

sk

iw

an

e

p

rz

e

z

g

m

in

n

e

j

e

d

n

o

st

k

i

b

u

d

że

to

w

e

g

m

in

y

o

raz

w

p

ła

ty

o

d

g

m

in

n

y

ch

z

ak

ład

ó

w

b

u

d

że

to

w

y

ch

;

4

)

d

o

ch

o

d

y

z

m

a

tk

u

g

m

in

y

;

5

)

sp

a

d

k

i,

z

ap

is

y

i

d

a

ro

w

iz

n

y

n

a

r

ze

cz

g

m

in

y

;

6

)

d

o

ch

o

d

y

z

k

ar

p

ie

n

żn

y

ch

i

g

rz

y

w

ie

n

o

k

re

śl

o

n

y

ch

w

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

a

ch

;

7

)

5

,0

%

d

o

ch

o

d

ó

w

u

zy

sk

iw

an

y

ch

n

a

rz

e

cz

b

u

d

że

tu

p

st

w

a

w

z

w

iąz

k

u

z

re

al

iz

ac

zad

a

ń

z

zak

re

su

ad

m

in

is

tr

ac

ji

r

ząd

o

w

e

j

o

raz

i

n

n

y

ch

z

ad

z

le

co

n

y

ch

u

st

a

w

am

i,

o

i

le

o

d

b

n

e

p

rz

e

p

is

y

n

ie

s

tan

o

w

in

a

cz

e

j;

8

)

o

d

se

tk

i

o

d

p

o

ży

cz

e

k

u

d

zi

e

la

n

y

ch

p

rz

e

z

g

m

in

ę

,

o

i

le

o

d

b

n

e

p

rz

e

p

is

y

n

ie

s

tan

o

w

i

n

ac

ze

j;

9

)

o

d

se

tk

i

o

d

n

ie

te

rm

in

o

w

o

p

rz

e

kaz

y

w

an

y

ch

n

al

e

żn

o

śc

i

st

an

o

w

iąc

y

ch

d

o

ch

o

d

y

g

m

in

y

;

1

0

)

o

d

se

tk

i

o

d

ś

ro

d

w

f

in

a

n

so

w

y

ch

g

ro

m

ad

zo

n

y

ch

n

a

r

ac

h

u

n

k

ac

h

b

a

n

ko

w

y

ch

g

m

in

y,

o

i

le

o

d

b

n

e

p

rz

e

p

is

y

n

ie

s

tan

o

w

i

n

ac

ze

j;

1

1

)

d

o

tac

je

z

b

u

d

że

w

i

n

n

y

ch

j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

;

1

2

)

in

n

e

d

o

ch

o

d

y

n

a

le

żn

e

g

m

in

ie

n

a

p

o

d

st

a

w

ie

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

ó

w

.

1

4

background image

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

f

iz

y

cz

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

te

g

o

p

o

d

a

tk

u

zam

ie

szk

a

ły

ch

n

a

o

b

sz

ar

ze

g

m

in

y

w

y

n

o

si

3

9

,3

4

%

,

z

zas

tr

ze

że

n

ie

m

ar

t.

8

9

u

st

a

w

y

o

d

o

ch

o

d

ac

h

j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

p

ra

w

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

te

g

o

p

o

d

a

tk

u

,

p

o

si

ad

a

jąc

y

ch

si

e

d

zi

b

ę

n

a

o

b

sz

ar

ze

g

m

in

y

,

w

y

n

o

si

6

,7

1

%

.

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

f

iz

y

cz

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

t

e

g

o

p

o

d

a

tk

u

z

am

ie

szk

y

ch

n

a

o

b

sz

ar

ze

p

o

w

ia

tu

w

y

n

o

si

1

0

,2

5

%

.

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

p

ra

w

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

t

e

g

o

p

o

d

a

tk

u

,

p

o

si

ad

a

jąc

y

ch

s

ie

d

zi

b

ę

n

a

o

b

sz

ar

ze

p

o

w

ia

tu

,

w

y

n

o

si

1

,4

0

%

.

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

f

iz

y

cz

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

t

e

g

o

p

o

d

a

tk

u

z

am

ie

szk

y

ch

n

a

o

b

sz

ar

ze

w

o

je

w

ó

d

zt

w

a

w

y

n

o

si

1

,6

0

%

.

W

y

so

k

o

ść

u

d

zi

a

łu

w

e

w

p

ły

w

a

ch

z

p

o

d

a

tk

u

d

o

ch

o

d

o

w

e

g

o

o

d

o

b

p

ra

w

n

y

ch

,

o

d

p

o

d

a

tn

ik

ó

w

te

g

o

p

o

d

a

tk

u

,

p

o

si

ad

a

jąc

y

ch

si

e

d

zi

b

ę

n

a

o

b

sz

ar

ze

w

o

je

w

ó

d

zt

w

a

,

w

y

n

o

si

1

4

,7

5

%

.

1

5

S

u

b

w

e

n

cj

a

S

u

b

w

e

n

cj

a

o

g

ó

ln

a

s

k

ład

a

s

z

c

śc

i:

1

)

d

la

g

m

in

:

a

)

w

y

w

n

a

w

c

ze

j

(k

w

o

ta

p

o

d

st

a

w

o

w

a

p

lu

s

k

w

o

ta

u

zu

p

e

łn

ia

ca

),

b

)

w

n

o

w

ażąc

e

j

;

2

)

d

la

p

o

w

ia

w

:

a

)

w

y

w

n

a

w

c

ze

j

(k

w

o

ta

p

o

d

st

a

w

o

w

a

p

lu

s

k

w

o

ta

u

zu

p

e

łn

ia

ca

),

b

)

w

n

o

w

ażąc

e

j;

3

)

d

la

w

o

je

w

ó

d

zt

w

:

a

)

w

y

w

n

a

w

c

ze

j

(k

w

o

ta

p

o

d

st

a

w

o

w

a

p

lu

s

k

w

o

ta

u

zu

p

e

łn

ia

ca

),

b

)

re

g

io

n

al

n

e

j;

4

)

o

św

ia

to

w

e

j

d

la

g

m

in

,

p

o

w

ia

w

i

w

o

je

w

ó

d

zt

w

.

O

p

rz

e

zn

ac

ze

n

iu

ś

ro

d

w

o

tr

zy

m

a

n

y

ch

z

t

y

tu

łu

s

u

b

w

e

n

cj

i

o

g

ó

ln

e

j

d

e

cy

d

u

je

o

rg

an

st

an

o

w

iąc

y

j

e

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

K

w

o

ty

p

rz

e

zn

a

cz

o

n

e

n

a

cz

ę

śc

i

su

b

w

e

n

cj

i

o

g

ó

ln

e

j

d

la

je

d

n

o

st

e

k

sa

m

o

rz

ąd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

,

o

k

ry

ch

m

o

w

a

w

ar

t.

7

u

st

.

1

,

o

raz

kw

o

ty

w

p

ła

t,

o

k

ry

ch

m

o

w

a

w

ar

t.

7

u

st

.

2

,

o

d

p

o

w

ie

d

n

io

d

la

g

m

in

,

p

o

w

ia

w

i

w

o

je

w

ó

d

zt

w

o

k

re

śl

a

u

st

a

w

a

b

u

d

że

to

w

a

.

1

6

background image

D

o

tac

ja

D

o

ch

o

d

am

i

je

d

n

o

st

e

k

s

a

m

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

o

g

ą

b

y

ć

d

o

tac

je

c

e

lo

w

e

z

b

u

d

że

tu

p

a

ń

st

w

a

n

a

:

1

)

zad

a

n

ia

z

z

ak

re

su

ad

m

in

is

tr

ac

ji

r

ząd

o

w

e

j

o

raz

n

a

i

n

n

e

z

ad

an

ia

zl

e

co

n

e

u

st

a

w

am

i;

2

)

za

d

an

ia

r

e

al

iz

o

w

an

e

p

rz

e

z

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

n

a

m

o

cy

p

o

ro

zu

m

ie

ń

z

a

w

ar

ty

ch

z

o

rg

an

am

i

ad

m

in

is

tr

ac

ji

r

ząd

o

w

e

j;

3

)

u

su

w

an

ie

b

e

zp

o

śr

e

d

n

ic

h

zag

ro

że

ń

d

la

b

e

zp

ie

cz

e

ń

st

w

a

i

p

o

rząd

k

u

p

u

b

li

czn

e

g

o

,

sk

u

tk

ó

w

p

o

w

o

d

zi

i

o

su

w

is

k

zi

e

m

n

y

ch

o

raz

s

k

u

tk

ó

w

i

n

n

y

ch

k

sk

ż

y

w

io

ło

w

y

ch

;

4

)

fi

n

an

so

w

an

ie

l

u

b

d

o

fi

n

an

so

w

an

ie

z

ad

w

łas

n

y

ch

;

5

)

re

al

iz

ac

z

ad

w

y

n

ik

a

jąc

y

ch

z

u

m

ó

w

m

d

zy

n

ar

o

d

o

w

y

ch

.

1

7

D

o

tac

ja

D

o

ch

o

d

am

i

p

o

w

ia

tu

d

o

ta

cj

e

ce

lo

w

e

z

b

u

d

że

tu

p

a

ń

st

w

a

n

a

re

a

li

za

cj

ę

za

d

a

ń

s

tr

a

ży

i

i

n

sp

e

k

cj

i,

o

k

ry

ch

m

o

w

a

w

u

st

a

w

ie

z

d

n

ia

5

c

ze

rw

ca

1

9

9

8

r

.

o

sam

o

rząd

zi

e

p

o

w

ia

to

w

y

m

(

D

z.

U

.

z

2

0

0

1

r

.

N

r

1

4

2

,

p

o

z.

1

5

9

2

,

z

p

ó

źn

.

zm

.3

))

.

D

o

ch

o

d

am

i

je

d

n

o

st

e

k

s

a

m

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

o

g

ą

b

y

ć

śr

o

d

ki

z

f

u

n

d

u

sz

y

ce

lo

w

y

ch

,

p

o

zy

sk

iw

an

e

n

a

p

o

d

st

a

w

ie

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

ó

w

.

D

o

ch

o

d

am

i j

e

d

n

o

st

e

k

s

am

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

m

o

g

ą

b

y

ć

d

o

ta

cj

e

u

d

zi

e

lan

e

p

rz

e

z

N

a

ro

d

o

w

y

F

u

n

d

u

sz

O

ch

ro

n

y

Ś

ro

d

o

w

is

k

a

i

G

o

sp

o

d

a

rki

W

o

d

n

e

j

o

raz

w

o

je

w

ó

d

zki

e

fu

n

d

u

sz

e

o

ch

ro

n

y

śr

o

d

o

w

is

k

a

i

g

o

sp

o

d

a

rki

w

o

d

n

e

j

n

a

p

o

d

st

a

w

ie

o

d

b

n

y

ch

p

rz

e

p

is

ó

w

.

1

8

background image

B

u

d

że

t

JS

T

B

u

d

że

t

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

je

st

ro

cz

n

y

m

p

la

n

e

m

d

o

ch

o

d

ó

w

i

w

y

d

a

tk

ó

w

o

ra

z

p

rz

y

ch

o

d

ó

w

i

r

o

zc

h

o

d

ó

w

t

e

j

je

d

n

o

st

k

i.

B

u

d

że

t

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

j

e

st

u

ch

w

al

an

y

n

a

r

o

k

b

u

d

że

to

w

y.

P

o

d

st

a

w

ą

g

o

sp

o

d

ar

k

i

fi

n

an

so

w

e

j

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

w

d

a

n

y

m

ro

k

u

b

u

d

że

to

w

y

m

j

e

st

u

ch

w

a

b

u

d

że

to

w

a

,

k

ra

s

k

ład

a

s

z

:

1

)

b

u

d

że

tu

j

e

d

n

o

st

k

i

sam

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

;

2

)

zał

ąc

zn

ik

ó

w

.

1

9

B

u

d

że

t

JS

T

-

f

u

n

kc

je

B

u

d

że

t

jak

o

n

ar

d

zi

e

zar

ząd

zan

ia

d

zi

al

n

o

śc

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

s

p

e

łn

ia

o

k

re

śl

o

n

e

f

u

n

kc

je

:

1

.

zar

d

zan

ia

;

2

.

o

p

ty

m

al

iz

ac

ji

l

u

b

m

ar

n

o

tr

a

w

st

w

a

;

3

.

p

ro

m

o

cy

jn

ą

;

4

.

d

e

m

o

k

ra

ty

czn

ą

l

u

b

au

to

k

ra

ty

czn

ą

;

5

.

in

te

g

rac

y

jn

ą

.

2

0

background image

F

u

n

k

cj

a

zar

d

zan

ia

N

ad

rz

ę

d

n

ą

fu

n

k

cj

ą

je

st

b

u

d

że

tu

je

st

fu

n

k

cj

a

za

rz

ą

d

za

n

ia

.

Je

st

to

zr

o

zu

m

iał

e

,

g

d

y

ż

w

w

ar

u

n

k

ac

h

g

o

sp

o

d

ar

k

i

p

ie

n

żn

e

j

w

sz

y

st

k

ie

d

zi

e

d

zi

n

y

d

zi

al

n

o

śc

i

p

o

d

m

io

tu

m

u

szą

zn

al

e

źć

o

d

zw

ie

rc

ie

d

le

n

ie

w

b

u

d

że

ci

e

.

Z

a

te

m

d

o

z

ak

re

su

f

u

n

kc

ji

zar

d

zan

ia

w

ch

o

d

:

ü

p

lan

o

w

an

ie

d

o

ch

o

d

ó

w

i

w

y

d

a

tk

ó

w

,

ü

ko

n

tr

o

la

d

o

ch

o

d

ó

w

i

w

y

d

a

tk

ó

w

p

o

d

w

zg

d

e

m

m

e

ry

to

ry

czn

y

m

i

f

o

rm

al

n

y

m

,

ü

m

o

żl

iw

o

ść

p

o

d

zi

u

b

u

d

że

tu

n

a

c

ść

o

p

e

rac

y

jn

ą

i

i

n

w

e

st

y

cy

jn

ą,

ü

tw

o

rz

e

n

ie

b

u

d

że

tu

r

ó

żn

y

m

i

m

e

to

d

am

i,

ü

m

o

żl

iw

o

ść

w

y

d

łu

żan

ia

o

k

re

w

,

n

a

k

re

j

e

st

s

p

o

rząd

zo

n

y

b

u

d

że

t,

ü

m

o

żl

iw

o

ść

s

p

o

rząd

zan

ia

b

u

d

że

w

w

k

ts

zy

ch

o

k

re

sac

h

t

zw

.

b

u

d

że

to

w

an

ie

m

ie

si

ę

czn

e

,

ü

m

o

żl

iw

o

ść

s

p

o

rząd

zan

ia

b

u

d

że

tu

g

o

w

k

i

tz

w

.

ca

sh

f

lo

w

r

ó

żn

iąc

e

g

o

s

o

d

b

u

d

że

tu

p

lan

is

ty

czn

e

g

o

.

2

1

F

u

n

k

cj

a

b

u

d

że

tu

B

u

d

że

t

m

o

że

sp

rz

y

jać

o

p

ty

m

a

li

za

cj

i

d

zi

al

n

o

śc

i

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

o

w

e

j,

al

e

w

n

ie

ż

m

o

że

t

w

o

rz

y

ć

w

a

ru

n

ki

m

a

rn

o

tr

a

w

st

w

a

ś

ro

d

w

p

ie

n

żn

y

ch

.

N

a

to

m

ias

t

fu

n

k

cj

a

p

ro

m

o

cy

jn

a

b

u

d

że

tu

d

o

ty

cz

y

re

lac

ji

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

z

o

to

cz

e

n

ie

m

.

B

o

w

ie

m

d

o

b

rz

e

s

ko

n

st

ru

o

w

an

y

b

u

d

że

t

m

o

że

b

y

ć

w

ażn

y

m

i

n

st

ru

m

e

n

te

m

p

ro

m

u

jąc

y

m

d

zi

al

n

o

ść

j

e

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

o

w

e

j.

Fu

n

k

cj

a

d

e

m

o

kr

a

ty

cz

n

a

l

u

b

a

u

to

kr

a

ty

cz

n

a

b

u

d

że

tu

z

al

e

ży

o

d

s

p

o

so

b

u

t

w

o

rz

e

n

ia

b

u

d

że

tu

j

e

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

M

o

że

o

n

b

y

ć

ko

n

st

ru

o

w

an

y

t

y

lk

o

p

rz

e

z

w

ąs

k

ie

k

ie

ro

w

n

ic

tw

o

je

d

n

o

st

k

i

i

n

ar

zu

co

n

y

p

rz

e

z

n

ic

h

,

al

b

o

w

cz

o

d

w

ro

tn

ie

.

K

o

n

se

k

w

e

n

cj

ą

f

u

n

kc

ji

d

e

m

o

k

ra

ty

czn

e

j

b

u

d

że

tu

j

e

st

f

u

n

k

cj

a

i

n

te

g

ra

cy

jn

a

,

k

ra

p

o

le

g

a

n

a

i

n

te

g

rac

ji

z

e

sp

o

łu

w

o

ł

re

al

iz

ac

ji

z

ad

f

in

an

so

w

y

ch

z

b

u

d

że

tu

.

2

2

background image

B

u

d

że

t

JS

T

-

p

ro

ce

d

u

ra

In

ic

ja

ty

w

a

w

s

p

ra

w

ie

s

p

o

rząd

ze

n

ia

p

ro

je

k

tu

u

ch

w

y

:

1

)

b

u

d

że

to

w

e

j,

2

)

o

p

ro

w

iz

o

ri

u

m

b

u

d

że

to

w

y

m

,

3

)

o

zm

ian

ie

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

p

rz

y

u

g

u

je

w

y

łą

czn

ie

z

ar

d

o

w

i

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

U

ch

w

a

o

rg

an

u

s

tan

o

w

iąc

e

g

o

j

e

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

w

s

p

ra

w

ie

tr

y

b

u

p

ra

c

n

a

d

p

ro

je

k

te

m

u

ch

w

a

ły

b

u

d

że

to

w

e

j

o

k

re

śl

a

w

s

zc

ze

g

ó

ln

o

śc

i:

1

)

w

y

m

a

g

a

n

ą

sz

cz

e

g

ó

ło

w

o

ść

p

ro

je

k

tu

b

u

d

że

tu

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

;

2

)

te

rm

in

y

o

b

o

w

iąz

u

jąc

e

w

to

k

u

p

rac

n

ad

p

ro

je

k

te

m

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rz

ąd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

;

3

)

w

y

m

o

g

i

d

o

ty

cz

ą

ce

u

za

sa

d

n

ie

n

ia

i

m

a

te

ri

a

ły

i

n

fo

rm

a

cy

jn

e

,

k

re

z

ar

d

p

rz

e

d

ło

ży

o

rg

a

n

o

w

i

st

an

o

w

iąc

e

m

u

j

e

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

w

raz

z

p

ro

je

k

te

m

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j.

2

3

B

u

d

że

t

JS

T

-

p

ro

ce

d

u

ra

Z

ar

ząd

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

sp

o

rzą

d

za

i

p

rz

e

d

k

ład

a

p

ro

je

k

t

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j:

1

)

o

rg

a

n

o

w

i

st

a

n

o

w

ce

m

u

j

e

d

n

o

st

ki

s

a

m

o

rz

ą

d

u

t

e

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

,

2

)

re

g

io

n

a

ln

e

j

iz

b

ie

o

b

ra

ch

u

n

k

o

w

e

j

c

e

le

m

z

ao

p

in

io

w

an

ia

d

o

d

n

ia

1

5

l

is

to

p

ad

a

r

o

k

u

p

o

p

rz

e

d

za

jąc

e

g

o

r

o

k

b

u

d

że

to

w

y.

W

raz

z

p

ro

je

k

te

m

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

zar

ząd

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

p

rz

e

d

k

ład

a

o

rg

an

o

w

i

st

an

o

w

iąc

e

m

u

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

i

r

e

g

io

n

al

n

e

j

izb

ie

o

b

rac

h

u

n

ko

w

e

j:

1

)

u

zas

ad

n

ie

n

ie

d

o

p

ro

je

k

tu

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j;

2

)

in

n

e

m

a

te

ri

y

o

k

re

śl

o

n

e

w

u

ch

w

al

e

w

s

p

ra

w

ie

t

ry

b

u

p

rac

n

ad

p

ro

je

k

te

m

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j.

O

p

in

r

e

g

io

n

a

ln

e

j

izb

y

o

b

rac

h

u

n

ko

w

e

j

o

p

ro

je

kc

ie

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

zar

ząd

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rz

ąd

u

te

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

je

st

o

b

o

w

zan

y

p

rz

e

d

st

a

w

,

p

rz

e

d

u

ch

w

a

le

n

ie

m

b

u

d

że

tu

,

o

rg

a

n

o

w

i

st

an

o

w

iąc

e

m

u

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

2

4

background image

B

u

d

że

t

JS

T

-

p

ro

ce

d

u

ra

U

ch

w

ę

b

u

d

że

to

w

ą

o

rg

an

st

an

o

w

iąc

y

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

p

o

d

e

jm

u

je

p

rz

e

d

ro

zp

o

cz

ę

ci

e

m

ro

k

u

b

u

d

że

to

w

e

g

o

,

a

w

sz

cz

e

g

ó

ln

ie

u

zas

ad

n

io

n

y

ch

p

rz

y

p

ad

k

ac

h

n

ie

p

ó

źn

ie

j

n

d

o

d

n

ia

3

1

s

ty

cz

n

ia

r

o

k

u

b

u

d

że

to

w

e

g

o

.

D

o

c

zas

u

p

o

d

ci

a

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j,

j

e

d

n

ak

n

ie

p

ó

źn

ie

j

n

d

o

d

n

ia

3

1

st

y

cz

n

ia

ro

k

u

b

u

d

że

to

w

e

g

o

,

p

o

d

st

a

w

ą

g

o

sp

o

d

ar

k

i

fi

n

a

n

so

w

e

j

je

st

p

ro

je

k

t

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

p

rz

e

d

st

a

w

io

n

y

o

rg

an

o

w

i

st

an

o

w

iąc

e

m

u

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

al

n

e

g

o

.

W

p

rz

y

p

ad

k

u

n

ie

p

o

d

ci

a

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

w

te

rm

in

ie

re

g

io

n

a

ln

a

iz

b

a

o

b

ra

ch

u

n

k

o

w

a

,

w

te

rm

in

ie

d

o

ko

ń

ca

lu

te

g

o

ro

k

u

b

u

d

że

to

w

e

g

o

,

u

st

al

a

b

u

d

że

t

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

w

za

kr

e

si

e

za

d

a

ń

w

ła

sn

y

ch

o

ra

z

za

d

a

ń

zl

e

co

n

y

ch

.

D

o

d

n

ia

u

st

al

e

n

ia

b

u

d

że

tu

p

rz

e

z

re

g

io

n

al

n

ą

izb

ę

o

b

rac

h

u

n

ko

w

ą

p

o

d

st

a

w

ą

g

o

sp

o

d

ar

k

i

fi

n

an

so

w

e

j

je

st

p

ro

je

k

t

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j.

2

5

B

u

d

że

t

JS

T

-

p

ro

ce

d

u

ra

W

te

rm

in

ie

7

d

n

i

o

d

d

n

ia

p

rz

e

k

az

an

ia

p

ro

je

k

tu

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

o

rg

an

o

w

i

st

an

o

w

iąc

e

m

u

je

d

n

o

st

k

i

sam

o

rząd

u

te

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

zar

ząd

je

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

p

rz

e

k

a

zu

je

p

o

d

le

g

ły

m

je

d

n

o

st

ko

m

in

fo

rm

ac

je

n

ie

zb

ę

d

n

e

d

o

o

p

rac

o

w

an

ia

p

ro

je

k

w

ic

h

p

lan

ó

w

fi

n

an

so

w

y

ch

.

W

y

m

ie

n

io

n

e

je

d

n

o

st

k

i

o

p

rac

o

w

u

p

ro

je

k

ty

p

lan

ó

w

fi

n

an

so

w

y

ch

w

t

e

rm

in

ie

3

0

d

n

i

o

d

d

n

ia

o

tr

zy

m

an

ia

i

n

fo

rm

ac

ji

,

n

ie

p

ó

źn

ie

j

je

d

n

ak

n

d

o

d

n

ia

2

2

g

ru

d

n

ia

.

2

6

background image

B

u

d

że

t

JS

T

-

p

ro

ce

d

u

ra

W

t

e

rm

in

ie

2

1

d

n

i

o

d

d

n

ia

p

o

d

ci

a

u

ch

w

y

b

u

d

że

to

w

e

j

zar

ząd

j

e

d

n

o

st

k

i

sa

m

o

rząd

u

t

e

ry

to

ri

a

ln

e

g

o

:

1

)

p

rz

e

k

a

zu

je

p

o

d

le

g

ły

m

j

e

d

n

o

st

ko

m

i

n

fo

rm

ac

je

o

o

st

a

te

czn

y

ch

k

w

o

tac

h

d

o

ch

o

d

ó

w

i

w

y

d

a

tk

ó

w

t

y

ch

j

e

d

n

o

st

e

k

o

raz

w

y

so

ko

śc

i

d

o

tac

ji

i

w

p

ła

t

d

o

b

u

d

że

tu

;

2

)

o

p

rac

o

w

u

je

p

lan

fi

n

an

so

w

y

zad

z

zak

re

su

ad

m

in

is

tr

ac

ji

rząd

o

w

e

j

o

raz

in

n

y

ch

zad

a

ń

zl

e

co

n

y

ch

je

d

n

o

st

ce

sa

m

o

rz

ąd

u

te

ry

to

ri

al

n

e

g

o

o

d

b

n

y

m

i

u

st

a

w

am

i,

p

rz

y