Zestaw Zadan 1

background image

Zestaw zadań dla potrzeb zaliczenia ćwiczeń rachunkowych

z przedmiotu TM1

UWAGA !!!

1. W przypadku braku niezbędnych danych przyjąć ich wartości zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Przyjęte wartości wpisać na początku rozwiązania.

2. Koniecznie podawać jednostki uzyskanych wyników i wszystkich wielkości wykorzystywanych w

obliczeniach.

3. Koniecznie podać opisy wszystkich symboli występujących w stosowanych zależnościach.

1. Dla podanych wymiarów falowodu prostokątnego obliczyć:

1. – graniczną długość fali zadanego rodzaju falowodowego,

2. – długość fali rodzaju podstawowego,

3. – pasmo pracy dla rodzaju podstawowego (podać kryterium oceny pasma pacy).

2. Wyznaczyć rozmiary linii koncentrycznej wypełnionej dielektrykiem o zadanych parametrach, posiadającej

wymaganą impedancję charakterystyczną.

3. Wyznaczyć długość elektryczną, przesunięcie fazy i opóźnienie wnoszone przez linię koncentryczną o zadanych

parametrach.

4. Wyznaczyć impedancję charakterystyczną linii dwuprzewodowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych.

5. Obliczyć impedancję charakterystyczną linii mikropaskowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych.

6. Wyznaczyć długość elektryczną i przesunięcie fazy wnoszone przez niesymetryczną linię paskową o zadanych

parametrach konstrukcyjnych.

7. Obliczyć impedancję wejściową linii transmisyjnej o zadanych parametrach, obciążonej impedancją o zadanej

wartości.

8. Obliczyć współczynnik odbicia i współczynnik fali stojącej jednowrotnika o zadanej impedancji wejściowej.

9. Obliczyć współczynnik odbicia i WFS wrót wejściowych linii transmisyjnej o zadanych parametrach,

zakończonej impedancją o zadanej wartości.

10. Metodą analityczną zaprojektować układ z transformatorem ćwierćfalowym przeznaczony do dopasowania

zadanej impedancji (rzeczywistej lub zespolonej).

11.Wykorzystując wykres Smith’a zaprojektować układ z transformatorem ćwierćfalowym przeznaczony do

dopasowania zadanej impedancji (rzeczywistej lub zespolonej).

12. Wykorzystując wykres Smith’a wyznaczyć dla zadanego jednowrotnika: impedancję (admitancję) wejściową,

współczynnik odbicia, WFS.

13. Wykorzystując wykres Smith’a znaleźć parametry linii transmisyjnej transformującej zadaną impedancję na

impedancję o zadanej wartości części rzeczywistej lub urojonej.

14. Wykorzystując wykres Smith’a wyznaczyć impedancję dołączoną na końcu znanej linii transmisyjnej jeżeli jest

podana impedancja wejściowa tej linii.

15. Wykorzystując wykres Smith’a zaprojektować układ ze strojnikiem równoległym (zwartym lub rozwartym)

przeznaczony do dopasowania zadanej impedancji do linii transmisyjnej o podanych parametrach.

background image

16. Wykorzystując wykres Smith’a wyznaczyć pasmo pracy układu dopasowującego ze strojnikiem równoległym

zwartym lub rozwartym.

17.Obliczyć wyrazy macierzy rozproszenia linii transmisyjnej o niezerowej długości, w środku której włączono

szeregowo impedancję o zadanych parametrach.

18.Obliczyć wyrazy macierzy rozproszenia linii transmisyjnej o niezerowej długości, w środku której włączono

równolegle impedancję o zadanych parametrach.

19. Obliczyć wyrazy macierzy rozproszenia rozgałęzienia trzech linii transmisyjnych.

20. Wykorzystując łańcuchową macierz rozproszenia obliczyć wyrazy macierzy rozproszenia kaskadowego

połączenia dwóch dwuwrotników opisanych macierzami rozproszenia.

21. Zaprojektować dzielnik mocy Wilkinson’a zapewniający rozdział mocy sygnałów w stosunku 3:1. Narysować

strukturę zaprojektowanego układu.

22. Zaprojektować dzielnik mocy Wilkinson’a zapewniający rozdział mocy sygnałów w stosunku 1:1. Narysować

strukturę zaprojektowanego układu.

23.Obliczyć transmitancję idealizowanego dzielnika mocy Wilkinson’a na częstotliwości f

o

oraz 1.5f

o

.

24.Obliczyć transmitancję idealizowanego dzielnika mocy Wilkinson’a na górnej (dolnej) częstotliwości pasma

pracy o zadanej f

o

i szerokości jednej oktawy.

25. Wykorzystując grafy przepływu sygnałów obliczyć transmitancję układu dwóch dzielników mocy Wilkinson’a

połączonych wrotami wzajemnie izolowanymi. Parametry dzielników mocy będą wyrażone za pomocą macierzy

rozproszenia.

26.Obliczyć stosunek rozdziału mocy we wrotach wyjściowych sprzęgacza zbliżeniowego na zadanej częstotliwości

(dane wejściowe: k, f

o

).

27.Obliczyć stosunek rozdziału mocy we wrotach wyjściowych sprzęgacza zbliżeniowego na górnej (dolnej)

częstotliwości pasma pracy o szerokości jednej oktawy (dane wejściowe: k, f

o

).

28. Wykorzystując wzór Mason’a obliczyć parametry S tandemowego połączenia dwóch sprzęgaczy kierunkowych o

zadanych macierzach rozproszenia.

29. Jakie parametry źródła sygnału i obciążenia mogą mieć wpływ na stabilność wzmacniacza? Wyznaczyć okręgi

stabilności zadanego tranzystora mikrofalowego i za pomocą wykresu Smith’a wskazać obszary parametrów

źródła sygnału i obciążenia, przy których wzmacniacz nie wzbudzi się.

30. Obliczyć skuteczne i dysponowane wzmocnienie mocy wzmacniacza zbudowanego przy użyciu elementu

aktywnego o zadanej macierzy rozproszenia.

31. Ocenić pod względem stabilności tranzystor o danej macierzy rozproszenia (podać kryteria oceny i obliczyć

wartości odpowiednich współczynników).

32. Zaprojektować filtr prototyp (dolnoprzepustowy) o parametrach: maksymalnie płaska charakterystyka

amplitudową, zadana liczba ogniw, zadana częstotliwość graniczna (- 3 dB), wykonanie w technice NLP.

Rozwiązanie powinno zawierać: schemat filtru, wartości elementów L i C, długości ścieżek tworzących quasi

skupione elementy L i C.

33.Zaprojektować filtr górnoprzepustowy o parametrach: maksymalnie płaska charakterystyka amplitudowa, zadana

liczba ogniw, zadana częstotliwość graniczna (- 3 dB), wykonanie w technice NLP. Rozwiązanie powinno

zawierać: schemat filtru, wartości elementów L i C, długości ścieżek tworzących quasi skupione elementy L i C.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zestawy zadań, rrz 04 22
Ostatni zestaw zadan z Rach
zestaw zadań
Zestaw zadan I Kalamajska solns p3
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU
Zestawy zadan(pytania), 4 polwekt
Fizyka - Zestaw zadan, od kogos z wilisia
Zestaw zadań rachunkowych - światło i budowa atomu, kl 1 fizyka
ZESTAW ZADAN finanse
zestaw zadań genetyka
zestaw-zadan-1, Fizyka liceum - rozszerzona
zestawy zadań przed egzaminem, fizyka - zestawy, przed egzaminem
kl III zestaw zadań VIII
kl III zestaw zadań IX
Zestawy zadań matma, Calki podwojne, dr Anna Barbaszewska-Wiśniowska

więcej podobnych podstron