finanse publiczne II cz1

background image

^

STUDIA EKSTERNISTYCZNE - ZAMIEJSCOWE SALE WYKŁADOWE

Finanse publiczne Grupa B

Część I - pytania wyboru TAK - NIE

N 1. Założenia polityki pieniężnej jako obowiązujące na dany rok ustanawia Sejm RP

poprawilam

T 2. Czy Minister Finansów ma obowiązek ogłaszania informacji o długu publicznym?

N. 3Czy dochody ze sprzedaży majątku państwowego powinny być włączane do budżetu

jako zwykłe dochody?

3. T 4. Głównym źródłem długu publicznego są emisje papierów wartościowych na

cele

finansowania deficytu budżetowego

N 5. Dług publiczny na okres dłuższy niż 1 rok - to dług długoterminowy

poprawiłam

T 6. Istnieje strategia zarządzania długiem publicznym

T 7. Podmioty zagraniczne nie mogą kupować papierów wartościowych na rynku

wewnętrznym

N 8. Środki publiczne mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie wydatków

budżetu państwa oraz budżetów samorządów terytorialnych

poprawiłam

Część Il-pytania wyboru JEDNEJ prawidłowej odpowiedzi z kilku alternatyw

1/ Jaki cel w obecnych warunkach jest najważniejszym celem strategicznym finansów

publicznych?

1. ograniczenie inflacji,

2. b) szybszy wzrost gospodarczy i ograniczenie bezrobocia,

3. stworzenie warunków do wymiany złotego na euro,

4. likwidacja deficytu.

2/ Który organ władzy - w świetle ustawy o NBP ~ ponosi główną odpowiedzialność za

politykę walutową?

a) NBP,

b) Rada Ministrów,

3. Wspólnie Rada Ministrów i NBP,

poprawiłam

4. Sejm.

3/ Jaki termin przystąpienia Polski do Unii Walutowej proponuje Narodowy Bank Polski?

1. w drugiej dekadzie XXI wieku,

2. jak najszybciej, c) w 2009

roku,*

3. w 2007 roku.

4/ Czy spadek wysokości wynagrodzenia zatrudnionych wywołany tzw. elastycznością

prawa o zatrudnieniu spowodował liczący się wzrost zatrudnienia?

1. tzw. uelastycznienie przepisów o zatrudnieniu nie wywołało liczącego się przyrostu

zatrudnienia

2. , b) ostatnio wzrasta powoli zatrudnienie, ale nie wyjaśniono przyczyn tego

zjawiska,

3. c) wdrożenie elastyczności prawa o zatrudnieniu spełniło swój cel,

4. d) brak jest wyników badań.

5/ Czy istnieją kraje, których składka członkowska jest wyższa od dotacji na pomoc

gospodarczą jaką dostają z Unii Europejskiej?

a) nie ma takich krajów,

b. jest 6 krajów na 25 krajów członkowskich, których składka jest wyższa od dotacji,

c.dotyczy to krajów najbogatszych,

d.dotyczy to krajów, które są członkami Unii od samego początku tj. blisko od 30 lat. 6/ 6

.Dlaczego w latach 2004-2006 była słabo wykorzystywana pomoc unijna w Polsce?

a) samorządy nie miały pieniędzy na wkład własny do inwestycji,

background image

b) była słaba aktywizacja samorządów, a ponadto było zbyt dużo biurokracji w Unii

Europejskiej co powodowało, iż oczekiwanie na decyzje Unii trwało nie tylko

miesiącami, ale czasem wręcz latami,

3. brak jest rządowej oceny przyczyn,

4. administracja polska nie doceniła wagi zagadnienia.

7/ Czy Unia Europejska przewiduje sankcje w wypadku, gdy strona polska nie będzie

realizowała terminowo i sprawnie programów inwestycyjnych za otrzymywane pomocowe

środki?

a) Unia przewiduje różne sankcje, ale nie jest jeszcze możliwe określenie zagrożeń w postaci

sankcji za zbyt powolny przebieg realizacji inwestycji, jest prawdopodobne, że UE będzie

ograniczała pomoc.

b.Polska wykonuje tylko 40-50% swych zobowiązań inwestycyjnych w zakresie ochrony

środowiska. To jest zagrożeniem ograniczenia dopływu środków, Grecja za to została ukarana

obniżeniem dotacji.

poprawiłam

c.niesprawny przebieg wykonawstwa inwestycji powoduje automatyczne straty środków

przewidzianych na refundację kosztów inwestycji,

d.nasila się duży ruch na rzecz wykorzystania środków unijnych. Można uniknąć zagrożeń.

8/ Czemu służą finanse publiczne? a)

utrzymywaniu państwa,

b) zabezpieczeniu rozwoju cywilizacyjnego, obronie narodowej, utrzymaniu porządku

publicznego, ochrony zdrowia, edukacji, ekologii,

3. zatrudnianiu ludności,

4. zaspokajaniu potrzeb socjalnych.

9/ Co oznacza pojęcie finanse publiczne?

1. środki pieniężne stanowiące własność publiczną,

2. gospodarkę środkami publicznymi,

3. instytucje finansowe o charakterze publicznym,

4. pieniądza państwowe.

10/ Czy polskie górne stawki podatkowe dla osób fizycznych (mierzone procentami do

przychodu) należą do najwyższych wśród krajów UE?

1. należą do najwyższych,

2. nie, polskie górne stawki podatkowe nie należą do najwyższych; tylko Finlandia ma

górne stawki niższe o 2 punkty niż polska, .

poprawiłam

_c} polskie stawki mogą być ocenione na tle europejskim jako umiarkowane,

3. nie wysokość stawek a częste ich zmiany są przedmiotem krytyki.

11/ Jaką część PKB przeznacza Unia Europejska na pomoc dla swoich krajów członkowskich?

1. 1,26% PKB na cele pomocy gospodarczej krajom członkowskim,

2. 1% PKB na cele pomocy krajom członkowskim,

3. nie ustalona jest wysokość udziału pomocy w PKB UE,

4. dąży do ograniczenia pomocy do wysokości równej 1% PKB.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse publiczne, Fiinanse publiczne II- wykłady, FINANSE PUBLICZNE II
Finanse publiczne II wykłady
Finanse publiczne, finanse publiczne II.moje, Podatek - pieniężne, przymusowe ogólne nieodpłatne i b
Finanse publiczne, Finanse publiczne II- test 1
z dziennych, FiR, Finanse Publiczne II
FINANSE PUBLICZNE II wykłady dr Bielawska
Finanse publiczne II test 2
Notatka II FiR, Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunkowość, Finanse publiczne R.Huterski
finanse - egzamin, II semestr, Sektor publiczny i finanse publiczne
B Funkcja redystrybucyjna, Finanse Publiczne, Wykład II
Finanse publiczne - ściąga II , Ogólna charakterystyka podstawowych kategorii wydatków

więcej podobnych podstron