BIOFIZYKA

background image

BIOFIZYKA

Dr hab.n.med. Andrzej Mysiak, profesor

nadzw.

Państwowa Wyższa szkoła Medyczna

w Opolu

background image

Biofizyka zajmuje się badaniem

funkcji organizmów żywych w

oparciu o prawa fizyki

background image

Homeostaza

Stałość środowiska wewnętrznego jest

jednym z najważniejszych celów dla

mechanizmów regulacji fizjologicznych

background image

Homeostaza

Regulacje fizjologiczne organizmów żywych

musza zapewniać odpowiedni dopływ substancji

i energii z zewnątrz, aby wyrównać ich zużycie

background image

Homeostaza

Regulowanie zachodzących przepływów

substancji i energii w celu utrzymania w

środowisku wewnętrznym stałych warunków dla

wielu zmiennych (Cannon)

background image

Homeostaza

Pętle sprzężeń zwrotnych

zapewniają utrzymywanie wielu

parametrów w ustalonych małych

przedziałach.

background image

Homeostaza

1. Przebieg dowolnego procesu fizycznego (dowolnej wielkości fizycznej),
stanowiącego nośnik informacji – sygnał

2. Układ w którym można wyróżnić sygnał wejściowy (x) i wyjściowy (y)
element

3. System (układ) jest zbiorem elementów komunikujacych się między
sobą (oddziaływujących na siebie) przez wymianę energii lub informacji,
który łącznie wykonuje pewną czynność

4. Systemy działając zmieniają się pod względem strukturalnym
(materialnym) – znajdują się w różnych stanach

5. Zachowanie systemu można uważać za łańcuch przekształceń jego
stanów.

6. Informacja jest to pewne odwzorowanie (zapis) stanu istniejącego
układu w pewnym obiekcie lub procesie fizycznym/chemicznym

7. Skończony ( przeliczalny) zbiór wyróżnionych (dyskretnych)
odwzorowujących dowolne stany innego układu jest nazywany zbiorem
znaków kodowych (alfabetem kodu)

background image

Homeostaza

8. Informacja a więc pewien zapis stanu elementów lub systemu ,
która jest przekazywana na zewnątrz systemu to wiadomość,

9. Układ w którym zachodzi przekazywanie wiadomości za pomocą
sygnału to kanał

10. Żródłem wiadomości jest obiekt wraz z elementem badającym

11. Im bardziej prawdopodobna jest wiadomość tym mniejsza mniejsza
ilość zawartej informacji

12. Źródło wysyłające wiadomości trudne do przewidzenia cechuje się
dużym stopniem nieokreśloności

13. Nieokreśloność stanu źródła nazywana jest entropia informacyjną.
Ilość informacji zmniejszająca ja to negentropia

background image

Układ regulacji ze

sprzężeniem zwrotnym

Sprzężenie zwrotne dodatnie

Sprzężenie zwrotne ujemne

background image

Typy regulacji pojedynczej

pętli

czynna

bierna – regulacja wewnętrzna
( np. zużycie substratu zwiększa
jego podaż )

background image

Sploty pętli regulacyjnych

krótkie

długie

background image

Struktura hierarchiczna

Realizowanie funkcji logicznych

background image

Oprócz struktury materialnej (analog hardware’u)
organizm zawiera
wpisana ( zapamiętaną informację) o innych
obiektach i możliwych działaniach ( analog
software’u)

background image

W górnych partiach hierachicznych struktury regulującej
działanie organizmu informacje są przenoszone na
dalsze odległości po aksonach neuronów w postaci
zakodowanej impulsami elektrycznymi

Im niżej w strukturze tym bardziej wykorzystane są
nośniki chemiczne

ostatnie piętrem hierarchii jest układ immunologiczny

background image

Cały układ regulacji, łącznie z CUN i układem
endokrynnym może zmieniać przepływy i
sygnały nastawcze (poziomy homeostazy)
jedynie w granicach dopuszczalnych przez
logikę struktury wyznaczonej genetycznie.

background image

ENTROPIA

II zasada termodynamiki

Układy posiadające dużą energię swobodną

zdolną do przekształcania się w pracę
mechaniczną , rozpraszają ja i dlatego są
układami dyspatywnymi (rozpraszającymi)

background image

ENTROPIA

Układ dyspatywny w miarę upływu
czasu przekształca się w mniej
uporządkowany o mniejszej
swobodnej energii

Prawo rozpraszania energii
wyjaśnia niemożliwość
skonstruowania maszyny typu
perpetuum mobile

background image

ENTROPIA

Nieuporządkowanie układu określa
się ilościowo wartością zwaną
entropią

background image

ENTROPIA

Rozpraszanie (dysypacja) energii i
nieuchronny wzrost entropii w
przyrodzie określa kierunek upływu
czasu, jego strzałkę skierowaną
tylko w jedna stronę: od przeszłości
do ku przyszłości

background image

ENTROPIA

Ewolucję biologiczną
charakteryzuje zwiększająca się
organizacja materii i zmniejszanie
entropii

background image

ENTROPIA

W pozornym dynamicznym
nieporządku kryje się w istocie
głębszy porządek i tajemnica życia

background image

ENTROPIA

Nieuporządkowane zachowanie jest
procesem twórczym, ponieważ w
przeciwieństwie do newtonowskich
zjawisk liniowych, tylko ono jest
zdolne do tworzenia nowości,
układów całkowicie nowych

Są to tzw. właściwości emergencyjne

background image

ENTROPIA

Żywe organizmy są strukturami
dyssypatywnymi, dalekimi od
równowagi termodynamicznej.

Charakteryzują się wysokim
stopniem złożoności i malejącą w
miarę rozwoju entropią

Są więc nietrwałe

background image

ENTROPIA

Struktury dyssypatywne to
spontanicznie się
samoorganizujące złozone
kompleksy powstające tylko w
stanach nierównowagi
termodynamicznej podczas
rozpraszania się (dyssypacji)
energii

background image

ENTROPIA

Spontaniczna samoorganizacja
materii dokonuje się tylko w
sytuacjach nierównowagi,
niestacjonarności
termodynamicznej określanej jako
stany nieustalone

background image

ENTROPIA

Stany nieustalone charakteryzują
się nieliniowymi fluktuacjami i
wahaniami poziomów
energetycznych, które nie rozbijają
jednak samoorganizującego się
złożonego układu, gdyż
przeciwdziałają temu wewnętrzne
regulacyjne sprzężenia zwrotne

background image

ENTROPIA

Żywy organizm nie mógłby nigdy
powstać ani adaptować się do
środowiska, gdyby nie wykazywał
pewnego stopnia fluktuacji i
nieregularności – pozornego
nieporządku

background image

ENTROPIA

Nieregularności i pozorna
przypadkowość zachodzą według
pewnych reguł.

Matematyczne modele takiego
zachowania stowrzono dzieki powstamiu
nowego działu matematyki – chaosu
deterministycznego

background image

ENTROPIA

background image

ENTROPIA

Bez powolnego przyrostu entropii
w otaczającym środowisku nie
mogłyby się wyłaniać wysoko
zorganizowane struktury
dysypatywne, które zgodnie z II
zasadą termodynamiki, maja swój
początek, a tym samy przeszłość

background image

ENTROPIA

Jak długo regulacje fizjologiczne
przeciwstawiają się skutecznie
niwelującemu działaniu II prawa
termodynamiki i chronią złożoność,
tak długo organizm żyje

background image

ENTROPIA

Równowaga termodynamiczna
oznacza maksymalna entropię,
rozpad zorganizowanej całości na
elementy proste , nie powiązane
czynnościowo ze sobą – życie
organizmu dobiega końca

background image

ENTROPIA

Stopniowo narastające wyciszenie
nieregularności, aż do ich
całkowitego „uspokojenia” jest
spokojem śmierci

background image

ENTROPIA

W tym momencie organizm ginie
jako całość biologiczna chociaż
jeszcze przez pewien czas
utrzymują się czynności
poszczególnych narządów czy
komórek

background image

ENTROPIA

Śmierć można zdefiniować jako
nieuniknione zwycięstwo II zasady
termodynamiki nad życiem, czyli
nad mechanizmami fizjologicznymi
utrzymującymi i regulującymi
złożoność organizmu, jego
homeostazę i homeodynamikę


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biofiza cw 31
Biofizyka 4
Biochemia z biofizyką Seminarium 2
Biofizyka 3 0809
biofizyka wyklad 09
Biofizyka komórki II Propagacja impulsu
biofizyka wyklad 04
7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]
biofizyka 11 09 10
Biofizyka kontrolka do cw nr 20
BIOFIZYCZNE MONITOROWANIE CIAZY Nieznany (2)
Biofizyka egzamin pytania teoretyczne
Podstawy fizyki z elementami biofizyki mat 02d
zagadnienia A, II lek, biofizyka
ZESTAWY , Studia, biofizyka
234, Biofizyka, Opracowanie

więcej podobnych podstron