Służba BHP

background image

ZADANIA I UPRAWNIENIA

SŁUŻBY BHP

ZADANIA I UPRAWNIENIA

SŁUŻBY BHP

background image

Nowelizacja z dnia 2 listopada 2004 r.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadziła
szereg zmian do działalności tej służby.
(Dz.U. nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r. nr
246, poz. 2468 + zm. Dz.U. z 2005 r. nr 117,
poz. 986)

Najważniejsze dotyczą wymagań
kwalifikacyjnych stawianych inspektorom
BHP

background image

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych w

służbach BHP

Stanowisko

Wykształcenie

Staż pracy

w służbach

BHP

*

w latach

INSPEKTROR

ds. BHP

Zawód technika BHP

0

STARSZY

INSPRKTOR

ds. BHP

Zawód technika BHP

3

Wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp

0

Studia podyplomowe w zakresie BHP

0

SPECJALISTA

ds. BHP

Wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp

0

Studia podyplomowe w zakresie BHP

1

STARSZY

SPECJALISTA

*

ds. BHP

Wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp

0

Studia podyplomowe w zakresie BHP

3

GŁÓWNY

SPECJALISTA

ds. BHP

Wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP

0

Studia podyplomowe w zakresie BHP

5

background image

Wymagania dla osób zatrudnionych w służbach BHP

Struktura komórki

Wymaganie

Pracownik zatrudniony w

jednoosobowej komórce

STARSZY INSPEKTOR

ds. BHP

Pracownik kierujący

wieloosobową komórką

organizacyjną

SPECJALISTA

ds. BHP

Osoba wykonująca zadania

spoza zakładu pracy
(art. 237

11

§ 2 K.p.)

SPECJALISTA ds. BHP

Osoba, która była zatrudniona na stanowisku
inspektora pracy w PIP przez okres co najmniej 5 lat

background image

UWAGA:

Pracownik zatrudniony przy innej pracy,
któremu pracodawca powierzył wykonywanie
zadań służby bhp zgodnie z art. 237

11

§ 1 K.p.,

powinien spełniać wymagania określone dla
Inspektora ds. BHP

background image

Zgodnie z art. 237

11

K.p., pracodawca

zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma
obowiązek utworzyć służbę bezpieczeństwa i
higieny pracy

background image

Służba BHP

Liczba zatrudnionych

pracowników

xxx

Pracodawca

zatrudniający

do 100

pracowników

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne
do wykonywania zadań służby BHP jeżeli zatrudnia:
- do 10 pracowników
- zatrudnia do 20 pracowników, a jego działalność ma
ustaloną nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka
(patrz Ustawa Wypadkowa)

Pracodawca powierza wykonywanie zadań służby BHP
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

W przypadku braku kompetentnych pracowników,
pracodawca powierza wykonywanie zadań służby BHP
specjalistom spoza zakładu pracy

Pracodawca

zatrudniający

więcej niż 100

pracowników

Pracodawca tworzy służbę BHP

background image

Służbę BHP powinna stanowić wyodrębniona
komórka organizacyjną jednoosobowa lub
wieloosobowa.

Liczbę pracowników służby BHP ustala
pracodawca, biorąc pod uwagę:

stan zatrudnienia

występujące w zakładzie warunki pracy i

związane
z nimi zagrożenia zawodowe

uciążliwości pracy

background image

UWAGA:

Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy

U pracodawcy będącego jednostką
organizacyjną, służba BHP podlega
bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką
lub osobie wchodzącej
w skład Zarządu

background image

Przepis art. 31 § 1 K.p. nie daje podstawy do
podporządkowania służby bezpieczeństwa i
higieny pracy osobie wchodzącej w skład
organu zarządzającego

(Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 1998 r., sygn. II SA 1411/97)

background image

UWAGA:

Pracodawca zatrudniający ponad 600
pracowników, jest zobowiązany zatrudnić w
pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1
pracownika służby BHP
na każdych pracowników

background image

Nowelizacja z dnia 2 listopada 2004 r.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy wprowadziła szereg zmian do działalności tej
służby

(Dz.U. nr 109,

poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468
+ Dz.U. z 2004 r. nr 117, poz. 986)

Najważniejsze dotyczą wymagań
kwalifikacyjnych stawianych inspektorom
BHP

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

1.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
stanowisk pracy, na których zatrudnione są kobiety

w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani,
niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę
zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby
fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż
stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

2.

Bieżące informowanie pracodawcy o

stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych
zagrożeń

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

3.

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy,

co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycję przedsięwzięć technicznych i
organizacyjnych mających na celu zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz
poprawę warunków pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

4.

Udział w opracowywaniu planów modernizacji i

rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie
propozycji dotyczących uwzględniania w tych
planach rozwiązań techniczno- organizacyjnych
zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

5.

Udział w ocenie założeń i dokumentacji

dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego
części,
a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie
wniosków dotyczących uwzględniania wymagań
bezpieczeństwa
i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

6.

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo

budowanych lub przebudowywanych obiektów
budowlanych albo ich części, w których przewiduje
się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych
oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki
pracy
i bezpieczeństwo pracowników

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

7.

Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań

bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych
oraz nowo wprowadzanych procesach
produkcyjnych

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

8.

Przedstawianie pracodawcy wniosków

dotyczących zachowania wymagań ergonomii na
stanowiskach pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

9.

Udział w opracowywaniu zakładowych układów

zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń,
regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustaleniu
zadań osób kierujących pracownikami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

10.

Opiniowanie szczegółowych instrukcji

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

11.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn

wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i
okoliczności tych wypadków
oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także
kontrola realizacji tych wniosków

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

12.

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie

i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób
zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów
czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

13.

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

14.

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka

zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

15.

Doradztwo w zakresie organizacji i metody

pracy
na stanowiskach pracy, na których występują
czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub
warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

16.

Współpraca z właściwymi komórkami

organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w
zakresie organizowania
i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej
nowo zatrudnionych pracowników

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

17.

Współpraca z laboratoriami upoważnionymi,

zgodnie
z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
lub warunków uciążliwych, występujących w
środowisku pracy, w zakresie organizowania tych
badań i pomiarów oraz sposobów ochrony
pracowników przed tymi czynnikami lub
warunkami

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

18.

Współpraca z laboratoriami i innymi

jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu
środowiska naturalnego, działającymi w systemie
państwowego monitoringu środowiska,
określonego w odrębnych przepisach

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

19.

Współdziałanie z lekarzem sprawującym

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych
badań lekarskich pracowników

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

20.

Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy

oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
przy:

-

podejmowaniu przez nie działań mających na

celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa
i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym
w odrębnych przepisach,

-

podejmowanych rzez pracodawcę przedsięwzięć

mających na celu poprawę warunków pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

21.

Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych
zakładowych komisji zajmujących się problematyką
bhp,
w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
i wypadkom przy pracy

background image

Do zakresu działania służby BHP należy:

22.

Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu

pracy rożnych form popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii

background image

UWAGA:

Rada Ministrów zastrzegła, że służba BHP
nie może być obciążana innymi zadaniami niż
wyżej wymienione

(z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy
innej pracy, którym pracodawca powierzył
wykonywanie zadań tej służby)

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

1.

Przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa

i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów
oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy
i w każdym innym miejscu wykonywania pracy

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

2.

Występowania do osób kierujących

pracownikami
z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń
wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz
uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

3.

Występowania do pracodawcy z wnioskami

o nagrodzenie pracowników wyróżniających się
w działalności na rzecz poprawy warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

4.

Występowania do pracodawcy o zastosowanie

kar porządkowych w stosunku do pracowników
odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

5.

Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyn

lub innego urządzenia technicznego w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia pracownika albo innych osób

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

6.

Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika

zatrudnionego przy pracy wzbronionej

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

7.

Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika,

który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych
osób

background image

Służba BHP jest uprawniona do:

8.

Wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne

wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego
części
lub w innym miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę
do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
pracowników albo innych osób

background image

W celu realizacji zadań służby BHP
pracodawca jest obowiązany udostępniać
służbie BHP informacje mogące wywierać
wpływ na bezpieczeństwo
i ochronę zdrowia pracowników, w
szczególności dotyczące:

1.

Stanu środowiska pracy, w tym wyników badań

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy

background image

W celu realizacji zadań służby BHP
pracodawca jest obowiązany udostępniać
służbie BHP informacje mogące wywierać
wpływ na bezpieczeństwo
i ochronę zdrowia pracowników, w
szczególności dotyczące:

2.

Zastosowanych dotychczas środków,

w tym technicznych i organizacyjnych,
zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub życia
pracowników
w odniesieniu zarówno do całego zakładu,
jak i do poszczególnych stanowisk pracy

background image

W celu realizacji zadań służby BHP
pracodawca jest obowiązany udostępniać
służbie BHP informacje mogące wywierać
wpływ na bezpieczeństwo
i ochronę zdrowia pracowników, w
szczególności dotyczące:

3.

Środków przewidzianych w razie potrzeby do

udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i
ewakuacji pracowników

background image

Cechy Inspektora BHP

FACHOWOŚĆ

BEZSTRONNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

SYSTEMATYCZNOŚĆ


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dokumentowanie spraw bhp3, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp, lolo, WSB, Służba BHP
Dokumentowanie spraw bhp, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
BBP0392 SLUZBA BHP ORGANIZACJA I DZIALANIE id 8191 (2)
SŁUŻBA BHP - DEFINICJA, BECHAPOWIEC
ROZPORZADZENIE -Sluzba BHP, UTP, BHP - materiały do nauki na egzamin UTP
słuzba bhp, BHP, Różne
AGH Służba BHP PIP
Służba bhp zasady działania
SŁUŻBA BHP - CIOP, BECHAPOWIEC
służba BHP, Służba BHP
Wykaz Obowiązujące dokumenty Bhp w zakładzie, Służba-Bhp, Dokumentowanie spraw bhp
SŁUZBA BHP - USTAWA, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP(1), BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP, BECHAPOWIEC

więcej podobnych podstron