mechanik precyzyjny 731[03] z2 04 n

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


MINISTERSTWO EDUKACJI

NARODOWEJ

Regina Mroczek

Wykonywanie

napraw

i

regulacji

mechanizmów

precyzyjnych731[03].Z2.04


Poradnik dla nauczyciela

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

1

Recenzenci:
mgr inż. Bożenna Kuligowska
mgr inż. Michał SylwestrzakOpracowanie redakcyjne:
mgr inż. Regina MroczekKonsultacja:

mgr inż. Andrzej Zych
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej731[03].Z2.04

„Wykonywanie napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych” zawartego w modułowym
programie nauczania dla zawodu mechanik precyzyjny 731[03].


Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

2

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

3

2. Wymagania wstepne

6

3. Cele kształcenia

7

4. Przykładowe scenariusze zajęć

8

5. Ćwiczenia

12

5.2. Ocena jakości napraw mechanizmów precyzyjnych i dokumentacja serwisowa 13

5.2.1. Ćwiczenia

13

5.3. Narzędzia i przyrządy oraz zakres demontażu do naprawy i regulacja

mechanizmów precyzyjnych

14

5.3.1. Ćwiczenia

14

5.4. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez wymianę części

16

5.4.1. Ćwiczenia

16

5.5. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez usunięcie uszkodzenia

17

5.5.1. Ćwiczenia

17

5.6. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez regenerację lub dorobienie części 18

5.6.1. Ćwiczenia

18

6. Ewaluacja osiągnięć ucznia

19

7. Literatura

29
background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

3

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu

zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie mechanik precyzyjny.

W poradniku zamieszczono:

– wymagania wstępne - wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane,

aby bez problemów mógł korzystać z poradnika,

– cele kształcenia - wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy

z poradnikiem,

– przykładowe scenariusze zajęć,
– przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania-

uczenia się oraz środkami dydaktycznymi,

– ewaluację osiągnięć ucznia - przykładowe narzędzia pomiaru dydaktycznego,
– wykaz literatury, z jakiej mogą korzystać uczniowie podczas nauki.

W poradniku dla ucznia zostały omówione zagadnienia w sposób bardzo ogólny.

Przedstawiono treści, opisano umiejętności, które uczeń powinien sobie przyswoić. By uczeń
mógł w pełni zrozumieć i przyswoić materiał nauczania, niezbędna jest jego praca z literaturą.
Nauczyciel powinien być przewodnikiem dla ucznia, wskazując mu materiały i źródła,
z których może uzyskać najświeższe informacje dotyczące zagadnień, które obejmuje ta
jednostka modułowa.

Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami

ze szczególnym uwzględnieniem metod nauczania – uczenia się:
– samokształcenia kierowanego,
– ćwiczeń,
– metody projektów,
– tekstu przewodniego.

Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane począwszy od pracy

jednolitej po pracę grupową jednolitą i zróżnicowaną, aż po indywidualną pracę ucznia.


Zaleca się również podanie wymagań edukacyjnych w takiej formie, aby łatwo było

zidentyfikować cele z poszczególnymi tematami. W poradniku podano dwa przykładowe
scenariusze zajęć. W pierwszym metodą wiodąca jest ćwiczenie przedmiotowe, w drugim
pokaz.


Pomocne mogą się okazać zamieszczone w końcu każdego podrozdziału w poradniku dla

ucznia pytania sprawdzające, które uczeń może wykorzystywać w dwojaki sposób,
a mianowicie:
– zapoznać się z pytaniami przed rozpoczęciem pracy z materiałem określonym

w podrozdziale; uczeń zapozna się w tym momencie z wymaganiami i dążyć będzie do
osiągnięcia celu, jakim jest odpowiedź na pytania,

– zapoznać się z zawartymi pytaniami po zakończeniu pracy z danym podrozdziałem;

pytania te stanowić będą kontrolę stanu gotowości przejścia do wykonywania ćwiczeń.

W każdej z podanych metod prowadzenia zajęć istotną rolę odgrywają ćwiczenia, które

mają za zadanie:
– uzupełnienie informacji o podzespołach elektrycznych i elektronicznych,
– utrwalenie wiadomości o poznanych elementach,
– prezentację przykładowych zastosowań danych elementów.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

4

W ćwiczeniach realizowanych w formie zadań praktycznych założono, że w trakcie

realizacji ich uczeń powinien:
– zaplanować proces rozwiązania zadania,
– narysować szkic, rysunek techniczny detalu przedstawionego w opisie zadania, posiłkując

się literaturą przedstawioną w wykazie,

– dobrać materiały, osprzęt i narzędzia do wykonania montażu,
– wykonać zadanie,
– dokonać prezentacji.


Wskazane jest przeprowadzanie instruktaży przed każdymi zajęciami oraz przed

wykonywaniem ćwiczeń. Zaleca się również, by nakłaniać uczniów do korzystania z pomocy
koleżeńskiej.

Zaleca się dobór dla uczniów takich ćwiczeń, które rozwijać będą te umiejętności,

których nabycie nastręcza uczniom najwięcej problemów.


Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń uczeń przystępuje do sprawdzenia poziomu

swoich postępów, odpowiadając na pytania zawarte w podrozdziale „Sprawdzian postępów”.
Uczeń powinien w tym celu samodzielnie:
– przeczytać pytania i udzielić na nie odpowiedzi.
– zakreślić odpowiedź, wstawiając X w odpowiednim polu.

Zestawy stanowią propozycję narzędzi pomiaru dydaktycznego, z których można

skorzystać w celu przeprowadzenia badań lub w celu opracowania innych narzędzi. Wybór
należy do nauczyciela.

Wskazówki do realizacji

W trakcie zajęć należy zwrócić uwagę na konieczność wykorzystania elementów

mechanicznych w budowie urządzeń elektrycznych, podkreślić różnorodność stosowanych
elementów oraz wskazać ich przeznaczenie.

Istotnym elementem jest wyrobienie świadomości, że jakość montażu elementów

mechanicznych ma istotne znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa oraz żywotności
urządzenia.

Miłej pracy dydaktycznej z uczniami z zastosowaniem opracowanych materiałów.background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

5

Schemat układu jednostek modułowych


731[03].Z2

Eksploatacja maszyn, urządzeń

i przyrządów pomiarowych

731[03].Z2.01

Organizowanie stanowiska pracy

731[03].Z2.02

Obsługiwanie maszyn i urządzeń

precyzyjnych

731[03].Z2.03

Diagnozowanie przyczyn

nieprawidłowej pracy maszyn i

urządzeń precyzyjnych

731[03].Z2.04

Wykonywanie napraw i regulacji

mechanizmów precyzyjnych

731[03].Z2.05

Wykonywanie napraw i regulacji

maszyn precyzyjnych

731[03].Z2.06

Wykonywanie napraw i regulacji

przyrządów pomiarowych

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

6

2.WYMAGANIA WSTĘPNE


Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:

określać zadanie diagnostyki technicznej,

rozróżniać parametry i symptomy diagnostyczne,

charakteryzować metody badań diagnostycznych maszyn i urządzeń precyzyjnych,

określać czynności w procesie diagnozowania,

dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do badań diagnostycznych maszyn i urządzeń
precyzyjnych,

identyfikować uszkodzenia oraz wady maszyn i urządzeń precyzyjnych,

stosować przepisy bhp w czasie badań.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

7

3. CELE KSZTAŁCENIA


W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:

zastosować przepisy bhp i ochrony środowiska naturalnego podczas wykonywania prac
związanych z naprawą,

scharakteryzować sposoby naprawy mechanizmów precyzyjnych,

rozróżnić etapy procesu naprawczego mechanizmów precyzyjnych,

rozróżnić narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy i regulacji,

dobrać narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywania naprawy zdiagnozowanego
uszkodzenia mechanizmu precyzyjnego

wykonać demontaż mechanizmu w zakresie niezbędnym do wykonania naprawy
zdiagnozowanego uszkodzenia,

wykonać naprawę przez dorobienie uszkodzonego elementu mechanizmu precyzyjnego,

wykonać naprawę przez usunięcie uszkodzenia elementu mechanizmu precyzyjnego,

wykonać naprawę przez wymianę części mechanizmu precyzyjnego,

wykonać montaż mechanizmu precyzyjnego po naprawie,

dobrać sposób konserwacji mechanizmów precyzyjnych,

wykonać konserwację mechanizmu precyzyjnego,

sprawdzić jakość naprawy mechanizmu precyzyjnego,

wskazać sposób magazynowania mechanizmu precyzyjnego po naprawie,

posłużyć się dokumentacją serwisową.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

8

4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1.


Osoba prowadząca: .........................................................................................
Modułowy program nauczania: Mechanik precyzyjny 731[03].
Moduł: Eksploatacja maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych 731[03].Z2.
Jednostka modułowa: Wykonywanie napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych

731[03].Z2.04.

Temat: Procedura napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych

Cel główny: opanowanie procedury napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi:

wymienić etapy procedury napraw mechanizmów precyzyjnych,

opracować procedurę napraw z gotowych nieuporządkowanych etapów,

uzasadnić, jakie znaczenie ma zachowanie kolejności czynności w procedurze, napraw
i regulacji mechanizmów precyzyjnych dla skuteczności tych napraw.

Metody nauczania–uczenia się:

praca z wykorzystaniem literatury zawodowej, podręczników, norm, instrukcji,
poradników i pozatekstowych źródeł informacji,

ćwiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne: praca indywidualna i zespołowa.

Czas trwania zajęć: 135 minut

Przebieg zajęć:

Część zajęć

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Środki

dydaktyczne

Część
organizacyjna

Wykonuje

czynności

organizacyjne

Przygotowuje się do
zajęć

Część wstępna

– podaje temat, cele

zajęć,

– wyjaśnia organizację

lekcji,

– wprowadza do tematu,

– zapisuje temat

w zeszycie

– foliogram

z celami zajęć,
rzutnik pisma
lub rzutnik
multimedialny
z osprzętem,

Część główna

1. Praca nad
materiałem
nauczania

– poleca zapoznanie się

z treścią materiału
nauczania i dokonanie
pisemnej odpowiedzi
w zeszytach na
pytania sprawdzające
znajdujące się
w poradniku dla
ucznia,

– słucha poleceń,
– pyta w razie

wątpliwości,– realizuje zadanie

indywidualnie,

– poradnik dla

ucznia,

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

9

ucznia,

– nadzoruje pracę,

wyjaśnia wątpliwości,

– sprawdza efekty

i podsumowuje pracę
uczniów– odnosi się do

efektów swojej
pracy,

2. Praca nad
ćwiczeniem 1.

– poleca wykonanie

ćwiczenia 1
z poradnika dla
ucznia,

– dzieli na trzyosobowe

grupy, wyjaśnia
wątpliwości, rozdaje
materiały,

– nadzoruje pracę,

wyjaśnia wątpliwości,

– prowadzi dyskusję

i podsumowuje.

– przygotowuje się

do realizacji
ćwiczenia,
– realizuje zadanie,


– prezentuje wyniki

i dyskutuje nad
nimi,

– poradnik dla

ucznia,
– przygotowane

źródła
informacji,

Część
podsumowująca

– poleca wykonanie

sprawdzianu postępów

– podsumowuje zajęcia,

– podaje zadanie

domowe: zbierz
argumenty na rzecz
przestrzegania
procedury napraw i
regulacji w zeszycie,

– podaje temat oraz

zakres zajęć
następnych,

– realizuje

sprawdzian
postępów,

– odnosi się do

efektów pracy na
zajęciach,

– zadaje pytania

odnośnie zadania
domowego,

– zapisuje temat

zajęć następnych,

– poradnik dla

ucznia,

– zeszyt,

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

10

Scenariusz zajęć 2


Osoba prowadząca: .........................................................................................
Modułowy program nauczania: Mechanik precyzyjny731[03].
Moduł: Eksploatacja maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych731[03].Z2.
Jednostka modułowa: Wykonywanie napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych

731[03].Z2.04.

Temat: Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez wymianę części

Cel ogólny: kształtowanie umiejętność wykonania naprawy przez wymianę części,

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:

wyjaśnić, na czym polega naprawa przez wymianę części,

wskazać, w jakich sytuacjach naprawia się mechanizm precyzyjny przez wymianę części,

wymienić, które etapy procedury obowiązują przy naprawie przez wymianę części,

określić, jakich zasad należy przestrzegać przy naprawie przez wymianę części,

naprawić mechanizmy przez wymianę części zgodnie z procedurą napraw,

wykonać konserwację przy wymianie części,

oceniać jakość naprawy przez wymianę części,

przygotować mechanizm po naprawie do odbioru lub magazynowania,

skorzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej,

zastosować zasady i środki bhp przy naprawie mechanizmów przez wymianę części.


Metody nauczania–uczenia się:

praca z wykorzystaniem literatury zawodowej, podręczników, norm, instrukcji,
poradników i pozatekstowych źródeł informacji,

ćwiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne: praca indywidualna i zespołowa.

Czas trwania zajęć :180-270 minut

Przebieg zajęć:
1. Instruktaż wstępny:

– sprawdzenie obecności,
– przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny,
– przedstawienie przebiegu zajęć,
– podanie tematu zajęć i jego celów,
– podanie kryteriów oceniania.

2. Instruktaż bieżący:

praca ucznia z poradnikiem,

nadzorowanie pracy uczniów z poradnikiem,

sprawdzenie odpowiedzi na pytania sprawdzające,

wykonanie ćwiczenia 1 z części 4.4.1 poradnika dla ucznia,

udzielenie dodatkowych wyjaśnień i wydanie poleceń,

sprawdzenie, czy uczniowie wykonali polecenia a w szczególności z zakresu
stosowania zasad bhp,

wykonanie zadań ćwiczenia dla innych części mechanizmów precyzyjnych
wskazanych przez nauczyciela,

prezentuje wyniki zrealizowanego zadania, omawia jego efekty,

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

11

omawia rezultaty i jakość wykonanej naprawy,

przeprowadzenie dyskusji nad powstałymi problemami podczas realizacji
zadania,

omówienie przebiegu ćwiczenia i wskazanie jak uniknąć błędów.

3.Instruktaż końcowy:

wykonanie sprawdzianu postępów,

podsumowanie zajęć,

wskazać na najlepszy zespół realizujący zadanie,

omówienie ćwiczenia zrealizowanego przez wszystkie zespoły,

zwrócenie uwagi na popełnione błędy,

wystawienie ocen,

uporządkowanie stanowisk naprawczych,

podanie tematu i zakresu następnych zajęć.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

12

5. ĆWICZENIA


5.1. Procedura napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych


5.1.1. Ćwiczenia


Ćwiczenie 1

Mając podane etapy procedury napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych określ

prawidłową kolejność czynności.


Wskazówki do realizacji
Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie pracowni do pracy z różnymi źródłami

informacji i z możliwością powieszenia plakatów.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) z rozsypanki etapów procedury napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych ułożyć

prawidłową kolejność tych czynności,

2) porównać swoją propozycję z procedurą przygotowaną przez nauczyciela,
3) przedyskutować z resztą grupy i nauczycielem różnice,
4) ocenić znaczenie kolejności etapów dla skuteczności napraw i regulacji mechanizmów

precyzyjnych,

5) wykonać zadanie w zespole trzyosobowym.


Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

zeszyt,

rozsypanka z etapami procedury napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych,

arkusze papieru formatu A0,

flamastry,

środek do mocowania plakatów na tablicy,

długopis,

literatura i inne źródła informacji.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

13

5.2.

Ocena

jakości

napraw

mechanizmów

precyzyjnych

i dokumentacja serwisowa


5.2.1. Ćwiczenia


Ćwiczenie 1

Dokonaj oceny jakości naprawy mechanizmu według kryteriów przygotowanych przez

nauczyciela. Dokonaj stosownych wpisów do dokumentacji serwisowej naprawionego
mechanizmu. Ćwiczenie powtórz dla różnych mechanizmów i sposobów naprawy. Zachowaj
przepisy bhp.


Wskazówki do realizacji
Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie różnych naprawionych mechanizmów,

a kryteriów oceny ich jakości - na piśmie. Niezbędna będzie także dokumentacja serwisowa.
Ćwiczenie wymaga dużej samodzielności ucznia, ale ważne jest także, by mógł skorzystać
z rad nauczyciela. Jednak rady i pomoc nie mogą być wyręczaniem uczniów. Przed
przystąpieniem uczniów do pracy należy przedyskutować z nimi konieczność przestrzegania
przepisów bhp.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) ocenić jakość naprawy mechanizmu według kryteriów przygotowanych przez

nauczyciela,

2) dokonać stosownych wpisów do dokumentacji serwisowej naprawionego mechanizmu,
3) ćwiczenie powtórzyć dla różnych mechanizmów i sposobów naprawy,
4) porównać swoją ocenę z oceną kolegów i nauczyciela,
5) zachować przepisy bhp.


Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

zeszyt,

długopis,

opis kryteriów jakości ocenianych mechanizmów,

mechanizmy do oceny jakości naprawy,

dokumentacja serwisowa mechanizmu,

środki i przepisy bhp.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

14

5.3. Narzędzia i przyrządy oraz zakres demontażu do naprawy

i regulacja mechanizmów precyzyjnych

5.3.1. Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Z pomocą tekstu przewodniego dobierz i przygotuj narzędzia i przyrządy do

przeprowadzenia naprawy. Przeanalizuj najpierw budowę i zasadę działania narzędzi
i przyrządów. Skorzystaj z rad i doświadczenia nauczyciela. Zachowaj przepisy bhp.


Wskazówki do realizacji
W ćwiczeniu tym uczeń ma nauczyć się dobierania i przygotowania do pracy narzędzi

i przyrządów służących do przeprowadzenia naprawy. Należy zatem przygotować stanowisko
naprawcze wyposażone w odpowiednie narzędzia i przyrządy, w tym przyrządy pomiarowe.
Niezbędna będzie dokumentacja techniczno-ruchowa tych narzędzi i przyrządów. Do
realizacji zajęć należy przygotować tekst przewodni, który pomoże uczniowi w pracy nad tym
zadaniem. Tekst powinien zawierać opisy sytuacji naprawczych (można wykorzystać studium
przypadku). Tekst ten można wykorzystać także w następnym ćwiczeniu, wówczas należy
przewidzieć to w tekście przewodnim.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) przeanalizować budowę i zasadę działania narzędzi i przyrządów,
2) z pomocą tekstu przewodniego dobrać i przygotować narzędzia i przyrządy do

przeprowadzenia naprawy,

3) skonsultować wykonanie ćwiczenia z nauczycielem,
4) dokonać oceny przeprowadzonej naprawy,
5) zachować przepisy bhp.


Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

narzędzia i przyrządy do naprawy i regulacji mechanizmów precyzyjnych,

tekst przewodni przygotowany przez nauczyciela,

dokumentacja techniczna,

literatura i inne źródła informacji,

środki i przepisy bhp.


Ćwiczenie 2

Na podstawie opisów przykładowych napraw przygotowanych przez nauczyciela określ

zakres demontażu i zaproponuj odpowiednią konserwację. Zastanów się nad przyczynami
ewentualnych błędów i zaplanuj ich uniknięcie. Opisz zasady i środki bhp niezbędne przy
demontażu.
background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

15

Wskazówki do realizacji:
W ćwiczeniu tym uczeń ma nauczyć się określania zakresu demontażu niezbędnego do

przeprowadzenia naprawy i rodzaju konserwacji jej towarzyszącej. Należy zatem
przygotować odpowiednie opisy sytuacji naprawczych – na przykład tekst przewodni
zawierający między innymi studium przypadków (można wykorzystać tekst przewodni
z poprzedniego ćwiczenia). Należy także przygotować opisy zakresów demontażu
i konserwacji dla poszczególnych przypadków, by uczeń mógł porównać swoje propozycje
z prawidłowymi i mógł dyskutować błędy. Opisy te uczeń otrzymuje dopiero po wykonaniu
zadania samodzielnie. Niezbędna będzie dokumentacja techniczna mechanizmów.

Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) na podstawie opisów przykładowych napraw przygotowanych przez nauczyciela określić

zakres demontażu,

2) zaproponować odpowiednią konserwację,
3) zadanie wykonać w zeszycie,
4) porównać swoje propozycje z rozwiązaniami nauczyciela,
5) wskazać przyczyny ewentualnych błędów,
6) zaplanować ich uniknięcie w postaci wskazówek,
7) opisać zasady i środki bhp niezbędne przy demontażu.


Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

opisy napraw przygotowane przez nauczyciela,

opisy zakresu demontażu i konserwacji do opisanych napraw, przygotowane przez
nauczyciela (uczeń otrzyma po wykonaniu zadania samodzielnie),

dokumentacja techniczna,

literatura i inne źródła informacji,

przepisy bhp.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

16

5.4. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez wymianę części


5.4.1. Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napraw niesprawny mechanizm precyzyjny przez wymianę części. Dokonaj naprawy

postępując zgodnie z procedurą napraw. Uzasadnij, dlaczego tak właśnie powinien być
naprawiony mechanizm.


Wskazówki do realizacji
W ćwiczeniu tym uczeń ma nauczyć się wykonywania napraw z wykorzystaniem

wymiany części, przechodząc przez całą procedurę napraw. Należy zatem przygotować
odpowiednie mechanizmy z uszkodzeniami wymagającymi wymiany części (mechanizmy
przygotowane do naprawy powinny być różnego rodzaju, by uczeń miał do czynienia
z różnymi sytuacjami i przypadkami naprawczymi). Uczeń powinien uzasadnić za każdym
razem, dlaczego wybrał taki sposób naprawy. Podobnie powinien uzasadnić inne czynności
towarzyszące naprawie. Niezbędna będzie dokumentacja techniczna mechanizmów.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) przeanalizować procedurę napraw i dokumentację techniczną mechanizmu,
2) naprawić niesprawny mechanizm precyzyjny przez wymianę części,
3) uzasadnić, dlaczego tak właśnie powinien być naprawiony mechanizm,
4) przygotować naprawioną część do odbioru lub magazynowania,
5) skonsultować naprawę i przygotowanie do magazynowania z nauczycielem,
6) powtórzyć ćwiczenie dla różnych mechanizmów, za każdym razem zachować zasady

i przepisy bhp.


Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

niesprawne mechanizmy,

stanowisko naprawcze wyposażone w niezbędne narzędzia i przyrządy,

części zamienne,

dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń zawierających mechanizm precyzyjny,

literatura i inne źródła informacji,

środki i przepisy bhp.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

17

5.5. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez usunięcie

uszkodzenia

5.5.1. Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napraw niesprawny mechanizm precyzyjny przez usunięcie uszkodzenia. Dokonaj

naprawy postępując zgodnie z procedurą napraw.


Wskazówki do realizacji
W ćwiczeniu tym uczeń ma nauczyć się wykonywania napraw przez usunięcie

uszkodzenia, przechodząc przez całą procedurę napraw. Należy zatem przygotować
odpowiednie mechanizmy z uszkodzeniami naprawianymi przez ich usuniecie (mechanizmy
przygotowane do naprawy powinny być różnego rodzaju, by uczeń miał do czynienia
z różnymi sytuacjami i przypadkami naprawczymi). Uczeń powinien uzasadnić za każdym
razem, dlaczego wybrał taki sposób naprawy. Podobnie powinien uzasadnić inne czynności
towarzyszące naprawie. Niezbędna będzie dokumentacja techniczna mechanizmów.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) przeanalizować procedurę napraw,
2) przeanalizować dokumentację techniczno – ruchową,
3) naprawić niesprawny mechanizm precyzyjny przez usunięcie uszkodzenia,
4) uzasadnić, dlaczego tak właśnie powinien być naprawiony mechanizm,
5) przygotować naprawioną część do odbioru lub magazynowania,
6) skonsultować naprawę i przygotowanie do magazynowania z nauczycielem,
7) powtórzyć ćwiczenie dla różnych mechanizmów, za każdym razem zachować zasady

i przepisy bhp.

Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

niesprawne mechanizmy,

stanowisko naprawcze wyposażone w niezbędne narzędzia i przyrządy,

dokumentacja techniczna urządzeń zawierających mechanizm precyzyjny,

literatura i inne źródła informacji,

środki i przepisy bhp.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

18

5.6. Naprawa mechanizmów precyzyjnych przez regenerację

lub dorobienie części

5.6.1. Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napraw niesprawny mechanizm precyzyjny przez regenerację lub dorobienie części.

Dokonaj naprawy postępując zgodnie z procedurą napraw.


Wskazówki do realizacji:
W ćwiczeniu tym uczeń ma nauczyć się wykonywania napraw przez regenerację lub

dorobienie części, przechodząc przez całą procedurę napraw. Należy zatem przygotować
odpowiednie mechanizmy z uszkodzeniami naprawianymi przez regenerację lub dorobienie
części (mechanizmy przygotowane do naprawy powinny być różnego rodzaju, by uczeń miał
do czynienia z różnymi sytuacjami i przypadkami naprawczymi – różne części do dorobienia
lub regeneracji). Uczeń powinien uzasadnić za każdym razem, dlaczego wybrał taki sposób
naprawy. Podobnie powinien uzasadnić inne czynności towarzyszące naprawie. Niezbędna
będzie dokumentacja techniczna mechanizmów.


Sposób wykonania ćwiczenia

Uczeń powinien:

1) przeanalizować procedurę napraw,
2) przeanalizować dokumentację techniczno – ruchową,
3) naprawić niesprawny mechanizm precyzyjny przez regenerację lub dorobienie części,
4) uzasadnić, dlaczego tak właśnie powinien być naprawiony mechanizm,
5) przygotować naprawioną część do odbioru lub magazynowania,
6) skonsultować naprawę i przygotowanie do magazynowania z nauczycielem,
7) powtórzyć ćwiczenie dla różnych mechanizmów, za każdym razem zachować zasady

i przepisy bhp.

Zalecane metody nauczania–uczenia się:

ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

niesprawne mechanizmy,

stanowisko naprawcze wyposażone w niezbędne narzędzia i przyrządy,

inne stanowiska niezbędne do wykonania regeneracji i dorobienia części,

dokumentacja techniczna urządzeń zawierających mechanizm precyzyjny,

literatura i inne źródła informacji,

środki i przepisy bhp.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

19

6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA


Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego


Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Wykonywanie napraw
i regulacji mechanizmów precyzyjnych”

Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru, z których:

zadania 1,2,3,5,9,10,11,13,14,16,17,19,20 są z poziomu podstawowego,

zadania 4,6,7,8,12,15,18 są z poziomu ponadpodstawowego.


Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak

uczeń otrzymuje 0 punktów.


Proponuje się następujące normy wymagań:

dopuszczający - za uzyskanie 9÷10 punktów,

dostateczny

- za uzyskanie 11÷13 punktów,

dobry

- za uzyskanie 14÷16 punktów,

bardzo dobry

- za uzyskanie 17÷20 punktów.

Klucz odpowiedzi: 1.b, 2.c, 3.c, 4.d, 5.a, 6.a, 7.b, 8.b, 9.d, 10.c, 11.a, 12.c,
13.b, 14.d, 15.c, 16.b, 17.d, 18.b, 19.b, 20.a

Plan testu

Nr

zad.

Cel operacyjny

(mierzalne osiągnięcia ucznia)

Kategoria

celu

Poziom

wymagań

Poprawna

odpowiedź

1.

Określić, która z napraw obejmuje
wymianę części.

B

P

b

2.

Podać cel demontażu.

B

P

c

3.

Wymienić środki do mycia urządzeń.

A

P

c

4.

Podać źródło procedury naprawczej i
regulacyjnej.

C

PP

d

5.

Wyjaśnić

procedury

smarowania

mechanizmów.

C

PP

a

6.

Wyjaśnić, kiedy stosujemy naprawę
przez regenerację.

C

PP

a

7.

Wymienić

materiały

na

części

zamienne.

C

PP

b

8.

Podać prawidłową kolejność operacji
demontażowych.

C

PP

b

9.

Wskazać

klucz

stosowany

do

dokręcania śrub z zadaną siłą.

C

P

d

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

20

10.

Wskazać

zagrożenia,

jakie

mogą

wystąpić podczas mycia mechanizmów.

B

P

c

11.

Wskazać rodzaje prac remontowych
zaliczanych do naprawy średniej.

B

P

a

12.

Podać, do jakich napraw zaliczmy
renowację.

C

PP

c

13.

Podać, jaki powinien być koszt naprawy
głównej.

C

P

b

14.

Scharakteryzować

sposoby

zabezpieczeń

powierzchni

zewnętrznych.

B

P

d

15.

Dobrać grubość warstwy naprawczej
przez chromowanie.

C

PP

c

16.

Podać, gdzie można znaleźć wykaz
elementów do naprawy mechanizmów.

B

P

b

17.

Wymienić

środki

do

konserwacji

mechanizmów.

A

P

d

18.

Wyjaśnić

znaczenie

symbolu

przedstawionego na rysunku.

C

PP

b

19.

Omówić

warunki

współpracy

kół

zębatych.

B

P

b

20.

Rozróżnić połączenia.

A

P

a

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

21

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1. Proszę ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z wyprzedzeniem co

najmniej jednotygodniowym.

2. Proszę przygotować odpowiednią ilość testów i kart odpowiedzi.
3. Należy zapewnić uczniom samodzielność podczas rozwiązywania zadań.
4. Przed rozpoczęciem testu proszę przeczytać uczniom instrukcję dla uczniów.
5. Proszę zapytać, czy uczniowie wszystko zrozumieli. Wszystkie wątpliwości należy

wyjaśnić.

6. Ocenianie oprócz podania wyniku testu powinno zawierać informację o tym, jakie

umiejętności ma uczeń opanowane, a z jakich tematów powinien powtórzyć materiał
nauczania i ćwiczenia. Należy wyjaśnić uczniowi, co umie, a co powinien uzupełnić i jak.

7. Nie należy przekraczać czasu przeznaczonego na test.

Instrukcja dla ucznia

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego z nich podane są 4 możliwe odpowiedzi. Tylko jedna

jest poprawna.

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej KARCIE ODPOWIEDZI, stawiając

w odpowiedniej rubryce znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź
zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić poprawną odpowiedź.

6. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz mieć pewność, że sprawdziłeś swoją

wiedzę.

8. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt.
9. Proponuje się następujące normy wymagań na oceny:

dopuszczający

- za uzyskanie 9÷11 punktów,

dostateczny

- za uzyskanie 12÷14 punktów,

dobry

- za uzyskanie 15÷17 punktów,

bardzo dobry

- za uzyskanie 18÷20 punktów.

10. Na rozwiązanie testu masz 40 minut.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:

– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

22

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH

1. Która z napraw obejmuje oprócz wszystkich czynności przeglądu okresowego wymianę

części szybko zużywających się?

a) bezpośrednia,
b) bieżąca,
c) średnia,
d) główna.

2. Demontażu mechanizmu precyzyjnego lub zespołu dokonuje się celem:

a) regulacji,
b) smarowania,
c) przeglądu lub naprawy,
d) zapoznania się z jego budową.

3. Do mycia części urządzeń precyzyjnych stosujemy między innymi:

a) wodę,
b) środki żrące,
c) benzynę,
d) olej.

4. Gdzie

można

znaleźć

instrukcję

czynności

konserwacyjnych

i

regulacyjnych

mechanizmów precyzyjnych?

a) w instrukcji obsługi maszyny,
b) w podręczniku,
c) w poradniku,
d) w DTR urządzenia zawierającego mechanizm precyzyjny.

5. Mechanizmy precyzyjne powinny być smarowane:

a) ściśle według instrukcji smarowania,
b) raz w tygodniu,
c) raz w miesiącu,
d) raz w roku.

6. W jakich sytuacjach stosuje się naprawę mechanizmu przez regenerację?

a) gdy koszt naprawy jest niższy od nowej części,
b) gdy koszt naprawy jest wyższy od nowej części,
c) zawsze należy wymieniać części na nowe,
d) nie należy regenerować części.

7. Z jakich materiałów powinny być wykonywane części zamienne mechanizmów?

a) z dowolnego materiału,
b) z takiego samego materiału jak część oryginalna,
c) z materiału droższego niż część oryginalna,
d) z materiału tańszego niż część oryginalna.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

23

8. Rysunek przedstawia zespół koła zębatego z wałkiem. Wskaż prawidłową kolejność

operacji demontażowej:

1

5

3

2

4

a) ściągnięcie pierścieni 4 i 5, ściągnięcie koła 3 z wałka 1, wyciągnięcie wpustu 2 z koła 3,
b) ściągnięcie pierścieni 4 i 5, ściągnięcie koła z wałka 1, wyciągnięcie wpustu 2 z wałka 1,
c) ściągnięcie pierścieni 4 i 5, wyciągnięcie wpustu 2, ściągnięcie koła 3 z wałka 1,
d) ściągnięcie koła 3 z wałka 1, ściągnięcie pierścieni 4 i 5, wyciągnięcie wpustu

2 z wałka 1.

9. Do dokręcania śrub z zadaną siłą zastosujesz klucz:

a) płaski oczkowy,
b) nasadowy przegubowy,
c) płaski,
d) dynamometryczny.

10. Czyszczenie i przemywanie benzyną części mechanizmów precyzyjnych może

spowodować:

a) zatrucie i uszkodzenie wzroku,
b) jest bezpieczne,
c) bóle głowy i zatrucie,
d) oparzenie i uczulenie.

11. Do naprawy średniej zaliczamy:

a) regenerację śrub pociągowych,
b) wymianę listew prowadnicowych,
c) wymianę wrzeciona,
d) wymianę nakrętki.

12. Naprawa renowacyjna należy do:

a) naprawy małej,
b) naprawy średniej,
c) naprawy dużej,
d) naprawy wielkiej.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

24

13. Koszt naprawy głównej nie powinien przekraczać:

a) 60% wartości nowego mechanizmu,
b) 70% wartości nowego mechanizmu,
c) 80% wartości nowego mechanizmu,
d) 90% wartości nowego mechanizmu.

14. Zewnętrzne powierzchnie zabezpieczamy przed korozją najczęściej przez:

a) hartowanie,
b) nawęglanie,
c) azotowanie,
d) malowanie.

15. Jaką maksymalną grubość warstwy chromu nakładamy na elementy naprawiane przez

usunięcie uszkodzenia?

a) do 0,2 mm,
b) do 0,3 mm,
c) do 0,5 mm,
d) do 0,6 mm.

16. Wykaz zużywających się elementów mechanizmów zawarty jest w:

a) Polskiej Normie,
b) dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia zawierającego mechanizm precyzyjny,
c) instrukcji obsługi mechanizmu,
d) karcie gwarancyjnej.

17. Powierzchnie współpracujących ze sobą mechanizmów konserwuje się przez pokrycie:

a) towotem,
b) olejem roślinnym,
c) olejem jadalnym,
d) wazeliną bezkwasową.

18. Przedstawiony symbol oznacza:

a) smarowanie ręczne,
b) smarownie mechaniczne,
c) filtr,
d) wlew oleju.

19. Jednym z warunków współpracy kół zębatych walcowych w przekładni zębatej jest

zachowanie odległości osi wałów równej:

a) sumie średnic wierzchołkowych,
b) połowie sumy średnic podziałowych,
c) sumie średnic podziałowych,
d) połowie sumy średnic wierzchołkowych.


20. Połączenia kołkowe należą do połączeń:

a) rozłącznych,
b) nierozłącznych,
c) stałych,
d) nierozerwalnych.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

25

KARTA ODPOWIEDZI


Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Wykonywanie napraw i regulacji mechanizmów precyzyjnych


Zakreśl poprawną odpowiedź

Nr

zadania

Odpowiedzi

Punkty

1.

a

b

c

d

2.

a

b

c

d

3.

a

b

c

d

4.

a

b

c

d

5.

a

b

c

d

6.

a

b

c

d

7.

a

b

c

d

8.

a

b

c

d

9.

a

b

c

d

10.

a

b

c

d

11.

a

b

c

d

12.

a

b

c

d

13.

a

b

c

d

14.

a

b

c

d

15.

a

b

c

d

16.

a

b

c

d

17.

a

b

c

d

18.

a

b

c

d

19.

a

b

c

d

20.

a

b

c

d

Razem:background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

26

Test praktyczny

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

1. Przeczytaj uważnie treść zadania.

Dokonaj naprawy mikrometru typu lekkiego o zakresie pomiarowym 0 ÷25 mm. Po

wykonaniu zadania doprowadź stanowisko do stanu wyjściowego, od którego zaczynałeś
zadanie. Zwróć uwagę na przepisy bhp.
2. Mikrometr do naprawy wskaże Ci nauczyciel.
3. Przeczytaj tekst przewodni.
4. Sporządź plan działania.
5. Zorganizuj stanowisko pracy:

pobierz konieczne materiały oraz narzędzia niezbędne do realizacji zadania,

sprawdź ich stan techniczny,

przygotuj się do wykonywania ćwiczenia, stosując odpowiednie środki ochrony
osobistej.

6. Napraw mikrometr posługując się dokumentacją techniczną i tekstem przewodnim.
7. Utrzymuj ład i porządek podczas wykonywanej pracy; po wykonaniu zadania uporządkuj

stanowisko pracy oraz zgłoś nauczycielowi zakończenie zadania.

8. Uzasadnij w formie kilkuminutowej prezentacji sposób wykonania zadania oraz

przedstaw wnioski.

9. Na wykonanie zadania masz 180 min.
10. Podczas testu Twoje czynności będą obserwowane i oceniane przez nauczyciela lub

obserwatorów według następujących kryteriów:

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

27

KARTA OCENY

Lp.

Umiejętność

podlegająca

sprawdzaniu

Kryteria

Punkty

1.

Planowanie
czynności

- sporządzenie planu działania
- sporządzenie wykazu niezbędnych surowców,

materiałów, sprzętu kontrolno – pomiarowego,
narzędzi

0 ÷4

2.

Organizowanie
stanowiska pracy

- zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku

pracy narzędzi, materiałów zgodnie z zasadami
bhp

- sprawdzenie stanu technicznego narzędzi i

sprzętu

- dobranie właściwej odzieży roboczej

0 ÷ 6

3.

Naprawa
wskazanych
mechanizmów
precyzyjnych

- demontaż mechanizmu precyzyjnego

rozpoznawanie elementów demontowanych
mechanizmów

- rozpoznawanie elementów uszkodzonych
- dobieranie sposobu przeprowadzenia naprawy
- wymiana uszkodzonych części
- posługiwanie się narzędziami montażowymi

oraz przyrządami montażowymi zgodnie z ich
przeznaczeniem

- montowanie i sprawdzanie poprawności

działania naprawionego mechanizmu

- posługiwanie się narzędziami i sprzętem

kontrolno – pomiarowym

0 ÷10

Razem:

20

11. Wymagania na ocenę:

dopuszczający 8 ÷ 10 punktów

dostateczny

11 ÷ 13 punktów

dobry

14 ÷ 17 punktów

bardzo dobry

18 ÷ 20 punktów

Tekst przewodni

Faza I. Informacje

Dokonaj analizy dokumentacji techniczno-ruchowej mikrometru, by zapoznać się

z opisem i zasadą działania mikrometru.

Odpowiedz na następujące pytania:

1.Na czym polega istota naprawy i regulacji mechanizmów?
2.Jakiego rodzaju narzędzi używamy do naprawy mikrometru?
3.Jakie wymagania stawia dokumentacja w zakresie naprawy mikrometru?


background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

28

Faza II. Planowanie

Dokonaj analizy czynności zawartych w dokumentacji technicznej mikrometru

dotyczących jego naprawy.

Opracuj szczegółowy plan działania, a w szczególności:

wymień najważniejsze czynności prowadzące do zrealizowania zadania, w kolejności ich
wykonania,

wypisz niezbędne części zamienne,

sporządź wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zadania,

sporządź wykaz sprzętu pomiarowo– kontrolnego niezbędnego do wykonania zadania.


Faza III. Ustalenia

Przedstaw swój szczegółowy plan działania nauczycielowi. Jeśli nie będzie akceptacji

dokonaj jego poprawy. Ponownie skonsultuj z nauczycielem.

Faza IV. Realizacja

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wykonaj zaprojektowane zadanie, zwracając

szczególną uwagę na:

sposób przygotowania stanowiska pracy,

sposób ułożenia narzędzi,

wykonanie czynności demontażowych,

wykonanie zaplanowanych czynności i operacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy,

jakość wykonanej pracy.

Faza V. Sprawdzenie

Napisz protokół z wykonanego zadania, w szczególności uwzględniając:

wykaz użytych materiałów do naprawy,

plan działania,

wnioski z przeprowadzonych czynności,

dokonaj oceny swojej pracy i uzgodnij je z nauczycielem,

zgromadź dowody swoich osiągnięć.

Faza VI. Analiza

Co stanowiło największą trudność w fazie planowania i wykonania zadania?

Jak poradziłeś sobie z problemami, które pojawiły się w trakcie ćwiczenia?

Jakie doświadczenie zawodowe zdobyłeś przy realizacji tego zadania?

Zastanów się, co byś zrobił inaczej, gdybyś zadanie miał powtórzyć.

background image

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

29

7. LITERATURA


1. Ciekanowski A.: Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza. WNT, Warszawa 1989
2. Górecki A.: Technologia ogólna. WSiP, Warszawa 2000
3. Hansen A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 1998
4. Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Zagrożenia mechaniczne. Centralny

Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997

5. Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP, Warszawa 1995
6. Mac S., Leowski J.: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Podręcznik dla szkół zasadniczych.

WSiP, Warszawa 1999

7. Maksymowicz A.: Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych. WSiP, Warszawa 1999
8. Okoniewski S.: Technologia maszyn. WSiP, Warszawa 1995
9. Okoniewski S.: Podstawy technologii mechanicznej, WNT, Warszawa 1983
10. Legutko St.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, WSiP, Warszawa 2004
11. Pawlicki K.: Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP Warszawa 1996
12. Rutkowski A.: Części maszyn. WSiP, Warszawa 1996


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mechanik precyzyjny 731[03] z2 04 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 04 n
mechanik precyzyjny 731[03] z2 04 u
mechanik precyzyjny 731[03] z1 04 u
mechanik precyzyjny 731[03] o1 04 n
mechanik precyzyjny 731[03] z2 05 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 01 u
mechanik precyzyjny 731[03] o1 04 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 03 n
mechanik precyzyjny 731[03] z2 06 n
mechanik precyzyjny 731[03] z2 01 n
mechanik precyzyjny 731[03] z1 04 n
mechanik precyzyjny 731[03] z2 06 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 05 n
mechanik precyzyjny 731[03] z1 04 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 06 u
mechanik precyzyjny 731[03] z2 05 u
mechanik precyzyjny 731[03] z1 04 u

więcej podobnych podstron