Psychologia Zarzadzania, CZYM JEST OSOBOWOŚĆ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM ORAZ JAKIE SĄ JEJ PODSTAWOWE ELEMENTY (SCHARAKTERYZUJ JE)

Pobierz dokument
psychologia.zarzadzania.czym.jest.osobowosc.w.doc
Rozmiar 77 KB

INTERAKCJA - TO RÓWNOCZESNA AKTYWNOŚĆ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OS., KTÓRYCH DZIAŁANIA SĄ WSPÓŁZALEŻNE LUB WZAJEMNIE UWARUNKOWANE. (KIBICE 2 DRUŻYN + POLICJA; WYTĘŻONA PRACA 5 OSÓB W DZIALE HANDLOWYM)

KOMUNIKACJA - PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI. POWINNY BYĆ SPEŁNIONE 2 WARUNKI:

1-INFORMACJE WYMIENIONE MIĘDZY 2 OS. MA DLA NICH TAKIE SAMO, BĄDŹ PODOBNE ZNACZENIE;

2- KOMUNIKAT NADAWANY JEST PO TO, ABY ZOSTAŁ ODEBRANY I WYWOŁAŁ OKREŚLONĄ REAKCJĘ U ODBIORCY;

3-KOMUNIKAT ŚWIADCZY O NADAWCY. (ROZMOWA SZEFA Z PRACOWNIKIEM, ZEBRANIE W FIRMIE, PUBLICZNA PREZENTACJA NOWEGO PRODUKTU FIRMY)

KONTAKT - TO SZCZEGÓLNY RODZAJ RELACJI INTERPERSONALNEJ, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BLISKOŚCIĄ PSYCHICZNĄ I NIEKIEDY FIZYCZNĄ, W KTÓRYM UWAGA NADAWCY I ODBIORCY JEST WSPÓLNIE UKIERUNKOWANA NA JAKIŚ PRZEDMIOT, TEMAT ROZMOWY. (UDZIELENIE POCHWAŁY PRACOWNIKOWI, 10 GODZ. WSPÓLNEJ PRACY, 2-3 OS. NAD WAŻNYM PROJEKTEM, MAŁŻEŃSTWO, RODZICE-DZIECI).

FAKTY I UWAŻNE SŁUCHANIE:

FAKTY - ZDARZENIE, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE W RECZYWISTOŚCI.

INTERPRETACJA - TO CO FAKTY ZNACZĄ

UWAŻNE SŁUCHANIE WYMAGA:

1- SKUPIENIA UWAGI NA ROZMÓWCY I POTWIERDZENIA WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO, ŻE GO SŁUCHAMY;

2- ZROZUMIENIA TREŚCI WYPOWIEDZI, ZDEFINIOWANIA GŁÓWNEJ MYŚLI;

3- OKREŚLENIE INTENCJI MÓWCY;

4- PRZEWIDYWANIE TEGO, CO MÓWCA MOŻE POWIEDZIEĆ ZA CHWILĘ;

5- ODNIESIENIE DO TEGO, CO MÓWCA MÓWI Z WŁASNEGO DOŚW.;

6- ODRÓŻNIENIE FAKTÓW OD OPINII;

7- UMIEJĘTNOŚĆ PARAFRAZOWANIA (PODSUMOWANIA WŁASNYMI SŁOWAMI);

8- ODDAJ GŁOS ROZMÓWCY.

INFORMACJA ZWROTNA - TO INF. UDZIELANA LUDZIOM NA TEMAT ICH ZACHOWAŃ, JAK TE ZACHOWANIA ODBIERAM I JAKIE UCZUCIA WE MNIE ONE WZBUDZAJĄ.

KORZYŚCI UDZIELANIA INF. ZWROTNYCH:

1- ZWIĘKSZA SIĘ POROZUMIENIE Z PARTNEREM KOMUNIKACYJNYM ORAZ WYWIERAMY NA NIEGO WPŁYW;

2- DLA NADAWCY (ROLA WYRAŻANIA INFORMACJI, ROLA EKSPRESYJNA);

3- DLA ODBIORCY (ROLA INFORMACYJNA I KOREKCYJNA, PODST. ŹRÓDŁO WIEDZY O WYNIKACH JEGO DZIAŁAŃ ORAZ O WPŁYWIE, JAKI WYWIERA ON NA INNYCH LUDZI);

4- UMOŻLIWIAJĄ DOKONANIE KOREKTY WE WŁASNYM POSTĘPOWANIU.

JAK UDZIELAĆ INFORMACJI ZWROTNEJ - REGUŁY:

1- MÓWIĆ O KONKRETNYCH ZACHOWANIACH DRUGIEJ OS.;

2-TON ŻYCZLIWY;

3-UDZIELAJ INF. ZW., KTÓRE DANA OS. MA SZANSĘ ZMODYFIKOWAĆ;

4- UDZIELAJ JEJ BEZPOŚREDNIO PO WYSTĄPIENIU DANEGO ZACHOWANIA;

5-UWZGLĘDNIJ POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY ZACHOWANIA;

6- PRZEKAZYWAĆ INF. ZW. OSOBIE ZAINTERESOWANEJ, A NIE OS. TRZECIM;

7- WYRAZIĆ WŁASNE UCZUCIA ZDECYDOWANIE, ALE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY.

KONSTRUKTYWNA KRYTYKA - CELE:

1- TON ŻYCZLIWY;

2- ZDANIE, A NIE OSOBĘ;

3- KOLEJNOŚĆ INF. (POCHWALNO-POUCZAJĄCE, KORYGUJĄCO-POUCZAJĄCE, POCHWALNO-POUCZAJĄCE);

4-BYĆ KONKRETNYM, UNIKAĆ NIEJASNOŚCI W SŁOWACH;

5- ZDOBYĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ NA TEMAT PRACOWNIKA, JEGO PRACY I SPOSOBU FUNKCJONOWANIA.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA (MIMIKA-BRWI, USTA) - CECHY:

1-OTWARTOŚĆ-ZAMKNIĘTOŚĆ (KOMUNIKACJA DO I OD) - ŹRENICA, CIAŁO;

2- UZUPEŁNIAJĄ KOMUNIKACJĘ WERBALNĄ;

3- KOMUNIKOWANIE POSTAW I EMOCJI;

4- WSPÓŁWYSTĘPOWANIE MIĘDZY KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ I NIEWERBALNĄ;

5- SZYBSZA I SKUTECZNIEJSZA (WYKORZYSTUJE ZMYSŁY-SŁUCH, SMAK, DOTYK ITD.);

6- KOMUNIKATY NIEWERBALNE-NIEŚWIADOME, WERBALNE-ŚWIADOME.

WZORCE ZACHOWAŃ NIEWERBALNYCH:

1- CIEPŁYCH (SZEROKIE OTWARTE SPOJRZENIE, SWOBODA I SKONCENTROWANA POZYCJA CIAŁA, SZEROKI UŚMIECH, DOTYKANIE RĄK ROZMÓWCY, PODTRZYMANIE KONTAKTU WZROKOWEGO, POTWIERDZAJĄCE RUCHY GŁOWY, ZADOWOLENIE I SPOKÓJ NA TWARZY, MIMIKA WYRAŻAJĄCA ZAINTERESOWANIE);

2- ZIMNYCH (ZIMNE SPOJRZENIA, UTKWIENIE WZROKU W ROZMÓWCY, USZTYWNIENIE CIAŁA, BRAK GESTYKULACJI, SUROWA POWAGA, ZACIŚNIĘCIE WARG, UNIKANIE KONTAKTU WZROKOWEGO)

PARAMETRY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ:

1- GESTY (DŁONI, RĘKI);

2- WYGLĄD ZEWN.;

3- MIMIKA (BRWI, UŚMIECH);

4- ORGANIZACJA MIEJSCA;

5-SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ;

6- DYSTANS - MIARA ODLEGŁOŚCI, RUCHY CIAŁA, TON GŁOSU:

a- INTYMNY-EMOCJE (DO 40 CM);

b- INDYWIDUALNY-TEMATY OSOBISTE (40-120 CM);

c- SPOŁECZNY-POLITYKA, SPORT (120-360 CM);

d- PUBLICZNY-PRZEMÓWIENIA (POW. 360 CM).

KOMUNIKACJA WERBALNA: NADAWCA - KONTEKST - KOMUNIKAT - KONTAKT - KOD - ODBIORCA.

MAKSYMY GRICE'A:

1- MAKSYMA SPOSOBU - W SWOICH WYPOWIEDZIACH UNIKAJ NIEJASNOŚCI, NADMIARU SŁÓW I NIEPORZĄDKU;

2- MAKSYMA ILOŚCI - UCZYŃ SWOJĄ WYPOWIEDŹ NA TYLE INFORMACYJNĄ, NA ILE JEST TO POTRZEBNE, ALE NIE BARDZIEJ;

3- MAKSYMA ODPOWIEDNIOŚCI - WYPOWIADAJ SIĘ TYLKO NA TEMAT PORUSZANY W DANEJ ROZMOWIE;

4- MAKSYMA JAKOŚCI - MÓW TYLKO TO, W CO WIERZYSZ, ŻE JEST PRAWDZIWE. UNIKAJ MÓWIENIA O TYM, CO NIE JEST DOWIEDZIONE I SPRAWDZONE.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O POWODZENIU PUBLICZNEGO PRZEMÓWIENIA:

1- INTENCJA-INTENCJONALNA STRONA WYSTĄPIENIA;

2-MYŚL;

3-FORMA;

4-ODBIORCY-KONTAKT Z AUDYTORIUM;

5-STRES-EMOCJONALNA STR. WYST.

TREŚCIOWE PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI:

1- POSTARAJ SIĘ O DOBRĄ ZNAJOMOŚĆ TEMATU (ZBIERZ I OPRACUJ NIEZBĘDNE INFORMACJE, UZUPEŁNIJ LUKI WIEDZY);

2- ROZWAŻ CHARAKTER WYSTĄPIENIA (INFORMACYJNY, PERSWAZYJNY, INFORM.-PRESW.);

3- SFORUŁUJ TEMAT WYSTĄPIENIA (TREŚĆ WINNA BYĆ ZGODNA Z TEMATEM);

4- ZASTANÓW SIĘ NAD GŁÓWNĄ MYŚLĄ WYST., MYŚLAMI POMOCNICZYMI, MATERIAŁAMI ILUSTRACYJNYMI (ZDJĘCIA, FILMY, GRAFIKI, DANE).

STRUKTURA WYSTĄPIENIA - WSTĘP (20%); ROZWINIĘCIE (60%); ZAKOŃCZENIE (20%); +-5%.

WSTĘP: POWITANIE SŁUCHACZY, PRZEDST. SIĘ, NAWIĄZANIE KONTAKTU, PRZEDST. TEMATU, CEL, GŁÓWNA MYŚL, KLUCZOWE SŁOWA, DOWCIP.

ROZWINIĘCIE: TREŚĆ WG USTALONEJ KOLEJNOŚCI, MYŚL GŁÓWNA I JEJ UZASADNIENIE, MYŚLI POMOCNICZE (4-6).

ZAKOŃCZENIE: KONKLUZJE, PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU, SENTENCJA.

FORMALNA STR. WYSTĄPIENIA:

1- POSTAWA MÓWCY (WYPROSTOWANY, PODBRZUSZE WCIĄGNIĘTE, KLATKA PIERS. UWYPUKLONA, ZACHOWANA LORDOZA LĘDŹWIOWA);

2- EMISJA GŁOSU, DYKCJA (ODDYCHANIE, DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI, DYNAMIKA, SKALA, ATAKOWANIE TONU, ARTYKULACJA).

STRES:

1-TO ODPOWIEDŹ ORGANIZMU NA ŻĄDANIA, KTÓRE MU STAWIAMY;

2- MOŻE YĆ EUSTRES-POZYTYWNY I DYSTRES-NEGATYWNY;

3-KRZYWA UCZENIA-EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA ZALEŻY OD STOPNIA POBUDZENIA ORG.;

4- STRESORY-TO CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES (NADMIERNE NAPIĘCIE, ZRANIENIE, ZAGROŻENIA);

5-STRES-TO SUMA WSZYSTKICH ZMIAN NIESWOISTYCH ZACHODZĄCYCH W ORG. WYWOŁANYCH PRZEZ STRESORY;

6-STRES MOŹE BYĆ DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWY;

7-ZESPÓŁ STRESU-TO OGÓLNY ZESPÓŁ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO STRESU-3 STADIA (REAKCJA ALARMOWA-OSTRE OBJAWY; STADIUM ODPORNOŚCI-ZANIK; STADIUM WYCZERPANIA-ZAŁAMANIE ORG.) CHOROBA NIBIO-WYST. U MENEDŻERÓW INTENSYWNIE PRACUJĄCYCH (BÓLE GŁOWY, PRZEMĘCZENIE);

8-ORG. DĄŻY DO ZACHOWANIA STAŁOŚCI ŚRODOWISKA WEWN. USTROJU;

9-REGUŁY WALKI ZE STRESEM:

a-UTRZYMUJ DOBRE RELACJE Z INNYMI LUDŹMI;

b-RELAKS PSYCH. I FIZYCZNY;

c-UNIKAJ RUTYNY I MONOTONII;

d-NAUCZ SIĘ OPANOWANIA;

e-UNIKAJ NAPIĘCIA NERWOWEGO WIECZOREM;

f-NIE WYŁADOWUJ ZŁOŚCI NA INNYCH;

g-ZACHOWAJ DYSTANS I OBIEKTYWIZM W OCENIE ZDAŃ;

h-NIE ODKŁADAJ SPRAW NA POTEM.

I PRAWO YERKES-DODSON: JEŚLI WYKONUJEMY ZADANIA ŁATWE TO POZIOM POBUDZENIA MOŻE BYĆ WYSOKI I NIE WPŁYNIE TO NEGATYWNIE NA EFEKT PRACY (PAKOWANIE BUTELEK W POJEMNIKI)

II PRAWO Y-D: IM TRUDNIEJSZE ZADANIE TYM NIŻSZY POZIOM POBUDZENIA MUSI BYĆ (NARADY, MYŚLENIE KONCEPCYJNE)

ASERTYWNOŚĆ: TO TAKIE ZACHOWANIA, KTÓRE POZWALAJĄ NAM W SPOSÓB ZDECYDOWANY I KONKRETNY PRZEKAZAĆ INNYM LUDZIOM NASZE POTRZEBY, PRAGNIENIA, MYŚL I UCZUCIA BEZ NARUSZANIA ICH PRAW. JEST ALTERNATYWĄ DLA ZACHOWAŃ PASYWNYCH I AGRESYWNYCH.

NAUCZENIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH JEST MOŻLIWE GDY NAST. ZMIANY W POGLĄDACH, POSTAWACH.

KAŻDĄ SYTUACJĘ MOŻNA POSTRZEGAĆ Z 3 PKT.:

1- WŁASNEGO;

2- INNYCH OSÓB;

3- Z DYSTANSU.

ASERTYWNOŚĆ - SZACUNEK DLA SAMEGO SIEBIE CZYLI SUKCES PODZIELONY PRZEZ AMBICJE.

ASERTYWNOŚĆ W PRACY:

1- AKTYWNA POSTAWA (CELE, DZIAŁANIA, ABY TE CELE OSIĄGNĄĆ);

2- OPANOWANIE LĘKÓW I OBAW (PORADZENIE SOBIE Z NAPIĘCIEM I STRACHEM PRZED ZADANIAMI);

3- SZTUKA NEGOCJACJI WARUNKÓW;

4- PROFESJONALIZM (KOMPETENCJE, DYSCYPLINA, SAMOKONTROLA);

5- DOBRE STOSUNKI W PRACY.

POSTAWA AGRESYWNA: WYRAŻAMY ŻĄDANIA WŁASNE, NARUSZAJĄC PRAWA INNYCH OSÓB. MAMY OSOBĘ ZWYCIĘŻAJĄCĄ (AGRESORA) I POKONANEGO.

POSTAWA PASYWNA: BRAK WIARY WE WŁASNE SIŁY, ULEGŁOŚĆ, BIERNOŚĆ.

MENEDŻER STANOWCZY: POTRAFI STANĄĆ W OBRONIE WŁASNYCH PRAW I INTERESÓW NIE NARUSZAJĄC PRZY TYM PRAW I INTERESÓW LUDZI, DAJĄC JEDNOCZEŚNIE INFORMACJĘ OTOCZENIU, ŻE NIE POZWOLI SOBĄ MANIPULOWAĆ. ROZSĄDNE PROPONOWANIE ROZWIĄZAŃ Z PRZESTRZEGANIEM PRAW INNYCH OSÓB.

STANOWCZOŚĆ:

1- OBRONIENIE SWOJEGO STANOWISKA;

2- JASNE I OTWARTE WYRAŻANIE MYŚLI, ODCZUĆ, POLECEŃ;

3- RESPEKTOWANIE ODMIENNYCH PODLĄDÓW I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW;

4- WYRAŻANIE TWÓRCZEJ KRYTYKI I POCHWAŁ;

5- KONSTRUKTYWNE RADZENIE SOBIE Z KRYTYKĄ;

6- UMIEJĘTNOŚĆ ZABIERANIA GŁOSU NA FORUM.

WYTACZANIE CELÓW:

1- ŻYCIE ZAWODOWE (CEL);

2- ŻYCIE PRYWATNE (UCZUCIA).

JEŚLI CHCESZ BYĆ STANOWCZY MUSISZ NAUCZYĆ WYTACZAĆ SOBIE CELE, KTÓRE NADAJĄ KIERUNEK AKTYWNOŚCI I DZIAŁANIOM, ZWIĘKSZAJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE, MOTYWUJĄ DO EFEKTYWNIEJSZYCH DZIAŁAŃ.

STANOWCZE ODMAWIANIE:

ELEMENTY MÓWIENIA „NIE”:

1- SŁOWO „NIE” NA POCZĄTKU WYPOWIEDZI;

2- KRÓTKIE WYJAŚNIENIE, ALE NIE TŁUMACZENIE SIĘ;

3- STWIERDZENIE JAKIE SĄ NASZE ZAMIARY;

ELEMENTY NIEWERBALNE:

1- KONTAKT WZROKOWY;

2- MIMIKA TWARZY;

3- OTWARTE GESTY I POSTAWA CIAŁA;

4- ZDECYDOWANY, ALE SPOKOJNY TON GŁOSU.

„ZDARTA PŁYTA”: TECHNIKĘ TĘ STOSUJEMY, GDY NASZA ODMOWA NIE PRZYNOSI POZYTYWNYCH REZULTATÓW.

SKŁADA SIĘ Z 2 KROKÓW:

1- ZDANIA (KLUCZA, ZAWIERAJĄCEGO ODMOWĘ);

2- ELEMENTÓW PODTRZYMUJĄCYCH KONTAKT (INF. ZWROTNA, PARAFRAZA).

NEGOCJACJE POZYCYJNE MIĘKKIE

1- UCZESTNICY SĄ PRZYJACIÓŁMI,

2- CELEM JEST POROZUMIENIE,

3- USTĘPUJ ABY PIELĘGNOWAĆ WZAJEMNE STOSUNKI,

4- BĄDŹ MIĘKKI W STOSUNKU DO INNYCH I PROBLEMU,

5- UFAJ INNYM,

6- ŁATWO ZMIENIAJ STANOWISKO,

7- SKŁADAJ OFERTY,

8- ODKRYJ DOLNĄ GRANICĘ POROZUMIENIA (MIN. TEGO CO MOŻESZ ZAAKCEPTOWAĆ),

9- AKCEPTUJ JEDNOSTRONNE STRATY W IMIĘ OSIĄGNIĘCIA POROZUMIENIA,

10- POSZUKAJ 1 ROZWIĄZANIA KTÓRE INNI ZAAKCEPTUJĄ,

11- UPIERAJ SIĘ PRZY POROZUMIENIU,

12- STARAJ SIĘ UNIKNĄĆ WOLI WALKI,

13- PODDAWAJ SIĘ PRESJI.

NEGOCJACJE POZYCYJNE TWARDE - (UE-POLSKA)

1- UCZESTNICY SĄ PRZECIWNIKAMI,

2- CELEM JEST ZWYCIĘSTWO,

3- ŻĄDAJ USTĘPSTW JAKO WARUNKU STOSUNKU WZAJEMNYCH,

4- BĄDŹ TWARDY W STOSUNKU DO LUDZI I PROBLEMU,

5- NIE UFAJ,

6- OKOP SIĘ NA SWOIM STANOWISKU,

7- STOSUJ GROŹBY,

8- WPROWADZAJ W BŁĄD CO DO DOLNEJ GRANICY POROZUMIENIA,

9- ŻĄDAJ JEDNOSTRONNYCH KORZYŚCI JAKO WARUNKU ZAWARCIA POROZUMIENIA,

10- POSZUKAJ JEDNEGO ROZWIĄZANIA KTÓRE TY AKCEPTUJESZ,

11- UPIERAJ SIĘ PRZY SWOIM STANOWISKU,

12- STARAJ SIĘ WYGRAĆ WOLĄ WALKI,

13- WYWIERAJ PRESJĘ.

NEGOCJACJE WOKÓŁ MERITUM

1- OPARTE NA ZASADACH,

2- UCZESTNICY ROZWIĄZUJĄ PROBLEM,

3- CELEM JEST MĄDRY WYNIK OSIĄGNIĘTY EFEKTYWNIE I POLUBOWNIE,

4- ODDZIEL LUDZI OD PROBLEMU,

5- BĄDŹ MIĘKKI W STOSUNKU DO LUDZI I TWARDY WOBEC PROBLEMU,

6- DZIAŁAJ NIEZALEŻNIE OD ZAUFANIA,

7- SKONCENTRUJ SIĘ NA INTERESACH A NIE NA STANOWISKACH,

8- BADAJ I ODKRYWAJ INTERESY,

9- UNIKAJ POSIADANIA DOLNEJ GRANICY POROZUMIENIA,

10- OPRACUJ MOŻLIWOŚCI KORZYSTNE DLA OBU STRON,

11- OPRACUJ TYLE MOŻLIWOŚCI Z KTÓRYCH WYBIERZESZ PÓŹNIEJ,

12- UPIERAJ SIĘ PRZY STOSOWANIU OBIEKTYWNYCH KRYTERIÓW,

13- STARAJ SIĘ OSIĄGNĄĆ REZULTAT OPARTY NA OBIEKTYWNYCH KRYTERIACH,

14- UZASADNIAJ I BĄDŹ OTWARTY NA UZASADNIENIA,

15- PODDAWAJ SIĘ REGÓŁOM A NIE PRESJI.

PROCES NEGOCJACJI - TO PROCES POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ, KTÓRE POGODZĄ INTERESY OBU STRON.

ETAPY PROCESU NEGOCJACJI

1- PIERWSZE POSUNIĘCIA:

A- ŻĄDAJ WIĘCEJ NIŻ MASZ ZAMIAR UZYSKAĆ, (KORZYŚCI: PRZESADNE ŻĄDANIA MOGĄ ZOSTAĆ PRZYJĘTE, UZYSKUJESZ POLE DO ROBIENIA USTĘPSTW, PODNOSISZ WARTOŚĆ TWOICH PÓŹNIEJSZYCH USTĘPSTW, IDĄC NA USTĘPSTWA SPRAWIASZ WRAŻENIE ZE DRUGA STRONA WYGRAŁA);

B- NIGDY NIE AKCEPTUJ 1 OFERTY DRUGIEJ STRONY;

C- UDAWAJ SZOK;

D- POTĘGA OBOJĘTNOŚCI;

E- UNIKAJ WCZESNYCH KONFRONTACJI (BRAK AGRESJI),

F- ŻĄDAJ WCZESNYCH USTĘPSTW.

2- ZBLIŻENIE STANOWISK:

A- NADANIE BIEGU NEGOCJACJOM (WARUNKOWE USTĘPSTWO, MAŁE USTĘPSTWA, POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZASAD I REGUŁ GRY);

B- ZADAWANIE PYTAŃ (PRZERYWAJĄ IMPET DRUGIEJ OSOBY);

C- WYMIANA USTĘPSTW (PROPORCJONALNIE I OD RAZU);

D- SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻENIA IMPASU W NEGOCJACJACH (PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO POSTĘPU, ZAPROSZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW, UŻYCIE MEDIATORA, WYLICZENIE KORZYŚCI Z DOBRYCH STOSUNKÓW W PRZYSZŁOŚCI).

3- ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI:

A- TESTOWANIE LIMITÓW;

B- WSTRZYMANIE DALSZYCH USTĘPSTW;

C- UŻYCIE PRESJI CZASOWEJ;

D- POZWÓL ZACHOWAĆ TWARZ DRUGIEJ STRONIE;

E- PODPISANIE UMOWY I JEJ REALIZACJA.

PODSTĘPNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE: NIEPEŁNE PEŁNOMOCNICTWO; DOBRY/ZŁY POLICJANT; POLITYKA CZYNÓW DOKONANYCH; „ZDECHŁA RYBA”; TAKTYKA „SKUBANIA”.

GRUPA - TO PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W NIEOKREŚLONYM CZASIE (DŁUŻSZY) NA PODST. WSPÓLNYCH CELÓW I WARTOŚCI ORAZ BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJĄCYCH NA SIEBIE I ŚWIADOMIE WYODRĘBNIAJĄCYCH SIĘ Z OTOCZENIA.

GRUPA NIESPOŁECZNA - LUDZIE SĄ WOKÓŁ, ALE NIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ.

GRUPA SPOŁECZNA - LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ, SĄ WZAJEMNIE OD SIEBIE UZALEŻNIENI.

KRYTERIA KLASYFIKACJI GRUP: WIELKOŚĆ (DUŻE, MAŁE); TYP WIĘZI (FORMALNE, NIEFORMALNE), CHARAKTER GRUPY (CZŁONKOWSKIE, AUDYTORYJNE, ODNIESIENIA - WZORZEC).

CECHY WSPÓLNE GRUPY: PRZYWÓDCA I NORMY GRUPOWE.

TEORIA GRUPY: ISTNIEJĄ 2 POWODY DO ŁĄCZENIA SIĘ OSÓB W GRUPĘ: ABY WYKONAĆ ZADANIE, ZADOWOLENIE Z INTERAKCJI SPOŁECZNEJ.

SPÓJNOŚĆ GRUPY: CZĘSTE INTERAKCJE MIĘDZY JEJ CZŁONKAMI, PODOBNE POSTAWY, ZAINTERESOWANIA I POCHODZENIE, POZYTYWNE DOŚW. Z UCZESTNIKAMI W GRUPIE, PRZYWÓDCA KTÓRY POTRAFI UTRZYMAĆ HARMONIĘ, BRAK OSOBOWOŚCI AGRESYWNYCH, SHIZOIDALNYCH, ZADANIA WYMAGAJĄCE WSPÓŁPRACY.

NORMY GRUPOWE: WPÓLNE WZORCE SPOSTRZEGANIA I MYŚLENIA, IDENTYCZNE RODZAJE KOMUNIKOWANIA SIĘ, WSPÓLNE POSTAWY I PRZEKONANIA, WSPÓLNE SPOSOBY ROBIENIA TEGO CO ROBI GRUPA.

RODZAJE NORM: ODNOSZĄCE SIĘ DO ZADANIA, DO POSTAW I PRZEKONAŃ, DO UBIORU I UCZESANIA, REGULUJĄCE INTERAKCJE W GRUPIE.

HIERARCHIA W GRUPIE I ROLE: PRZYWÓDCA GRUPY - LIDER FORMALNY, PRZYWÓDCA NIEFORMALNY, CZŁONKOWIE GRUPY, KOZIOŁ „OFIARNY”.

STYLE KIEROWANIA GRUPĄ:

1- STYL AUTORYTARNY: LIDER DECYDUJE CO BĘDZIEMY ROBIĆ, KIEROWNIK DECYDUJE KTO MA ZABIERAĆ GŁOS, WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ I KOŃCZY U LIDERA, CZŁONKOWIE MAJĄ NIKŁĄ SZANSĘ NA INTERAKCJĘ Z KIEROWNIKIEM, PODEJMUJE ON DECYZJE BEZ KONSULTACJI Z CZŁONKAMI GRUPY, BRAK TOLERANCJI DLA INNYCH OPINNI CO PROWADZI DO BRAKU DYSKUSJI.

2- STYL DEMOKRATYCZNY: WYSŁUCHANIE RÓŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA, LIDER NIE MÓWI GRUPIE CO MA ROBIĆ, OBIEG INFORMACJI WE WSZYSTKIE STRONY, SĄ ZAPEWNIONE WARUNKI DLA ORYGINALNOŚCI I KREATYWNOŚCI, CZŁONKOWIE DZIELĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA DECYZJE, WIĘKSZE NASTAWIENIE NA REALIZACJĘ CELU.

3- STYL OBOJĘTNY: LIDER NIE SUGERUJE NIC, LIDER NIE WIERZY W MOŻLIWOŚĆ EFEKTYWNEGO KIEROWANIA, GRUPA NIE OSIĄGA CELU, GRUPA NIE JEST USTRUKTURALIZOWANA.

1


Pobierz dokument
psychologia.zarzadzania.czym.jest.osobowosc.w.doc
Rozmiar 77 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Logika1 , CZYM JEST OSOBOWOŚĆ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM ORAZ JAKIE SĄ JEJ PODSTAWOWE ELEMENTY (SCHARAK
Osobowość, CZYM JEST OSOBOWOŚĆ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM ORAZ JAKIE SĄ JEJ PODSTAWOWE ELEMENTY (SCHARA
prawo cywilne, Prawo Cywilne1, CZYM JEST OSOBOWOŚĆ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM ORAZ JAKIE SĄ JEJ PODSTAW
psychologia zarzadzania (8 str), CZYM JEST OSOBOWO?? W UJ?CIU SOCJOLOGICZNYM ORAZ JAKIE S? JEJ PODST
CZYM JEST OSOBOWO W UJ CI, Inne
Czym jest osobowość
Paranoja i paranoicy Czym jest osobowość paranoiczna
czym jest osobowość
Schizoidia i schizoidzi Czym jest osobowość schizoidalna
Anankastia i anankaści Czym jest osobowość anankastyczna
Co to jest biosfera i jakie są jej granice, Nauka
Czym jest pedagogika społeczna, Resocjalizacja; Pedagogika; Dydaktyka;Socjologia, filozofia, psychol
Wykład 1 i 2- Czym Jest Psychologia oraz metody badawcze sto, psychologia - Nawrocki
w1 czym jest psychologia

więcej podobnych podstron