PYTANIA KOFTA, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia osobowości


Intensjonalny styl funkcjonowania poznawczego charakteryzuje się:

A skłonnością do przesądów

B oddzielaniem faktów od ocen

C tendencja do konfrontowania własnych sądów i ocen z rzeczywistością

D otwartością na doświadczenia

Syndrom osobowości autorytarnej obejmuje cechy:

A antyintracepcję

B zamknięcie w sobie

C uprzedzenia etniczne

D uległość wobec autorytetu

E tendencję do przypisywania sobie cech pozytywnych i odrzucenie cech negatywnych

Wg Maslowa wewnętrzna natura człowieka jest

A oparta na podstawach biologicznych

B silna

C łatwa do stłumienia przez wpływy kulturowe

D całkowicie świadoma

Czynniki sprzyjające wytworzeniu się nerwicy eksperymentalnej to:

A zbyt trudne zróżnicowanie

B warunkowanie wsteczne

C nadmiernie długi odstępn między bodźcem warunkowym i bezwarunkowym

D stosowanie silnych wzmocnień

Wg badań Fr.. wy… poczucia wysokiego podobieństwa do innych:

A zwiększa oryginalnośc myślenia

B zmniejsza oryginalnośc myslenia

C prowadzi do depersonalizacji

D wywołuje zjawisko introjekcji identyfikacyjnej

Horney wskazuje na istnienie następujących neurotycznyc potrzeb:

A ponizania siebie

B miłości

C śmierci

D perfekcji i nienaruszalności

E władzy

Zgodnie z wynikami badań:

A im wyższy poziom samoakceptacji tym lepsze przystosowanie psychologiczne

B bardzo wysoki poziom samoakceptacji wiąże się z zaburzeniami psychicznymi

C zalezność między poziomem samoekeptacji a poziomem przystosowania psychologicznego

Fromm wskazuje na następujące potrzeby egzystencjalne człowieka:

- potrzeba transcendencji

- potrzeba władzy

- potrzeba zakorzenienia

- potrzeba samotności

Topograficzny punkt widzenia na życie psychiczne przyjęty w psychoanalizie oznacza że:

A w osobowości dokonuje się dystrybucja energii psychicznej

B w osobowości człowieka można wyróżnić id ego i superego

C psychika ma część świadomą przedświadomą i nieświadomą

Badania Testera ujawniają, że zastanawianie się nad przedmiotem postawy

A powoduje wzrost ekstremalności sądów pozytywnych i spadek ekstremalności sądów negatywnych (tak naprawde nie wiem o co chodzi, doczytałam tylko eks….lności postaw)

B sprzyja dostrzeganiu racji `za' i `przeciw', co łagodzi ostrośc naszych sądów

C sprzyja polaryzacji postaw

Aby wystąpił efekt stopy w drzwiach:

- pierwsza próba powinna być dobrze uzasadniona

- pierwszej próbie musi towarzyszyć przekonanie o swobodzie wyboru

- człowiek musi być przekonany, że większośc ludzi reaguje pozytywnie na tego typu prośby

- powinno istnieć znaczne podobieństwo społecznego kontekstu obu próśb

Wg Jamesa na ja empiryczne składa się

- ja materialne

- ja pozorne

- ja kolektywne

- ja duchowe

Allporta cechy osobowości:

- mają zdolnośc inicjowania zachowania

- mają charakter ogólny, tzn przejawiają się w szerokiej klasie sytuacji

- mają status nominalny, są tylko skrótowym zapisem faktu, że pewne zachowania się powtarzają u pewnej osoby

- są czynnikami, które jedynie modyfikują wpływ sytuacji na zachowanie

W badaniach Alloy i Abramson:

- niedepresyjni wykazywali ilzuję kontroli

- depresyjni nie doceniali poziomu własnej kontroli nad wynikami

- zarówno depresyjni jak i niedepresyjni trafnie oceniali poziom własnej kontroli nad wynikami wtedy, gdy istniała obiektywna zależność wyników od działania

Idea ego totalitarnego:

A systematyzuje zniekształcenia przetwarzania informacji na swój własny temat, zbadane przez psychologię osobowości i społeczną

B przeprowadza analogię między kontrolą informacji w systemie totalitarnym i w osobowości człowieka

C opisuje funkcjonowanie osobowości ukształtowanej w systemie totalitarnym

Opisane przez Wojcieszke (1991) wyniki badań T. Pyszczyńskiego i J. Greenberga wskazują, że osoby depresyjne:

A wykazują zapotrzebowanie na informacje potwierdzające hipotezą „jestem do niczego”

B oceniają własny sukces jako mało prawdopodobny

C wykazuja zapotrzebowanie na informację zaprzeczającą, że ich własny sukces spowodowany był czynnikami sytuacyjnymi

Wg modelu postrzymywania oceny A. Testera, gdy bliskość partnera rośnie, człowiek:

A podwyższa wartośc wyników własnych, jeżeli dziedzina jest istotna dla dla definicji własnej osoby

B obniża wartość wyników partnera , jeseli dziedzina jest istotna dla własnej osoby

C podwyższa wartośc wyników partnera jeżeli dziedzina jest nieistotna sla definicji własnej osoby

D obniża wartośc wyników własnych jeżeli dziedzina jest nieistotna dla definicji własnej osoby

Następujące czynniki sprzyjają uformowani się wewnętrznego umiejscowienia kontroli:

A wychowanie w rodzinach o tradycjonalnej orientacji aksjologicznej

B wychowanie w rodzinach chłodnych, w których wystepuje wyraźny dystans między rodzicami a dziećmi

C wychowanie w rodzinach zachęcających do samodzielności i wypróbowania skuteczności nowych działań

D wychowanie w rodzinach troskliwych i serdecznych

Zgodnie z wynikami badań:

A im wyższy poziom samoakceptacji tym lepsze przystosowanie psychologiczne

B bardzo wysoki poziom samoakceptacji wiąże się z zaburzeniami psychicznymi

C zależnośc między poziomem samoakceptacji a poziomem przystosowania psychologicznego jest krzywoliniowa

W badaniach R. Schulza (1976) poprawa samopoczucia i stanu zdrowia pensjonariuszy domu starców nastąpiła w tych osób, które:

A były przez 2 miesiące odwiedzane przez studentów

B mogły przewidzieć, kiedy będą odwiedzane przez studentów

C miały wpływ na częstotliwośc, rozkład i czas trwania wizyt

Wg e. Eriksona rytualizacja dramatyczna związana jest ze stadium rozwoju ego określanym jako:

A bliskośc a izolacja

B autonomia a wstyd i niepewnośc

C inicjatywa a poczucie winy

Badania A,Testera ujawniają, że zastanawianie się nad przedmiotem postawy:

A powoduje wzrost ekstremalności sądów pozytywnych i spadek ekstremalności sądów negatywnych

B sprzyja dostrzeganiu racji „za” i „przeciw”, co łagodzi ostrośc naszych sądów

C sprzyja polaryzacji postawy

Aktywizacja danego schematu poznawczego umożliwia:

A aktualizację zapisanej informacji

B jednoczesne uwzględnianie różnych perspektyw poznawczych

C uzupełnianie luk w konfiguracji ….owej

D rozpoznanie zgodności lub niezgodności danych z innymi schematami zakodowanymi w pamięci trwałej

Wg Fromma zjawisko pseudoagresji obejmuje agresję:

A konformistyczną

B instrumentalną

C typu zabawowego

D asertywnego

E incydentalną

Wskaż rodzaj lęku który nie jest elementem leku teorii Freuda:

-Lęk obiektywny

- moralny

-egzystencjalny

- neurotyczny

Konstrukt osobisty w teorii Kellyego to:

A subiektywna wizja świata społecznego

B narzędzie poznawcze, umożliwiające dokonanie klasyfikacji bodźców na podobne i niepodobne

C przeświadczenie, będące następstwem aktywnego konstruowania poznawczego docierającej do nas informacji

D przekonanie lub sąd, odróżniający nas od innych ludzi

Wg koncepcji Rogera warunkowa akceptacja

A sprzyja procesowi samopoznania

B utrudnia symbolizowanie doświadczeń osobistych we własnym ja

C sprzyja podwyższonemu poczuciu własnej wartości

D sprzyja procesowi internalizacji społecznychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mtd1, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Metodologia badań psychologicznych
WYKLAD JA 12, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Rola Ja w przetwarzaniu informa
ROZWÓJ W ŚREDNIEJ DOROSŁOŚCI.konspekt , Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psych
WYKLAD JA1SYLAB, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Rola Ja w przetwarzaniu info
Rozwój w póxnej dorosłości konspekt, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psycholo
Teorie rozwoju psychicznego, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozw
egzamin ppp wersja 2, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Podstawy pomiaru psycho
BB.ad.wyklad9, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psycholingwistyka
Badanie eksperymentalne, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia eksperym
Notatki do egzaminu, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozwoju czło
Okres prenatalny - od poczęcia do narodzin - slajdy zespojone, Studia, Psychologia UW - materiały do
NARODZINY, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozwoju człowieka
SKRYPT - zaznaczenia, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Podstawy pomiaru psycho

więcej podobnych podstron