Kultura społeczeństwa stanowi istotną podstawę jego egzystencji


Kultura społeczeństwa stanowi istotną podstawę jego egzystencji. Należy ona do tych pojęć w naukach społecznych których mówi się, że mają długą przeszłość, ale krótką historię. Stwierdzenie takie oznacza, iż pojęcie "kultura" od niedawna zostało poddane rygorom myślenia naukowego.

Światowa kariera łacińskiego terminu "kultura" zaczęła się w czasach Cycerona. Pierwotnie termin ten wiązano z uprawą roli cultura agri- uprawa ziemi. Cyceron natomiast użył słowa kultura w wyrażeniu "cultura animi" co oznacza uprawę umysłu[1].

Począwszy od Cycerona, termin kultura zaczęto wiązać z wszelką czynnością ludzką mającą na celu pielęgnowanie, kształtowanie i doskonalenie. W ciągu wieków termin ten poszerzał swoją treść, stając się pojęciem wielowymiarowym i wieloznacznym. Na przykład w antropologii kulturowej ma ona zakres bardzo szeroki i najczęściej obejmuje różne przedmioty, kategorie , wartości i działania w różnych sferach życia ludzkiego.

Jak zdefiniować kulturę? Według A. Kłoskowskiej, w literaturze naukowej można spotkać około dwustu różnych definicji kultury. W sensie naukowym oznacza ona określone klasy przedmiotów, zjawisk i procesów albo pewne klasy zachowań. Natomiast w sensie filozoficznym przez kulturę rozumie się wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej[2].

Słownik socjologiczny w najszerszym znaczeniu definiuje kulturę jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka i wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi[3].

Z definicji tej wyłania się podział na dwa podmioty, kulturę i to co kulturą nie jest, czyli naturę. Zaliczenie czegoś do kultury jest równoznaczne z uznaniem iż podlega ono naszemu sterowaniu. Jeżeli natomiast nie mamy wpływu na pewne sytuacje i zdarzenia, co uniemożliwia zaprowadzenie "właściwego porządku"- zaliczamy to do natury[4].

Ilekroć mowa o kulturze, tylekroć mamy na myśli zaprowadzenie i zachowywanie porządku oraz przeciwstawianie się wszystkiemu, co z punktu widzenia zamierzonego porządku okazuje się chaosem. Miejsce, w którym biegnie granica między kulturą a naturą zależy, oczywiście, od dostępnych umiejętności i wiedzy, a także od gotowości wykorzystania jej do celów dotychczas nie wypróbowanych. Ogólnie rzecz biorąc, rozwój nauki i techniki poszerza sferę sterowania zjawiskami, które dotąd zaliczano do natury, przesuwa więc dalej granice obszaru kultury.

Każda z definicji kultury uwzględnia jakiś wycinkowy konkretny punkt widzenia na to zjawisko. Jak zauważył wybitny antropolog kultury XX wieku R. Linton: "Istotą wszelkiej definicji kultury jest bowiem to ,że wybiera pewne aspekty całego pojęcia oznaczonego owym terminem i kładzie nacisk na nie kosztem innych aspektów. Nacisk ten, a w konsekwencji także wartość definicji, będą zależały od tego, jaki szczególny cel definiujący miał na uwadze. Istnieje wiele możliwości definiowania określonego rodzaju"[5].

Najpełniejsze polskie opracowanie zagadnienia definicji kultury zostało zawarte w pracy A Kłoskowskiej. Autorka wymienia co najmniej sześć sposobów definiowania kultury[6].

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione wyżej rodzaje definicji kultury należy traktować jedynie jako typy idealne pozwalające uporządkować ogromną ilość literatury poświęconej kulturze tylko ze względu na pewne teoretyczne aspekty stanowiska poszczególnych autorów.

Uwzględniając różne aspekty życia społecznego, najbardziej uniwersalna wydaje się definicja zaproponowana przez S. Czarnowskiego. Definicja ta jest ponadto precyzyjna i odnosi się zarówno do dawnej, jak i współczesnej kultury.

Zdaniem tego myśliciela, kultura to "całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie"[8].

Z definicji tej wynika, że na kulturę w sensie socjologicznym i etnograficznym składają się następujące trzy grupy elementów[9]:

ludzie, a także głównych kryteriów, które wskazują co jest dobre, a co jest złe;

 

Czym jest kultura masowa?

Jest to termin określający zjawisko przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub standardowych treści - najczęściej rozrywkowych - oraz jednolite formy zabawowe dużych mas ludzkich, wg definicji G. Friedmanna: "...ogół kulturalnych dóbr konsumpcyjnych oddanych do dyspozycji publiczności w najszerszym rozumieniu tego słowa... za pomocą masowego komunikowania w ramach cywilizacji technicznej"; rozwój m.k. wiąże się z postępem techniki komunikacji (masowego przekazu środki) ograniczającej, a najczęściej wykluczającej bezpośredni kontakt twórcy i odbiorców proces wytwarzania, organizacji i przekazywania treści k.m. określa się mianem produkcji - niezależnie od zróżnicowanych stopni jej skomercjalizowania (k.m. powstała i jest formą dominującą w krajach zurbanizowanych i wysoko uprzemysłowionych, ale występuje również w społeczeństwach państw słabo rozwiniętych ekonomicznie); k.m. krytykowana jest za degradację wartości intelektualnych i moralnych, niszczenie więzi społecznych, "homogenizację" (ujednolicanie i upraszczanie) przekazywanych treści, mechanizację odbioru, przystosowanego do najniższych zdolności percepcyjnych.

Według Antoniny Kłoskowskiej homogenizacja kultury w wymiarze globalnym dokonuje się przede wszystkim na poziomie kultury popularnej. Kultura elitarna zachowuje swoją heterogeniczność. Według takich badaczy jak Jan Nedveen Pieterse procesom hybrydyzacji podlega cała kultura współczesna. Wydaje się, że ogólny kierunek zmian zachodzących w społeczeństwie polskim bardziej adekwatnie opisują ci, którzy jak Antonina Kłoskowska skłonni są dostrzegać odmienność procesów dokonujących się na poziomie kultury wysokiej i kultury popularnej, a w konsekwencji dopatrywać się także rosnącego zróżnicowania kulturowego społeczeństwa polskiego.

Telewizja publiczna, zrzekając się pełnienia misji edukacyjnej, (w sytuacji, gdy szkoły - szczególnie rozwijające się dynamicznie wyższe szkoły niepubliczne - kształcą przede wszystkim umiejętności praktyczne, nie przywiązując większej wagi do duchowego rozwoju) ma w tym olbrzymi udział. Proces ten, niezależnie od tego, czy określimy go neutralnym terminem "hybrydyzacji", czy też wartościującym "deprecjacji kultury" w dużym stopniu ma charakter spontaniczny i jest nieodwracalny. Rozwarstwienie kulturowe społeczeństwa, zwrot ku kulturze hybrydycznej, która dla znacznych warstw, ze względu na zasoby kompetencyjne, pozostaje jedynie dostępną kultura to zjawiska, których początki sięgają co najmniej lat osiemdziesiątych. Ze względu na sytuację polityczną (konflikt społeczeństwo - władza) i w niewielkim stopniu zliberalizowany rynek dóbr kultury, zjawisko zróżnicowania kulturowego społeczeństwa polskiego nie w pełni mogło się ujawnić w okresie stanu wojennego i latach bezpośrednio po nim następujących.

Warunki do tego powstały dopiero po roku 1989 wraz ze zmianami w funkcjonowaniu rynku kultury, zmianami w mediach, a także zmianą sytuacji politycznej, która stymulowała myślenie raczej wedle interesów (tego, co korzystne) niż wedle wartości

(tego, co słuszne).

 

Hybrydyzacja kulturowa znacznej części społeczeństwa to tylko jedna z konsekwencji całego kompleksu zmian w kulturze, w których telewizja ma swój ogromny udział.

 

Innym ważnym zjawiskiem w sferze kultury, które prokurowane jest, choć znowu nie wyłącznie to przy ogromnym udziale telewizji, jest zmiana stosunku do kultury narodowej, a w konsekwencji także zmiana form identyfikacji ze wspólnotą narodową. Otwarcie na świat sprawiło, ze w procesie edukacji kulturowej społeczeństwa pojawiły się nowe usytuowane poza krajem instytucje, przede wszystkim telewizje, których programy stają się coraz bardziej powszechnie dostępne. Niektóre z dostępnych stacji (Planet, programy Discovery, Travel, BBC-world, Sat-3 itp.) nastawione są na prowadzenie akcji edukacyjnej, co przy niemal całkowitym zrzeczeniu się tych funkcji przez polską telewizję publiczną czyni je monopolistami na polskim rynku popularyzacji wiedzy i kultury.

Kulturą popularna jest kulturą dominująca, nabywanie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w tej kulturze jest sprawą pierwszorzędną. Kompetencje niezbędne do uczestnictwa w tym, co potocznie określa się kulturą wyższą uznaje się za sprawę marginalną i całkowicie prywatną. Wybór tej opcji wiąże się najczęściej z mniej lub bardziej otwarcie deklarowanym przekonaniem, iż kulturę współczesną charakteryzuje zmiana paradygmatu: przejście od kultury literackiej (kultury słowa) do kultury obrazu, od kultury operującej kategorią długiego trwania i wartości kanonicznych, do kultury czasu teraźniejszego - prezentyzmu w jego skrajnej wersji, a więc kultury niezdolnej do wyłonienia wartości ważnych w długiej perspektywie lub obywającej się bez takich wartości, wreszcie przejście od kultury, w której istnieje wyraźne rozróżnienia na kulturę "wysoką" wartościową" i kulturę popularną, do kultury, w którym te dwa porządki ulegają zmieszaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

1. Jerzy Suprewicz ., Wiedza o społeczeństwie Repetytorium od A do Z, Warszawa 1998

2. Zygmunt Bauman., Socjologia, wyd. Zysk i S-KA, Poznań 1996

3. K. Olechnicki, P. Załęcki., Słownik socjologiczny, wydanie II poprawione, wyd. Graffiti BC, Toruń 1999

4. Kłoskowska Antonina., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983

5. Jerzy J. Wiater., Społeczeństwo wstęp do socjologii systematycznej, PWN, Warszawa 1971

6. Marcin Czerwiński., Profile kultury, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980

 

 

[1] Jerzy Suprewicz , Wiedza o społeczeństwie od A do Z, Warszawa 1998

 

[2] j. w., s.122

 

[3] Krzysztof Olechnicki, Paweł Załecki, Słownik socjologiczny, Wydanie II poprawione, wyd. Greffiti BC, Toruń 1999

 

[4]Zygmunt Bauman, Socjologia, wyd. Zysk i S-KA, Poznań 1996 r 8, s 148

[5] Jerzy Suprewicz , Wiedza o społeczeństwie od A do Z, Warszawa 1998

 

[6]Kłoskowska Antonina , Socjologia kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983

[7] Jerzy Suprewicz , Wiedza o społeczeństwie od A do Z, Warszawa 1998

[8]Jerzy J. Wiater, Społeczeństwo Wstęp do socjologii systematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971

[9] Jerzy Suprewicz , Wiedza o społeczeństwie od A do Z, Warszawa 1998

 

[10] Krzysztof Olechnicki, Paweł Załecki, Słownik socjologiczny, Wydanie II poprawione, wyd. Greffiti BC, Toruń 1999

 

[11]j w., s.107Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kulturowo społeczne i socjalne uwarunkowania motoryczności c
ped.społeczno - personalistyczna, teoretyczne podstawy wychowania
Ingarden - Podstawowe pojęcia egzystencjalne - notatki, Religioznawstwo, Fenomenologia religii
Kultura i gnoza, I rok Politologia, Podstawy Teorii Polityki
Antropologicznepk 1 k, kulturoznawstwo, ROK I- semestr I, Antrpologiczne podstawy kulturoznawstwa
Technologia Betonu, Badanie Mieszanki Betonowej, KULTUROWO SPOŁECZNE ASPEKTY CYWILIZACJI
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna, Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
Społeczeństwo stanowe w Polsce, Prezentacje multimedialne
Pojęcie kultura apk2 k, kulturoznawstwo, ROK I- semestr I, Antrpologiczne podstawy kulturoznawstwa
Etos rycerza stanowi jeden z podstawowych wzorców osobowych propagowanych w parenetycznej literat
Kultura, spolecznosc lokalna
biofizyka, błony, Budowa i właściwości struktur biologicznych zależy nie tylko od właściwości związk
uklady zasilania cygana, indykowanie aparatury wtryskowej, Parametry przebiegu wtrysku paliwa stanow
Kulturowe i społeczne, Konsekwencje konfliktów religijnych
Podstawy komunikacji społecznej - M. Glowacki - egzamin, Podstawy komunikacji społecznej - M. Głowac
11 Społeczeństwo stanowe w średniowiecznej Europie

więcej podobnych podstron