PI 12.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne


PI, 12.10.2011

Optymalizacja języka- opłaca się to szczególnie, jeśli proces translacji z języka źródłowego na sztuczny język przebiega automatycznie, np. automatyczne generowanie tablic frekwencyjnych da potrzeb skonstruowania kodu do optymalizacji wyszukiwania informacji w wielkich bazach danych.

Język formalny

Język J jest nazywany formalnym, jeżeli pola semantyczne znaków w tym języku są na tyle ostre, że

wszelkie dopuszczalne w danym języku transformacje wykonywane na sygnałach tych znaków są jednoznaczne i dają w efekcie znaki o ostrych polach semantycznych

Wyniki transformacji są jednoznacznie zdeterminowane w ramach reguł danego języka.

Przykłady: pola semantyczne liczb rzeczywistych i wykonywanych na nich działań arytmetycznych w języku algebry liczb rzeczywistych są ostre.

Taryfa celna byłaby językiem formalnym, gdyby każdy produkt eksportowany lub importowany był zawsze jednoznacznie zaliczany do odpowiedniej nomenklatury celnej (PCN)

Niektóre paragrafy kodeksu karnego.

Język nieformalny- to taki i tylko taki, którego znaki lub reguły syntaksy, semantyki i pragmatyki mają nieostre pola semantyczne w stopniu uniemożliwiającym przetwarzanie informacji poprzez transformowanie sygnałów (materialnych nośników).

Transformacje takie są niejednoznaczne.

Wyniki transformacji nie są i nie mogą być jednoznacznie zdeterminowane w ramach reguł danego języka.

Przykłady: języki etniczne - reguły języka etnicznego nie są w ogóle wyspecyfikowane, nieostre są pola semantyczne, reguły syntaktyczne nie są do końca określone, np. język Aborygenów, Apaczów, potoczne itp.

W nauce, w systemach społecznych i gospodarczych, które z punktu widzenia leksyki i semantyki mają wszelkie cechy języków formalnych, ale nie spełniają wymogów ostrych pól semantycznych i jednoznaczności w zakresie semantyki i gramatyki.

Tworzy się w ten sposób modele formalne, których treść ekonomiczna lub społeczna jest niejasna, nieokreślona- dobra w dydaktyce, ale niebezpieczna w podejmowaniu decyzji gospodarczych i sterowaniu procesami ekonomicznymi.

Język a system społeczno-gospodarczy

Język jest meta systemem względem danego systemu społeczno-gospodarczego.

Język jest systemem zewnętrznym służącym do konstruowania wiadomości opisujących system społeczno-gospodarczy postrzegany przez obserwatora zewnętrznego (np. język nauk ekonomicznych).

Język jest wewnętrznym podsystemem służącym do konstruowania wiadomości krążących w tym systemie dla potrzeb realizacji jego funkcji (kontrakty umowy między przedsiębiorstwami, transakcje kupna-sprzedaży, deklaracje celne i podatkowe).

Języki oraz system języków odwzorowują informacje o realnym systemie społecznym i gospodarczym, w którym są wykorzystywane.

W otwartych gospodarkach rynkowych, społeczeństwach demokratycznych w odróżnieniu od systemów totalitarnych językowa przejrzystość, oparta na niej wiarygodność i weryfikowalność informacji są warunkami prawidłowego funkcjonowania gospodarki państwa i społeczeństwa.

EKONOMIKA INFORMACJI

Jednym z zadań ekonomiki informacji jest analiza i ocena gospodarki z punktu widzenia języków jako instrumentów odwzorowania zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz możliwości sterowania procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie, państwie, jak również w Sali ugrupowań i organizacji ponadpaństwowych, np. UE.

TEMAT: Definicja i identyfikacja informacji w świetle jej znaczenia ekonomicznego

DEFINICJA I IDENTYFIKACJA INFORMACJI

Informacja jako kategoria ekonomiczna w gospodarce rynkowej

Klasyfikacja informacji spełniającej różne role: zasobu ekonomicznego, czynnika wytwórczego, produktu, wyrobu, usługi, towaru, dobra konsumpcyjnego, infrastruktury gospodarki narodowej.

Informacja gospodarcza:

-wiedza obserwatora o systemie ekonomicznym i jego otoczeniu

-treść ilościowych i jakościowych charakterystyk części składowych systemu ekonomicznego

-treść wiadomości o obiekcie gospodarczym niezbędna do rozwiązania danego zadania

-treść wiadomości zmniejszająca nieokreśloność sytuacji w systemie ekonomicznym (przystąpienie Chin do WTO)

Znaczenie informacji gospodarczej w języku etnicznym (potocznym). Informacja gospodarcza to:

-wszelka informacja o systemach, procesach i zdarzeniach zachodzących w gospdoarce jako systemie społeczno-ekonomicznym (kursy walutowe, kursy akcji, budżet państwa, miasta, gminy, planowane inwestycje Chin w budowie autostrad, w przemyśle motoryzacyjnym kraju)

-każda informacja służąca aktywnie podmiotom ekonomicznym (ludziom, przedsiębiorstwom i innym organizacjom w procesie wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych (kryterium użytkownika informacji) (epidemie, kataklizmy, wysokość planowanej zmiany akcyzy na paliwo, posucha).

-każda informacja wykorzystywana w sterowaniu procesmai lyb systemami gospodarczymi (system podatkowy, celny, podatkowy (liniowy dla przedsiębiorców, podaż pracy - imigranci w Wielkiej Brytanii)

-każda informacja obiegająca w systemach gospodarczych (przelew międzybankowy)

-każda informacja powodująca skutki ekonomiczne (plan budżetu państwa na rok 2009, strajk, „przeciek” o podwyżce ceł, itp.)

Informacja o systemie a informacja decyzyjna

Informacja o systemie stwarza możliwości oddziaływania sterującego

Informacja decyzyjna powoduje realne efekty ekonomiczne, np. zakup kombajnu zbożowego przez rolnika zwiększa koszty produkcji

Uproszczony model sterowania informacyjnego w systemie podatkowym

System społeczno-gospodarczy - podatnik (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo) musi zapłacić podatek zgodnie z informacją sterującą występującą w postaci skomplikowanych i niejasnych przepisów podatkowych, których interpretacja często jest trudna i znana oraz stosowana jedynie przez urzędników aparatu fiskalnego w celu wyegzekwowania należnych państwu kwot (jeśli nie zostaną uiszczone to grożą za to podatnikom sankcje).

System handlu zagranicznego- Kodeks celny

Problem asymetrii informacji- np. to co nadawca uznaje w stosunku do odbiorcy za obligatoryjne, wcale nie musi być tak zinterpretowane przez odbiorcę, np. polecenie wydane przez przełożonego podwładnemu niezgodne z przepisami Kodeksu pracy, lub na odwrót:

To, co nadawca uznaje za przekaz informacji, odbiorca może uznać za nakaz, np. reklama luksusowego wyrobu importowanego odniesie lepszy skutek wtedy, jeśli potencjalni klienci uznają posiadanie takiego dobra za sprawę prestiżową

Informacja jako kategoria ekonomiczna

Informacja jako kategoria ekonomiczna stanowi podstawę ekonomiki informacji jako ekonomiki szczegółowej

Rola informacji we współczesnej gospodarce, czyli w otwartej regulowanej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje:

-ogólna zasada swobody prowadzenia działalności ekonomicznej na rynku międzynarodowym ograniczona i regulowana przez prawa poszczególnych państw, respektujące globalne porozumienia międzynarodowe

* w szczególności te ustalone w ramach rokowań World Trade Organization oraz

*zasad globalnego systemu monetarnego koordynowanego przez IMP (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

Otwarta regulowana gospodarka rynkowa ma istotne znaczenie w kształtowaniu rynku informacyjnego i modelowania tego rynku

Informacja była i jest przedmiotem szczególnego zainteresowania agend państwowych- można wpływać na społeczeństwo, kształtować jego postawy, poglądy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PI 19.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 26.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 5.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 23.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 28.09.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 16.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 09.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 30.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
PI 23.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
rachunkowość 19.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Rachunkowość finansowa
26.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Rachunkowość finansowa
zestaw 1, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
zestaw 2, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne
Wykład 1-10.03.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr II, Technologie informacyjne
Rachunkowość 9.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Rachunkowość finansowa
Rachunkowość 16.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Rachunkowość finansowa
Rachunkowość 23.11.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Rachunkowość finansowa
Wykład 9 - 10.05.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr II, Nauka o organizacji
Wykład 10 - 17.05.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr II, Nauka o organizacji

więcej podobnych podstron