umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Umowa o dzieło nr  ……...

Zawarta w , dnia , pomiędzy:

Zamawiającym  , reprezentowanym przez

a

Wykonawcą   zamieszkałym(łą) .

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

§ 2

Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. Autorskie prawa majątkowe do dzieła opisanego w § 1 nabywa Zamawiający.

§ 3

Termin wykonania pracy ustala się na: r.

§ 4

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po przyjęciu wykonanej pracy zgodnie z niniejszą umową w wysokości (słownie: ). Od kwoty wynagrodzenia potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do jednego tygodnia od daty zgłoszenia.

§ 6

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego czynności objętych niniejszą umową.

§ 7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w pracy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................................                                                                 .................................

        Zamawiający                                                                                  WykonawcaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa pozyczki wz, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa dzierzawy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron