Prawo cywilne wyk.8 2010-12-08, Prawo Cywilne


Zorganizowane kompleksy majątkowe- art. 551

Za zobowiązania za tak rozumiane przedsiębiorstwo, odpowiadają solidarnie zarówno zbywca jak i nabywca. Nabywca odpowiada za zobowiązania do wartości tego przedsiębiorstwa, nie odpowiada wtedy kiedy nie wiedział a niewiedza nie wynika z niedbalstwa. Tworzą składniki materialne(nieruchomości itp.) i niematerialne(prawa, patenty, oznaczenie). Teoretycznie też gospodarstwo rolne.

MAJĄTEK I MIENIE

Mienie jest to zbiorcze określenie praw majątkowych, obejmuje własność jak i inne prawa majątkowe. Art.44

Mienie używa się raczej w sensie abstrakcyjnym.

Majątek stosowany do konkretnej osoby, prawa majątkowe konkretnej osoby. Istnieje zasada jednego majątku, wszystkie prawa osoby są traktowane jako jedno. Ponosimy odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem. Małżonkowie posiadają majątek wspólny a obok tego posiadają swój majątek osobisty(wtedy można mówić że osoba posiada dwa majątki).

Spółka cywilna, osoby wspólnie gromadzą mienie, spółka nie jest nawet ułomną osobą prawną, jest tylko stosunkiem prawnym. Jest pewna masa majątkowa nazywa majątkiem wspólnym ale jest odrębny od majątku osobistego ponieważ inne zasady są zarządzania majątkiem i odpowiedzialności za zobowiązania.

Podmiotami stosunków cywilnoprawnych:

Za zobowiązania nie odpowiada tylko jednostka organizacyjna ale i jej członkowie

Możność bycia podmiotem praw i obowiązków jest cechą normatywną, każdy człowiek. Jest przyznawane przez ustawodawcę ale nie arbitralnie, w przypadku ludzi jest to oczywiste a w innych zależy od ustawodawcy.

OSOBY FIZYCZNE

Art. 8 KC; w przypadku dziecka poczętego, nienarodzonego:

Zdolność do czynności prawnych

W drodze własnych czynności prawnych nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Ubezwłasnowolnienie- orzeczenie sądowe które pozbawia lub ogranicza zdolność do czynności prawnych. Z powodu zaburzeń psychicznych, pijaństwem, narkomania.

Jeśli ma niepełną ale w przypadku codziennych transakcji czynności stają się ważne nie z chwilą zawarcia a z chwilą wykonania(ale obie te rzeczy się zbiegają).

Ograniczona zdolność wiąże się z tym, że może dokonywać ale za zgodą swojego przedstawiciela(nie ma pełnej samodzielności).

Kategorie:

  1. Powodują wyłącznie przysporzenie bez zobowiązania

  2. Drobne umowy życia codziennego

  3. Czynności polegające na rozporządzaniu swoim zarobkiem

  4. Rozporządzanie przedmiotami majątkowymi zostały oddane przez przedstawiciela ustawowego do codziennego użytku, np. kieszonkowe

  5. Czynności z zakresu prawa pracy-

Art. 18 § 3

Prawo cywilne wyk.8 2010-12-08

Strona 3 z 3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo cywilne wyk.7 2010-12-01, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.7 2010-12-01, Prawo Cywilne
2010.12.08 Ekonimika Turystyki i Rekreacji Popyt RT, AWF
rozrod wyk 2010 12 15
Prawo cywilne wyk.3 2010-10-27, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.5 2010-11-17, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.4 2010-11-03, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.6 2010-11-24, Prawo Cywilne
Prawo cywilne ćw.4 2010-12-01, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.2 2010-10-20, Prawo Cywilne
2010-04-08, Zarządzanie kryzysowe, Obrona Cywilna
projekt z dnia 12 08 2010
02 01 11 12 01 03 2010 12 31 13 19 08
Historia prawa polskiego wyk 7 2010 01 12
02 01 11 12 01 03 2010 12 31 13 19 08
12 08 geogr turyst wyk
wyk makro 12 dok

więcej podobnych podstron