ściąga TP do druku moja

ZESTAW A1
ZADANIE 1
Wektro pewnego pola wyraża się następująco :
BRAK

ZADANIE 2
Podać równania Maxwella w postaci różniczkowej. Wyjąsnić znaczenie poszczególnych wielkości fizycznych i określić ich jednostki w układzie SI

E=1V/m (wektor natężenia pola elektrycznego)
B=1T (wektor indukcji magnetyzcnej
H=1A/m (wektor natężenia pola magnetycznego)
J=1A/m2 (wektor gęstości prądu)
D=1C/m2 (wektor indukcji elektrycznej)

ZADANIE 3
Podać definicję pola elektrostatycznego. Wychodząć z równań Maxwella zapisać równania pola elketrostatycznego
Pole elektrostatyczne – stan przestrzeni przestrzeni otaczającej ładunki elektryczne lub zmienne pole magnetyczne;

ZADANIE 4
Dwie kulki o bardzo małych średnicach w stosunku do odległości między nimi, każda o masie m=5*10-4kg i ładunku Q umieszczono w powietrzu i zawieszono w punkcie P na jedwabnych nitkach o jednakowej długości l=0,1m. Odległośc między kulkami wynosi a=0,1m. Wyznaczyć wartość ładunku oraz wektor natężenie pola elektrycznego w punkcie P. Przenikalnośc powietrza przyjąć równą ε0=…..
Q=? IE=?

ZESTAW A2
ZAGADNIENIE 1
Wyprowadź warunek dla składowych normalnych wektora gęstości prądu na granicy środowisk przewodzących o konduktywności γ1 i γ2ZAGADNIENIE 2

Podać definicję pola magnetycznego. Wychodząc z równań Maxwella zapisać równanie tego pola
Polem elektrostatycznym nazywamy pole elektryczne wokół ładunku, który jest neutralny względem ziemi i niezmienny w czasie „t”.

ZAGADNIENIE 3
W dwóch długich, prostoliniowych przewodach ułożonych równolegle w odległości d=20cm od siebie przepływają prądy I1=35A, I2=15 A. Wyznaczyć w jakiej odległości X od osi przewodu leży prosta…..

ZAGADNIENIE 4

Kondensator płaski jest zasilany napięciem stałym o wartości Uźr = 100V/ Grubość warstwy izolacyjnej d=6mm, powierzchnia okładki s=20mm2. Konduktywność nieidealnego dielektryka wynosi γ=5*10-13 s/m. Należy wyznaczyć
a) wektor gęstości prądu i natężenia pola elektrostatycznego w dielektryku
b) rozkład potencjału elektrycznego między okładzinami kondensatora
Rezystancję przejścia, prąd upływu oraz straty mocy w kondensatorze

ZESTAW B1
ZAGADNIENIE 1
BRAK

ZAGADNIENIE 2
BRAK

ZAGADNIENIE 3
Podać wzór wyrażający prawo Coulomba w zapisie wektorowym, objaśnić oznaczenia oraz przedstawić stosowny rysunek
Kierunek działania sił oddziaływania między ładunkami określa prosta przechodząca przez oba ładunki, a zwrot określają znaki ładunków. Jeżeli są to ładunki jednoimienne to odpychają się, jeśli różnoimienne to przyciągają się.
ZAGADNIENIE 4
ZAGADNIENIE 5
Wyznaczyć potencjał i wektor natężenie pola elektrycznego w otoczeniu dipola elektrycznegoZESTAW B2

ZAGADNIENIE 1
BRAK
ZAGADNIENIE 2
BRAK

ZAGADNIENIE 3
ZAGADNIENIE 4
Kondensator kulisty o promieniach okładzin R1=5mm i R2 = 10mm zasilono napięcie Uźr=100V. Nieidealny dielektryk w kondensatorze ma rezystywność g=5*10^15 Ωm. Należy wyznaczyć
a) wektor gęstości prądu i natężenia pola elektrycznego w dielektryku
b) rezystancję przejścia, prąd upływu oraz straty mocy w kondensatorze


ZESTAW E1
ZADANIE 1

Podać równania Maxwella w postaci różniczkowej. Wyjąsnić znaczenie poszczególnych wielkości fizycznych i określić ich jednostki w układzie SI

E=1V/m (wektor natężenia pola elektrycznego)
B=1T (wektor indukcji magnetyzcnej
H=1A/m (wektor natężenia pola magnetycznego)
J=1A/m2 (wektor gęstości prądu)
D=1C/m2 (wektor indukcji elektrycznej)

ZADANIE 2
Bardzo długi, prostolinijny przewód miedziany umieszczono w powietrzu naładowanym ładunkiem Q=10*10-10 C. Należy:
a)wyznaczyć wektor natężenia pola elektrycznego oraz indukcji elektrycznej wokół przewodu
b) narysować rozkład natężenia pola elektrycznego
Dane: R0=2mm, L=100m Przenikalność powietrza przyjąć równą ε=$\frac{10^{- 9}}{36\pi}\frac{E}{m}$

ZAGADNIENIE 3

Podać definicję pola przepływowego. Wychodząc z równań Maxwella zapisać równania statycznego pola przepływowego
Polem przepływowym nazywamy pole elektryczne w środowisku przez które przepływa prąd elektryczny, w szczególnym przypadku (przepływu prądu stałego) pole elektryczne nazywamy statycznym polem przepływowym


ZAGADNIENIE 4

Wyprowadzić wzór na rezystancję uziomu w kształcie półkuli oraz wyznaczyć rozkład potencjału na powierzchni ziemi w otoczeniu uziomu. Wyjaśnić pojęcie napięcia krokowego i przedstawić je na rysunku.

ZAGADNIENIE 5
W dwóch długich prostoliniowych przewodach ułożonych równolegle w odległości d=20cm od siebie, przepływają prądy I1=35A oraz I2=15A. Wyznaczyć w jakiej odległości X od osi przewodu „I” leży prosta w płaszczyźnie przechodzącej prze osie przewodów, wzdłuż której natężenie pola magnetycznego będzie równe 0

`

ZAGADNIENIE 6
Siły elektrodynamiczne. Wyznaczyć siłę działającą na jednostkę długości dwóch równoległych, bardzo długich przewodów z prądami I1 i I2 przy zgodnych i przeciwnych zwrotach tych prądów.

ZAGADNIENIE 7

Podać i objaśnić zasadę Lenza. Sporządzić odpowiedni rysunek.
ZESTAW E2
ZAGADNIENIE 1

Podać równanie Maxwella w postaci całkowej. Wyjaśnić znaczenie poszczególnych wielkości fizycznych w równaniach i określić ich jednostki w układzie SI


ZAGADNIENIE 2
Podać definicję pola magnetycznego. Wychodząc z równań Maxwella zapisać równanie tego pola
Polem elektrostatycznym nazywamy pole elektryczne wokół ładunku, który jest neutralny względem ziemi i niezmienny w czasie „t”.

ZAGADNIENIE 3
Na metalowej kuli o promieniu R0=10mm, umieszczonej w powietrzu, znajduje się ładunek Q=5*10-12C
a) wyznaczyć wektor natężenia pola elektrycznego oraz indukcji elektrycznej
b) narysować rozkład natężenia pola elektrycznego


ZAGADNIENIE 4

Kondensator płaski jest zasilany napięciem stałym o wartości Uźr = 100V/ Grubość warstwy izolacyjnej d=6mm, powierzchnia okładki s=20mm2. Konduktywność nieidealnego dielektryka wynosi γ=5*10-13 s/m. Należy wyznaczyć
a) wektor gęstości prądu i natężenia pola elektrostatycznego w dielektryku
b) rozkład potencjału elektrycznego między okładzinami kondensatora
Rezystancję przejścia, prąd upływu oraz straty mocy w kondensatorze
ZAGADNIENIE 5
Wyznaczyć wektor natężenia pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz długiego prostoliniowego przewodu o przebiegu kołowym, umieszczonego w powietrzu, wiodącego prąd I

ZAGADNIENIE 6

Przewód o kształcie pokazanym na rysunku porusza się z stałą prędkością V=5m/s w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B= 4*10^(-4)T prostopadle do lini pola magnetycznego =. Należy wyznaczyć wartość indukowanej siły elektromotorycznej eab w przwodzie dla L=1mZAGADNIENIE 7
BRAK

ZESTAW E3
ZAGADNIENIE 1

Podać wzór wyrażający prawo Coulomba w zapisie wektorowym, objaśnić oznaczenia oraz przedstawić stosowny rysunek
Kierunek działania sił oddziaływania między ładunkami określa prosta przechodząca przez oba ładunki, a zwrot określają znaki ładunków. Jeżeli są to ładunki jednoimienne to odpychają się, jeśli różnoimienne to przyciągają się.

ZAGADNIENIE 2
Wyprowadzić wzór opisujący wektor indukcji i natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego umieszczonego w powietrzu. Sporządzić odpowiedni rysunek z oznaczeniami poszczególnych wielkości.
BRAK
ZAGADNIENIE 3

Podać definicję pola przepływowego. Wychodząc z równań Maxwella zapisać równania statycznego pola przepływowego
Polem przepływowym nazywamy pole elektryczne w środowisku przez które przepływa prąd elektryczny, w szczególnym przypadku (przepływu prądu stałego) pole elektryczne nazywamy statycznym polem przepływowym

ZAGADNIENIE 4

Izolacja kabla koncentrycznego ma rezystywność g=5*1015Ωm. Napięcie między żyłami wewnętrzną i zewnętrzną wynosi U=400V. Promienie żył są następujące R1=3mm, R2=9,5 mm, R3= 10mm, długość kabla l=1000m.
a) wektor gęstości prądu i natężenia pola elektrycznego w warstwie izolacyjnej
b) rezystancję izolacji, prąd upływu oraz straty mocy w izolacji klabla

ZAGADNIENIE 5

Wektorowy potencjał magnetyczny. Wyprowadzić równanie Poissona i Laplace’a. które spełnia potencjał wektorowy A. Podać rozwiązanie równania Poissona


ZAGADNIENIE 7

Przewód o kształcie pokazanym na rysunku porusza się z stałą prędkością V=5m/s w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B= 4*10^(-4)T prostopadle do lini pola magnetycznego =. Należy wyznaczyć wartość indukowanej siły elektromotorycznej eab w przwodzie dla L=1m

ZESTAW E4
ZAGADNIENIE 1

BRAK

ZAGADNIENIE 2
Wyznaczyć potencjał i wektor natężenie pola elektrycznego w otoczeniu dipola elektrycznego
ZAGADNIENIE 3
Wyprowadzić warunek dla składowych stycznych wektora natężenia pola elektrycznego na granicy środowisk przewodzących o konduktywnościach γ1 i γ2. Przedstawić ilustrację graniczną
ZAGADNIENIE 4

Kondensator kulisty o promieniach okładzin R1=5mm i R2 = 10mm zasilono napięcie Uźr=100V. Nieidealny dielektryk w kondensatorze ma rezystywność g=5*10^15 Ωm. Należy wyznaczyć
a) wektor gęstości prądu i natężenia pola elektrycznego w dielektryku
b) rezystancję przejścia, prąd upływu oraz straty mocy w kondensatorze


ZAGADNIENIE 5
Podać definicję pola magnetostatycznego. Na podstawie równania Maxwella zapisać równania pola megnetostatycznego.
Polem magnetostatycznym nazywamy pole które jest niezmienne i stałe w czasie. Może być wyrażone przez magnesy trwałe oraz prądy stałe.

ZAGADNIENIE 6
BRAK

ZAGADNIENIE 7
Przewód o kształcie podanym na rysunku porusza się ze stałą prędkością V=5m/s w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=2*10-4 T prostopadle do linii pola magnetycznego. Należy wyznaczyć wartość indukowanej siły elektromotorycznej eab w przewodzie/ Dane L=1m.ZESTAW E5
ZAGADNIENIE 1

Podać równania Maxwella w postaci różniczkowej. Wyjąsnić znaczenie poszczególnych wielkości fizycznych i określić ich jednostki w układzie SI

E=1V/m (wektor natężenia pola elektrycznego)
B=1T (wektor indukcji magnetyzcnej
H=1A/m (wektor natężenia pola magnetycznego)
J=1A/m2 (wektor gęstości prądu)
D=1C/m2 (wektor indukcji elektrycznej)


ZAGADNIENIE 2
Wyprowadzić wzór opisujący potencjał elektryczny od ładunku punktowego umieszczonego w powietrzu. Sporządzić odpowiedni rysunek z oznaczeniami poszczególnych wielkości. Narysować rozkład potencjału.

ZAGADNIENIE 3

Kondensator płaski, powietrzny o wymiarach S=0,01 m2 i d = 1mm naładowano do napięcia U=100V i odłączono od źródła zasilania. Następnie zwiększono odległość między okładzinami kilkukrotnie. Uzasadnić jak zmieni się rozkład natężenia pola elektrycznego, indukcji elektrycznej, jak zmieni się napięcie między okładkami oraz energia dla pola elektrycznego kondensatora. Przenikalność powietrza przyjąć ε=$\frac{10^{- 9}}{36\pi}\frac{E}{m}$


ZAGADNIENIE 4
Wyprowadź warunek dla składowych normalnych wektora gęstości prądu na granicy środowisk przewodzących o konduktywności γ1 i γ2


ZAGADNIENIE 5
BRAK

ZAGADNIENIE 6
Lnie napowietrzne tworzą trzy równolegle ułożone prostoliniowe przewody o długości l=20m, umieszczne w powietrzu. Należy wyznaczyć:
a) składowe wektora indukcji w powietrzu i jej moduł na prsotej „a” leżącej w płaszczyźnie Ox, która jest równoegła do osi przewodó oraz narysować ten wektor
b) wektor siły (odniesionej do jednostki długości) działającej na przewód z prądem I2 oraz narysować ten wektor.
Dane I1=500A; I2 = 100A; I3= 500A; d =25cm; przenikalność 4π*10-7ZAGADNIENIE 7
BRAK


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
do druku moja poprawa
majne sciaga teory do druku, Studia, WAT Informatyka, s2 - Peie - podstawy elektroniki i elektrotech
do druku moja strona tytułowa, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedag
podstawy rachunkowosci, Rachunkowość Finansowa - ściaga gotowe do druku, Książka rachunkowość finans
podstawy rachunkowosci, Rachunkowość Finansowa - ściaga gotowe do druku, Książka rachunkowość finans
MSG ściąga 'mała' do druku
!!sciaga pawelka do druku, studia polsl MTA I, maszynoznastwo, ŚCIĄGI
ORNOP opracowanie ladne, sciaga z ornopu do druku, 1
Metody numeryczne - ściaga - mała do druku, Budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr III, III Se
sciaga z mechany do druku
Ściąga do druku
Ściąga do druku
Prawo medyczne - sciaga do druku, MEDYCYNA telietta, Prawo medyczne
Ekonomika- sciaga do druku, gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów
ZUPP sciaga do druku, Zasady ustroju politycznego państwa
okb- wykłady-ściąga do druku, Politechnika Krakowska, VI Semestr, Organizacja kierowanie budowa i BH
grz8 ściąga z teorii chemia xcałość do druku (2)

więcej podobnych podstron