podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Wpływ prądu stałego na tkanki

Wpływ prądu stałego na tkanki

-przepływ prądu stałego przez tkanki powoduje wytwarzanie w nich ciepła oraz ich przekrwienie a także wpływa na zmianę pobudliwości nerwów i mięśni, -galwanizację prądem anodowym stosuje się w celu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Prąd katodowy wykorzystuje się do leczenia porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego.

Brachyterapia, brachyradioterapia, forma leczenia (radioterapii), wykorzystująca promieniowanie jonizujące w ten sposób, że źródło promieniowania (np. igły radowe) wszczepia się w bezpośrednie sąsiedztwo chorego narządu, aby mogło oddziaływać gł. na chorobowo zmienioną tkankę, nie niszcząc zbytnio in. narządów. Brachyterapię stosuje się w leczeniu niektórych nowotworów złośliwych.

Gammakamera, inaczej kamera scyntylacyjna - w scyntygrafii to urządzenie diagnostyczne do badań narządów, w których nagromadzony jest radioizotop. Wyposażony jest on w detektor o dużym polu widzenia. W detektorze znajduje się kryształ scyntylacyjny, który pod wpływem promieniowania jonizującego (najczęściej gamma) emituje błyski świetlne (scyntylacje).

Na powierzchni kryształu umieszczonych jest 20 do 120 powielaczy fotoelektronowych, w zależności od pola widzenia i typu aparatu. Im dany fotopowielacz znajduje się dalej od miejsca wystąpienia scyntylacji, tym słabszy powstaje impuls elektryczny (mniejsza amplituda). Sygnały ze wszystkich powielaczy są przekazywane do macierzy kodującej pozycję i po odpowiedniej selekcji odtworzone na ekranie lampy oscyloskopowej. W ten sposób następuje odwzorowanie rozmieszczenia radioznacznika w ustroju w postaci rzutu na płaszczyznę.

Przed kryształem znajduje się dodatkowo kolimator, który przepuszcza jedynie promienie prostopadłe do powierzchni kryształu.

Aby otrzymane scyntygramy były ostre i czytelne, a wyniki badań nie budziły wątpliwości, grubość kryształu musi być niewielka (ok. 1,5 cm). Natomiast, żeby w tak cienkim krysztale efektywność rejestracji energii była maksymalna, należy odpowiednio dobrać radioizotop pod kątem ilości emitowanej energii, najlepiej nadaje się do tego 99mtechnet.

Reobaza - natężenie prądu niezbędne do wywołania minimalnego, odczuwalnego skurczu mięśniowego przy czasie impulsu 1000ms, wartość reobazy mieści się w zakresie od 2 do 18mA dla różnych mięśni.

• Chronaksja - wskaźnik pobudliwości nerwu i mięśnia mierzony czasem impulsu koniecznym do wywołania progowego skurczu mięśnia przy natężeniu równym podwójnej reobazie. Normalne wartości chronaksji są mniejsze od 1ms.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Elektrokardiograf Charakterystyka bloków
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, elektrokardiografia holterowska
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, przetworniki spirometryczne
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Pomiar objętości zalegającej w płucach
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Sposób pomiaru stężenia CO2 w gazie oddechowymx
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, RTG
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, respirator
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Maping mózgu
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, EMG
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna,?G
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Elektrokardiogram
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, kardiomonitor
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, fonokardiograf
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, jedno i dwubiegunowe odprowadzenia EKG
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Kontroler arytmii
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Elektrokardiograf Charakterystyka bloków
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, elektrokardiografia holterowska
33 Elektroniczna aparatura medyczna
SILNIK BOCZNIKOWY- 3.2 moje, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 3.

więcej podobnych podstron